Kent u ze nog... de Wageningers

Kent u ze nog... de Wageningers

Auteur
:   A.G. Steenbergen
Gemeente
:   Wageningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4378-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wageningers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

11. Wij ontvingen als herinnering aan de voormalige christelijke school in de Stationsstraat nog juist op tijd een leuke klassefoto van rond 1905. Leerlingen van de klas met hun broertjes en zusjes uit de lagere klassen werden in de tuin van "bovenmeester" J. Lens, die in de Bergstraat woonde, op de kiek gezet. Slechts van vier kinderen konden de namen niet achterhaald worden. Misschien kent u ze nog, deze Wageningers? Op de eerste rij van links naar rechts zitten: Jo Veenman, Van Rooijen, Bart van de Lugt, Van Bleek en Jan Veenman. Tweede rij van links naar rechts: Gerrit Lonkhuizen, Jan. Rijksen, Lien Folkerts,? van Rooijen, ? van de Peppel, Jo van de Peppel en twee onbekenden. Derde rij van links naar rechts: onderwijzeres mejuffrouw M.P. de Koning, Leen Veenman, Nel van Lonkhuizen, Ali Peter (dochter van dominee Peter), Jet Hulshuizen, Betsie Radstake, Jansje van de Lugt, Annie(?) Wijnen, Dina van de Lugt en het hoofd der school, J. Lens. Vierde rij van links naar rechts: onder anderen H. Peter, Betsy Folkerts, Reina Folkerts, Mimi Veenman, Annie Folkerts, Stien van Triest, Verhaaf, Martha Vierbergen en Stien Lonkhuizen. Achterste rij van links naar rechts: Jasper Vierbergen, Van de Peppel, Wijnen, Ko (pupil van het hoofd J. Lens, bij wie hij ook woonde), onbekend, Van Bleek en Jan-Willem van Rooijen.

12. In de uitgebreide toelichting bij de foto van het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van het Christelijk Onderwijs wordt verteld dat in 1907 in het Noorderplantsoen een nieuwe school werd gebouwd en in gebruik genomen. Via een legaat had men de beschikking gekregen over een stukje grond in genoemd plantsoen. Op 15 april 1907 zwaaiden de deuren van deze fonkelnieuwe school open. Een bijzonderheid was dat het leerplan bij deze ingebruikname aan een grondige herziening werd onderworpen. De heer J. Lens, het hoofd van de buiten gebruikgestelde oude school, zwaaide ook in dit gebouw zijn scepter over een respectabel aantal kinderen, bestaande uit 266 jongens en 210 meisjes. Dit grote aantal kinderen was in 1909 verdeeld over 10 klassen, waarvan een vervolgklas. Deze vervolgklas werd tijdelijk ondergebracht in een goed ingericht lokaal in de oude school. In 1909 kwam er een nieuw hoofd in de persoon van H.J. Kemper jr. Behalve gewoon lager onderwijs werd nu ook les gegeven in Frans, Duits en wiskunde. Door deze uitbreiding werd de inrichting een zogenaamde school voor ulo. Als herinnering aan de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909 werd de naam van de pasgeboren prinses aan de school verbonden. Door de kinderen van deze school werd op de Markt ter gelegenheid hiervan een zanghulde gebracht. Zij zongen een speciaallied, waarvan de woorden afkomstig waren van de heer J. Lens. De muziek was van A. Lindmeijer, onderwijzer aan deze school. Het eerste couplet luidde:

Zeg, hoor je de klokken wel luidenl Ze luiden zo vrolijk en rein.

Wat heeft dit toch te beduiden?

En waarom zou dit weI zijn? WeI, daar is een kindje geboren van koninklijke bloed.

Dat luiden de klokken in het ronde.

Ze brengen het kindje onze groet.

De Prinses Julianaschool heeft sinds 1967 een nieuw gebouw in de Nolensstraat in de Nude. In het oude schoolgebouw in het Plantsoen is thans onder andere een dependance van de christelijke leao-school ondergebracht. Hiemaast vindt u een opname van (vermoedelijk) de zesde klas, genomen omstreeks 1921. Links zittend het hoofd der school, G.C. van Dun (1917-1923). Daarachter onderwijzer J.M. Caspers (de naam van meester Vonk wordt ook genoemd). Eerste rij van links naar rechts: Jantje van Beek, Westland, H. Laurens, Steven Wanders en een onbekende. Tweede rij van links naar rechts: Co van Manen, Van Aggelen, Gerard Klein Rensink, Gerrit Meurs en onbekend. Derde rij van links naar rechts: onder anderen Geurtje v.d, Berg, Leida Jansen, Gerrit van Dorland en Geertje de Jong. Op de vierde rij zien we van links naar rechts: Peppelinkhuizen, Pietje Jansen, Velzen, Huibers en Van Holland. Op de achterste rij zijn te herkennen: Heintje Jansen, Jo Hendriks, Sientje de Graes en Berta van Ingen.

13. Op 7 januari 1929 werd aan de Oude Bennekomseweg (de huidige Geertjesweg) de nieuwe Koningin Emmaschool geopend. Ook deze school werd "gerund" door de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs. Het hoofd van deze school, de heer J. van Raalten, was een zeer bekende figuur in het Wageningse verenigingsleven. Aanvankelijk was de school ondergebracht in enkele leegstaande vertrekken van de Openbare School II in het Plantsoen, de vroegere Walschool. Met 3 leerkrachten en ongeveer 95 leerlingen werd op 1 september 1926 deze tijdelijke school in gebruik genomen. Toen in 1929 het nieuwe schoolgebouw haar poorten opende, waren er circa 249 leerlingen. De bijgaande foto van de vierde klas werd tussen 1930 en 1933 genomen. Behalve het hoofd, J. van Raalten, ziet u in het midden (achter de onderwijzer van de klas) H. Gijsberts. In de eerste rij rechts, van links naar rechts, zitten: Judith Weijman, Zwerus Hulstein, Job de Leeuw, Jantje van Kleef, Jaap van Olderen, Jaap van Amersfoort, Dirk Heiwegen, Jan van de Kamp en Kees Iprenburg. Tweede rij in het midden, van links naar rechts: v.d. Kloet, Van de Brink, Janna Beumer, Welgraven, Lientje Wien, onbekend, Heiwegen, Lammertjen Willemsen, onbekend en Rika Pik. In de derde rij van links naar rechts: Gijs Looijen, Delno, Weijman, Jaap Beumer, onbekend, onbekend, Rika Breunissen, onbekend, mevrouw Gieltjes-Zeevat en Huntelerslag. Staande achteraan, van links naar rechts: Fonsje van Aggelen, Henk Rozenboom, Meurs, Jacobs, De Jager, De Hartog, twee onbekenden, Frank Verwoert, Elsenaar (de bloemist) en Weesjes. Tussen de tweede en de eerste rij: een onbekende, Mientje van Dijk en Mien Laurens.

14. Tot september 1963 bestond er een aparte rooms-katholieke meisjesschool, die ondergebracht was in het schoolgebouw in de Burchtstraat, hoek Heerenstraat. In de geveltop van het vooruitspringende deel van de school ziet u in een tegeltableau nog de tekst: R.C. Meisjesschool. Deze school werd geleid door kloosterzusters, die in het achttiende eeuwse herenhuis aan de Markt woonden (het Cunerahuis). Zij kwamen in 1905 naar Wageningen. Het marktplein stond vol nieuwsgierigen, die wellicht voor het eerst een kloosterzuster zagen. De zusters zouden allereerst beginnen met een naai- en breischool en met een "bewaarschool". Twee zusters werden hiermee belast. Tot het geven van lager onderwijs in de zin der wet kon nog niet worden overgegaan, daar de aanwezige krachten de l.o.-akten nog niet bezaten. In de Burchtstraat was door het kerkbestuur een tweetal huisjes aangekocht. Na amovering hiervan werd in 1904/05 door aannemersbedrijf Baars uit Buurmalsen, naar de plannen van architect Kroes uit Amersfoort, een schoollokaal met vier klassen gebouwd. Een belangrijke dag was 1 september 1906, toen de meisjesschool onder leiding van zuster M. Seraphique met het eerste en tweede leerjaar begon. Het aantal leerlingen bedroeg 27. De oprichting van deze school werd aanzienlijk vergemakkelijkt, doordat de rijkssubsidie aan bijzondere scholen sedert 1905 verhoogd was. In 1923 werd de school uitgebreid met twee lokalen, in 1936 gevolgd door de bouw van een zevende lokaal. Een bekende zuster, die 35 jaar aan tientallen meisjes haar beste krachten he eft gewijd, was zuster Silvia, terwijl de eerste lekenonderwijzeres, mejuffrouw Oremus, in de he rinneringen van vele huismoeders nog voortleeft. In 1962 verlieten de zusters voorgoed Wageningen. De Cuneraschool wordt vanaf september 1963 geleid door lekekrachten. Niet aIleen het tegeltableau, maar meer nog de bijgaande foto houdt de herinnering levend, aan het feit dat deze school eens uitsluitend bevolkt werd door meisjes, Het zijn de leerlingen van de vijfde klas, die omstreeks 1926 in de tuin van het klooster gekiekt werden. Op de eerste rij van links naar rechts: Marie Toonen, Leida Rutten, Marie Jansen, Grada Wiggelman en Coba van Elden, Joke Pastoors en Mien van Brakel. Tweede rij: Coba Rothuis, Annie van Dinter, Mien Derks, Leida Heggelman, Mientje Veldman, Neel Gerards, Co van Brakel, onbekend en Annie Lamers. Derde rij: Eef Saleming, Annie Veltman, Annie Hunt, Rosa Borgers, Mientje Wentholt, (d ... ) Neel Gerards, Heintje Mol, Pietje Sedelaar en Heintje Derks.

15. Dank zij de wet op de financiele gelijkstelling van het bijzonder onderwijs met het openbaar, onderwijs kon in 1921 een begin worden gemaakt met het geven van katholiek onderwijs aan jongens. Voordien leerde de roomskatholieke mannelijke jeugd het a.b.c. op de zogenaamde Walschool, of zij sleten hun broeken op de banken van de Buurtse school, thans openbare school "de Westerhof". Ook genoten de "roolise" jongens onderwijs op de Julianaschool, die van protestants-christelijke signatuur was en is. Voordien stond deze school in de Stationsstraat. De stichting van deze eigen kathoIieke jongensschool vond plaats in een periode, to en de leus .Jiet Roomsche kind op de Roomsche school" een vaak gehanteerde kreet was. Met grote voortvarendheid heeft het rooms-katholieke kerkbestuur, dat tevens de schoolbelangen behartigde, in de tweede helft van 1920 de zaken aangepakt. Aan architect G.J .M. Hof uit Nijmegen werd opdracht gegeven een schoolgebouw met 710kalen en een gymnastieklokaal te ontwerpen. Het bestuur kocht vervolgens in 1921 van de erfgenamen van prof. mr. A. Heringa een huis aan de Grintweg, genaamd "De Hul" met koetshuis, erf en tuin, groot bijna 34 are en 95 centiare voor de som van f 19.000,- en nog eens twee perceeltjes grond, die aan het reeds gekochte perceel grensden. Naast deze gronden was door de gemeente een verbindingsweg geprojecteerd tussen de toenmalige Rijksstraatweg en de Grintweg: de Otto van Gelreweg. Het herenhuis "De Hul" stond ongeveer op de plaats, waar nu het garagebedrijf van Kirpestein is. Op 1 september 1921 ging het onderwijs van start. In "De Hul" waren twee klassen ondergebracht en het woonhuis van de eerste hoofdonderwijzer, W. Huybers. In het koetshuis waren eveneens twee klassen. Op woensdag 21 juni 1922 was de nieuwe school achter "De Hul" zover gereed, dat ze in gebruik genomen kon worden. Tot in 1962 werd uitsluitend les gegeven aan jongens; in september van genoemd jaar werd een begin gemaakt met gemengd onderwijs. Daar de school gebreken begon te vertonen - scheuren in de muren en de plafonds - werd het gebouw in 1969 gesloten en een nieuwe school aan de Westerhofseweg betrokken. Kort daarna is de oude school afgebroken. Van deze oude St.-Aloysiussohool geef ik u hierbij een opname van klas 5a van omstreeks 1926 met meester A. Jongman, die z9 geweldig kon vertellen over de natuur! De volgende leerlingen zaten toen in de klas: rechts, eerste rij, van links naar rechts: Jan Klaassen, Frans Hoogstede, Frans van Bentem, Harry Leenarts, Teunis Eimers, Frans Driever, Jo Rijken, Bertus Jacobs, Henk Tilleman en Jo Pas. Tweede rij, van links naar rechts: Roelof Jansen, Piet van Rossum, Caspar Krijns(uit Bennekom), Joop Pastoors, Henk Jacobs, Bertus van Orden, Kees Hoksbergen, Kees Kok, Evert Holleman en Wim van Brakel, Achteraan, staande van links naar rechts: Anton van de Berg, Dorus(? ) Saleming, Nico Leenarts, Johan Driever, Arnold Pastoors, Jan Akkerman, Wim Mossel, Eustachius (Stas) Piron en Dorus MOller.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek