Kent u ze nog... de Wargaasters

Kent u ze nog... de Wargaasters

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4379-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wargaasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Met de komst van de autobus werden door diverse verenigingen en groepen jaarlijks reisjes georganiseerd. Waren voorheen, to en men nog op de stoomboot aangewezen was, Oranjewoud en Olterterp geliefkoosde oorden, nu konden de vleugels wijder worden uitgeslagen en kwamen het Noorder dierenpark te Emmen, Schiphol enzovoort op het programma te staan. Pieter Talsma, de eigenaar van de bus, z'n zoon Wytze of Gerrit van der Duim waren dan de chauffeurs.

Links boven ziet u, staande van links naar rechts: Gosse Saak (Kalsbeek), Teake Gjet (Douwenga), Meine Duod (Terpstra), Sijbrens Frouk (Wijnia), Marijke Broersma-Jonker, Van der Duims Joukje en Sipke Anna (Tilma). Voorste rij: Beane Wytske (Tuinstra), Jan Harmens Baaije (Kooistra), Wijtze Talsma, Janne Siep (Palsma) en Schelte Klas (Kooistra).

Rechts boven de club "Us snipperdei" een dag op stap. Op de bovenste rij van links naar rechts:

Pieters Uilkje (Talsma), Johannes Aal (Kooistra), Hendriks Jetske (Wielinga), Nerus Saapke (Seinstra), Van der Duims Joukje, Gerkema's Janke, Geeske (van Boxum), Eelke Frouk, Janne Bet (de Boer), Klaase Tryn (Walstra), Gerrits Durkje en Geerte Gelske (Hoekstra). Voorste rij:

Wiemers Rins, Schelte Klas (Kooistra), Tsjerke Rika (Kastelein), Johannes Sjoerdtje (Van der Mark), Teake Gjet (Douwenga), Douwe Tryn (Van der Meulen), Jantje Wester en Meine Duod (Terpstra).

Links onder: met Pieter Talsma als chauffeur zitten links Minke Stienstra-Venema en rechts Aaltje Talsma-Hoekstra. Zittend van links naar rechts: Haike Boersma-Talsma, Tiele KooistraHoekstra, Akke Bergsma-Kooistra, Tjerkje de Vries-Stienstra, Klaske Talsma-Wieringa en Sjoeke Veenstra-Gall. Bovenste rij: Afke Kooistra-van Dijk, Jeltje de Groot-Hilarides, Jitske Terpstra, Elisabeth Faber-Taconis, Pietje Sinnema-Boersma en Jikke de Groot-Epema.

Reehts onder: de mannen waren een dagje uit naar het Noorder dierenpark in Emmen. Het zijn van links naar reehts: Yde Kooistra, Hendrik Eijzenga, Theunis E. Zwart, Sjouke Hiemstra, Jappie Sytema, Bouwe Herder, Dubbeld de Boer en chauffeur Gerrit van der Duim. Middelste rij: Luut B. Lantinga, Sjoerd Boonstra, Ynze van der Mark en Ruurd Nijdam. Zittend: Jan Steenbeek, Oebele Hoekstra, Dirk van der Woude, Rypke Albertsma, Jan Harmens Kooistra, Gosse Kalsbeek en Wijtze de J ong,

22. Op 18 juni 1913 was het honderd jaar geleden dat Napoleon de slag bij Waterloo had verloren. Ter herdenking van dit feit werden overal in ons land onafhankelijkheidsfeesten gevierd. Zo ook in Warga. Men liet zieh niet onbetuigd. Wat velen is bijgebleven is de's avonds met Bengaals vuur verliehte, toen nog met veel groen begroeide Wartenaasterweg. De dag begon met een optoeht met praalwagens en verder waren er volksspelen.

Links boven zien we Gerrit Eyzenga en Sake Castelein met zo'n wagen, de vrede sym boliserend. Op de wagen, in keurige witte jurken, van boven naar beneden: Geertje de Boer, Sietske van der Meulen, Trijntje L. Sinnema, Tietje Langhout en voor Lokke Langhout, Akke Boermans en Wopkje Sinnema.

Reehts boven: bij het hardzeilen in Wartena, juli 1933, moehten de Wargaaster sehonen niet ontbreken. In opperbeste stemming zien we van links naar reehts: Anke Hoekstra, Corrie Jonker, Wiepkje Eyzenga, Jikke van der Heide, Lokke de Groot en Elisabeth Kooistra.

Links onder: de jaren voor 1920, toen er praktiseh geen auto op de weg was, kenmerkten zich door rust en eenvoud. Zeer ingetogen wordt in die periode door een aantal jongedames voor de fotograaf geposeerd. Ze zijn ter gelegenheid van de kermis zeer modieus gekleed. Staand van links naar reehts: Froukje de J ong (haar vader, Reitse de J ong, heeft als "koumelker" een tijdlang op de Gele Akker gewoond), Evertje Bijlsma, Sietske van der Meulen en Aaltje Hoekstra. Voor:

Minke Venema, Grietje Kooistra en Boukje Terpstra.

Reehts onder: een groep deelnemers aan de optoeht ter gelegenheid van de omstreeks 1930 gehouden Wargaaster kermis. Het zijn van links naar reehts staand: Ina Buitenveld (ze stelde een sehoonmaakster voor), dan het kaartspel gevormd door Yke Kooistra, Aukje Rameijer, Geertje Kooistra en Jeltje Rameyer, en ten slotte Sjoukje Talsma (danseres). In het midden Lokke Eyzenga (biljartspel). Nog een kaartspel werd uitgebeeld door de zittende meisjes: Pietje Eyzenga, Klaske Boersma, Renske Sytema en Wietske de Vries.

23. Rond de eeuwwisseling was timmerbaas-schaatsenfabrikant Abraham Keimpes Hoekstra, wonend op de Nieuwehoek, een man die een grote timmerzaak had en aan vele timmerlieden werk verschafte. Des zomers waren het vooral boerderijen die over geheel Friesland door hem gebouwd werden. De mannen gingen dan's maandagsmorgens vroeg op stap (lopend) en kwamen 's zaterdags laat in de middag weer thuis. Ook de vele watermolentjes die of nieuw gebouwd Of hersteld moesten worden, vroegen de nodige mankraeht. Des winters had hij met het maken van de sehaatsen mooi aanvullend werk voor hen. De foto waarop het personeel staat afgebeeld is omstreeks 1906 gemaakt. Het zijn, staande van links naar reehts: Wigle van der Meer, Gerrit Smit (geen Wargaaster), Ruurd Nijdarn, Klaas de Vries, Johannes Bijlsma, Klaas Visser (van Alberts Jap), Hillebrand Boorsma, Jan de Wilde (geen Wargaaster), Wieger de Vries, Harmen Jans Kooistra en Albert de Vries. Zittend: Johannes Zwart, Oene Westra, Jarich van der Meer, Symen Bovenga, Abraham Roodbergen en Eelke van der Meulen (Eelke Klas).

Van deze mannen was Symen Bovenga, geboren op 5 november 1833 te Warga, de oudste en al meer dan zeventig jaar oud. Hij was een echte "wroeter" en z'n bijnaam Symen "Beunder" deed hij dan ook alle eer aan. Hij moet zo ontzettend haastig geweest zijn, dat hij zelfs bij het spreken de juiste volgorde wel eens miste. Van hem is bekend dat hij voor het naar bed gaan de ronde deed en elke avond zei: "Klompen yn 'e hus? " "Turf yn 'e lampe? " "Oalje yn 'e bak? " "Doar op 't slot? " "Op bed! " Op 5 mei 1919 is hij te Leeuwarden gestorven.

24. Links boven: een groepje jongemannen terug van de loting voor de militie. Die loting was in vroeger jaren een heel gebeuren, waarbij zowel het aan- als vrijloten met gepaste vrolijkheid werd gevierd. Met de lange Goudse pijpen en gevulde roemers zien wij, met getrokken nummer op de hoed of pet, van links naar reehts staand: Bertus de Vries (van Jan Akke), Jan Terpstra en Harmen J. Kooistra. Liggend: Eage Nauta (van Sytse Minke), Wietse Pekel en Hessel Boekema (van Jan en Ytsje).

Reehts boven: de reeds lang verdwenen Kleinebrug, jarenlang bediend door "aIde Eelke" en later door Johannes Teijes Kooistra. De mannen ter linkerzijde zijn van voor naar aehter: Minne Boersma, Hessel Boermans, Rinse Sinnema en Uiltje Sienerna (op pantoffels). In de midden reehts met hoed en sigaar Wiebe van der Hoek (beter bekend als "Wibe alf" omdat hij elf tenen had). Daarvoor met strohoed Sikke Hoekstra en de korporaal is Jan L. de Boer (Jan Klerks), later notaris te Berlikum,

Links onder: uitgerust met rieten koffertje waarin het nodige proviand, hebben ze een flinke fietstoeht gemaakt. Hoewel volgens het opschrift op "de hikke" de toegang verboden is, zien we Griet de Vries, Reintje Y sselstein, Klaske Eyzenga, Lokke Eyzenga en Akke Jonker hun boterhammen nuttigen in het land.

Reehts onder: jarenlang werden door het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken op de tweede kermisdag volksspelen georganiseerd. Dit bestuur dat in de loop der jaren sterk verouderde en weinig aktiviteiten ontplooide, werd door een groepje jongelingen als het ware aan de kant gezet. Er werd een commissie samengesteld waarin ook het katholieke volksdeel was vertegenwoordigd. Door middel van een Iijstcollecte werden gelden opgehaald; de bestaande spelen werd nieuw leven ingeblazen en nieuwe werden bedaeht tot grote tevredenheid van allen. Het heeft tot gevolg gehad, dat een dergelijke commissie, die uit vrijgezellen moest bestaan, vandaag de dag nog be staat en nog steeds op de tweede kermisdag aktief is. Op de foto, omstreeks 1925 genomen, zien we de eerste cornmissie met hun helpers. Het zijn van links naar reehts: helper Hendrik Elzenga, Hendrik Langhout, Piet Sixma, voorzitter Rients van Wijngaarden, Murk Elgersma, Johannes Venema en helper Tjerk Sixma. Zittend: Sybren Zwart, Kees Langhout, Wiebe Langhout en Barend van der Veen.

25. Over het nut en de rol die de gymnastiekvereniging V.D.I. in het dorpsleven heeft ingenornen, behoef ik hier niet uit te weiden. Zeker is, dat ze onder de bekwame leiding van Gjalt van der Mark de liehaamsontwikkeling voor een bepaald deel van de Wargaaster jeugd heeft bevorderd en in zekere mate saamhorigheidsgevoel he eft gekweekt. Wanneer we de foto van de "damesafdeling" van hiernaast en de gehele vereniging van bladzijde 4 nader bekijken, dan blijkt, dat in de beginjaren van de vereniging het aanta1 kinderen uit arbeidersgezinnen dat lid was, uitermate gering was. Wat hiervoor is gesehreven, was zeker dan ook niet op hen van toepassing. Het waren voora1 de kinderen van boeren en middenstanders die ve1e jaren het gezicht van V.D.I. bepaalden. Op de foto, die omstreeks 1918 is genomen, zien we als bovenste twee van links naar reehts:

Aaltje Boxum en Reintje Kooistra. Tweede rij staand: Marie Klopma, Jantje de Boer, Grietje Kooistra, Ybeltje Terpstra, Sietske van der Meer en leider Gjalt van der Mark. Zittend: Johanna Hornstra, Boukje Terpstra, Jetske Zwart, Anna Ka1sbeek en Anna Caste1ein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek