Kent u ze nog... de Wargaasters

Kent u ze nog... de Wargaasters

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4379-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wargaasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Naast de openbare school aan de Kerkbuurt was de bewaarschool met een "werklokaal" en een "speellokaal". De "werkzaamheden" van de kindertjes in het werklokaal bestonden grotendee1s uit rnatjes vlechten en kraaltjes rijgen. Het speellokaal, aan de straatzijde, waarvan de ramen bezet waren met matglas, beschermd door een raamwerk met kippegaas, werd beha1ve voor kinderspelen als lange kruiwagen, krui voort, zakdoekje leggen enzovoort oak voor gymnastieklessen gebruikt. 's Avonds was het in gebruik als repetitielokaa1 voor de zangvereniging en als gymnastieklokaa1 voor de gymnastiekvereniging V.DJ. Achter het werklokaal was een zandbak met de nodige kruiwagens en houten schopjes, In die zandbak za1 omstreeks 1904 deze foto zijn genomen, waarop we van links naar rechts op de bovenste rij zien: Tjeerd Visser, Oene Hoekstra, Ale Visser, Sietze Venema, Bonne Lantinga, Ruurd Sinnema en Jitze Rinsma. Tweede rij: Tietje Langhout, Lokke Langhout, Sietske van der Meer, Marie van Leuzen, Eke Kalsbeek, Reintje Jonker, Jetje Jonker en Jetske Zwart staande voor juffrouw Anna Pompstra. Derde rij: Anna Kalsbeek, Hotske van der Hoek, Ybeltje de Boer, Minke Venema, Sietske van der Meulen en Janke Langhout. Voorste rij: Elize Venema, Auke van der Meer, Tjerk van der Meulen, Theun Kuiper en Klaas Visser.

17. De open bare lagere school die tot en met het vorig jaar eeuwenlang hoewel in een ander gebouw, achter de hervormde kerk was gevestigd, werd tot 1923 ook door het katholieke volksdeel bezocht. In dat jaar kwam een scheiding tot stand en werd een roorns-katholieke school aan de Wartenaasterweg gesticht. De kinderen op de foto, die dateert van rond 1907, zijn van links naar rechts op de bovenste rij: Rients Steenbeek, Jan Steenbeek, Pieter Veenstra, Jan Venema, Rients Sinnema en Gerrit de Jong. Tweede rij: Tietje Langhout, Klaske Sinnerna, Marie van Leuzen, Lokke Langhout, Anna Hiemstra, Ybeltje Kooistra, Sjoukje Veenstra, Dirkje de Jong, Ybeltje Terpstra en Tietje Terpstra. Derde rij: Jetske Zwart, Anna Sinnerna, Anna Langhout, Geertje Langhout, Henderika Kooistra, Sijke de Jong, Trijntje Sinnema, Minke Venema en Grietje de Jong. Op de voorste rij: Luitzen Zwart, Geesje Heidstra, Anne Veenstra, Sjip Steenbeek, Jan Terpstra, Hendrik Hiemstra, Melle de J ong, Ees Terpstra en Johannes Venema. Rechts staat meester Anne Zeilstra, afkomstig uit Brantgum, toen nog maar pas als onderwijzer in Warga en bij "Pibe en Tryn yn 'e kost". Hij is op 7 januari 1912 getrouwd met Trijntje van Buren, een dochter van de Wargaaster huisschilder Tjipke van Buren, wonende op de Gele Akker. Hetzelfde jaar is het jonge paar verhuisd naar Oldetrijne, waar Anne hoofd der school werd en waar hij zijn verdere leven is gebleven. De juffer is Janke Douma, afkomstig van Engelum. Beiden zijn door een tragisch ongeval im het leven gekomen: meester Zeilstra op 7 juni 1955 door een auto-ongeval te Leeuwarden, juffer Douma, die in Marssum woonde en gehuwd was met Lieuwe Hovinga, door een bombardement op 25 februari 1944.

18. Dit keurige groepje van de bewaarschool mocht in dit boekje niet ontbreken. De opname is van omstreeks 1907. We bevinden ons hier tussen de "grote" school en de bewaarschool met reehts de deur die toegang tot de zandbank gaf, De dames zijn links juf Wieringa, het hoofd, en reehts haar helpster, juf Anna Pompstra. De kinderen zijn van links naar reehts op de bovenste rij:

Geesje van der Ploeg (van bakker Van der Ploeg), Grietje Kooistra (van Pibe en Tryn, schoenmaker), Anna Jonker, Boukje Terpstra (Peet en Johanna) en Jeltje Bouma (melkvaarder Anne Bouma). Tweede rij: Tjitske Pal sma (Jan Iekes), Reinder de Jong (sehoenmaker Germ de Jong), Wybren Ysselstein (Laddes Maaike), Hendrik Veenstra, Abraham Greebe (van notaris Greebe) en een onbekende. Voorste rij: Sybren Nijdam, Feikje Talsma, Arend Kalsbeek, Gerardus van der Mark, Anna Boxum en Folkert Hobma. Kleine Gerardus, die later naar Amerika is geernigreerd, is de enige met klompen en sokken, dit in tegenstelling met bij voorbeeld Sybren Nijdam, die al "moderne" lage sehoenen droeg.

19. De meester die wij zien afgebeeld is J elle van Oostrum, die jarenlang aan de vijfde klas les heeft gegeven. Hij was in Warga, maar ook in geheel Friesland, en zelfs landelijk, bekend als vechter voor het rode en blauwe ideaal. Vooral de "Jeugdbond voor Onthouding" (J.V.O.) had zijn warme belangstelling. Wij zien op de in omstreeks 1917 gemaakte foto van links naar rechts op de bovenste rii: Johannes IJ. van der Mark, Jan Joh. de Boer, Pieter Kalsbeek, Reinder Kalsbeek, Jan van der Hem, Jan Vlieger en Jelle Sixrna, Tweede rij: meester Van Oostrum, Age Vlieger, Gjalt van der Hem, Eesge Terpstra, Romke Pietersma, Haije Haitsma, Oense Pietersma, Gjalt van der Mark en Pieter Sixma. Derde rij: Anna Langhout, Froukje Jurna, Anna Sinnema, Johanna Kasje, Martha Kuiper, Minke Stienstra (Doeke Jits), Renske van der Veen, Boukje Douwenga, Boukje Jurna en Japke Sinnema, Vierde rij: Tine Kuiper, Jeltje Langhout, Tietje Terpstra, Klaske Visser, Renske Douwenga, Jikke de Boer en Johanna Sinnema, Vijfde rij: Rinske Kasje, onbekend, Sjouke Sinnema, Libbe Kasje, Geesje Haitsma en Hendrik Langhout,

20. Tot de kleine, niet gereglementeerde verenigingen uit het dorpsleven behoren zeer zeker in de eerste plaats de visclubs genoemd te worden. Want kan men zich iets mooiers indenken dan een dag met elkaar de Friese wateren op om, naast het turen naar de dobber, te genieten van de roep van de roerdomp, het ruisen van het riet en het bloeien van de wilgeroosjes en nog zovele andere bloemen?

Links boven zien we de visclub "Vroeg en Laat" een dag er op uit. Men is op visite bij het uit de boeken van de Wargaaster dominee De Stoppelaar bekende echtpaar "Sytse en Maeike", wonende aan de Holstmeer, Van links naar rechts: Maeike, Sytse, Folkert Hoekstra (meer bekend als "de hinnedokter"), Frans Boxum, Pieter Jelmers de Vries, ook wel Pieter "Politiek" genoemd; liggend Ruurd Sinnema en Kees Meinderts. De versterking van de inwendige mens werd niet verge ten en ik heb zo de indruk, gezien de hoeveelheid drank die op zo'n dag geconsumeerd werd, dat de vis duur betaald werd.

Er werd ook aan een andere sport gedaan. Wij zien rechts boven Pieter de Vries een miniatuurtorpedering uitvoeren en geloof maar dat de andere leden een en ander met spanning hebben mee beleefd.

Links onder zien we de visclub "Altiid wurch en nea sed" (Altijd moe en nooit genoeg), genietend van het vele mooie dat ons Friese waterland heeft te bieden, aan wal komen. Het zijn, van links naar rechts: Sake Castelein, Hendrik Jelles Kooistra, Wouter Th. Zwart, Marten Hedzers Castelein, Jan L. de Boer en Pieter Th. Zwart.

Rechts onder: het is volop zomer en dan is de lucht vervuld van de geur van hooi dat in roken op het veld staat. Hendrik J. Kooistra en Sikke Hoekstra genie ten hier van het varen in een kano op het rimpelloze water.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek