Kent u ze nog... de Veensters

Kent u ze nog... de Veensters

Auteur
:   L.A. Leenes
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4374-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Veensters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

L.A. Leens

conservator van de Oudheidkamer te Heerenveen

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXII

? ?

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 4374 4 ISBN13: 978 90 288 4374 5

© 1972 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2010 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1972

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

De plaats Heerenveen heeft een merkwaardige geschiedenis. Ze is ontstaan door de veenderijen "De Heren van 't Veen" in 1551. Een vaart, gegraven voor de afvoer van geveende turf, was de scheiding tussen twee gemeenten, toen "grietenijen" geheten. Het dorp Heerenveen lag tot 1934 in de drie gemeenten Aengwirden, Haskerland en Schoterland.

Het grootste deel van de bevolking woonde en werkte in Schoterland; het kleinste deel in Aengwirden. Daarnaast lag het Haskerlandse deel aan de zogenaamde Herenwal en aan de westkant van de HerensIoot.

Veel namen herinneren nog aan die tijd, zoals Veensluis, Veenscheiding, Herensloot, Zestienroeden, Compagnonsvaart, enzovoort. Er is feitelijk nooit veel wrijving tussen de drie delen (gemeenten) geweest, al was er natuurlijk weI eens iets aan de hand.

Over het algemeen was er in de verschillende verenigingen een goede samenwerking tussen "de delen" en in de meeste gevallen werd die deling niet eens gevoeld. Men beschouwde elkaar als dorpsgenoten. WeI waren er drie verenigingen voor plaatseIijke belangen, drie gemeentepolities, drie hervormde kerken enzovoort. Dat moest wel! Heerenveen heeft - ook to en het kleiner en bescheidener was - altijd een centrumfunctie vervuld.

Er waren goede verbindingen met andere dorpen en steden, bijvoorbeeld naar Amsterdam via de veerdiensten. In 1868 kwam Heerenveen aan de spoorliin te liggen en in de jaren 1880/86 werden er tramlijnen aangelegd door het grootste gedeelte van Friesland. Heerenveen werd het hoofdkantoor van de "Nederlandsche Tramweg Maatschappij" en kon daardoor al spoedig worden vergeleken met een spin in haar web.

Er bestaan en best on den heel wat verenigingen in Heerenveen. Zo na de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de fotografie begon op te komen, gingen velen "op portret", zoals men toen zei. Dat was wel een hele operatie! De mensen moesten keurig gekleed zijn, want daar kwam het dikwijls meer op aan dan op een goed lijkend portret. Of dan moest in het atelier zo'n groep worden geformeerd. Stijf en wel, maar zo dat ieders gezicht volkomen vrij zou zijn. Vervolgens werd met veel gemanipuleer het toestel scherp gesteld onder een zwarte doek en dan moesten de mensen een poosje doodstil staan, want flitsen was er nog niet bij,

Uit die tijd van na 1880 en later (tot rond 1940) vindt u in dit boek een serie groepsfoto's, bijna alle afkomstig uit het archief van de Stichting Oudheidkamer te Heerenveen. Ze zijn bijeengegaard in grote verscheidenheid: kerkeraden, brandweermannen, toneelspelers, zangkoren, schoolklassen, sportlieden, enfin noem maar op. Uiteraard zullen vooral oudere personen met belangstelling en vol herinneringen de foto's bekijken en de teksten lezen. Voor zover mogelijk zijn steeds de namen en het jaartal vermeld. Voor de varia tie zijn enkele mensen afzonderlijk gereproduceerd, dus buiten groepsverband.

Moge vele kopers genoeglijke uren beleven aan het bestuderen van deze foto's uit "grootvaders tijd", zoals het ook rnij een (weliswaar tijdrovend) genoegen was deze serie foto's voor u te verzamelen.

1. Een prachtige prent van het bestuur van de nutsspaarbank rand 1890. Zittend van links naar rechts: burgemeester L. Feits, mr. M. van Heloma, ds. A. Vis en mr. H. Binnerts. Staand van links naar rechts: A. van Riesen, Wisselink, S. Toens, A.R. Uhl en Petrus de Vries. Een kostelijk tijdsbeeld, niet aIleen wat betreft de verscheidenheid in dassen, maar ook in die van snorren, sikken en ringbaarden.

2. Een foto uit de tijd dat fietsen nog als een gevaarlijke en moeilijke bezigheid werd beschouwd. Hier ziet u de fietsclub omstreeks 1899. Van links naar rechts staan: M. Propstra, Tj. Hepkema, A. Boschloo, H. Korf de Jong, K. de Jong, A.J. Overdiep, G. Propstra, J.H. Taconis en L. Weber. De heer die zich in het gras gevleid heeft is J. Engelman. WeI handremmen en "sportsturen", maar geen bel! De heer uiterst rechts en de tweede dame van links nemen echter geen risico: zij hebben een elegant toetertje.

3. Een foto uit 1908 van het personeel van de n.v. Woltman Bouwmaterialen, afdeling pannenbakkerij, De fabriek was gevestigd aan de 2de Herenwal te Heerenveen. Zittend van links naar rechts: P. Waslander, F. de Jong, H. de Jong, H. Jansma, P. Mast, R. Jansma, H. Stuiver, B. Huisman en J. Zwart. Staand van links naar rechts: O. Loopstra, J. Boonstra, A. Bergsma, J. Hofma, G. Zwart, W. de Jong en J. v.d. Werf. De heer H. de Jong was in die dagen tevens nachtwaker bij de gemeente Haskerland; hij hanteerde de ratel die nag in de oudheidkamer te bezichtigen is. P. Mast, B. Huisman en J. Hofma waren speciale pannenbakkers. Laatstgenoemde is tweeenveertig jaar in dienst geweest bij de n.v. Woltman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek