Kent u ze nog... de Venrayers

Kent u ze nog... de Venrayers

Auteur
:   dr. H.P.H. Camps
Gemeente
:   Venray
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4059-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Venrayers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Gelukkig kunnen we tach een stuk Venrays ambacht Iaten zien en weI de smederij van Gerard Baltissen en zijn zoon Michiel aan het Henseniusplein, De foto is van circa 1895. Er waren toen ongeveer twintig smeden in Venray, de meeste met een aparte specialiteit: kunstsmederij, hoefsmederij, kachelsrnederij en dergelijke, Baltissen was een boerensmid die Iandbouwwerktuigen vervaardigde en repareerde, We zien hem hier bezig met zijn zoon en zijn knech ts met het leggen van een ijzeren band am een karwieI, een zeer secuur werk.

17. Michiel Hubertus Arts, zoals hij officieel in het bevolkingsregister staat genoteerd, stond in Venray bekend als "Wagengielke". Hij nam, hoe eenvoudig hij zelf ook was en hoe weinig indrukwekkend zijn vervoermiddel, toch een belangrijk deel van het open bare vervoer in het laatste deel van de vorige eeuw voor zijn rekening. Hij reed de wagen voor "De Gouden Leeuw", die vanaf 1862 een dienst onderhield op Sevenum en, vanaf 1883, op het station Oostrum. Giel werd geboren te Swolgen in 1851 en overleed te Venray in 1912. Naast hem zit Jean Kemps, administrateur van de in 1892 gevestigde faktorij van Van Gend & Loos.

18. De stichting "Eigen Boer" werd in 1920 opgericht door Jan Poels, P. Rutten (die in 1900 de eerste landbouwcursus in Venray gaf) en burgemeester o. van de Loo. Doel was het bevorderen van de ontginning van woeste gronden en het verschaffenvan kapitaal aan boeren die voor deze ontginningen de nodige ondernemingslust en bekwaamheden bezaten. De stichtingsakte voorzag in uitbreiding van het aantalleden van het bestuur, dat hier dan ook elf leden telt.

We zien, van links naar rechts, op de eerste rij: wethouder J. Michels, burgemeester Oscar van de Loo, gemeentesecretaris A. van Haaren en ChI. Stappers. Op de tweede rij: landbouwonderwijzer J. Wijnhoven, gemeenteopzichter H. Timmermann, Hubert Janssen (van "De Gouden Leeuw"), J. Poels, P. Rutten, W. Winters en Th. Peters.

19. Hier zien we twee bekenden figuren ui t het economisch 1even.

Links: Jacobus Hubertus Janssen, meer bekend als "Hubert van De Gouden Leeuw". Geboren in 1854, overleden in 1928. Sedert 1888 was hij lid van de gemeen teraad, in 1904 werd hij lid van de Provinciale Staten en in 1909 wethouder. Maar belangrijker was hij als promotor van de agrarische ontwikkeling in Venray. Hij was voorzitter van de Boerenleenbank, de Cooperatieve Zuivelfabriek en van vele landbouwverenigingen en stichtingen. Er zijn weinig belangrijke aangelegenheden waarbij hij niet betrokken was. Hij kan worden beschouwd als een van de stichters van Y sselsteyn.

Rechts: Lodewijk Raedts, geboren in 1860 en overleden in 1907, volgde zijn vader, Comelis Raedts, op-als lid van de Schaapscompagnie. De familie Raedts was afkomstig uit Sevenum, maar heeft zich in Venray geheel ingeburgerd. Het is voor een groot deel aan Comelis Raedts te danken dat de compagnie een wereldwijde ondememing werd. Lodewijk Raedts was ook de eerste voorzitter van de Cooperatieve Zuivelfabriek Venray.

20. Links: Albert Hubert Antoon Esser, geboren te Venray in 1820 en overleden in 1868, was, evenals zijn vader, Peter Conrad Esser (geboortig uit Erkelenz en stamvader van de Venrayse familie Esser), apotheker. Deze f oto, waarschijnlijk gemaakt niet lang voor zijn dood, is stellig een van de oudst bewaarde foto's van Venrayse figuren,

Rechts: Jan Poels, de man aan wie nog wel de meeste herinneringen zullen leven, werd geboren in 1870 en overleed in 1934. WeI niemand is meer dan hij betrokken geweest bij het wel en wee van Venray. Bekend bij iedereen en iedereen kennend, is hij voor velen een raadsman geweest. Hij was lid van de Provinciale Staten, naderhand van Gedeputeerde Staten en van de Tweede Kamer. Hij was bereisd en kwam met vele mensen in contact, maar hij bleef Venrayer in hart en nieren. Zijn verdiensten voor de noordlimburgse landbouw zijn blijvend,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek