Kent u ze nog... de Weespers

Kent u ze nog... de Weespers

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2635-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weespers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. In de jaren van de schoolstrijd is de school met de bijbel opgericht. Op het links van de poort aangebrachte witmarmeren bord staat: .Leert den jongen de eerste beginselen naar den eisch Zijns wegs. Spr 22 :6a. Op het bord daarnaast staat: .Voedt uwe kinderen op in de leering en vermaning des Heeren. Ef. 6:4b. Deze school en eveneens de hiervoorgaande "bewaarschool" hebben bij hun oprichting veel geldelijke steun ondervonden van de heer en mevrouw Van der Muelen. Het eerst was de heer Langhout hoofd van deze school die u hier op een stoel ziet zitten. De leerlingen waren, op de voorste rij, van links naar rechts: Teunis Kwint, Jaap Koning, Gerrit Welsenis, onbekend, Henk Abcouwer en Hannes Kwint; tweede rij, staand: ? Vuist, Jaap van Herwaarden, Janie van Herwaarden, twee zusjes Ravenzwaai, Geertje van AsseIt,? Knoppers en Matje Vuist, derde rij: Jo Groen, ? Proostdij, Corrie Schipper, Henny Lindeboom, Annie Bovenkerk, Marietje Kramer, ? KIok en Marie Ravenzwaai, daarachter staan: onbekend,? Ravenzwaai,? Proostdij, Maike Goudappel, ? Proostdij, dan vier onbekende meisjes plus "de Meester"; op de achterste rij: Frits Nordemann, onbekend, Cor Plaat, Gerrit Eijben, Cor Kors, Jaap van Soest, Marius van Herwaarden,? Proostdij en Harm Batteram,

7. Het hoofd van de christelijke muloschool was de heer C. van den Akker. In het midden juffrouw Ina de Weerd. De namen der leerlingen zijn, voorste rij: Klaas Post, Chris Huisman, Jetse de Groot en Dirk de Man; de tweede rij bestaat uit: Harm Batteram, Rijk van Nigtevecht, Gerrit Rekers, Jaap van Soest en voorbij de juffrouw, Gerrit Wijnands, Gerrit Eijben en Cor Plaat; op de derde rij: Dick van Stigt, Bart Eenkhoom, Jan Bos, Gerrit van Beek, Marius van Herwaarden, Frits Nordemann, Van Grafhorst, Riek of Brechtje Fuchs, Jan Prent, Jurriaan Molenaar en Jetse Reitsma; op de vierde rij: Jo Tazelaar, Riek de Ronden, Setse Reitsma, Maike Goudappel, Barend de Ronden en Annie Bovenkerk; achteraan staan: Henny Lindeboom, 10 Willeke, onbekend, onbekend, Bets van Asselt, Willy Goedhuis en Marie Snel.

8. Bij de voorgaande klassefoto is al de naam van het hoofd van de muloschool genoemd, namelijk de heer C. van den Akker. Nadat de heer Langhout de school met pensioen verlaten had, werd de heer Van den Akker in diens plaats benoernd. Zander ook maar iets af te doen aan de werkwijze van zijn voorganger begon met de heer Van den Akker een geheel nieuw tijdperk waarin de school vooruitging in 't onderwijs en in het aantal leerlingen, Spoedig was aan een uitbreiding van de school Diet meer te ontkomen. Er werd grond bijgekocht, huizen aan de Nieuwstad en Achtergracht werden afgebroken en daar ontstond een scholencomplex waar omstreeks 1912 een rnuloschool gevestigd werd. Deze school kreeg bij de mulo-examens een zeer goede naam, Behalve hoofd van de drie lagere scholen en de muloschool was de heer Van den Akker ook voorzitter van de zondagsschool en directeur van de handelsavondschool. De hervormde kerk van Weesp heeft hij gediend als diaken en later als president-kerkvoogd.

9. Dominee S. Dijkstra, predikant te Weesp van 1902 tot 1914. Bi] de begrafenis van burgemeester De Haan was dominee Dijkstra de eerste spreker. Hij zei toen: ,,Mijne vrienden er is een grote onder ons heegegaan". Als boerenzoon heeft dominee Dijkstra in de stal en op de akker gewerkt, maar de theologie trok hem zo dat hij met deze stu die begonnen is en tot predikant der hervormde kerk bevestigd werd. Bij huisbezoek, wat hij in de hervorrnde gemeente van Weesp deed, stak hij het met onder stoelen of banken dat hij van boerenafkomst was en soms nag een sterk verlangen kreeg weer op de boerderij te zijn en dan vooral weer op de ploeg te zltten. Dorninee Dijkstra had een beeldend vermogen wat aan zijn preken zo'n duidelijkheid gaf dat elke kerkganger, theologisch ingesteld of in 't geheel niet, getroffen werd door zijn voordracht. De kernachtige en duidelijke beelden bleven dagenlang en vaak langer het onderwerp van gesprek, Het huisbezoek aan mijn ouders viel heel vaak op vrijdagmorgen of -middag, wat ongemak voor mijn moeder gaf', orndat de huiskamer op vrijdag altijd "gedaan" werd, dus niet bepaald op bezoek berekend was. Dominee Dijkstra nam dan plaats waar maar een stoel stond, legde zijn hoed ergens neer en zijn wandelstok op de tafel en was aanwezig in al zijn eenvoud. Bij de dood van dominee Dijkstra in 1914 ging vo or de hervormde gemeente van Weesp ook "een grate onder ons" heen.

10. Dorninee K. Olivier werd beroepen bij de hervormde kerk te Weesp am te voorzien in de vacature van dorninee Dijkstra die in 1914 was overleden. Het zal voor hem wel rnoeilijk geweest zijn am zo'n berninde predikant op te volgen. Maar zijn ernstige en waardige houding als jong predikant dwong ontzag af bij allen in Weesp en maakte hem in korte tijd zeer geliefd. De toeloop zondags van mensen die hem beslist wilden horen werd zo groat dat er toen ernstig over gedacht werd am het aantal zitplaatsen uit te breiden door vergroting van de kerk. Helaas heeft de hervormde gemeente van Weesp hem maar enkele jaren mogen behouden. De ontzettende griepepidernie die in 1918 woedde, trof oak dominee Olivier. Dagenlang leefde de hoop op beterschap voor hem. De stille, maar grote belangstelling uitte zich elke morgen op de blauwe stoep van de pastorie die bezaaid was met afgebrande lucifers. Er werd narnelijk 's avonds een briefje op de buitendeur bevestigd waarop de toestand van de dominee was vermeld, Het was tijdens de mobilisatie en er was aan alles gebrek, ook aan gas voor de straatverlichting. U zult begrijpen waarvoor de lucifers nodig waren; 't was donker op de Herengracht! Dominee Klaas Olivier overlee d 11 november 1918 op eenendertigjarige Ieeftijd, de dag van de wapenstilstand en de achttiende verjaardag van de auteur van dit boekje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek