Kent u ze nog... de Wargaasters

Kent u ze nog... de Wargaasters

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4379-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wargaasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De uitgeverij Europese Bibliotheek heeft tot mij het verzoek gericht om een boekje met en over Wargaasters uit grootvaders tijd samen te stell en. Of schoon ik mij heel goed bewust was van de moeilijkheden die hieraan verbonden zijn, heb ik het toch met beide handen aangegrepen. En wel omdat hierdoor de tijd waarin "pake en beppe" jong waren in ons dorp komt te herleven en door middel van dit boekje de sfeer van die tijd ook voor het nageslacht bewaard bliift.

Ik heb geprobeerd de inhoud zo gevarieerd mogelijk te do en zijn. Vooral van die verenigingen die het dorp leefbaar maakten, heb ik foto's laten opnemen. Zo zal de lezer onder andere foto's vinden van muziek-, gymnastiek-, zang-, toneel- en kaatsverenigingen. Velen zullen aan hun jonge jaren terug denken, toen ze vaak zelf deel van een dezer verenigingen uitmaakten. Hoewel grote "evenementen" als uitstapjes, schoolreisjes, de jaarlijkse kermisfestiviteiten enzovoort niet ontbreken, vormen oude schoolfoto's een belangrijk onderdeel van de opgenomen collectie.

Gaarne had ik van bekende dorpstypen als "Greate Ruerd", de dorpsomroeper, Symke Rippet, de koeiendrijver en anderen foto's in het boek willen laten opnemen, maar omdat zij er niet zijn, althans het mij niet gelukt is ze te krijgen, zal de lezer deze missen.

Niettemin hoop ik dat velen met genoegen het boekje zullen bekijken. Ik twijfel er niet aan of menigmaal zal gezegd worden: "Kijk, daar staat hij (of zij) ook".

De Wargaasters ... kent u ze nog?

1. Betje Veenstra (links boven) heeft op de Nieuwehoek gewoond en behoorde toch wel bij die Wargaasters van wie men zei dat ze iets uitzonderlijks hadden. Zo is ze bij voorbeeld haar hele leven lang nooit van de Nieuwehoek weggeweest en nooit heeft ze een voet over de Grote brug, midden in het dorp gelegen, gezet. Een schoonheid was ze niet en een aanzoek heeft ze dan ook nooit gehad. Om toch niet verstoken te zijn van liefdesbrieven schreef ze zichzelf. Ze wou, hoewel ze op haast alle ansichtkaarten die in haar tijd gemaakt werden voorkomt, niet van dichtbij gefotografeerd worden. De duif op haar arm mocht wel op de foto en dat is de reden dat we Betje hier ook zien.

Jan Veenstra (midden boven), bekend als Jan "Kannie", was een broer van Betje met wie hij samenwoonde. Jan was een pracht verteller en wanneer "Kannie" bij "de Havensbank", de dorpsleugenbank, aan het woord was, kon men ervan verzekerd zijn dat de lach niet van de lucht was. Zijn verhaal werd dan ook niet om een leugentje bedorven.

Notaris Anton Philip Greebe (rechts boven) en zijn vrouw Adriana Maria Dorsman hebben in Warga twee zoons, Abraham en Anton, gekregen. Notaris Greebe was de opvolger van notaris Dirk ter Haar die op 1 mei 1899 tot notaris in Kollum werd benoemd. In april 1929 zijn hij en zijn vrouw naar Aardenhout verhuisd en is Jetse Holwerda zijn opvolger geworden.

Op de foto links onder zien wij dokter Benjamin Sybrandy met zijn vrouw Sica van der Wijk, Als ongehuwde "nieuwe dokter" had hij zich in 1898 in Warga gevestigd. Op I januari 1914 is hij opgevolgd door dokter Maathuis, die tot 1 juli 1948 in het doktershuis aan de Kerkbuurt heeft gewoond.

"Twa koppen, meast mei jiske, mar dochs ek noch mei hwat gluorkjende gleonte. Ris glimkje kin wol lije, mar dan wer luke en loarkje om oan te bliuwen. Dan lit de han de piip efkes los om mei dy to fustkjen." Met deze woorden, achter op de foto geschreven, feliciteerde Barend Pieters van der Veen (midden onder) zijn vriend en dorpsgenoot Wouter Th. Zwart (waarvan een foto elders in dit boek) met diens vijfenzestigste verjaardag. Barend (1890-19668) he eft in Friesland vooral bekendheid gekregen als toneelschrijver en -speler. Met zijn vrouw vormde hij het populaire duo "Barend en Martsje ", waaruit een semi-beroepgezelschap "It lyts Frysk Toaniel" ontstond. Hij schreef voorts gedichten, kinderboeken en enkele romans.

In uniform, versierd met een groot koperen medaillon, was postbode Van der Wey (rechts onder) een bekende verschijning in het dorp.

2. Zowel letterlijk als figuurlijk heeft het fanfarekorps "De Kriich" in de loop der jaren in het dorpsgebeuren mee de toon aangegeven, Het is dan ook niet uit het dorpsleven weg te denken. Opgericht op 25 februari 1894, met als voorzitter Petrus Terpstra (Peet Annes) tel de het toen in totaal zestien leden, Na een tijdlang ter ziele te zijn geweest is het in 1919, dus na de eerste wereldoorlog, toen de jonge mannen na vier jaar soldaat geweest te zijn weer in het dorp terug kwamen, a1s het ware opnieuw opgericht.

Op de foto zien we .Jiet oude korps", zoals dat in aktie was op heme1svaartsdag, 9 mei 1907, bij de grote turndemonstratie van de gymnastiekvereniging V.D.I. Staande van links naar rechts: timmerkneeht Roelof de Vries, smidsknecht Dirk van der Woude, pistonblazer Kramer uit Leeuwarden, keuterboer Petrus Terpstra, Je1mer Hiemstra (timmerknecht bij Ids Rosier), Theunis Kooistra, kleermaker-barbier Kornelis de Groot en een onbekende uit Leeuwarden. Zittend:

Sietze de Visser (schoenmakerskneeht bij Reinder de long), Arjen Kasje (timmerkneeht bij Ids Rosier), Jappie Sytema (timmerknecht bij Ids Rosier), Jan de Visser (maaier, terpgraver, visser en vogelflapper) en Wybren Jonker (machinist op de stoomboot). Vooraan in het gras: Klaas Loodsma (k1eermakersknecht bij K. de Groot), schipperszoon Jelle Sytema en een onbekende. De marechaussee, op die dag aanwezig, is later getrouwd met Anna Hoekstra, een dochter van Sjouke Hoekstra (Sjouke ienhandsje),

3. De foto is gemaakt omstreeks het einde van de vorige eeuw in de tuin van notaris Ter Haar. Uit het groot aantal leden blijkt wel, dat het zangkoor toen een belangrijke plaats in het dorpsleven innam, Wij zien op de bovenste rij van links naar rechts: Dirk van der Woude, meester Willem Hofstra, Fokke van der Meulen, Theunis Kooistra (Theunis Sints), Dubbeld de Boer, Sikke Bakker, Lolke de Boer, Sije Visser (van Alberts Jap), Jelmer Hiemstra, Jelle Visser (van Alberts Jap) en Klaas van der Wal. Tweede rij: Jantje Sprongsma, Anna Sprongsma (Bokke Anna), Jikke Visser (Jelmers Jikke), Marie Postma, Elbrich Roodbergen, Hanne ten Kate (getrouwd met Piet Keuning), Reintje de Schiffaert, Anna Roodbergen, Klaske de long (Douwe Klas), Aukje (was dienstmeid bij kastelein Bottema en kwam van Wirdum), Jeltje de Groot (later verpleegster), Jikke Zwart en Freerkje Dorhout. Zittend: Anna Pompstra, Maaike van der Wal, Anna Kooistra (dochter van Tije en Lies, turfschipper), dirigent meester Sikke Hoekstra, Akke de Vries (dochter van "greate Sipke"), schooljuffer Janke Douma en Gjalt van der Mark. De laatste is kleerrnaker te Wirdum geweest en tevens tal van jaren leider van de gymnastiekvereniging D.D.I. te Warga.

4. De fraaie foto van de gyrnnastiekvereniging "Uitspanning Door Inspanning" (D.D.!.) is genomen omstreeks 1909 in de notaristuin met op de achtergrond de voormalige doopsgezinde kerk. De kleding, zowel van de dames als van de heren, versierd met een kleurige sjerp, verschilt nogal wat met wat he den ten dage wordt gedragen. Hierbij moet men niet uit het oog verliezen, dat aan atletiek niets werd gedaan. Wij zien op de bovenste rij van links naar reehts: Hielke van der Krieke, Frans Boxum, Alardus Kooistra, Cornelis Kalsbeek, Johannis Douwenga, Eeltje Sixma, Minne van der Goot, Harmen T. de Boer, Klaas van der Wal, Tjeerd Gjalts Kaastra, Sikke Hoekstra en Catrinus van Wijngaarden. Tweede rij: Elisabeth Salverda, Johanna Hornstra, Tjaltje de Boer, Afke Schuurman, Aaltje Rosier, Wybren Nauta, Hendrik Hoekstra, Pieter Th. Zwart, Theunis Algra, Gosse T. de Boer, Harm Kooistra, Jan de Boer en Aan Willems Kooistra. Zittend en staand op de derde rij: Hendrik Jelles Kooistra, Klaas Zwart, leider Gjalt van der Mark, Freerk van der Meulen, Gerrit Hiemstra, Stientje Hornstra en Minke Deelstra. Voorste rij: Trijntje Reitsma, Hantsje van der Krieke, Philipp us Salverda, Freerk Castelein, Hedzer Castelein, Geert Hoekstra, Sybren Corn. de Jong, Alardus L. Kalsbeek en Minke van Buren.

5. Een bijzondere plaats in het dorpsleven werd in de vorige eeuw ingenomen door notaris Ter Haar. Hij was de man die de werkloosheid onder de arbeiders ging bestrijden door de aankoop van bomen, welke hij tot brandhout liet zagen en hakken. Toen dit spaak liep, werd er stro gekocht, waarvan eendekorven, kippenesten enzovoort gemaakt werden. Deze tak van nijverheid heeft enige jaren stand gehouden, waarbij de vaardigheid in het maken zover werd opgevoerd, dat met de gemaakte produkten op tentoonstellingen vele prijzen werden gewonnen. Niet alleen de arbeiders had den zijn belangstelling, ook voor de kinderen mocht hij gaarne iets doen. Ze werden dan onthaald op koek en limonade, iets dat velen nog nooit hadden geproefd. Bij zijn vertrek uit Warga naar Kollum, in 1899, liet hij als aandenken deze foto maken in het tuinhuisje in zijn tuin. Wij zien op de bovenste rij van links naar rechts: Freerk van der Meulen (van Wobbe en Aal), Jan Kooistra (van Sint en Antje), Keimpe Vlieger (een zoon van Jan Vlieger, die weer een broer was van Theunis Vlieger, de molenaar), een dochter van Hotze Mary (in 1903 geernigreerd naar Amerika), Tjerkje Hornstra en Sikke van Buren. Tweede rij: Froukje Lettinga, Kee ? , Ieke Heegstra (van Age Piet), Dieuwke Hiemstra en Trijntje Algra (van Auke en Akke). Op de voorste rij: Sjoerd Kuipers, Herre Cancrinus, Tjitske Tuinstra, Teats van Arends Griet, Sietske Bakker, Martje Lantinga, Jeltje Kleefstra, Stientje Roodbergen, Rinske de Vries, Alardus Kalsbeek en Theunis Algra,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek