Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4373-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Een foto uit 1918 van de jeugdclub van dominee De Kloet, hervormd predikant te Veendam (1916-1922). Op de achterste twee rijen staan, van links naar rechts en gerekend naar de hoogte der hoofden: H. van Deest, D. Landeweer, Ten Cate, A. Pik, Wicher Holman, Jan Steenhuis, Rutger J. Nieuwold, Henk Jonker, Hendrik Smidt, Piet Jansma, Free de Weys, Frederik Kool, Harm van Doorn, August de Jong en Filippus Jonker. Op de middelste rij knielen: Willem Troost, Vissinga, Andre Dekker, dominee C.C. de Kloet en Adolf Woldendorp. Vooraan zien we: B. Nienhuis, Jacob Borgers, Jacob Kroon, H. de Jonge, Kooistra, D. Drok, B. Smaal, Remko Zuidema en Hiddo Poppen.

17. Jan Bos Kzn. werd op 11 juli 1879 geboren op de grote hereboerderij aan het Oosterdiep. Hij was van kind af aan een jongen met veel belangstelling.later als volwassene niet aIleen voor zijn eigen geperfectioneerd bedrijf', maar ook voor het welzijn van de gerneenschap daarbij steeds respecterend eens anders mening en geloofsovertuiging, Hij maakte van zijn boerderij een veredelingsbedrijf van zaaikoren met eigen schoon- en drooginrichting. Daamaast had hij veel hobbies op allerlei terreinen, Hij was bestuurslid van de aardappelmeelfabriek "Wildervank en Omstreken" te Annerveensekanaal en van het AVEBE te Veendam. Hij was secretaris van de stichting voor geesteszieken .Denneoord" in Zuidlaren en bestuurslid van de christelijke kweekschool te Groningen. Hij was in Wildervank jarenlang raadslid en wethouder en vice-voorzitter van het Groene Kruis. Dan was hij, er komt geen eind aan, ouderling van de gereformeerde kerk. En daar was zijn grote liefhebberij het bespelen van het door zijn vader zijn broer hemzelf geschonken Walckerorgel. Ondanks al ziin prive-zaken ging bij hem toch altijd het algemeen belang boven zijn eigen belang. Dat bleek duidelijk, om een enkel voorbeeld te noemen, toen de nieuwe gemeentelijk begraafplaats lOU worden aangelegd in de nabiiheid van zijn land. Daar zouden veel bomen op komen te staan, die veel vogels zouden aantrekken, die ziin zaaizaad ernstig zouden bedreigen. Hij voorzag dat natuurlijk, maar desondanks steunde hij het plan; het gold immers een algemeen belang, Al met al, een respectabel mens, die na een all-round leven op 16 november 1948 heenging.

18. Het bestuur van de Veenkoloniale Boerenbond, de V.B.B. in 1928 ter ge1egenheid van het 25-jarig bestaan van deze belangrijke organisatie. Voor dit jubileum werd een boeiend gedenkboek samengesteld door Jan Kok, waarin tal van onderwerpen, die be trekking hebben op de ve1e facetten van onze 1andbouw, grondig worden behandeld en waarin ook zelfs de poezie niet ontbreekt: het boek opent namelijk met een citaat van Bilderdijk "Wat verschijne, wat verdwiine, 't hangt niet aan een los geval; in 't verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal".. We zien van links naar rechts: H. Wolters, waarnemend voorzit J. Eerkes Ezn. en secretaris H. ter Borg. Staand: J. Doornbos Enz., J. Kok, A. Buining, B. Rademaker en J.R. Stuut. Voor de buitenwereld is de secretaris de centrale figuur van de V.B.B. Hij zetelt permanent met zijn staf in het landbouwhuis aan de Molenstreek. Pieters heeft deze functie bekleed tot 1955 en is toen opgevolgd door D. Schuitmaker.

19. Toen in 1904 het nieuws- en advertentieblad "De Noord-Ooster" door de V.B.B. in het leven was geroepen, werd de jonge Wildervanker Hubertus Knoop (geboren op 26 september 1876) tot administrateur-uitgever benoemd. Eerste redacteur was J.Smith uit Veendam. Toen deze zijn functie na enkele jaren neerlegde werd hii opgevolgd door de vrouw van de uitgever, Mettie Roelfina Oukelina Knoop-Bierling, geboren te Groningen op 14 oktober 1880. En zo bleef jarenlang het technische en economische deel van het bedrijf en tevens de redactie in handen van die ene familie Knoop, die zich vanzelfsprekend langzamerhand geheel vereenzelvigde met dit opbloeiend Wildervanker bedrijf, Door haar redactioneel werk trad mevrouw Knoop veel naar buiten op vooral in haar recensies van toneelvoorstellingen, concerten enzovoorts. Zij had bij de gezelschappen een goede naam vanwege haar deskundigheid en objectiviteit, Toen ik eens in Veenlust tijdens de pauze onze bekende actrice Esther de Boer-van Rijk achter het toneel opzocht, was het eerste wat ze vroeg: "Is mevrouw Knoop er ook? " Ik kon haar geruststellen, ook wat haar oordeel betrof. ,,0, gelukkig," zei ze: "Als 't in Veendam goed gaat, gaat 't overal goed! " Ja, mevrouw Knoop was critisch, maar welwillend in haar oordeel. Daarbij was zij een strijdbare figuur, die vee! van haar leven wist te maken. Werken was volgens haar de beste manier om door de moeilijkheden van het leven heen te komen. Zij heeft dat onder anderen bewezen, toen door de dood van haar man op 12 december 1930 een dubbele taak op schouders kwam te rusten. Haar zoon Roelof was to en nog te onervaren om zijn vader in alles op te volgen; haar kleinzoon Hubertus zocht het later buiten Wildervank. Zij zelf heeft de moeilijkheden van de oorlog, maar ook daarna de omzetting in een dagblad nog beleefd,maar de later volgende fusie met andere bladen is haar bespaard gebleven. Zij overleed in Wildervank op 27 maart 1955. De hier gereproduceerde portrettekening dateert van december 1936.

20. In de tijd voor de eerste wereldoorlog requireerde men de leden van het bestuur van de VVV Veendam hoofdzakelijk uit kringen, die uit hoofde van hun beroep, met veel mensen, vooral ook buitenlanders, in aanraking kwamen, zoals vertegenwoordigers van de handel, de industrie, het bankwezen enzovoort, Namen als De Lange, Meihuizen, Duintjer, Van Linge spreken voor zich zelf. De naam Hazewinkel doet nog even denken aan de grote tiid van de scheepvaart. J.D. Peters was van 1903-1910 directeur van "De Vrijheid" en voorgangervan H. Braam. Lid van "Vreemdelingenverkeer" was in die jaren een soort erebaantje met een representatief tintje. Hier dan, zeals het officieel heette: "De leden van het bestuur der afdeling Veendam van den Nationalen Bond van Vreemdelingenverkeer. Zittend van links naar rechts: J.J. Hazewinkel, N.J. Meihuizen, A.R. Hazewinkel en J. Peters. Staande M.D. de Lange, J.A.Duintjer en J.van Linge.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek