Kent u ze nog... de Wargaasters

Kent u ze nog... de Wargaasters

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4379-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wargaasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Uitgedost op z'n "zondags", de jongens met stijve boorden om, de rneisjes met keurige strikken in het haar en aan de voeten hoge, keurige gepoetste schoenen, deels met knopjes, deels met veters. Zij hebben bij hun zie1eherder de plechtige communie gedaan. Ze poseren hier, bewust van het grote gebeuren, stemmig voor de fotograaf. Ret zijn, van links naar rechts: de jongens Age Boersma, Sijmen Bovenga en Folkert Hobma en de meisjes Geertje Langhout, Lies Jurna, Anna Tettes Langhout, Ieke Pa1sma, Boukje Jurna en Tjitske Elzinga. De pastoor is Hendrikus Antonius Hoogveld, die vanaf 2 april 1901 in Warga z'n ambt heeft uitgeoefend. Hij was geboren op 26 juli 1855 te Elst en is overleden 30 maart 1936. De opname is gemaakt rond 1914.

12. Tot de ambachten, die tot uitsterven gedoemd zijn, behoort vrij zeker dat van hoef- en grofsmid, alsmede dat van turfschipper. Links boven zien 'We Jaap Sijtema van Jelle Klas bezig een kruiwagen met bakkersturf (lange turf van hoogveen) op te tassen, bestemd voor de bakker op de Hilleburen. Mede in aktie zijn moeder (zichtbaar) en vader, die de turven aangeven. Op de gieker mag geen turfje verloren gaan! - liggen de turven die in het gangboord nat geworden zijn te drogen. Het onderste gedeelte van de lading zijn baggelaars (van laagveen), kleine vierkante turven, bestemd als huisbrand voor de inwoners van Warga.

Links onder zien we een gedeelte van de smederij van Luut Bonnes Lantinga, die nu verbouwd is tot bar "De Smidse" en bij het aangrenzend hotel Koos Homans behoort. In de deurapening zien wij Jaap Harsta en Bonne Lantinga. Bezig met het hoefbeslaan zijn Jan Terpstra met hulp van Ele van der Meer.

Rechts: heel wat schaatsijzers zijn in de smederij van Pieter Zwart op de Nieuwehoek in de loop der jaren gesmeed. Het staal moest nog aan het ijzer geweld worden. Hier zien we de smid bezig met het ijzer op de juiste temperatuur te brengen, hetgeen "op" het oog gebeurde en grate vakmanschap vereiste. De blaasbalg, waaraan met de hand getrokken moest worden, heeft al afgedaan en is vervangen door een elektrische aanb1azer.

13. Links boven: het vervoer van de melk van de boerderij naar de fabriek geschiedde vroeger veelal door de boeren zelf. Een "melkwagentje", beladen met melkbussen (dertig liter) en bestuurd door Gerben van Kobus Boersma, zien wij hier poseren voor de kuiperij waar J elte Beeksma jarenlang werkzaam is geweest. Dit gebouw behoorde tot de zuivelfabriek.

Rechts boven: de lege rnelkbussen moesten weer schoongemaakt worden en bij elke boerderij was wel een sloot waarin dat kon gebeuren. Het water was toen nog schoon, zodat geen schadelijke gevolgen waren te duchten. Ybel de Boer (dochter van Freerk en Hieke, boer en boerinne in de "Lytsemar") heeft er al twee van de vijf gereinigd. Ze staan op de kop uit te lekken.

Links onder: ondanks een groat aantal in het dorp aanwezige bakkers, liet de cooperatie "Excelsior", gevestigd in Leeuwarden, dagelijks ook met een kar venten. Jarenlang is Wigle de Visser de man geweest die dit deed. Op de foto, eind 1923 genornen, zien we opvolger Gerrit van der Hoop, die hier met de hondekar in het nabijgelegen Wirdum het brood aan de man brengt. Wat later zijn de honden vervangen door een kedde, die op haar beurt weer is vervangen door een motorbakfiets.

Rechts onder: in het begin van de jaren twintig van deze eeuw had haast ieder dorp zijn eigen autobus. Zo ook Warga. Pieter Talsma, fietsenmaker van beroep, zag er wel wat in en hij is het geweest die als autobusondernemer te boek is komen te staan. In die tijd voorzag hij zeker in een behoefte en menig reisje is door hem verzorgd. Op de foto staat zijn zoon Wijtze bij de nog nieuwe bus met het voor Friesland geldende B-nummer.

14. De in 1886 door drieentwintig Wargaaster boeren opgerichte eerste cooperatieve zuivelfabriek in ons land werd vijftig jaar later (in 1936) omgezet in de centrale melkinrichting van de Frico. De toenmalige voorzitter van de Frico, de heer B.K. v.d. Berg, onthulde op 12 januari 1936 de gedenksteen, waarop de vogel Phoenix, verrijzend uit zijn as, de omschakeling van "Warga" tot "Frico-Warga" symbolisch weergeeft. Verder zien we vooraan met gouden oorijzers van links naar rechts: Sijke Syterna-Wijbenga, Idske Zwart-Schuurmans, Sytske Kalsbeek-Keizer en Boukje Wijbenga-Goslinga, Daarachter de heer Nijholt, directeur van de "Frico", Klaske de Jong-de Jong, Doeke Wijbenga, Sjoerd de J ong en Marten Sytema.

15. Op 5 oktober 1915 was het vijfentwintig jaar geleden dat Sijbren Kuiper (inzet) direeteur van de cooperatieve zuivelfabriek was geworden. Ter gelegenheid van dat jubileum heeft het toen aanwezige fabriekspersoneel deze foto laten maken en hem aangeboden, waarop van links naar reehts, bovenste rij: Berend Joukes Tuinstra, Auke Douwes Kooistra, Jouwert Piebes de Jong, Theunis Douwes Kooistra en Piebe Boukes de Jong, Middelste rij: Klaas Wijtses Talsma, Rypke Annes Albertsma, Lueas Rinses Sinnema, Fokke Pieters Veenstra, Aebe VIbes Stienstra, Jelte Uilkes Beeksma en Sjoerd Wijtses Spijkstra. Voorste rij: Pieter Rientses van Wijngaarden, Meine Veenstra, Hans A tes Reitsma en Eelke Sakes Postma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek