Kent u ze nog... de Weespers

Kent u ze nog... de Weespers

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2635-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weespers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Mevrouw Pieternella Antonia van Rumpt, geboren Van der Horst. Niemand in Weesp noemde haar "Van Rumpt", 't was heel gewoon en een ieder wist wie je bedoelde als je zei: "Toontje Run". Mevrouw Van Rumpt-Van der Horst is geboren te Naarden, op 20 mei 1838 en gehuwd met Willem van Rumpt, geboren te Weesp, 14 oktober 1836. Op 22 rnaart 1915 werd zij weduwe. Nadat zij nog verscheidene jaren alleen heeft gewoond is zij later opgenomen in het St.Bartholomeus gast- en arrnenweeshuis, We zien haar hier met een groat boeket rozen op de binnenplaats van het "weeshuis". In 1922 was het vrouwenkiesrecht er doorgekomen en als oudste vrouwelijke kiezer van Weesp ging zij ter stembus (juli 1922, vierentachtig jaar oud). Bij die gelegenheid werd haar op 't sternbureau dit boeket rozen overhandigd,

12. Hiervoor hebben we al gesproken over een bewoonster van het , Weeshuis". We zien haar hier terug op de binnenplaats van het voormalige St.-Bartholomeus gast- en armenhuis te midden van haar medebewoners en -bewoonsters die, zoals dat heet, .zich verlustigen in het frame lenteweder". Mevrouw Van Rumpt staat in 't midden van de groep op de foto en rechts van haar mevrouw J. Bos-Ter Beek. De beide dames links van haar, op de voorgrond, zijn mevrouw Smorenburg en mevrouw Bezerner. De vier personen op de achtergrond zijn van links naar rechts: de heren Storm en Stokkers, mevrouw Schippers en juffrouw Sluis, De ramen ter weerszijden van mevrouw van Rumpt zijn van de regentenkamer, waar een enkele keer een ondeugend oudje op het matje geroepen werd. Hierboven schreef ik het "voormalig" St.Bartholomeus gast- en armenweeshuis. In het jaar 1954 is even buiten de oude kom van Weesp een nieuw tehuis gebouwd, wat de naam draagt van "Niftarlake".

13. Na het vertrek van dominee Goris die in 1877 te Weesp beroepen was kwam in 1886 kandidaat J.P. Tazelaar om, zeals de beroepingsbrief luidt: "de Christelijk Gereforrneerde Gerneente van Weesp te dienen". Op zondag 26 december 1886 heeft prof. M. Noordzij uit Kampen hem bevestigd, 's Avonds deed de jeugdige predikant zijn intrede met als tekst psalm 43:3a. In 1888 ontving dominee Tazelaar een beroep naar Bruinisse, in 1891 een beroep naar Sexbierum en in 1899 een beroep naar Oud-Vosmeer. Voor deze drie beroepen bedankte hij tot grote blijdschap en vreugde van de gemeente. Zijn afscheidspredikatie over 2 Petrus 1: 16 werd uitgesproken op zondag 29 mei 1927. Het hoofdthema hiervan was: "Geen fabelen nagevolgd". Van de nieuwe gereformeerde kerk aan de Hoogstraat (die door brand werd verwoest op 3 april 1968) heeft dominee J.P. Tazelaar als erneritus-predikant van Weesp de eerste steenlegging verricht, daardoor werd tevens gesymboliseerd het vele en zegenrijke werk dat dominee Tazelaar, ook voor het tot standkomen van dit grote gebeuren, had gedaan.

14. Het "Nederl. Werklieden Verbond Patrimonium. Afdeeling Weesp. Spr. 14 vs, 34". In Spreuken 14 vers 34 staat:

"Gerechtigheid verhoogt een yolk, maar zonde is een schandvlek der natien". Het bestuur bestond uit de heren:

Offreins, Smit, Fuchs en Stork (staande). Zittend: Broers, Ruarus, Crull, Warmelink en Gase. Daar deze foto gemaakt werd ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Nederlandsch Werkliedenverbond op 13 januari 1925 droegen de bestuursleden een cocarde, De heer Breeuwer (zonder cocarde) was de vaandeldrager, hij had echter geen bestuursfunctie. De woningstichting "Patrimonium" is voortgekomen uit dit werkliedenverbond in het jaar 1919. In juli 1922 werden de eerste woningen bewoond.

15. De tekenschool van het Nederlandsch Werkliedenverbond .Patrimonium" afdeling Weesp. Wanneer deze tekenschool opgericht is kan in met met zekerheid zeggen, maar dat was met zo lang na de oprichting van het Nederlandsch Werkliedenverbond in 1895. Uit 1907 heb ik een kleine foto gezien waar de heer Van den Bergh met een groot aantal tekenschoolleerlingen op staat, Op de woensdagavonden werd les gegeven in handtekenen en op de donderdag- en vrijdagavonden in Iijntekenen, projectieleer en bouwkundig tekenen, Het bestuur van de tekenschool bestond toen uit de heren Fuchs, Valk, Winter en Lindeboom waarvan mijn vader, H.J. Lindeboom, voorzitter was en de heer A. Valk secretaris, Later heeft mijn vader zijn functie overgedragen omdat hij les ging geven in lijntekenen en reeds enkele jaren oak in 't handtekenen lesgaf. Met hem gaf de heer Nic. Smit les in de bouwkundige afdeling en de heer Meijer (later opgevolgd door de heer De Vries) gaf les in de projectieleer. De lessen in handtekenen werden gegeven door de heren B. van den Bergh en H.J. Lindeboom die later versterking kregen door de benoeming van de heer F. Brandsma. Op nevenstaande foto ziet u, van links naar rechts: Nic. Srnit, B. van den Bergh en H.J. Lindeboom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek