Kent u ze nog... de Wargaasters

Kent u ze nog... de Wargaasters

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4379-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wargaasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Het zal in 1923 geweest zijn en vermoedelijk ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het "Gemengd Koor", dat deze foto is gemaakt en wel op een "historische plaats", Het lokaal, waar ook de repetities gehouden werden is .Jiet speellokaa1" van de oude bewaarschool aan de Wartenaasterweg, in dit boekje a1 eerder genoemd. De kraagpantoffeltjes van de kleuters zien we rechts onder op de vloer staan. Uit het groot aanta1leden, dat het koor telt, valt op te maken dat er in die dagen veel animo voor zingen bestond, temeer als we weten dat naast "it greate koar" ook nog "in lyts koar" (arbeiderszangvereniging) bestaansrecht had. Onder de bezielende leiding van hun onvergetelijke dirigent Hendrik Jelles Kooistra werden de prestaties tot grote hoogte opgevoerd en we mogen gerust vaststellen, dat het "Gemengd Koor" vele jaren een van de toonaangevende koren in Friesland is geweest. Onvergetelijk zijn de uitvoeringen die door het "Gemengd Koor" en de muziekvereniging "De Kriich" gezamenlijk werden verzorgd en die, wat de prestaties van dorpsverenigingen betrof, zelden zijn overtroffen. Op de bovenste rij van links naar rechts zien wij: Theunis E. Zwart, Harmen J. Kooistra, Jacob Talsma, Anne Faber, Sikke Kooistra, Aldert Albertsma, Sjoerd Sytema, Johannes van der Mark en Oeds Bijlsma, Tweede rij:

Douwe Joustra, Elize Zwart, Graddus Faber, Ele de Boer, Jelmer Hiemstra, Sieds Jonker, Eesge Terpstra, Rienk Schaafsma, Luitzen Zwart en Wiibren Ysselstein. Derde rij: Martha Kuiper, Akke Kooistra (dienstbode bij Durk Halbertsma), Froukje de Boer, Jopie Melchers, Sipkje de Boer, Aukje de Boer, Ybel de Boer, Emma van der Veen, Eeke Wijbenga, Grietje Albertsma, Aukje van der Berg en Martha Joh. Kooistra. Zittend: Fokje Rinsma, Janke de Boer, Sjoeke de Jong, Sietske van der Meulen, Siebrigje van der Meulen, Tjerkje Kooistra-de Boer, dirigent Hendrik Jelks Kooistra (het zilveren kruisje, verdiend met het volbrengen van een Friese elfstedentocht siert zijn borst), Evertje Bijlsrna, Boukje Terpstra, Wijnia's Frouk en Griet de Boer. Voorste rij: Tiele van der Mark, Durkje Tolsma, Klaske de Jong, Klaske Eyzenga en mevrouw Helfrich.

27. Nogmaals het "Gemengd Koor" (rond 1930). Een jongere editie heeft zich aangeme1d, enke1e getrouwen zijn gebleven. Het aanta1 medailles heeft zich vermeerderd. Wij zien op de bovenste rij van links naar rechts: Folkert Boorsma, Eesge Terpstra, Rein Kooistra, Jacob Hemrica, Hendrik Langhout, onbekend, Johannes Spijkstra, Piebe Kooistra, Klaas P. Zwart en Sijbren Zwart. Tweede rij: Jeltje Rameyer, Janke Zwart, Fokje Boersma, Boukje de Groot, Lokke de Groot, Trijntje Terpstra, Fokje Rinsma, Anna de Jong, Pietje Eyzenga, Martha Kuiper, Jacoba Dijkstra, Geesje Haitsma, Hieke Faber en Tietje Terpstra. Derde rij: Jeltje Langhout, Feikje Rinsma, Tjitske Tuinstra, Ybeltje Kooistra, Jacob Talsma, dirigent Henrik Jelles Kooistra, Harmen Kooistra, K1aske Faber-de Jong, Je1mer Hiemstra en Sikke Kooistra. Zittend: Sjoukje Bosma, Pietje Wijbenga, Jikke van der Heide, Lokke Eyzenga, Grietje A1bertsma en vrouw Helfrich met daarvoor Hitje van der Heide, Sijke van der Heide, Sjoukje de J ong (Wietse Sjouk), Hitje van der P1aats, Martha Kooistra, Wietske de Vries, Sietske Kooistra en Grietje de Vries.

28. Links: Wouter Zwart die naast oprichter van "de J ongerein" in Friesland bekendheid genoot als publicist (medewerker van het Fries Landbouwblad), keurmeester van fokvee en als toegewijd voorzitter van "De Fryske Bibliotheek". Ook in de "Jongfryske Mienskip" heeft hij destijds van zich doen spreken.

In 1919 werd door Wouter Theunis Zwart te Warga "De Lanboujongerein" opgericht, een organisatie die van veel betekenis is geweest voor de Friese plattelandsjongeren en waarvan hij vanaf de oprichting tot 1942 de bezielende voorzitter was. Vanzelfsprekend was in Warga ook een afdeling, waarvan rechtsboven een foto. Wij zien van links naar reehts: Sikke Kooistra, Tjerk Y. Kooistra, Luitzen Zwart, Alardus Kalsbeek, Tietje Terpstra, Johannes Fr. de Boer, Eesge Terpstra, Jan J. Tilma, Haaije Haitsma, Joeke Vriezinga en Evert Vriezinga.

Op 14 augustus 1935 hield de afdeling "Idaarderadeel" van de Friese Maatsehappij van Landbouw een excursie naar enkele vakbedrijven in de Wieringerwaard. Met de autobussen van Talsma (Warga) en Boekema (Wartena) werd de tocht gemaakt. Om het nuttige met het aangename te verenigen werd de middag doorgebracht aan het Noordzeestrand bij Camperduin. Bikini's waren toen nog onbekend en ik denk dat niemand van het illuster gezelschap in zee is geweest. Bij een hotel in Camperduin is de foto rechts onder gemaakt, waar de toevallig aanwezige politieagent Lucas Vegter, als oud-Wartenaaster (in deuropening) te kennen gaf gaarne mee gefotografeerd te willen worden, hetgeen natuurlijk werd toegestaan. Bovenste rij, van links naar rechts: Sjoerd de Jong, Hendrik J. Kooistra, Wouter Th. Zwart, Uiltje Kalsbeek, Jimke Jaarsma (Wartena), Kees Boersma (Alderniede), Jelle Wigles de Visser, Oeds Bijlsma, Fokke van Seijen (Wartena), Theunis Algra (Warstiens), chauffeur Gerrit van der Duim, Hannen Kooistra (Eernewoude), Luitzen Zwart en Ruurd Douwenga (Aldemiede), Zittend op het muurtje: mevrouw Kees Boersma, R. NautaWiersma (Wartena), Wijtze Kaastra, Foekje (de vrouw van Jimke Jaarsma), Marten Tiemens de Boer, Klaske de Jong-de long en chauffeur Durk Boekema. Staande voor het muurtje: Doeke Wijbenga, Saakje (de vrouw van Theunis Algra), Romkje (de vrouw van Binne Vriesema), Eke (de vrouw van Comelis Kalsbeek), Comelis Kalsbeek, Binne Vriesema (Aldemiede), Auke Nauta (Wartena) en Jan Steenbeek (Wartena). Zittend op de stoelen: Yde Kooistra, Doetje KooistraAndringa, Joukje (de vrouw van Ruurd Douwenga), Boukje Wijbenga-Goslinga, Freerkje (de vrouw van Luut Lantinga) en Luut Bonnes Lantinga. Op de voorgrond: Hotse Bijlsma (Wartena), Jelle Arjens de Groot, Frans Boxum en Jelle Terpstra.

29. Links boven: de gemeentelijke sportdag werd in 1925 in Warga door D.D.!. georganiseerd. Het rijk beladen vaandel van de ontvangende vereniging zien we in de midden, geflankeerd door links het vaandel van "Sparta" uit Wartena en reehts dat van "Sport Staalt Spieren" uit Grouw. De dames, die de cornrnissieleden van koffie voorzien, zijn Griet Bartstra en Lokke Langhout. De heren zijn van links naar reehts: Oege Sybrandy ; Reel Piersma, leider van Sparta; Hoeneveld, wethouder van de gemeente Idaarderadeel; Gerrit Hiemstra, Hendrik Jelles Kooistra, Douwe Joustra, Freerk Martens Castelein, Wijbren Ysselstein en een onbekende.

Links onder zien we leden en bestuur van de op 22 maart 1902 door onder anderen bakker Ate Salverda, bakker Sybren van der Ploeg, bakkerskneeht Sijmen Elgersma, bakkerskneeht Pieter Hoekstra en Franke Faber, opgeriehte kaatsvereniging ,,'t Oosten", Het zijn van links naar rechts:

Theunis Sints Kooistra, Gerrit van der Meer (Greate GerrH), Sijmen Elgersma, Gerrit Hiemstra, Gerrit Venema, Sijbren van der Ploeg en Ruurd Sinnema. De foto zal omstreeks 1908 genomen zijn en "it keatsen" moest vrij zeker nog beginnen, want de bestuursleden Sijmen Elgersma en Gerrit Hiemstra hebben de lijst van deelnemende parturen, beschermd door een zwaar kartonnen omslag, in de hand.

De jaarlijkse kermis was in vroeger jaren een van de hoogtepunten in het dorpsleven en genoot dan ook de belangstelling van jong en oud. Midden boven zien we Hindriks Wytske en Jan Harmens Baaije zich vol goede moed naar het sportterrein begeven, waar de volksspelen plaatsvinden. Ook Theunis Kooistra (rechts boven) heeft de stap er in en wil niets missen.

Feikje, huishoudster bij Pieter Doekes, Doeke Boukje (Wijbenga) en Bouke Rins (Sixma) die we reehts onder zien, zijn al op Hilleburen en bijna ter bestemder plaatse. Op hun gezichten is te zien dat ook bij hen de levensvreugde nog niet is gedoofd.

30. Reeds in het midden van de vorige eeuw stond midden in het dorp, tegen de muur van het kerkhof, tussen twee bomen, een bank. Onder het lover van de bomen was het daar 's zomers goed toeven en menig oudje he eft daar van een welverdiende rust kunnen genie ten en kunnen dromen van de tijd toen hij nog jong was. Hier werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en sterke verhalen verteld, die om een leugentje niet werden bedorven. Geloof maar dat als Jan "Kannie" of Folkert .Jiinnedokter" aan het woord waren, er heel wat gelachen is. De plaats van de bank was uitermate goed gekozen. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot 1890 was hier de los-, laad- en ligplaats van het veerschip van onder anderen Tjerk Brands Boorsma. Dat gaf hier heel wat drukte en vertier. In 1890 werd het veerschip vervangen door de stoomboot van Sijbren Zwart en Wisse Deelstra. Deze ligplaats, die in 1923 verhuisde naar de Nieuwehoek, had in de loop van de eeuwen de wijdse naam van "haven" gekregen. De bomen waren toen "de havensbomen" en de bank was "de havensbank". Naar deze bank, waar de laatste nieuwtjes werden verhandeld, is het maandblad dat vanaf 1960 regelmatig verschijnt, genoemd. Hoewel haast niet te gel oven, is de bank, door de ouderdom vergaan, enkele jaren uit het dorp weggeweest. Het is aan de evacue's uit Limburg te danken dat zij mooier dan ooit is teruggekomen. Deze evacue's, die in het laatste oorlogsjaar hun hebben en houden moesten achterlaten en in Warga een gul onthaal had den gekregen, hebben als dank voor de genoten gastvrijheid een nieuwe bank aan de burgeri] van Warga geschonken. Op 5 mei 1949 vond de overdracht aan het bestuur van "Plaatselijk Belang" plaats. Wegens voorgenomen verbreding van de straat ter plaatse heeft ze eerst enkele jaren tegen de haag van de hervormde pastorie gestaan en is later in een speciaal voor de bank gemaakte nis op z'n oude plaats gekomen. De foto is op de dag van overdracht genom en en wij zien op de bank van rechts naar links: Wietse R. de Jong (77 jaar), Johannes L. Kasje (78 jaar), Rein S. Jonker (82 jaar), Theunis P. Zwart (83 jaar), Klaas van der Meer (92 jaar), Piet van der Veen (85 jaar), Johannes O. Bijlsrna (81 jaar), Douwe Tj. van der Meulen (79 jaar) en Meine J. Terpstra (76 jaar). Op de voorgrond staande: Tjerk D. Kastelein (77 jaar) en daarachter Hendrik H. Elzenga.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek