Kent u ze nog... de Wateringers deel 2

Kent u ze nog... de Wateringers deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2461-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Zonder enige twijfe1 maakten alle verenigingen in de eerste he1ft van deze eeuw een tijd van grote bloei mee. Zeker de zang-, tonee1- en jonge1ingenverenigingen. De sport was toen nog niet zo "in trek" en was voor ve1en ze1fs verboden terrein. In Wateringen mocht de Christelijke Jongelingenvereniging "Immanuel" zich in een groot 1edenaanta1 verheugen. Voor u staan of zitten de 1eden van "Immanuel" in het jaar 1928. De jongens kwamen zowel uit Wateringen als uit Kwintsheul. Kwintsheul had weI katholieke, maar geen christelijke verenigingen, daarvoor was het toen nog te klein.

Onderaan zitten, van links naar rechts: Han Kempenaar, George ter Laak, Piet van Eck, hoofd van de christelijke school, Henk Valstar en Tinus Groen.

De grote middengroep bestaat uit: Gerrit Kempenaar, Dirk Sepers, Willem van den Berg, Kees Stokdijk, Pleun Eisberg, Wim Valstar, Rinus Beekenkamp, Dirk van Velden, Leen Vreugdenhil, Rinus Vellekoop, Jacob van der WeI, Cor Eisberg, Jan Boers en Kees Zonneveld.

Tot slot bovenaan, vanaf links: Pieter van der Plas, Willem Stokdiik, Piet Zonneveld, Arie Alblas en Jan Eisberg.

12. Een in de eerste deeltjes van Wateringen nog niet eerder genoemde vereniging is die van de zaterdagvoetbalc1ub "Klein Maar Dapper", kortweg KMD genoemd. Dit komt mede door het feit dat deze vereniging pas kort voor de Tweede Wereldoorlog werd opgerieht en daardoor maar juist in aanmerking komt voor plaatsing in dit soort fotoboekjes (die de periode 1880-1940 bestrijken). Het is dan ook een van de jongste foto's die in dit deeltje afgedrukt is. De plannen tot opriehting van de vereniging werden gesmeed in de druivenkassen van de familie Hanemaayer aan de Bovendijk. Geen wonder dus dat Maus Hanemaayer de eerste voorzitter werd. De club begon onder de naam "De Zwaluwen", maar omdat er elders in den lande ook al een "De Zwaluwen" aetief was in de voetballerij, moest er van bondswege naar een andere naam worden gezoeht. Dit lukte op een wel bijzondere manier. Toen Janus van der Wetering, een klein mannetje, op de training kwam, werd er spontaan door een van de aanwezigen geroepen: "Klein maar dapper". Dit zou voor de vereniging de nieuwe naam worden, door een louter toeval. Deze Janus van der Wetering heeft sam en met Wim van den Berg vooral in de beginjaren zeer veel voor de vereniging gedaan.

De spelers ziin, van links naar reehts, bovenaan: Albert van der Meer, Wim van der Wetering, Maus Hanemaayer, Wout van der Wetering en Jan Leerdam.

Middenin staan Piet van der Wetering, Dirk Hanemaayer en Wim Zonneveld.

Onderaan bevinden zieh dan nog Janus van der Wetering, Koos Hofland, de keeper, en Wout Kwaak.

Het plaatje werd gemaakt in 1939.

13. Op een mooie zomermiddag in 1903 yond de Wateringse huisarts Antonius Switsar even de tiid om sam en met zijn gezin en enkele bekenden voor de fotograaf te poseren. Het plaatje werd gemaakt aan de achterziide van het huis aan de Kerklaan. In later jaren heeft de familie Lipman haar intrek genom en in dit oude doktershuis. Dokter Switsar vestigde zich in december 1900 in Wateringen en was de opvolger van dokter Scheltema.

Uit de kop van Noord-Holland liet dokter Switsar de eerste Wateringse verloskundige overkomen. Het was mejuffrouw Van Trienen, die met haar vader, die weduwnaar was, jaren achtereen heeft gewoond naast haar "baas" in het kleine, nog steeds bestaande huisje, Leen van der Zijden, die eveneens tot de buren van de dokter gerekend kon worden, is nog koetsier geweest voor enkele Wateringse notabelen, onder wie uiteraard de dokter.

De heer Switsar yond buiten zijn drukke praktijk nog tijd voor het presidentschap van de harmonievereniging "De Phoenix". Hij verhuisde omstreeks 1908 naar het huis aan de Herenstraat, waar nu huisarts Reiikers zijn praktijk heeft. Hij overleed na een tragisch ongeval aan het Oosteinde op 12 april 1930. Hij was op weg naar een patient en stierf dus "in het harnas". Hij werd slechts 61 jaar.

We kijken van links naar rechts en zien dan achtereenvolgens Jeanne Gommers, zuster van mevrouw Switsar, Jan Switsar, later advocaat in Noord-Brabant, Antonius Switsar, de Wateringse huisarts, mevrouw Cornelia Switsar-Gomrners, Jeannette Switsar, veilig bij moeder op schoot, en de Tilburgse mevrouw Van Doorn, een vriendin van eerstgenoemde Jeanne Gommers. In de deuropening staat, vrijwel niet te zien, het dienstmeisje Marie van der Ziiden,

14. Aan de hand van deze foto zou men geneigd zijn te zeggen dat deze groep Wateringers klaar stond om ergens in het zuiden van het land carnaval te gaan vieren. Niets is echter minder waar. Ret was de uitgaansdag van het personee1 van het bekende Wateringse VIOS-bedrijf (Vooruitgang Is Ons Streven). Allemaal voorzien van een fraaie feestmuts reed men naar het oosten van het land om de steden Arnhem en Nijmegen te bezoeken. Op de terugreis naar Wateringen werd er een "tussenlanding" gemaakt in Austerlitz, om te genie ten van een diner. Of het personeel toen te veel gegeten of gedronken heeft, is nooit helemaal duideliik geworden, feit is weI dat het bedrijf later zulke uitstapjes achterwege heeft gelaten.

We zien achter het bord met de tekst "Reisdub V.I.O.S. Personeel" Kees Smit zitten.

Onderaan, vanaf links: mevrouw Van Brakel, Pieta van Brakel, mevrouw Jansen, Qurien Jansen, mevrouw Verbraeken-Schenkeve1d, Piet Verbraeken, mevrouw Verbraeken-Hulspas, Willem Verbraeken en Annie Middendorp met verloofde Jan Verheul.

Boven hen, eveneens vanaf links: mevrouw Bron, Leen Bron, Koos van der Kraan, mevrouw Van der Kraan, Jan Kameling, mevrouw Kameling, Bas van Brakel, mevrouw Van Brakel, Aad van Boven, mevrouw Van Boven, mevrouw Wessels, Ben Wessels en het verloofde paar Albers.

Ten slotte bevinden zich nog links bovenaan: Toon Vermin en Annie van Brakel.

En dit alles gebeurde in hetjaar 1935.

15. Via deze prachtige opname maken we kennis met een van de bekendste bakkerijen die Wateringen in het eerste kwart van deze eeuw binnen de gemeentegrenzen had. Voor u staat bakker Jan C. van der Zijden met zijn gezinnetje en het vo1tallige personeel. E1ke oudere Wateringer weet nu nog wie Jan C. was. De achternaam was niet eens zo belangrijk ; zodra de voornamen werden genoemd wist iedereen wie er bedoeld werd. Het bakkersbedrijf, dat op verschillende tentoonstellingen in het land werd bekroond, was gevestigd aan het Plein. De klan tenkring was zo groot dat het noodzakelijk was een paard en wagen aan te schaffen, ten einde de klanten van buiten Wateringen van brood en aanverwante artike1en te kunnen voorzien. Zo kon het gebeuren dat men Janus van Etten, de vaste koetsier, in een van de omliggende dorpen tegenkwam.

De uiterst reehts op de foto staande Dirk Jongedijk ging met ziin fraaie "broodkist" aan de fiets de klanten in de to en nog kleine dorpskern af. Toen de familie Van der Ziiden naar Den Haag vertrok, nam Dirk Jongedijk de zaak in Wateringen over, doeh verhuisde na korte tijd naar een pand aan de Herenstraat, waar nu de bakkerij van Wim Thoen gevestigd is.

Op de voorgrond zien we twee kinderen van de familie Van der Ziiden; links staat Jeanne en in het wagentie zit Jan. Aehteraan staan, van links naar reehts: Keetje Boon, Ploon Bakker, Art Baden, Frans van Dam, Toon Baden, mevrouw Keetje van der Zijden-van der Horst en Jan C. van der Zijden. De broers Art en Toon Baden waren k1eermakerszonen uit Warmond en zijn beiden geemigreerd naar Canada.

Rechts bevinden zich op de bok Janus van Etten en bij zijn fiets Dirk Jongedijk. Deze zeer oude opname is nog voor 1910 gemaakt. Inmiddels is de familie Van der Zijden weer op het "oude stekje" teruggekeerd, tenzij de familie "Wateringen" niet als zodanig wil zien!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek