Kent u ze nog... de Vordenaren

Kent u ze nog... de Vordenaren

Auteur
:   J. van den Broek
Gemeente
:   Vorden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3164-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Vordenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Een aantal jaren nadat het boekje "Vorden in oude ansichten" het licht had gezien, is overwogen een vervolg daarop samen te steilen. Omdat eehter te voorzien was dat daarvoor te weinig onbekende dorpsgeziehten zouden kunnen worden gevonden, is daarvan afgezien en is gekozen voor een boekje over "Vordenaren". En dat boekje ligt nu voor u!

De samenstelling ervan kon alleen plaats vinden dank zij de enthousiaste medewerking van veel mensen uit Vorden en omgeving, die hun kostbare foto's en hun kennis ter besehikking hebben gesteld. Gaarne betuig ik hen daarvoor mijn hartelijke dank. Uit de meer dan tweehonderd afbeeldingen moest noodgedwongen een keuze worden gernaakt, waarbij onder andere zeldzaamheid, fotokwaliteit en besehikbare gegevens een rol hebben gespeeld.

Het verzamelen van de namen van de afgebeelde mensen bleek een heel karwei te zijn en werd soms extra bemoeilijkt als aan een persoon meer namen werden toegedicht, waaruit er dan (soms na extra navraag) "in vredesnaam" maar een gekozen moest worden.

Hetzelfde geldt ook enigermate voor de overige gegevens, die grotendeels uit het geheugen van de versehillende zegslieden werden geput. Hoewel velen zijn geraadpleegd, blijft de gedaehte - dat net de personen kunnen zijn gemist, die nog nauwkeuriger gegevens hadden kunnen verschaffen, als hun de goede foto's maar waren getoond. Er zuIlen dus zeker onjuistheden in dit boekje staan en ik houd me aanbevolen voor opmerkingen en verbeteringen, al was het aileen maar om die voor de plaatselijke historie vast te leggen.

De namen zijn als regel genoemd zoals ze mij zijn doorgegeven; dat betekent dat sommigen met hun voornamen zijn vermeld, anderen met hun aehternamen en dat soms "mijnheer" of "mevrouw" of een titel werd toegevoegd of de naam van de boerderij of buurtsehap, waar ze woonden. 't Zal duidelijk zijn dat de versehillende aanduidingen ook afhankelijk waren van de leeftijd, de soort groep die gefotografeerd werd of (soms) van de verhouding tot de zegsman of zegsvrouw en dus per foto versehillend kunnen zijn voor dezelfde persoon. Bijnamen zijn aIleen genoemd, indien ze als .vriendelijk" zijn doorgegeven.

Bij het vermelden van de namen is als regel van links naar reehts en van aehteren naar voren gewerkt.

De fotoverzameling, met bijschriften, die voor u ligt heeft geenszins de bedoeling een gesehiedkundig werkstuk te zijn. 't Is een boekje, waarin gebladerd kan worden om te zien hoe en welke mensen v66r de Tweede Wereldoorlog in Vorden leefden. Hopelijk doet u dat met plezier.

1. Aan het hoofd van een gemeente staat de gemeenteraad, die zorgt voor de belangrijke bestuurlijke beslissingen. Voor de dagelijkse gang van zaken is echter een uitgelezen groepje uit die raad aangewezen: het college van burgemeester en wethouders.

Zo'n college ziet u hier omstreeks 1930 in Vorden in vergadering bijeen; de leden zijn van links naar rechts: wethouder H. Barendsen, gerneente-secretaris T. Bergsma, wethouder J. Brummelman uit Delden en burgemeester w.e. Arriens.

Wethouder Barendsen was ook ambtenaar van de burgerlijke stand en heeft in die funktie veel huwelijken in Vorden gesloten. Hij was smid van beroep en bedrijvig van aard. 't Is gebeurd dat de trouwkoetsjes a1 langs zijn srnederij aan de Zutphenseweg ratelden terwiil hij nog achter 't aambeeld stond. Dan was het haasten geblazen; gauw verkleden en op een holletje naar het gemeentehuis om 't popelende paartje aaneen te smeden.

Velen zullen zich die huwelijkssluitingen, soms zelfs uit eigen ervaring, herinneren; de gemoedelijkheid won het daarbij weI eens van de plechtigheid!

2. Voor het Vordense gemeentehuis staat hier een groep notabelen opgesteld. Oat was in het jaar 1924, ter gelegenheid van de opening van de verharde weg tussen Vorden en Almen.

Het eerste gedeelte van die route heette vroeger 't Kromme Pad, maar kreeg daama de naam Nieuwe Weg. Later werd deze omgedoopt in Burgemeester Galleestraat, ter nagedachtenis aan de drie Gallee's, die burgemeester van Vorden zijn geweest.

Niet alle namen van de personen op de foto konden worden achterhaald. De onbekenden zullen vee1al niet-Vordenaren zijn, die bij de aanleg van de weg betrokken waren. Van links naar rechts ziet u: een onbekende, e. Roeterdink uit Gorssel, Gert Boschloo uit Almen, een onbekende, met wit vest dokter J. v.d. Hoeven uit Eefde en met matelot (hoed van stro) W.A. van den Wall Bake (? ).

Vooraan: T. Ruiterkamp uit Almen en achteraan: A.E.e.e. baron van der Heijden van Doomenburg, W.F. van Mourik, Hendrik W.E. Raat en juffrouw Sara Thate.

Vervolgens op de voorgrond: burgemeester w.e. Arriens, in de deuropening met pet Hendrik Reerink, Hendrik (-orne) Tjoonk van de Boerenleenbank en wethouder Hendrik Barendsen.

Dan vooraan mijnheer W.J. Thate van den Bramel, achter hem de gemeente-secretaris Th.H. Beekhuis, wethouder J. Brummelman, A.e. Gotink, met baardje op de voorgrond J.F. Harwig, Berend Koning en de architect Jan Mellink. Achter hem W.F.E. baron van der Borch tot Verwolde en dan Gert Teunissen. De namen van de drie laatste mensen rechts vooraan zijn niet bekend; achter hen, met de bolhoed, staat (Evert) Jan Lettink, cafehouder en fietsenmaker aan de Almenseweg, ook lid van de commissie voor deze wegverharding.

Inmiddels is het aanzicht van het gebouw op de achtergrond ingrijpend veranderd. Nadat in 1977 het kasteel Vorden als gemeentehuis in gebruik is genomen, is het pand tot Dorpscentrum verbouwd.

3. Met water knoeien is toeh wel een heerlijke bezigheid! Dat was ook al zo in 1922, to en ing. P. Grimmen uit Zandvoort, als vertegenwoordiger van Ehrhardt & Sehmer A.G. te Saarbrucken, een brandspuit kwam demonstreren op het kerkplein te Vorden.

Hulp voor de bediening daarvan kwam van W.F.E. baron. van der Boreh tot Verwolde, H. Barendsen en w.e. Arriens, die u hier als wethouders en burgemeester (van links naar reehts in het midden van de foto) namens de gemeente Vorden in aktie ziet.

Links staan de deskundigen van de brand weer, die moesten optreden als er werkelijk bluswerk diende te worden verrieht.

Dat ziin van links naar reehts: de wegwerker Gerrit Jan Hassink, Harm Harmsen, Frans Smit, J.H. Pongers, een onbekende en de kommandant van de brandweer Jan Mellink.

Reehts ziet u het publiek dat zieh het buitenkansje van deze edelaehtbare demonstratie niet liet ontgaan.

4. De wekelijkse markt op vrijdagmorgen is een nuttige gebeurtenis en een gezellig trefpunt voor velen. Allerlei huishoudelijke zaken worden er nog steeds verhandeld, maar de vroegere wekelijkse biggenmarkt en de maandelijkse veemarkt ziin in de loop der tijden verdwenen. De jaarlijkse grote verlotingsmarkt in het najaar is gelukkig nog een aangename traditie.

Voor het goede verloop van de wekelijkse markten en voor de organisatie van de grote verlotingsmarkt zorgt de marktvereniging, die al in 1906 werd opgericht. Het uitvoeren van de werkzaamheden gebeurt door het bestuur van die vereniging, daarbij geholpen door de leden van de marktcommissie.

Op de foto ziet u het bestuur van de vereniging met de leden van de marktcommissie omstreeks het jaar 1930; het zijn van links naar rechts, achterste rii, staande: J.H. Woestenenk van 't Voorde, J. Bernard Wall uit Linde, Gerrit Willem Bielderman, Hein van der Wal, Albert Tjoonk van 't Riethuis in De1den, H. Weenk Azn. op Weenk, H. Hilhorst en Frans Lichtenberg.

Voorste rij, zittend: G.J. (Gert-oom) Gotink van 't Jebbink, kassier van de Boerenleenbank H.J. (Hendrik-oom) Tjoonk, secretaris H.J. Gotink, directeur van de cooperatie "De Eendracht"; voorzitter W.J. Thate van den Bramel, penningmeester Frederik Uenk van de Nieuwstad, J.F. Hartman van de Kranenburg en Derk Versteege uit Delden.

Op de achtergrond is de dorpsschool te zien en rechts de pomp. Toen de marktvereniging in 1931 het 25-jarig bestaan vierde, werd een nieuwe dorpspomp aan het gemeentebestuur aangeboden. Die pomp staat nog steeds op het marktplein, maar werkt jammer genoeg niet meer.

--

5. Op de grote jaarlijkse verlotingsmarkt werd vroeger extra vee aangevoerd. Op de foto ziet u op de voorgrond reehts zelfs sehapen.

am het vee vast te kunnen zetten werden zogenaamde rikkens geplaatst, zoals vooraan te zien is. Twee pinken hebben een wit papier aan hun kop gekregen, hetgeen betekent dat ze zijn aangekoeht als prijzen voor de verloting.

Van de mensen op de aehtergrond kunnen nog de volgende namen worden genoemd: helemaal links mevrouw Hilferink, die een kruidenierswinkel dreef op 't Hoge. De drie heren met hoed, iets reehts hiervan, zijn: J. Nienhuis, direeteur van de zuivelfabriek; W.J. Thate van den Bramel en H.J. Gotink, direeteur van de cooperatie "De Eendraeht".

Daarnaast, vooraan met pet Gerrit Vlogman, vervolgens met pijp Klein Lebbink, dan vooraan:

Arfman van de Bramel, iets terug Berenpas van de Koning en (weer vooraan) nog een Arfman, die als een goede sehaatser bekend stond.

Vervolgens vooraan, met een donkere pet met hoge rand D. Versteege uit Delden. Rechts van hem, met hoed: Hein van der Wal, de schilder. Tussen beide laatstgenoemden is Norde van Stegeman nog te zien.

Rechts van Van der Wal staat Willem Bielderman, de rnetselaar-aannemer. lets verder, weer met een pet met hoge rand: Woestenenk van 't Voorde. En dan, voor de meest reehtse boom: Tjoonk van 't Riethuis. Reehts daarvan, met pet met hoge rand: Maalderink van de Mispelkamp.

De bomen op de aehtergrond zijn verdwenen. De dorpsschool eraehter is wel een paar keer verbouwd, maar doet nog steeds dienst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek