Kent u ze nog... de Venrayers

Kent u ze nog... de Venrayers

Auteur
:   dr. H.P.H. Camps
Gemeente
:   Venray
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4059-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Venrayers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Speuren naar het verleden is rnoeilijk. Er zich een beeld van vormen is nog moeilijker. Dat beeld, zoals men het zelf gezien heeft, doorgeven aan anderen is weI het moeilijkste van al. In menig opzicht was het leven in de dorpsgemeenschap van twee generaties terug kleuriger, meer geschakeerd en met de natuur verbonden dan tegenwoordig. Ret was een hard bestaan, dat weI, maar het kweekte geen harde mensen. Integendeel.

Er is weI weinig van gebleven. Nuchtere archiefstukken, statistieken en verslagen van de hand van de bestuurders, schetsen (mengelingen meestal van Dichtung und Wahrheit uit de pen van gevoelige naturen) en bij een steeds kleiner groepje van mensen nog levende herinneringen. Ret jamrnerlijkste is het gesteld met dat wat het meest evocatief is, de directe afbeelding van de werkelijkheid: de fotografie.

Ret heeft grote moeite gekost om iets dat representatief is bij elkaar te brengen; en wat bij elkaar is, dank ik aan het onvermoeide speurwerk van de heer W. Willemsen, die trouwens uit zijn documentatie ook de bijbehorende gegevens kon verschaffen.Er is geprobeerd uit dat schaarse materiaal een zo goed mogelijk beeld op te bouwen van wat Venray vroeger was. Foto's van nota belen waren nog vrij gemakkelijk te krijgen, schoolfoto's ook. Maar een foto als die van de smidse van Baltissen (nummer 16) is een unicum.

We zouden zo graag de Venrayers hebben laten zien in hun gewone doen: in hun bedrijf of ambacht, hun eenvoudig vertier en hun huiselijk leven. Er zijn geen foto's van. En als iemand vraagt: "Waarom niet meer van dit of van dat? " dan zal het antwoord meestal moeten zijn: "Er was niets anders".

Willen degenen die deze uitgave mogeliik maakten door het in bruikleen geven van foto's genoegen nemen met een algemeen, maar diep gemeend, woord van dank. De plaatsruimte ontbreekt om hen afzonderlijk te bedanken.

1. We beginnen onze kennismaking met mensen uit het verleden met de 1eden van het gemeentebestuur rond 1895. Van links naar rech ts zien we:

Frans van den Boogaart, wethouder van 1880 tot 1895, geboren in 1838 en overleden in 1905. Hij stamde uit de bekende koopmansfamilie, wier rijkdorn in Venray spreekwoordelijk was.

Henri Esser, geboren in 1853 en overleden in 1915. Naderhand (van 1898 tot 1915) burgemeester van Venray.

Henri Trynes, geboren in 1853 te Leunen en overleden te Venray in 1917. Zijn naam blijft verbonden aan de vestiging van de St-Servatiusstichting in Venray. Hij was raadslid van 1886 tot 1899 en lid van de Provinciale Staten. Hij had een uitzonderlijk zakentalent en was onder meer oprichter van een steenfabriek, maar hij wisselde vaak van bedrijf. Bij ve1e Venrayse aangelegenheden was hij betrokken. Hij was bereisd, een groot verteller en schrijver (onder schuilnaam) van puntige, kleurige en rake stukjes, Hij vervulde de functie van kapitein-commandant van de in 1899 heropgerichte schutterij "Het Zandakker".

Philip Esser, burgemeester van 1875 tot 1898. Hij werd geboren in 1828 en was een oom van de de voornoemde Henri Esser. Hij was onder andere eigenaar van een zeepziederij en lid van de Provinciale Staten.

J. Stoot, gemeentesecretaris van 1892 tot 1917. Geboren te Venlo in 1858.

Coenraad Esser, raadslid van 1880 tot 1900. Geboren in 1856, overleden in 1920. Hij was een zoon van de in 1875 overleden burgemeester Josef Esser.

2. Deze foto werd gemaakt in 1925 ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe raadhuis (dat een uitbreiding was van het sedert 1886 bestaande gebouw). De foto is genomen voor hotel "De Gouden Leeuw". Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: gemeentesecretaris V. van Haaren, wethouder Hubert Janssen, pastoor H. Greijmans, E. baron van Hovell tot Westerflier, commissaris der Koningin in de provincie Limburg, burgemeester O. van de Loo, wethouder G. Houben en de laatste figuur is vermoedelijk de architect van het nieuwe gemeentehuis, ir. Kayser. Op de tweede rij, uiterst rechts, staan de kapelaans M. Strijkers en J. Dinckels. Op de achterste rij herkennen we de bouwers van het gemeentehuis: J. Oudenhoven (geheellinks) en W. Wijnhoven (derde van links).

3. Links: Pascal Schmeits was pastoor van Venray van 1902 tot 1919. Hij werd geboren te Sittard in 1851 en overleed te Venray in 1919. Hij was een man van brede en veelzijdige ontwikkeling: kunsthistoricus (hij schreef onder andere over de St.-Servaaskerk te Maastricht, waarvan hij lange tijd kapelaan geweest was), musicus en tevens beoefenaar van de natuurwetenschappen. Op al deze gebieden was hij geheel autodidact. Hij stond bekend als een groot redenaar, in een tijd waarin de redenaarskunst nog werd gewaardeerd. Of schoon meer bekend om zijn wetenschappelijke en artistieke interessen hield Schmeits veel van zijn parochianen: hij wilde begraven worden op het kerkhof vlak bij de ingang van de kerk in plaats van in de grafkelder.

Rech ts zien we Oscar van de Loo, burgemeester van Venray van 1916 tot 1938. Hij werd ge boren te Venlo in 1885 en overleed te Venray in 1950. Na zijn drie voorgangers (alle drie Essers) was hij de eerste burgemeester die niet uit Venray zelf afkomstig was. Nochtans is hij niet minder dan wie ook met het wel en wee van de gemeente verbonden geweest, wat stro.ef in de omgang, maar de zaken van zijn gemeente en gemeentenaren behartigend met een weergaloze plichtsbetrachting. Hij was een man van enorme werkkracht,die iedereen verbaasde door zijn uitgebreide en grondige kennis van zaken. De ontginning van de Peel is voor een belangrijk deel zijn werk geweest.

4. De "Bijzondere Vrijwillige Landstorm Leunen- Venray". De foto is in 1928 gemaakt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. De Legerwet van vroeger voorzag nog in de mogelijkheid van dienst door dienstpliehtigen buiten hun diensttijd ten behoeve van buitengewone opdraehten. Zo werd in 1915 de Vrijwillige Landstorm opgerieht. De gebeurtenissen van 1918 leidden tot de oprichting van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, waarin ook niet-dienstplichtigen werden opgenomen. Beide 1andstormen werden in 1940 door de bezetter opgeheven en zijn sindsdien niet meer heropgericht. Noch de kledij noch de attributen hoorden bij de organisatie: de schoppen dienden slechts om aan te geven dat de meeste leden van boerenafkomst waren.

Zittend van links naar reehts: G. Janssen, P. Arts, G. Houben, rector P. Goossens, P. Arts, H. Weys, M. Jenniskens en H. Verhalle. Staande op de tweede rij: A. Barents, H. Janssen, H. Koenen, J. Boom, G. Reintjes, J. Keyzers, G. Kuenen, J. Wilms, M. Marcellis, M. Thyssen, H. Asselberghs, M. Nellen en twee onbekenden.

5. Op deze foto zien we pater Anacletus Nielen te midden van "De Jonge Wacht" in het Patronaat. Aan hem zullen vele Venrayers nog herinneringen hebben. Hij was de ziel van het oude Patronaat, een gebouw dat toentertijd alles in zich verenigde dat thans onder jeugdwerk, verenigingswerk en culturele aangelegenheden zou vallen, Geboren in 1876 te Haarlem - dus een "Hollander" - was hij bij uitstek thuis in Venray waar hij, naast het jeugdwerk en zijn leraarschap (Nederlands) aan het gymnasium, nog tijd yond voor amateurtoneel ("De brand van Rooy"), de hande1savondschool, lezingen en predikaties. De laatste jaren van zijn 1even was hij bijna invalide. Hij overleed op 12 oktober 1941 in het klooster te V enray. Hij heeft gelukkig niet meer behoeven te beleven dat het klooster op last van de bezetter moest worden ontruimd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek