Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4373-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

35. Op 12 april 1923 poseert het hele Veendammer politiekorps br oederlijk rondom zijn hoogste chefs: burgemeester F.J. de Zee en inspecteur J. Bokma, symboliserend de bijkbaar goede onderlinge verstandhouding. Wie zijn het allemaal, van wie de meeste zijn heengegaan? Op de achterste rij van links naar reehts J. de Munnik, A. Kingma, A. Jansen en P. v.d. Scheer. Middelste rij S. de Boer, H. Hilbers, S. Schnuck , A. Reeders, W. Nauta en A. Pals. Voorste rij J.G.DJ. Pool, J. Bokma, F.J. de Zee, A. Blomberg en H. van Belkum. De burgemeester en de inspecteur zijn beiden, als enigen, in burger. Dat wijst op een zekere genoeglijkheid; ik heb echter niet uit kunnen vinden wat de aanleiding tot deze samenkomst is geweest, De Zee en Bokma vertoonden op het eerste gezicht, zowel uiterlijk als innerlijk grote tegenstellingen, De Zee slank, iets gereserveerd en uiterst correct in zijn verschijning en in zijn optreden, magistraat op en top; Bokma fors, zwaar gebouwd, joviaal vol grappen, getrouwd met een Veendamse, Jelte Duut, dochter van de eerste bioscoopexploitant in Veendam. Hij hield van gezelligheid en zat graag tot zeer laat op "Veenlust". Maar dat leidde niet tot ondermijning van het gezag; hij had de wind er behoorlijk onder en dat zal mee de reden geweest zijn waarom burgemeester en inspecteur het best met elkaar konden vinden. Bokma vertrok in 1933 a1s inspecteur naar Deventer, waar hij b1eef tot aan zijn overlijden in 1959. De burgemeester had na 1933 nog een aantal jaren voor de boeg in Veendam.

36. Op 23 mei 1929 bezocht prins Hendrik in gezelschap van zijn adjudant jhr. Laman Trip een landbouwtentoonstelling in Veendam, welk bezoek gevolgd werd door een lunch op het gemeentehuis, waaraan heel wa t prominente figuren deelnamen. De hoge gast zat daar tussen de beide wethouders, F. Spiekman en E.J. Duintjer Hzn., tegenover burgerneester De Zee, getooid met zijn ambtsketen. Aan de feestelijke versierde tafel treffen vinden we, van links naar rechts aan: M. Bakker, secretaris van de Kamer van Koophandel ; J. Kok, directeur van de rijkslandbouwwinterschool; V.J.A. Wilkens, fabrikant; F. Spiekman, wethouder; prins Hendrik; E.J. Duintjer, fabrikant; N.J. Meihuizen, fabrikant; D.A. Piers, secretaris van de Veenkoloniale Boeren Bond; A. Poullie Wilkens, fabrikant; J.E. Eerkes, landbouwer; de commissaris der koningin in Groningen, jhr. dr. A. Tjarda van Starkenborch Stachouwer (de latere gouveneur-generaal van NederlanschIndie; burgemeester F.l. de Zee; J. Everts, fabrikant; jhr. Laman Trip en gerneentesecretaris L. Dik. Een kleine anecdote: aan tafel werd natuurlijk een glaasje geschonken, waarvoor Spiekman, als overtuigd geheelonthouder, bedankte. prins Hendrik vroeg hem, waarom hij, voor de gezelligheid, niet meedronk? Waarop Spiekrnan antwoordde: .Koninklijke Hoogheid", ik weet niet hoe het in Uw familie gesteld is, maar in mijn familie heb in zoveel ellende van de drank meegemaakt, dat ik nooit meer een drup over rnijn lippen krijg! "

37. Ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileurn van koningin Wilhelmina in 1938 werd naast het raadhuis van Veendam deze herinneringsboom geplant, waarbij verschillende bekende Veendammers tegenwoordig waren. Op de achtergrond links enige autoriteiten, waaronder wethouder Spiekrnan (met papier in de hand) en(met de jas over de arm) dominee Van Ruytenberg, Rechtsachter, met oranje mutsen op, het muziekgezelschap van de Christelijke Oranje vereniging. De schop wordt gehanteerd door burgerneester De Zee.De jongeman die op de foto het boompje steunt, is Evert J. Bos, aan wie jarenlang de zorg voor onze plantsoenen zou worden toevertrouwd. Tussen Bos en de boom door staat mevrouw Heerdt-Van Linge, over wie later meer, en naast haar, in jaquet met hoge hoed in de hand, de voorzitter van het comite Wilhelminaboom, de apotheker en literator dr. Jacques Fijn van Draat, geboren in 1906 aan het Oosterdiep, waar ook zijn vader apotheker was geweest. Vanwege zijn brede culturele en sociale belangstelling werden hem allerlei functies toebedeeld, maar zijn grootste hobby was de studie en het beoefenen van het Groninger dialect in geschrift en in voordracht. Ret is hier de plaats iets meer over deze bekende Veendamrner te vertellen, die het maar moeilijk kan verkroppen dat Veendam zo veel karakter verliest door het dempen van kanalen, het verwaarlozen en afbreken van oude schippershuizen, enzovoorts. Eerst een paar titels van zijn werk: "Krudoorns", "Oelenspiegel", .Prikkebain"; gedenkboeken van societe it "Omlandia" en de studentenoppasser Speijer. In boekvorm bewerkte hij in twee delen het bekende "Dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens" van J. Rieterna en "Vief verhoalen" van dezelfde schrijver, Dan verzorgde hij de uitgave van het nagelaten werk van mevrouw Huizinga-Onnekes over "Hexen- en Duivelsverhalen'tin Groningerland" en de "Meditoatsies en Kerkdainst" van de Veendammer predikant dominee P.H. Kapteijn, In 1948 verliet Fijn van Draat Veendam voor Santpoort waar hij verbonden werd aan het bekende grote ziekenhuis waar hij zich meer met zijn patienten kon bezighouden, Hoewel hij na zijn pensionering niet naar Veendam terugkeerde maar zich met zijn vrouw, Gonnie Roos, in Haren vestigde, heeft hij toch langer (42 jaar ! ) in Veendam gewoond dan zijn collega-schrijvers Koos Schuur en Duut Goor.

38. Het bestuur van de afdeling Veendam van de S.D.A.P., door de Veendammer fotograaf De Groot vereeuwigd ter gelegenheid van het vertrek van het bestuurslid R. van der Wijk naar Apeldoorn in mei 1939. Staande van links naar rechts: B.D. Looyenga, J. Batting sr. en H. Prins; zittend: F. Spiekman, R. van der Wijk, N. Bolkestein en W. Brouwers. Mr. Bolkestein van de belastingdienst, was geen lid van de raad, hij vertrok spoedig als gedeputeerde naar Groningen en ging in 1950 als burgemeester naar Midde1burg; in 1957 volgde zijn benoeming als zodanig in Deventer. Ook Looyenga was geen raadslid. Hij was verbonden aan de Cooperatie maar heeft zich naast ziin dagelijks werk jarenlang verdiept in de historie van onze streek en daarvan getuigd in talloze artikelen in de Noord-Ooster. Lang voor zijn overlijden had hij zijn stapels documenten, notities en artikelen besternd voor het archief van het Veenkoloniaal Museum, dat dit legaat dankbaar heeft aanvaard. Batting, die helaas door en auto-ongeval om het leven kwam en Prins waren jarenlang zeer actieve raadsleden. Batting was bovendien lid van de Bestuurdersbond Veendam en Omstreken. Hij bewoog zich ook op het terrein van de Cooperatie en maakte deel uit van het bestuur van het ziekenfonds. Van der Wijk had een belangrijke baan bij de Cooperatie, Spiekman en Brouwers hebben als raadsleden en wethouders gouden sporen verdiend, Spiekman bovendien als journalist, die als verslaggever van raadsvergaderingen voor de Noord-Ooster bij nacht en ontij de hele omgeving af fietste, bovendien nog rechtszittingen in Groningen versloeg en bij alle, ook persoonlijke, lasten ziin gouden hart, zijn goed humeur en zijn humor wist te be waren, ook zelfs toen hij na de oorlog van "bevriende" zijde niet fraai werd behandeld. Later werd dat zo'n beetje goedgemaakt door een straatje naar hem te noemen. Brouwers, ziin opvolger als wethouder, tevens ambtenaar van de burgelijke stand en loco-burgemeester, was, met Batting, commissaris van de Cooperatie, die toen nog "De Dageraad" heette.

39. De speciale raadsvergadering op 24 augustus 1931 in de raadszaal van Veendam ter herdenking van het 25-jarig raadslidmaatschap van B. Meiborg en tevens om afscheid te nernen van de raadsleden H.M. Panman, T. Zuiderweg, H.L. Brans, R. Boiten en R.P. Kuiper. Achter de bloemen, zittend van links naar reehts: R. Boiten, H.M. Panman, B.R. Meiborg, burgemeestet F.J. de Zee, wethouder F. Spiekman, wethouder E.J. Duintjer Hzn. en gemeenteseeretaris L. Dik. Staand: hoofdcornmissaris J.R. Meijer, dokter Th. Tjabbes, H. Prins, H. Kalk, R.P. Kuiper, W. de Boer, H.L. Brans, Th. Zuiderweg en bode D. Buurman.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek