Kent u ze nog... de Weespers

Kent u ze nog... de Weespers

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2635-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weespers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen mij het verzoek van de Europese Bibliotheek bereikte om een boekje sarnen te stellen met als titel "Kent U ze nog. .. heb ik niet geaarzeld om ja te zeggen. Het gaat mer om oude Weespers uit de jaren van 1880 tot 1940. Wanneer je dan foto's vergaart en ze bekijkt denk je vaak ach, wie is dat toch, zijn of haar gezicht komt me zo bekend voor, maar hoe is de naam? Heel sterk is mij hierbij gebleken hoe gauw herinneringen, vooral de niet heel persoonlijke, verbleken. Met veel moeite moet dan zo'n vage herinnering weer opgehaald worden, wat aIleen kan met behulp van diegenen waarvan je mag veronderstellen dat ze je nog wat informatie kunnen verschaffen.

Een woord van dank is mer zeker op z'n plaats aan degenen die mij met grote welwillendheid inlichtingen hebben verstrekt. Vaak kwamen herinneringen naar boven waar ondervraagde en vrager verbaasd over waren en waardoor soms moeilijk een einde aan 't gesprek kon worden gemaakt.

U zult enkele afbeeldingen aantreffen die ook in het boekje "Weesp in oude ansichten" voorkomen. In genoernd boekje ging het voomamelijk om het straatbeeld van Weesp en niet om de personen. Met dit boekje is het anders, omdat het hier uitsluitend om de personen gaat. Het is rnij niet gelukt om achter aile namen te komen van de personen op de foro's, in dat geval zult u het woordje onbekend er voor in de plaats vinden. Mocht u daar een naam kunnen invullen, dan houd ik rnij "beleefd" aanbevolen voor de completering van mijn gegevens.

1. Pieter de Haan werd op 21 oktober 1835 geboren te Weesp waar hij zijn gehele leven is blijven wonen en overleed op 25 oktober 1908. Hij nam het loodgietersbedrijf van zijn vader, Adriaan de Haan, over en legde zich ook toe op het vervaardigen van blikken bussen onder andere voor de firma Van Houten te Weesp. Op 21 december 1875 werd hij lid van de gemeenteraad en op 2 november 1876 wethouder. Op 23 maart 1891 werd hij benoemd tot burgerneester van Weesp. De voorouders van burgemeester De Haan beoefenden bijna allen het vak van loodgieter, maar deden daarbij ook werk dat op een geheel ander terrein lag. Onze oud-burgemeester De Haan was kapitein-commandant van de schutterij, diaken in de hervormde kerk van Weesp, werd ouderling later lid van het classicaal kerkbestuur en tenslotte lid van de synode der hervormde kerk. Het is geen wonder dat bij zijn begrafenis door dominee Dijkstra gezegd werd: .Er is een grote onder ons heengegaan". Burgemeester De Haan heeft gewoond op de Oudegracht waar nu de Nutsspaarbank gevestigd is Het nieuwgebouwde huis waarin nu notaris Luijkx zijn kantoor heeft (op de andere hoek van de Sleutelsteeg) was vroeger de tuin van de burgemeester. Het brugje over de Oudegracht, v66r het huis, wordt nog altijd "het bruggetje van Burgemeester De Haan" genoemd.

2. Met ingang van 16 december 1908 werd O.E. Cleveringa, bij koninklijk besluit van 28 november 1908 (nr.35), tot burgemeester van Weesp benoemd. Zijn voorgangers waren de heren mr. l.W. Heydanus (I851 tot 1859), W. de Bruin (1860 tot 1891) en P. de Haan (1891 tot 1908). Aan burgemeester C1everinga hebben wij het bezit van het gemeentemuseum te Weesp te danken. Hij was het die, bijgestaan door de stadhuisbode de heer J. Mooij, de oude waardevolle stukken bijeenbracht in de voormalige vroedschapszaal van het stadhuis, De foto toont hier de heer Cleveringa met zijn gezin in de feestelijk versierde raadzaa1 op de dag van z'n installatie tot burgemeester van Weesp. Hem werd per 1 december 1926 ontslag verleend.

3. De officiele foto van ons politiekorps is gemaakt voor de installatie van burgemeester Cleveringa in 1908. Van links naar reehts zijn het de heren Bos, Pleiter, Eikelboom, Knol (rijksveldwaeht), Van Rossum en Post. De politie had haar standplaats in het stadhuis. Later, toen het nieuwe postkantoor (1913) op de Oudegraeht in gebruik genomen werd, verhuisde de politie naar het ontruimde postkantoor tegenover de hervormde kerk, waar het politiebureau nog steeds is gevestigd.

4. Het echtpaar F. van der Muelen-Vastwijk had ze1f geen kinderen en heeft misschien daarom zoveel voor kinderen gedaan. Zij hebben bij de oprichting van de christelijke lagere school (de school met de bijbe1) metterdaad financiele steun verleend, evenals bij de christelijke bewaarschool. Tegen de kerstvakantie kwam het echtpaar in de school om een kijkje te nemen bij het feest, door hen aan de kleintjes aangeboden. Ieder kind ging na afloop met een kerstcadeautje, altijd speelgoed, naar huis. Op de "grote school" kreeg iedere 1eerling een boek. De kinderen van de twee laagste klassen kregen een .Alrnanak voor de Jeugd". Mijn eerste almanak was voor 't jaar 1908, die ik dus met de "Kerst" 1907 present kreeg. De "Almanak voor de Jeugd" was een uitgave van de weesinrichting Neerbosch, zodat deze menslievende, eigenlijk kinderlievende, ins telling met de aankoop ook bedacht werd. Het huis op de hoek Hoogstraat-Kerkstraat, waarin nu de hulpsecretarie van de gemeente Amsterdam is gevestigd, was hun woonhuis. Bij dit huis behoorde een tuinmanswoning, een koetsierswoning, een stalling voor rijtuigen en paarden, een oranjerie en een grote tuin. Het was in een woord een voornaam huis.

5. Het was toen nag niet .Kleuterschool" maar gewoon .Bewaarschool ". Je werd er een poosje van de dag bewaard en tevens beziggehouden, wat ze tegenwoordig de kleuters ook doen. Het hoofd van deze school was juffrouw Van Schaardenburg, waar we als bewaarschoolkinderen een diep ontzag voor hadden. Heel goed herinner ik mij nag dat je juffrouw Schaardenburg (dat "van" lieten we weg) altijd kon horen aankomen. Ze liep, dat was zo haar houding, met een hand op haar rug en deze hand verdween in de zak van haar rok of japon. Met die hand rammelde ze altijd met een bos sleutels. Helaas moe ten we juffrouw Schaardenburg missen op de foto, gelukkig niet haar hulpen. Op de achterste rij zien we van links naar rechts: juffrouw Van Gijn, onbekend, Gijsb. Tukker, onbekend, juffrouw Antje Bakker, Nico van Garderen, onbekend, Ali van Zwol met broertje en juffrouw Annie v.d. Mark. De rij daarv66r begint met: Jan Prent en vervolgens Neel Prent, zusjes Prent, Mientje K1eijne, Henny Lindeboom, zusje Crull, Gijsb. Lindeboom, Jan Snel, Liesbeth v.d. Kreeft, Jan Popper, Wim v.d. Mark, Jansje v.d Mark, Harmen Moen, Neeltje Popper, onbekend, broer en zusje Rechtuit en Neeltje van Garderen. Geheel vooraar zitten: Wijnand Crull, onbekend, onbekend en Geert Verhoeff.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek