Kent u ze nog... de Uitgeesters

Kent u ze nog... de Uitgeesters

Auteur
:   T.J. de Goede
Gemeente
:   Uitgeest
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4366-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Uitgeesters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het samenstellen van dit boekje was geen eenvoudige zaak. Het aanbod van oude foto's was dank zi] de medewerking van velen groot; het kiezen was moeilijk. Daarbij kwam nog het grote probleem van de identificatie. "Kent u ze nog ... ? " Deze vraag heb ik ontelbare malen gesteld aan de oude Uitgeesters, aan wie ik de vaak vergeeide foto's voorlegde. Ondanks herhaalde pogingen zijn we er niet altijd uitgekomen, zodat bij enkele foto's de vraag gesteld mag worden: "Kent u ze nog? ". Ook zijn er ongetwijfeld vergissingen gemaakt, want de meningen liepen soms uiteen. Het samenstellen van dit boekje was dus weliswaar niet eenvoudig, maar het was weI een interessante en plezierige bezigheid, waarbij vele dorpsgenoten rnij geholpen hebben. Daarvoor op deze plaats een hartelijk woord van dank aan allen, die mij op de een of andere manier van dienst zijn geweest. In het bijzonder dank ik S. Duits, G. StarreveId-VermeuIen, M. Willemse-Baltus, C.W. Smit-Teijken, P. IJff, A. van 't Veer-Harreveld, C. Vonk, M. Besse, J. Zonjee, A. de GoedeVelzeboer, S. Hoope, J. Groen-Brantjes, C.P. Schaar-Verhoef, N. Mienis, T. Kingma en M. RoozendaaI, die hun foto's voar dit boekje beschikbaar stelden.

Over het boekje zelf valt weinig te vertellen: het moet voor zichzelf spreken. Het gaat over mensen en over hetgeen zij in de Uitgeester dorpsgemeenschap betekend hebben. Vandaar dat dit boekje ook een stuk dorpshistorie beschrijft. Om de herkenbaarheid niet al te moeilijk te maken heb ik niet te ver in het verleden willen teruggaan: vanaf de eeuwwisseling tot aan de tweede wereldoorlog. Ook voor deze periode was de keuze niet eenvoudig en ik pretendeer dan ook niet een volle dig beeld te schetsen. Deze serie foto's geeft een onvolledig, maar weI erg charm ant (te charm ant? ) beeld van een tijd die, anna 1973, ver achter ons ligt. Ik hoop dat u er plezier aan zult beleven.

1. Dit is waarschijnlijk de oudste foto in dit boekje, genomen tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Veel personen zijn niet te herkennen, maar oude Uitgeesters noemden de volgende namen (van links naar reehts): Freek Castrieum, po1itieagent Piet Waagmeester, Bertus Bot, Klaas Rol, Jaap Vermeulen, Arie Cornelisse, rijksveldwaehter Kno1, Jan Draaier (met trommel), Antje Hogeboom en Betje Starreve1d. De foto werd genomen op het Ooievaarsterrein.

2. Deze bijzonder fraaie foto is rond 1900 op het Ooievaarsterrein genomen, toen Uitgeest weer een of ander feest vierde. Op de achtergrond ziet men het fanfarekorps "Onderlinge Oefening". Links staat Louw Zonneveld. De dames zijn moeilijker thuis te brengen, maar de vierde van links zou Geertje Baltus zijn, de zesde Els Bourgonje; daarnaast staan onder anderen Jans Goeman, Nel Vrouwe (met donker randje in het witte schort), Antje Bakkum, Grietje Terra, Aaltje Kimman, Aaltje Rumphorst en Jo van Heyst. Van de meisjes is de tweede van rechts Jet van Thijn, Rechts achter zijn onder anderen te zien de heren Jacob Visser (tweede met bolhoed) en daarnaast naar links Jan Boon, Jaap Vermeulen en Dirk Lute.

3. Uitgeest heeft in vroeger jaren diverse markten gekend. Zo was er van circa 1888 tot rond 1900 een botermarkt. Ook was er wekelijks een veemarkt en op 2 mei 1902 werd de groentemarkt geopend. Deze groentemarkt in de Kerkbuurt, waarvan hier een foto wordt getoond, moest in 1905 wcgens gcbrek aan belangstelling worden opgeheven. Op deze foto zien we: groenteman Jaap Derkse (voor de boom), rechts van hem Jaap Rumphorst en links van hem Hein Stammes en Jan Meijer. lets meer naar voren staan Bernard Waagmeester en zijn zuster Sieuwtje. Natuurlijk is ook politieagent Piet Waagmeester aanwezig. Deze foto werd op de openingsdag van de markt genomen.

4. Oak in vroeger jaren werden de kermissen in de nabuurgemeenten bezocht. Deze foto uit het begin van deze eeuw toont een groepje Uitgeester jongelieden, die "te kermissen" gingen in Krornmeniedijk. Op de voorste rij zitten van links naar rechts: Coba Winkel, Jo van Heijst, Kee de Geus, Nee1tje Rol en Grietje Rol. Op de achterste rij staan onder anderen, van links naar rechts:

Dries Blokker (met pet), Jan Koopman (eveneens met pet), Anne van der Eng, Trijn van Twuijver, Cor Corver (met bolhoed), Klaas Vermeulen, Arie Starreveld, Kaatje RoJ, Go Corver gearmd met Willem Iepenburg, Trijntje Bakker, Guurt Bakker, Jacob Bakker, Marie v.d. Kommer, Leen Starreveld en Cor Brouwer (met fiets).

5. De "Geheelonthoudersvereniging Uitgeest" was tijdens de bloemenfeesten in 1906 in de optocht present met een wagen, waarop een molen stond, voorzien van de zinspreukr..Het graan tot brood inplaats tot alcohol". De wieken van de molen waren in de verkeerde draairichting ge plaatst om te symboliseren dat de geheelonthouders strijden tegen de heersende verkeerde begrippen (aldus de redacteur van het "Gei1lustreerd Christelijk vijf-cents-blad"). Op deze foto zien we rondom de bloemenwagen: geheel bovenaan van links naar rechts: onbekend, Piet Bak, Cor Roozendaal en Kees Boot. Daarvoor staan: Cor Bas, Ab Vermeulen en Daan Meijer. Vooraan staan: Jaap Smit, Trijntje Twisk-Blokker, Suze van Wonderen, Aaf Huisman, knielend Klaas Schmidt en meester Isaac de Bruyne, Elbert de Bruyne, Jan Schoehuis en Willem Twisk. Over de drankbestrijding kan verder nog gemeld worden, dat de afdeling Uitgeest van de "Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken" in 1912 niet minder dan drieenzestig leden telde. De afdeling beschikte over een eigen koortje en toneelclub, die vergaderingen en propagandabijeenkornsten opluisterden. Voorzitter was dominee C. de Kloet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek