Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Kent u ze nog... de Wateringers deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5510-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het fotoboekje dat voor u ligt besteedt nauwelijks aandacht aan het uiterlijk of het gezicht van het dorp Wateringen. Veel meer wordt hierin de mens centraal gesteld, met name de Wateringer en de Heulenaar. We kijken terug naar enkele vroegere generaties die hebben meegeholpen Wateringen te maken tot wat het nu is. Anderzijds heeft het de band met het heden behouden omdat we er veel dorpsgenoten in terugvinden die ook nu nog deel uitmaken van de gerneenschap. Dat is bijvoorbeeld de Wateringer die, nu op een gezegende leeftijd, zich in dit boekje terugvindt toen hij in de kracht van zijn leven was. Of de gene die, nu op middelbare leeftijd, met plezier kan terugzien op zijn kleuterjaren,

Het tijdvak dat door deze foto-verzameling bestreken wordt, loopt van ongeveer 1900 tot aan 1940. Het is de periode van koets naar auto, van trekschuit naar autobus, van vollegrondstuinbouw naar een erg intensieve glastuinbouw. Een zeer sterke verandering in de leefomstandigheden heeft zich in dit tijdvak van een kleine halve eeuw voltrokken. Maar we hebben daarbij toch de indruk dat de Wateringer zichzelf is gebleven. Natuurlijk is de huidige bewoner niet dezelfde als die we met onze foto's voor het voetlicht halen. Hij is meegegroeid met zijn tijd en wilde beslist niet blijven staan in grootvaders tijd, hoe mooi en romantisch die op ons ook moge overkomen. Ja, Wateringen is hoewel veranderd toch hetzelfde gebleven. Voortdurend liggen de grote gemeenten 's-Gravenhage en Rijswijk op de loer om voor hun stadsuitbreiding een deel van Wateringen te annexeren. Gelukkig voor de Wateringers zijn aIle aanvallen tot nu toe met succes afgeslagen, Wateringen ligt pal tegen de grote stad, maar is toch nog echt Westlands gebleven. Het knusse dorpse is uiteraard wat verdwenen, veroorzaakt door de groei en door de vestiging van veel forensen. Maar in aIles vormt het nog steeds een hechte dorpsgemeenschap. Moge dat zo blijven ondanks alle druk van de grote buren.

Eigenlijk had de titel van dit boekje moeten zijn: "Kent u ze nog ... de Wateringers en de Heulenaars". Want ook van Kwintsheul is een aantal foto's opgenomen. Kwintsheul neemt vanouds een aparte plaats in onder de Westlandse dorpen. Tientallen jaren lang was dit kleine dorp opgedeeld door drie gemeenten, te weten Wateringen, Naaldwijk en Monster. Ondanks dat heerste er nergens zulk een grote eenheid als juist in K win tsheul. Van hoog tot laag was men hier

altijd elkaars gelijke en men handelde daar ook naar. Moge deze unieke eigenschap blijven bestaan, ook nu Kwintsheul uitgroeit van dorpje tot dorp!

We hebben getracht een zo groot mogelijke verscheidenheid van foto's in dit boekje op te nemen. Mochten we naar de smaak van de lezer daarin niet helemaal zijn geslaagd, dan voeren we aan dat het moeilijk is uit het vele materiaal een keus te maken die iedereen behaagt. Ook hebben we hier en daar wat vraagtekens moeten laten waar het de herkenning van de afgebeelde personen betreft. De ervaring leert dat na het verschijnen van het boekje deze vraagtekens meestal snel worden opgelost.

Onze hartelijke dank willen we uitspreken jegens de velen die ons medewerking verleenden met het beschikbaar stellen van foto's of met het herkennen van de afgebeelde mensen. Onze speciale dank willen we doen uitgaan naar de heer F. Groen te Poeldijk en naar de heer J.N.M. van Leeuwen, eveneens te Poeldiik, die beiden zeer veel fotomateriaal voor dit boekje hebben aangedragen.

1. J a, zo was de mode voor schoolgaande meisjes omstreeks het jaar 1900. Bij de brug naar St. Jan poseren deze kinderen in de Herenstraat voor de fotograaf. De meest opvallende attributen zijn hoeden, schorten en klompen. Naar onze gevoelens zijn vooral de eerste en de laatste slecht te combineren; toen ging dat kennelijk wel. Of je nu een jongen of een meisje was, je moest wat op het hoofd hebben. De jongens droegen veelal petten en de meisjes vaak strohoeden. Begrijpelijk is dan ook dat men vroeger echte hoeden- en pettenwinkels kende. Ook de witte gesteven schortjes hoorden bij de kindermode. Zo nodig elke dag een schone schort, maar moeder hamerde er wel op dat je er zuinig op moest zijn zodat je er nog een dag mee naar school kon! En klompen droegen vrijwel aIle kinderen in die jaren. AIleen wanneer je ouders welgesteld waren mocht je met schoenen naar school.

2. Het fanfarekorps "De Ster" was een voorloper van de thans nog bestaande harmonie "Phoenix". "De Ster" werd opgericht in 1898 en na een twintigjarig bestaan ontbonden wegens gebrek aan belangstelling. De laatste dirigent van "De Ster" was de heer Bonte, die later de eerste dirigent van Phoenix werd. De foto is in 1903 gemaakt in de tuin van de weduwe Van Velden, naast het oefenlokaal in de voormalige open bare school aan de Herenstraat.

We zien op de foto, staande van links naar reehts: Dirk van Leeuwen, meester Ammerlaan, Gerrit van Holsteyn, Klaas van Leeuwen, Koos van der Kley, George Terlaak, Dolf van Eendenburg, Kees van Eendenburg, Koos Nowee, Jan Grootendorst en Kees van der Huysen. Zittend: Jan van Eendenburg, Arie Grootendorst, Tinus Val star, Toon Samwel, Jan de Kok, dirigent D. Waverijn, waarschijnlijk weer een Grootendorst, Piet Samwel, Jan C. van der Zijden, Kees Samwel en Henk Ammerlaan.

3. Een zeer oud en gezellig plekje van het oude Wateringen toont ons deze foto. De tijd van handeling ligt in de eerste jaren van deze eeuw, nu dus ongeveer zeventig jaar geleden. De foto werd gemaakt aan de Herenstraat, to en de naastliggende va art haar functie nog volop vervulde. Veel transport, vooral van tuinbouwprodukten, yond toen nog over water plaats. Aan de toegestroomde jeugd te zien was het vakantietijd of wellicht in de uren na schooltijd. Voordat de fotograaf onder het zwarte fluweel alles had klaargemaakt was er tijd genoeg voor eenieder om een goed plaatsje te kiezen. Van deze oude foto hebben we niet kunnen achterhalen wie al die kinderen op klompen en met hoofddeksels wel kunnen zijn,

4. De Wateringse groenteveiling aan de Dorpskade is een vijftal jaren geleden door fusie met andere Westlandse veilingen opgegaan in de veiling Westland-Noord te Poeldijk. Rond 1905 echter was deze veiling nog vrij jong en kon al trots wijzen op een mooi veilinggebouw. Qua type werd het gebouwd zoals ook de zusterverenigingen de veilingen bouwden. Doelmatig betekende hier vooral dat het gebouw goed met de Westlandse schuiten te bereiken moest zijn. Rond het aanvangsuur werden de schuiten met de aangevoerde produkten aan de kade afgemeerd. De keurmeester kon dan komen om de aanvoer te keuren, vooraleer de veiling begon. Zoals in die jaren heel gebruikelijk was, werd het merendeel van de produkten nog in man den en zakken aangevoerd.

5. Op een bepaalde dag in 1906 zijn de kinderen van de christelijke lagere school waarschijnlijk in hun mooiste kleren naar de school gekomen omdat er een foto gemaakt moest worden. Het resultaat mag dan ook best gezien worden, vinden we. Vooraan op de grond zitten: Freek Beekhof, Bertus van der Berg en J annetje Aalbregt. In de lange rij op de banken zitten, vanaf links: Marie Moor, Cor van der Valk, Leentie Aalbregt, Leen van der Maan, Lena Lock, Cor van Eendenburg, Dina van der Berg, Jo Hofland, Jaantje Wetstein, Neeltje van der Wal, Dini Putto, Neel Vreugdenhil, ? Knoop, Arie van der Berg, Kees Kruit, Plonia Groenheide, Arie van der Weyden en Betje Mostert. Op de derde rij staan: juffrouw Klein, Frans van der Berg, Leen Vingerling, Niek Eendenburg, Jasper van der Meer, Teun van der Berg, Saartje de Jong, Marie Wetstein, Jaantje Idema, Jaantje Alblas, Cor Groenheide, Mina van der Weyden en Rietje Mostert. Bij het hoofd der school, meester Putto, staan ten slotte nog: Simon Groenheide, Engel Moor en Cornelis de Zoete.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek