Kent u ze nog... de Venrayers

Kent u ze nog... de Venrayers

Auteur
:   dr. H.P.H. Camps
Gemeente
:   Venray
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4059-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Venrayers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Dit is een opname uit omstreeks 1900 van een sacramentsprocessie. De processies pasten geheel in hun tijd, Letterlijk heel Venray nam eraan deel, hetzij in de processie zelf, hetzij als toeschouwer. Het gemeentebestuur, muziekkorpsen, verenigingen en last but not least de schutterijen trokken mee. Het was een levende manifestatie, niet aIleen van vroomheid maar ook van gemeenschapszin. Er waren nogal wat processies: in 1877 (volgens een opgave van de burgemeester) zesentwintig, natuurlijk niet allemaal grote! .

7. Hier poseert het genootschap van de H. Familie ter gelegenheid van het feest van haar vijfenzestigjarig bestaan. De H. Familie, een broederschap tot heiliging van het gezin en tot verdieping van het geloofsleven, werd in 1844 gesticht te Luik door de Nederlander H. Belletable, De afdeling Venray werd in 1869 opgericht door de bekende pastoor Van Haeff.

De foto is gemaakt in 1934. De afdeling te1de toen zevenhonderd leden en was daarmee de grootste van het land. A1s gast is hier aanwezig, in het midden naast deken Thielen, monseigneur Jacobus Hubertus Goumans, geboren te Venray in 1883. Hij behoorde tot de orde der kruisheren en was titulair bisschop van Lavdhia en apostolisch vicaris van Bandoeng.

8. Hier poseren het bestuur en de leden van de St.-Vincentiusvereniging van Venray. De betekenis die de vereniging heeft gehad in de negentiende eeuw met haar barre sociale ellende is niet te schatten. Ook in de vroege twintigste eeuw, toen rnaatschappelijk werk nog grotendeels van particulier initiatief afhing, was er nog veel te doen. De Vincentiusvereniging, die haar naam ontleende aan de grote baanbreker op charitatief gebied uit de zeventiende eeuw, de H. Vincentius a Paulo, werd in 1833 opgericht door Frederic Ozanam te Parijs, die christelijke charitas onder de armen daadwerkelijk ging beoefenen. Geleidelijk breidden de bemoeienissen zich uit en werden allerlei werken van charitas aangevat: reclassering, kinderbescherming en kinderverpleging, woonwagenwerk, voogdij et cetera.

Op deze van 1933 daterende foto zien we van links naar rechts op de eerste rij: J. Vermeulen, E. Messemaeckers, G. Roeffs, deken Thielen, dr. A. Janssen, V. Fonck, H. Kraykamp en F. Verkley. Op de tweede rij: J. Boom, P. Janssen, J. Poels, V. Pijls, Chr. Stappers, A. Poels, G. Willems en H. Custers. Op de derde rij: 1oJ. van Haren, onbekend, ? van Meyel, Fr. Aerts, G. Wismans en H. Goumans.

9. Links: pater Regalatus Hazebroek was de eerste rector van het Venrayse jongensgymnasium. Het was namelijk onder zijn bestuur dat de oude latijnse school in 1920 als gymnasium werd erkend. Hij is ook de bouwer geweest van het nieuwe gymnasium met internaat aan de Leunseweg. Van 1918 tot 1925 heeft hij aan het hoofd gestaan van de school.

Rechts: een bescheiden figuur, aan wie nochtans velen in Venray herinneringen zullen hebben, is mere Marcella van de ursulinen. Zij werd in 1883 geboren, trad in 1906 in het klooster van Venray en vierde in 1968 haar diamanten professiefeest. Zij was onderwijzeres aan de Ursulaschool. Tijdens haar lange loopbaan hebben duizenden kinderen onderricht van haar gehad. Zeer bijzonder was het werk dat zij deed voor de liturgische voorbereiding van de kinderen op de H. Communie.

10. Dokter Adolf Ellerbeck met zijn (tweede) echtgenote en zijn kleinzoon Dolfje. Hij werd geboren op 19 oktober 1836 te Eibergen waar zijn vader, Sigismund Maria Ellerbeck (geboren te Vreden in het Munsterland), zich in 1820 als arts had gevestigd. Zelf had Adolf een zoon die arts was, de jong gestorven Frans Ellerbeck. Na het afleggen van het artsexamen in 1862 vestigde Adolf zich in 1871 te Venray. Hij woonde aanvankelijk in het pand op de hoek van de Patersstraat en de Oude Oostrumseweg en verhuisde nadien naar de Hoenderstraat (het pand waarin nu societeit Rooy is gevestigd). Bijna veertig jaar is hij te Venray arts geweest. Hij was een man van grote toewijding voor zijn zieken. Hij overleed te Venray op 31 oktober 1911.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek