Kent u ze nog... de Tielenaren

Kent u ze nog... de Tielenaren

Auteur
:   N.M.F. Lathouwers en J.P. H. van Zoelen
Gemeente
:   Tiel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4364-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Tielenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

11. De rooms-katholieke sportbeweging, die werd gesticht door pater Janssens O.P., kreeg omstreeks 1930 een krachtige stimulans toen door een bundeling van krachten het sportterrein aan de Oude Tielseweg tot stand kwam. Het was vooral pastoor A.J.M. Daniels O.P. die zich bijzonder heeft ingespannen voor een betere ace ommodatie voor degenen die in katholiek verband de sport beoefenden. Eind november 1931 werd het terrein in gebruik genomen. De toenmalige adviseur, pater J.G. Pfeil O.P., dankte bij de opening de pastoor en de katholieken van Tiel voor hun medewerking, die het mogelijk had gemaakt de plannen voor het verkrijgen van een sportterrein, te realiseren. De eerste voetbalwedstrijd op het nieuwe terrein speelde D.W.S. ("Door Wilskracht Sterk") tegen S.C.E. uit Nijmegen. De Tielse ploeg had het volgende elf tal opgesteld: in het doel W. de Ridder; achter Van Rijnsoever en Van Uzendoorn; midden M. van de Kant, J. Jansen en K. van de Koolwijk; voor Westervoort, Laheij, G. Jansen, Van de Koolwijk en Peters. Later werd op dit terrein ook een tennisbaan aangelegd, die na 1945 nog geruime tijd werd gebruikt. Ook voor de wandelsportafdeling van D.W.S. bestond grote belangstelling. Op den duur echter werd de omvang van de sportvereniging D.W.s. door uitbreiding met verschillende afdelingen zo groot, dat in 1951 de wenselijkheid naar voren kwam om de voetbalvereniging onder te brengen in een aparte vereniging. Deze afdeling ging verder op eigen kracht onder de naam R.K.T.V.C. ("Rooms-Katholieke Tielse Voetbal Combinatie"). Door de stadsuitbreiding van Tiel West, ter hoogte van de tweede brug over het Inundatiekanaal, moest het aantrekkelijke sportcomplex verdwijnen. Na die tijd moest men zich behelpen. Gelukkig verleende de gemeente in een later stadium haar medewerking en verkreeg R.K.T.V.C. in de omgeving van de derde brug over het kanaal een nieuw terrein. Bestuur en leden hielpen zelf bij de bouw van de kantine en de kleedkamer. De vereniging telt thans ongeveer 500 leden met niet minder dan 25 elftallen. Een resultaat waarop de initiatiefnemers met recht trots kunnen zijn.

Nevenstaande foto toont D.W.S. omstreeks 1930. We vermelden zittend van links naar rechts, de heren: G. Krouwel, D. Laheij en W. Schiltmans en het bestuur, bestaande uit de heren: K. van de Kant, ? Vonk, J. van Hasselt, H. Schoots, pater L. Pfeill, H. Manders, J. Ulrich, H. van Haaf en? van de Koolwijk.

11. Uit enkele Tielse voetbalclubs die de .Kaai" als speelterrein gebruikten, kwam in 1924 de voetbalvereniging T.E.C. ("Tielse Eendracht Combinatie") tot stand. In de annalen staat 1 juni 1924 als geboortedatum opgetekend. Het waseen logische gedachte die ertoe leidde dat dr. J.P. Asjes en de heer M.W. Kleijn, bestuursleden van de Algemene Tielse Sportvereniging, pogingen in het werk stelden om de kleine clubs samen te voegen tot een belangrijke vereniging. Uit de besprekingen met de besturen van .Amical", "Inter Amicos" en "Hercules" resulteerde de oprichting van T.E.C. In oktober 1924 trad ook "Houdt Stand" toe tot de nieuwe vereniging. Het eerste bestuur bestond uit de heren: De Vries, Wammes, H. van Haaf, T.J. de Blank, Ligterrnoet en Van Hattem. Van de aanvang af hebben bestuur en leden zich met hartverwarrnend enthousiasme beijverd om de club door de moeilijke begi.nperiode te loodsen. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor de actieve sportbeoefening in Tiel.

In het seizoen 1915/16 behaalde T.E.e. het kampioenschap van de vierde klasse C. van de N.Y.B., terwijl in het seizoen 1916/17 zonder prornotie werd overgegaan naar de derde klasse D. Tot 1932 werd gespeeld op het terrein van Heuzinkveld, dat was gelegen aan de Grotebrugse Grintweg; daama kreeg de club de beschikking over het terrein .. De Lok", In 1934 werd, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan, nevenstaande foto gemaakt van het eerste elf tal, dat in dat jaar kampioen werd van de derde klasse Oost in de K.N.V.B. Op de eerste rij zien we van links naar rechts: D. Zoetekouw, P. van Seben, H. Lavieren, G. van Asch en A. van Eldik. Op de tweede rij van links naar rechts: W. van Seben, M. van Toom en C. de Leeuw, Op de laatste rij van links naar rechts: C. van Gent, R. Hevel en C. van Welij. Het vaandel op de foto werd bij deze rnijlpaal aangeboden door het gevorrnde huldigingscornite. In het seizoen 1937/38 promoveerde de club naar de tweede klasse. Het vijftienjarig bestaan werd in 1939 gevierd met de opvoering van de revue ,,15 Jaar Oranje-Wit", die werd geschreven door de Tielenaar Evert Vermeer. de latere voorzitter van de Partij van de Arbeid, die op betrekkelijk jeugdige leeftijd is overleden. Mejuffrouw Gerda de Ridder studeerde de dans en in: de muziek werd gearrangeerd door de heer Jan Lathouwers. In dat jaar bestond het bestuur nit: voorzitter H. Pelle, secretaris W.J. Lavieren, penningmeester J. van Uden, rweede voorzitter T. de Blank. tweede secretaris R. Vermeer, N. den Daas, J.F. Schoots, J. van Lien den en J. van Tuil.

Tot zover iets over de geschiedenis van de club voor 1940. Na de tweede wereldoorlog speelde T.E.C. gedurende het seizoen 1951/53 in de eerste klasse.

13. De voetbalvereniging T.E.C. heeft zich altijd mogen verheugen in de medewerking van haar leden en supporters, vooral bij gelegenheden waarbij het bestuur een beroep op hun hulp moest doen. Omstreeks 1932 werden door het bestuur onderhandelingen gevoerd om een nieuw terrein ter beschikking te krijgen. In dit verband mag zeker mevrouw Voskamp worden genoemd, die zoveel heeft gedaan om het mogelijk te maken dat de club naar het nieuwe speelterrein op "De Lok" kon verhuizen. Het bestuur wist zich in die dagen te verzekeren van de medewerking van de heer Van Lidth de Jeude, waardoor het speelterrein ter beschikking van T.E.C. kwam. Maar op dat moment was het terrein nog niet geschikt als voetbalveld. Van aIle kanten werd spontaan hulp geboden. De grote groep "stille werkers" maakte het mogelijk dat door hun grote inspanning het terrein "De Lok" op 28 augustus 1932 kon worden geopend. Voor dat doel gaven zij al hun vrije tijd. Met nevenstaande foto halen wij hen uit de anonimiteit. We zien op de voorgrond van links naar rechts, liggend: P. Diepenbach en W. Schoots. Op de eerste rij van links naar rechts: J. v.d. Staaij, J. Orlemans, C. van Ewijk, J. Groenhof, J. van Lienden, M. van Seben, ? Verweij, P. van Seben, W. van Seben en ? de Haan. Op de tweede rij van links naar rechts: ? Kramer, ? Linkerhof, J. van Uden, G. van Dijk, J. Hijzelaar, ? van Soest, T. v.d. Zeeuw en? van Empel. Op de achterste rij: ? Voskamp, ? v.d, Loo, B. Vermeer, Ant. de Weijer, P. van Beem, W. de Bie, ? Harteman, Henny Pelle, A. de Vries, J. van Lienden, M. van Beem en J. Hevel.

14. Op 12 juni 1912 belegde een aantal Tielse jongelui een vergadering in cafe "Bellevue", dat aan de Waaldijk was gelegen. Op die bijeenkomst werd de oprichting van de voetbalvereniging "Theole" een feit. De club beschikte in die dagen nog niet over een eigen voetbalveld en daarom werd er gespeeld op de Kade (in de volksmond de "Kaai" genoemd). De eerste wedstrijd, in september 1912, moest tot oktober worden uitgesteld, doordat het water in de Waal plotseling ging was sen ten gevolge waarvan het veld onder water kwam te staan. Gelukkig werd later, toen de club in de Brabantse Voetbalbond speelde, een ander terrein gevonden, dat was gelegen aan de Echteldse dijk en door door iedereen .Jiet veld bij Toonen aan de dijk" werd genoemd. De grondslag voor de eerste suceessen in de Nederlandse Voetbalbond werd gelegd toen het terrein achter de boer derij van de heer L.C. van der Veen in de Medelse straat beschikbaar kwam. In 1916 droeg de heer C.W. Dresselhuys, de latere besehermheer van de club en de vader van de bekende aetrice Mary Dresselhuys, het sportpark te Drumpt aan "Theole" over.

25 april 1920 staat in de geschiedenis van "Theole" vermeld als een gloriedag. In de promotiewedstrijd tegen "H"n"cles" uit Almelo behaalde de Tielse club de overwinning en promoveerde naar de eerste klasse Oost in de Ncderlandse Voetbal Bond. Op nevenstaande foto staat het kampioenselftal afgebeeld. U ziet zitten van links naar rechts: Maarten Hak, Alex Melis, Andre Le Fevre, "Witje" Tolhuisen en ? Diepenveen. Op de tweede rij: Willem Meijer, Jan van Eijnden en G. van Holten. Op de derde rij staan: "de Toel" Tolhuisen, Piet Wijnia en Rijk Grisel. "Theole" heeft zich gedurende enige jaren goed in de eerste klasse weten te handhaven, maar in het voorjaar van 1924 verloor de club in een thuiswedstrijd van Hengelo. In dat jaar waren juist de degradatiewedstrijden afgeschaft, waardoor "Theole" degradeerde naar de tweede klasse Oost van de N.V.B. In de jaren daarna heeft deze voetbalvereniging een moeilijke tijd doorgemaakt, maar in de jaren 1929 en 1930 kwam er verbetering in de situatie, "Theole" bleef echter in de tweede klasse spelen tijdens de jaren voor de tweede wereldoorlog.

15. In 1932 werd het twintigjarig bestaan van "Theole" op waardige wijze herdacht. Het bestuur organiseerde een voetbaltoernooi, waaraan door de volgende clubs werd deelgenomen: Go Ahead, Willem II, Essener Sportverein en Theole, De uitslag luidde: Theole-Essener Sportverein 1-1. Door de penalty-beslissing won de thuisclub die daardoor in de finale kwam. De wedstrijd Go Ahead-Willem II eindigde in 2-1. In de finale won Go Ahead met 1-0 van Theole. Het eerste elftal van-Theole, dat toen in de tweede klasse Oost van de N.V.B. speelde, bestond uit de volgende spelers: De Kleijn, Linkerhof', Van Steenis, Van Tuil, Schutterhoef', Lazet, Schoots, Van der Heijden, Van Dijk, Dingemans (aanvoerder) en Wijburg.

Niet alleen de voetbalclub mocht zich in de sympathie van de Tielse bevolking verheugen, maar ook de opgeĀ· voerde revues genoten een grote populariteit. Ter gelegenheid van deze mijlpaal werd in september de revue "Hallo, Theole" in het Spaarbankgebouw ten tonele gebracht. De revue was samengesteld door de heren Jaap Hak en Alex Melis. De hoofdrollen werden vertolkt door Piet Wijnia, Jans Davids en Rudi Gersons. De uitvoering bleek een groot succes. De "Nieuwe Tielse Courant" vermeldde: .Behalve de heer Wijnia, die een groot aandeel had in de revue als imitator van Buziau, willen wij mejuffrouw Davids noemen die met haar liedjes en ongedwongen voordracht een rol van betekenis vervulde en a1s derde de heer R. Gersons in zijn rol van Oosters verst." Op zondag, 18 september, yond een tweede opvoering plaats am het grate aanta1 belangstellenden in de gelegenheid te stellen de revue te gaan zien. De decors waren vervaardigd door Alex Melis en de gebroeders Van Doesburg. Op nevenstaande foto ziet u de "Theole-boys" uit de revue. Van links naar rechts zijn afgebeeld: N. Velders, G.C. van Wessem, G. Stellaard, L. van Arkel, B.J. Arentsen en L. Spies.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek