Kent u ze nog... de Wateringers deel 2

Kent u ze nog... de Wateringers deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2461-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Dat "Kent u ze nog ... " door middel van dit werkje met een tweede dee! voor de dag kan komen, is me de een verdienste van vele Wateringers. Want diverse inwoners hebben door het schenken of uitlenen van unieke groepfoto's bijgedragen aan de totstandkoming van dit, naar ik hoop, geslaagde fotoalbum. Het eerste boekje in deze serie dat ons iets over de Wateringers liet zien, verscheen een kleine tien jaren geleden. Maar door intensief .speurwerk" is er in de daaropvolgende jaren een grote hoeveelheid materiaal te voorschijn gekomen, dat uitstekend geschikt was voor een nieuwe uitgave. Uit deze voorraad is het meest waardevolle geselecteerd, ten einde een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen.

In dit boekje passeren meer dan duizend Wateringers en een beperkt aantal Heulenaars de revue. Want ondanks dat het overgrote dee! van de foto's in Wateringen gemaakt werd, staan er toch soms Heulenaars op. Dit komt in hoofdzaak omdat er Kwintsheulse kinderen in Wateringen op school zaten (christelijke school, kleuter- en meisjesschool) of lid waren van een vereniging in Wateringen. Dit verenigingsleven is in het dorp jarenlang zeer boeiend en bloeiend geweest. In dit beeld is sinds het einde van de jaren vijftig veel gewijzigd. De tijden van de Jozefgezellen en de verschillende congregaties voor zowel jongens als meisjes zijn definitief voorbij. Merkwaardig is het dat bij de protestantse godsdiensten de zondagsschool nooit is verdwenen. Deze zondagsscholen zijn in Engeland ontstaan op initiatief van Robert Raikes (1735·1811). Door de veranderde sociale toestanden kwam in het midden van de negentiende eeuw het accent meer te liggen op de godsdienstige vorming van het jonge kind. De eerste Nederlandse zondagsschool werd omstreeks 1833 opgericht.

Er zijn echter verenigingen die nooit zijn weg te denken uit een dorpsgemeenschap ondanks het veranderde .Jeefklirnaat", met name de harmonie, of toneel- en zanggezelschappen. Deze hebben vaak nog een respectabel aantal leden. Maar het overgrote deel van de Wateringers is toch wel lid of donateur (begunstiger) van de sportverenigingen VELO of KMD. Deze twee populaire clubs zijn dan ook onmisbaar bij de "vorming" van de Wateringse jeugd. Zij hebben in feite het doe! overgenomen waarvoor in het eerste kwart van deze eeuw vee! verenigingen werden opgericht, name1ijk het nuttig doorbrengen van de ontstane vrije tijd.

In de eerste jaren van hun bestaan waren VELO en KMD uitsluitend voetbalverenigingen en dus ook aIleen bestemd voor jongens; damesvoetbal was in die jaren taboe. Hierin is in de loop der jaren een zodanige verandering gekomen dat tal van sporten door zoweljongens als meisjes kunnen worden beoefend.

Met de totstandkoming van dit boekje zijn veel namen en feiten van oude Wateringers weer "boven water" gekomen. Dit is ook het voornaamste doel van deze uitgave, want over niet al te veel jaren zouden zeer veel van deze foto's niet meer bruikbaar zijn geweest. Dit komt in hoofdzaak omdat de meeste foto's zonder namen en jaartallen ergens werden neergelegd. Er werd, zeer begrijpelijk, niet aan gedacht dat er ooit een tijd lOU komen dat

deze foto's nog eens een plaatsje zouden krijgen in een Waterings boekwerkje. En de dorpsgenoten die rand de eeuwwisseling geboren zijn, kunnen tot onze spijt over enkele jaren geen informatie meer verschaffen. Daarom is het van belang dat de oudste ,,kiekjes" snel uitgezocht worden.

Veel dank wil ik brengen aan hen die behulpzaam zijn geweest bij het zoeken naar allerlei gegevens. Zonder die steun had deze uitgave van een van de mooiste Westlandse dorpen nu niet voor u gelegen.

1. Dit Wateringse boekwerkje komt precies uit in het jaar dat de hier afgebeelde harmonievereniging "De Phoenix" weer een jubileum te vieren heeft. Het is dit jaar zestig jaar geleden dat deze vereniging werd opgericht. "De Phoenix" is de opvolgster van de in het begin van deze eeuw zeer populaire muziekvereniging "De Ster". Deze kort na de oprichting gemaakte opname laat ons het voltallige korps zien, gefotografeerd in de prachtige tuin van de Wateringse huisarts Switsar aan de Herenstraat. Op de voorgrond zit de naar Australie geemigreerde Frans van Dijk. Verder zien we steeds van links naar rechts, onderaan te beginnen: Gerrit van der Burg, Tinus van Hagen, Bas van der Hut, Jan Onings, directeur Vrijhoff, dokter Switsar, onderwijzer N.B. Boelrijk, Henk Laarhoven, Koos Waardeloo en Nico van Zwet.

De middelste rij bestaat uit: Lau Solleveld, Antoon van Zwet, Rein Vogels, Jan van der Scheer, Toon Brabander, Han Born, Jan van Hagen, Theo van der Hoeven, Leo Donck, Jan van der Kley en Kees van der Huysen.

Achteraan bevinden zich nog: Kees van der Wilk, Kees van der Kraan, Gerard de Gier, Jan Eygermans, Piet van Zwet, Willem van Leeuwen, Dorus van Hagen, Kees van der Zijden, Jacques Kerklaan, Wim Velthoven, Arie van Veen en Cor Bakker.

2. De gemeente Wateringen heeft in de twintigste eeuw tot nu toe twee burgemeesters gehad die hun zilveren ambtsiubileum hier hebben gevierd. Vee1 inwoners herinneren zich ongetwiifeld nog dat burgemeester Meissen, nu al weer ruim tien jaar ge1eden, deze mijlpaal bereikte. Biina direct hierna verdween hij van het politieke toneel in Wateringen. Dat op 6 december 1936 burgemeester A. Verhoeven ook de vijfentwintig jaar vo1maakte, weten vee1 minder dorpsgenoten. Beide "burgervaders" zijn hier ook nog gemeentesecretaris geweest. De heer Verhoeven werd op 6 december 1911 als hoofd van de gemeente geinstalleerd, Hij was gemeentesecretaris van 1 augustus 1906 tot 18 november 1911, de dag dat zijn promotie tot eerste burger van de gemeente Wateringen plaatsvond. Hij was de opvo1ger van jonkheer Van de Does de Willebois.

Deze foto, die meer dan vijftig jaar oud is, laat ons de volgende gemeentebestuurders zien: Bruin Noordam, Klaas de Baan, Arie van der Ende, Antoon Link, Jan Vis, Willem van der Knaap, Kees Born, wethouder Jan van der Valk, burgemeester Verhoeven, achter de heer Verhoeven veldwachter Diiee, verder de waamemend gemeentesecretaris-wethouder Jan van der Kley en Jan Degeling.

3. Dit win terse voertuig werd van stal gehaald om deel uit te maken van de grootse optocht die in Wateringen ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd georganiseerd. Van deze feestelijkheden zijn werkelijk unieke foto's in omloop gebracht. En deze arreslee misstond zeker niet in het geheel. Wateringen had voor de oorlog een omvangrijke en zeer actieve feestcommissie, waarvan u elders in dit deeltje een opname aantreft.

Om een winters tintje te verkrijgen werd de "arretik" versierd met enkele honderden, in hoofdzaak witte dahlia's. Alleen de grote letter W en het getal 40 moesten uiteraard van een andere kleur worden vervaardigd.

De in 1938 gemaakte opname laat ons het begin van de Willem Ill-straat zien. We kijken hier op de achterzijde van enkele huizen aan de Kerklaan en aan de Ambachtsweg. Deze werden vanaf links bewoond door de heer Meershoek, die het edele vak van schoenmaker uitoefende. Vervolgens zien we de meelzolder en de schoorsteen van de bakkerij van Verbeek, het pand van slager Van der Horst en het huis van de familie Van den Berg.

De inzittenden van het normaal op het iis vertoevende sleetie zijn, vanaf links Art Verbakel, Jan van der Loos, Riet van der Loos, Cor Reygersberg en slager Jan van der Horst. Zij worden gadegeslagen door de bekende Wateringse postbode Piet van Reeuwijk, die met zijn echtgenote mevrouw Van Reeuwijk-de Jongste dit tafereeltje niet wilde missen. Het kleine ventje geheellinks is Piet van der Horst.

4. De bekende Haagse fotograaf Lieverse, zeer gezien om zijn prachtige groepfoto's, heeft in het voorjaar van 1928 enkele fraaie foto's gemaakt van de Wateringsejeugd. Elders in dit deeltje treft u nog een opname van hem aan. Plaats van handeling? Even voorbij het winkeltje van Keetje Born, dus niet ver van de katholieke kerk. De bedoeling van het plaatsen van dit soort foto's is dat we even omkiiken, Omkijken naar hetgeen verleden tiid is, even glimlachen, even nog meer oude herinneringen bij ons laten opkomen, in gedachten terugblikken en dan denken: Ben ik dit nu echt? 55 jaar geleden?

Het is echt zo, een mens verandert snel. Zeer veel Wateringers wisten niet eens van het bestaan van deze foto af, hoewel zij er zelf op voorkomen.

Graag stellen de volgende jonge dorpsgenoten zich aan u voor: geheel bovenaan Mas Bremmer en Anna van der Ende. Onder hen, vanaf links: Annie Hoogelander, Cor Reygersberg, Corrie van der Loos, An Waardeloo, Riet van Gaalen, het Hongaarse meisie Maritska, dat bij Koos van der Kley verbleef, Marie Vis, Marie Reygersberg, Marie van Koppen, iets onder haar Nel van Koppen, J ozien van Heijningen, Greet van Heijningen en Toos van Heiiningen,

De onderste rij bestaat uit Wim van Leeuwen, Siaan van der Ende, Arie van der Ende, Nel van der Ende, Riet Opdam, Piet Mooyman, Arie Opdam, Ploon van Koppen, Fons Reygersberg, Rieka Verbakel, Annie van der Meer, Riet Verbakel, Gerarda Zwinkels en Bep Born (deze twee kleintjes worden aan de hand gehouden door Siaan Verbakel), dan Bas van der Loos en Toos van der Loos.

5. De in Wateringen zeer bekende Heinz Ammerlaan, jaren1ang a1s "onderhoofd" werkzaam aan de openbare 1agere school, zien wij hier met een grote groep jongens, De openbare school is, evenals ve1e andere Wateringse huizen en gebouwen die aan de overkant van de vaart stonden, a1 jaren ge1eden onder de slopershamer gevallen. Meester Ammerlaan vormde samen met het hoofd van deze school, meester Strous, aan het begin van deze eeuw in Wateringen een gezien duo.

In de zomer van 1914 presenteren de vo1gende jonge Wateringertjes zich. We beginnen bovenaan en steeds vanaf links: Jan Peters, Kees van Leeuwen, Piet van Hagen, Jan Onings en Theo Onings. Onder hen: Siaak Sprinkhuijzen, Kees van Leeuwen, Koos van Leeuwen (beiden zoons van Klaas van Leeuwen, die later a1s politieagent in Loosduinen werkzaam is geweest), Leen Veenman, Jan Born, Lau Solleve1d, Han Daniels en de a1 eerder genoemde meester Heinz Ammerlaan.

Tussen de tweede en de derde rij staat aan de linkerkant Siem van der Berg.

De derde rij bestaat uit: Kees Ouwerling, iets onder hem Cor Ouwerling, Cor van Paassen, Jan van der Doef, Willem van Leeuwen, later politieagent te Naaldwijk, Han Eygermans met het bord Wateringen in ziin handen, Lau Eygermans, Cor Bosman, Thiis van der Spek, Gerrit van der Spek en Adriaan Helderman.

AI zakkende kijken we naar Han de Groot, Nico van der Knaap, Bert Olsthoorn, Bert van der Va1k, Nico Duynisve1d, Leen Duynisve1d en Piet Zwinke1s.

De vier jongens onderaan zijn Nico 01sthoorn, Frans Olsthoorn, Kees van der Va1k en Kees Duynisve1d.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek