Kent u ze nog... de Wargaasters

Kent u ze nog... de Wargaasters

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4379-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wargaasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Aangezien in het begin van deze eeuw naaischolen ontbraken, moest hierin op andere wijze worden voorzien. Een plaatselijke naaister was dan veelal de aangewezen persoon. Met een lesgeld van twintig cent per uur, een kopje thee inbegrepen, was dit voor haar een we1kome uitbreiding van de gezinsinkomsten. Op de foto links boven zien we Dieuwke Hiemstra, gehuwd met Eeltje Sixma (Eeltsje Djo), als de naaister met haar leerlingen. Het zijn staande van links naar rechts:

Boukje Terpstra, Wikje van der Meer, Aaltje Hoekstra, Eke Ka1sbeek, Jeltje A. de Groot en Evertje Bijlsrna, Zittend links: Antje Sytema en in het midden Jeltje Bouma.

Van 29 oktober 1918 tot 8 januari 1919 heeft Warga een aantal Franse vluchtelingen dat van huis en haard was verdreven en afkomstig was uit het noorden van Frankrijk uit de buurt van Rijssel (Lille), gastvrijheid verleend. In de destijds onbewoonde hervormde pastorie en in de bewaarschool hebben zij toen tijdelijk onderdak gevonden. Op de dag van vertrek, toen de foto rechts boven is genom en, zijn ze met paard en boerewagens naar Leeuwarden gebracht om vandaar de terugtocht per trein te vervolgen. Op de foto, die tussen de open bare lagere school (links) en de bewaarschool (rechts) is genomen, zien we behalve de drieendertig Fransen aan de linkerkant Cobi de Stoppelaar en reehts Theun Kuiper, zuster Dalhuyzen, Julia van Everbroeek, die als Belgische vluehtelinge in 1914 al gastvrij in het gezin van dokter Hansma was opgenomen, en wiens dochter Boukje (juffer Bou) naast haar staat.

In het begin van de jaren twintig werd ook in Warga met voetballen beg onnen. Op de foto links onder zien we het eerste en enige elftal. Het zijn staande van links naar rechts: grensrechter Gabriel de Vries, Aldert Albertsma, keeper Johannes Venema, Gerrit Melchers, grensrechter Romke Pietersma en reserve Hendrik Haarsma. De middenlinie bestaat uit: Piet Sixma, spil, aanvoerder en voorzitter Rients van Wijngaarden en Oense Pietersma. Voor: Rienk Schaafsma, Rintje Bergsma, Ele van der Meer, Jaap Harsta en Jan Terpstra.

Reehts onder zien we het elftal dat in 1930 de promotie van de derde naar de tweede klas F.V.B. bewerkstelligde. Het zijn staande van links naar rechts: Hotse Elgersma (jarenlang bestuurslid), Hendrik T. Langhout (Wartcna), Wierd van der Weg, Jan Kramer (Wirdum), Louw van der Werf (Wartena) en Ele van der Meer. Midden: Arend van der Meer, spil Gerrit van der Duim en Klaas G. Hiemstra en voor: Jouke van der Duim, keeper Albert Visser en Jan van der Meer.

32. Met het verplaatsen van de ligplaats van stoomboot naar de Nieuwehoek in 1923 (kapiteins waren toen Wijnia en Van der Weg) werd de toegang tot de aanlegsteiger afgesloten door de havensbank, die daar om die reden vele jaren heeft gestaan (links boven). Wi] zien van links naar rechts: Fokke Veenstra (staand) en dan zittend: Bean Tuinstra, Oege van der Heide, Uiltje Sienema, Gerardus Faber, Auke Kooistra, Gerrit van der Meer, Oebele Hoekstra, Schelte Kooistra en staand Reinder de J ong en Klaas Hoen.

In 1928 verkeerde de muziekvereniging "De Kriich" in zorgelijke omstandigheden. Er moesten nieuwe instrumenten aangeschaft worden. Een beroep op de bevolking werd gedaan en als een man stond het hele dorp achter het plan om "De Kriich" te helpen. Er werd besloten tot het houden van een "kermesse d'ete", een soort kermis met attracties als balgooien en prijsschieten, die werd bekroond met een daverend succes. Op de foto rechts boven (van 23 september 1928), zien we de organisatoren en medewerkers. Bovenaan, van links naar rechts: Lute Freerkje (Lantinga), Sjouke Nantje (Hiemstra), mevrouw Barstra, Doetje Kooistra-Andringa, de vrouw van E. Rinsma, mevrouw Dokter-Visbeek en Anna de Boer-de Jong, Tweede rij: Piet van der Weg, Sjouke Hiemstra, Douwe Joustra, Betje de Boer-Zantema, Minke Castelein-Dijkstra, Tjerkje Kooistra-de Boer, Tjitske Kaastra-de Boer, Tjerkje Castelein-Hornstra en Freerk Castelein met achter zich Anne Faber. Derde rij: Griet Hoekstra-de Boer, Aaltje Talsma-Hoekstra, Jantje Eyzenga-de Groot, Marten Hedzers Castelein, Keimpe Hoekstra, Y de Kooistra, onbekend. Auke Afke (Kooistra), Wietske Kooistra-van der Meulen en Gerrit Dokter. Vierde rij: Tjitske de Groot, Jacoba Dijkstra, Tine de Haan en Minke Stienstra-Venema. Op de voorgrond: Sijbren Nijdarn, Griet Hornstra, Bonne Lantinga, Aaltje S. Kaastra en Klaas Sjirks de Groot.

Links onder: in de optocht van de "kermesse d'ete" deed ook deze groep uit Tirol mee. Staande:

Anke Hoekstra, Hitje van der Heide, Fokje Boersma, Wytske de Vries, Janke Zwart, Pietje Eyzenga, Geeske Spijkstra, Hendrik Jelles Kooistra, Lokke de Groot, Sjoukje Talsma, Joukje Tuinstra, Elisabeth Kooistra, Corrie Hoekstra en Klaske Boersma. Zittend: Tjitske Tuinstra en Henny Hoekstra en op de voorgrond: Liefke van Wijngaarden, Akke Jonker en Berber Castelein. Rechts onder: de zigeunertroep uit Raamsdonk, bestaande uit J oukje Castelein, Pietje Visser, Geesje Haitsma, Jikke Wielinga en Hedzer M. Castelein, stond onder toezicht van de politiemannen Boersma en Visser. De kedde van Van der Hoop werd nu ook nog vereeuwigd en de equipage werd bestuurd door Freerk M. Castelein.

33. Het zal in het begin van deze eeuw geweest zijn, dat het gezelsehap links boven voor de fotograaf poseerde. Wat de reden daartoe geweest is, is mij niet duidelijk geworden, maar dat ze een plaatsje in dit boekje verdienen is buiten kijf. Het zijn van links naar reehts: Folkert Sinnema, Folkert Hoekstra, Hans Sinnema, Kees Meinderts, Johannes Sinnema en Jozef Hoekstra.

Op de foto reehts boven zien we "nozems" van omstreeks 1920. Het zijn, van links naar reehts:

Ele de Boer, Reinder Kalsbeek, Bonne Lantinga en Jan Tilrna.

Had men de leeftijd van zestien jaar bereikt, dan was het ook in de jaren dertig de hoogste tijd om op dansles te gaan. Door dansleraar Van der Boom uit Leeuwarden werden in de omliggende dorpen danslessen georganiseerd en zo ook in Warga. Het lesgeld bedroeg vijftig gulden, voor twintig lessen, te betalen in twee termijnen. Om van voldoende "dames" verzekerd te zijn, waren de meisjes vrijgesteld van betalen. Met mooie zwarte laksehoenen aan, het hoofd iets sehuin gerieht, werden door Van der Boom de te maken passen voorgedaan, terwijl z'n "slokje" lonkend op de piano stond te waehten. De laatste lesavond, begeleid door pianist Daan Seheepstra en violist J ouke Tuinstra werd feestelijk gevierd en op de foto links onder, genom en omstreeks 1926, zien we vier jongernannen die zo'n slotavond met een voordraeht opvrolijkten. Het zijn van links naar reehts: Barend M. van der Veen, Gerrit van der Duim, Murk Elgersma en Abraham van Wijngaarden, met de voordraeht "De verstokte vrijgezellen".

Hoewel de diensttijd in de jaren twintig sleehts vijf-en-een halve maand was, dus zeer kort in vergelijking met die van nu, kon men door de "vooroefeningen" te volgen deze tijd inkorten tot zes weken. Gedurende een aantal maanden werd onder lei ding van vaandrig Vic de Groote uit Leeuwarden geoefend, waarbij, het mag hier gezegd worden, de ernst meestal niet de boventoon voerde. De oefenperiode werd afgesloten met een examen (het enige examen waar schrijver deze voor is gezakt) en hetwelk met goede uitslag bekroond, de genoemde faciliteit opleverde. Op de foto zien we op de voorgrond van links naar reehts: Barend van der Veen, Sipke Herder, Klaas Zwart en Anne Gj. Terpstra. Op de bovenste rij: Albert Sinnema (Goutum), Auke van der Kooi (Wartena), Vic de Groote, Rinse Wartena (Wartena) en Pieter Boersma (Goutum).

34. Links boven: een praehtige stokoefening werd rond 1914 onder lei ding van Gjalt van der Mark door een groep jongens van D.D.I. uitgevoerd. Op de geziehten is af te lezen dat zij erg goed hun best doen. Het zijn, op de aehterste rij van links naar reehts: Jan van Dijk, Reinder G. de Jong, Jan de Vries, Tjerk van der Meulen, Sake Bergsma, Sjirk de Groot en Johannes van der Meer. Op de voorgrond: Reinder Kalsbeek, Y de de Boer, Sikke Kooistra, Luitzen Zwart en Johannes Hornstra.

De oudste vereniging in het dorp is de in 1872 opgerichte toneelvereniging "Halbertsma". Naast de vele uitstekende uitvoeringen, die in al die jaren werden gegeven, vormt de opvoering van het toneelstuk "Robert Bertram en Co" van Heyermans een hoogtepunt. De rollen gespeeld door Jan "Klerk" en Marten Hedzers kregen een meesterlijke vertolking. Andere namen, onverbrekelijk met "Halbertsma" verbonden, zijn, om maar enkele te noemen: die van Petrus Terpstra (Peet Annes) en Arjen Kasje, Op de foto reehts boven zien we de meespelenden in het toneelstuk "De Spaanse vlieg". Het zijn van links naar reehts: Anne Faber, Germ Boersma, Piebe Kooistra, Lokke Eyzenga, Pietje Wijbenga, Douwe Joustra, Griet Bartstra en Ouwe Zwart met voor zich Martha Kooistra, vervolgens Sikke Kooistra en Jeltje B. de Jong met zittend ervoor Marten Hedzers Castelein. Hoewel dus al ouder dan honderd jaar is de vereniging nog zeer levenslustig en vervult, ondanks de eoneurrentie van de televisie, in het dorpsleven een niet te missen taak.

De foto links onder is in Irnsum genomen, waar D.D.I. in 1927 aan sportwedstrijden deelnam. Een groep deelnemers, bestaande van links naar reehts uit: Jelle Sixma, Eelkje F. de Boer, Johannes F. de Boer, Emma van der Veen, Sikke Kooistra, Lutske van der Duim, Grietje de Boer, Corrie Castelein, Jaap Harsta en Tiele Venema met Wybren Ysselstein met het vaandeI, ziet u hier afgebeeld.

Op 21 juli 1920 werd door de drie hoogste klassen van de lagere school een schoolreisje naar Oranjewoud gemaakt. Tot aan Heerenveen toe ging de reis per stoomboot en vandaar naar Oranjewoud lopende. Het personeel der school, uitgebreid met enkele ouders en belangstellenden, ziet u reehts onder afgebeeld. Het zijn op de bovenste rij, van links naar reehts: Marten Tiernens de Boer, Oege Sijbrandy (derde klas), Marten Castelein, Cornelis Sjoerds de Jong en Sake Castelein. Middelste rij: Trijntje Reitsma (handwerken), Frederik Roorda (vier de klas) Tette Langhout, Jelle van Oostrum (vijfde klas), Lieuwe van der Goot (Hoofd, zesde en zevende klas)

en Antje Rinsma (handwerken). Voorste rij: Anna de Boer-de Jong, Anna Kalsbeek, Lucie Stienstra (tijdelijk hoofd van de bewaarschool), onbekend, juffrouw Raven en mevrouw Van der Goot.

35. Juffrouw Anna Raven en meester Oege Sijbrandy, beiden als leerkrachten aan de openbare school verbonden, hebben elkaar op school leren kennen. Na hun huwelijk is Anna doorgegaan met haar werk en zij is nog jarenlang "juffer Raven" gebleven. U ziet het echtpaar hier bij een groep kinderen afgebeeld. Het zijn op de bovenste rij van links naar rechts: Pieter Sinnema, Klaas Bovenga, Melle de Jong, Doeke Stienstra, Rintje Bergsma en Thijs Terpstra. Tweede rij: Klaas Zwart, Jacob Sijtema, Sijbren Zwart, Willem Boermans, Rients van Wijngaarden, Johannes van der Meer, Eise Wijma en Jan P. de Boer. Derde rij: Jeltje van der Meer, Jikke Bovenga, Doetje Bovenga, Albertje van der Meer, Emma van der Veen, Anna Hoekstra, Anna de Boer, Sjoukje Kooistra, Grietje de Boer, Neeltje Meijer en Liefke van Wijngaarden. Vierde rij: Barend van der Veen, Sjouke Gerbens, Ele van der Meer, Hotze Elzinga, Jelle Wijma, Sipke Haarsma, Marten Haarsma en Anne Terpstra. Voorste rij: Gerrit Bovenga, Sijbren Bovenga, Johan Wijma, Johannes P. de Boer, Jan S. van der Meer, Hendrik S. van der Meer en Andries Gerbens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek