Kent u ze nog... de Weespers

Kent u ze nog... de Weespers

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2635-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weespers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Links mevrouw Brouwer. Haar naarn heb ik reeds genoemd in "Weesp in oude ansichten" toen ik de vogelvluchttekening besprak van de omgeving .Pleinbrug". Weesp had in die tijd overwegend een iepebomenbeplanting, maar de beide bomen bij de Grote Pleinbrug waren ahornen. Met de grote najaarsmarkt, tevens kermis, stond bij de ene ahorn een oliebollenkraarn van mevrouw Brouwer en bij de andere stand een zuur- en mosselenkraarn. Op de foto ziet U mevrouw Brouwer in de deur van haar huisje aan de Nieuwstraat, door de Weespers in haar tijd "Grobbe" genoemd. Haar huisje stand dus aan de "Grobbe" op de hoek van het Naauwesteegje. (Het woord "nauw" schreef men toen met een dubbele a.) Precies tegenover haar huisje stand een van de vier stadspompen die Weesp rijk was en aile vier de Nieuwstraat sierden. Een pomp stond bij de Hanensteeg, de tweede bij de Kerkstraat, de derde tegenover het Naauwesteegje en de vierde stond op het Kleine Plein.

Rechts ziet u mevrouw I.A. de Smit-Rog, Als echte Weespers mochten wij gewoon "Opoe Smit" zeggen; iedereen wist over wie je het had want we hadden met z'n allen maar een opoe Srnit. Weet u nag hoe ze genoeglijk in de deur kon staan van haar huis op de Nieuwstraat hoek Sleutelsteeg, daar waar het schip in de gevel staat, Als honderddriejarige is ze in 1939 nag ter sternbus gegaan. Ze werd toen a1 geruime tijd met alle zorgen omringd in het "St.-Bernardus gesticht" te Weesp. Ze was in 1939 als honderddriejarige de oudste inwoner van ons land. Op wie ze tijdens de gemeenteraadsverkiezing haar stem heeft uitgebracht blijft gelukkig een stembusgeheim.

17. Tijdens mijn jeugd tussen 1905 en 1912 kwam de heer J. Bakker altijd op maandag, juist als we aan de warme maaltijd zaten tussen twaalf en een uur, vlak bij ons huis spelen met z'n oud cylinderorgeltje waar in een open vakje kleine orgelpijpjes waren opgesteld, geflankeerd door twee ovale portretten van schone dames, enigszins frivool gekleed, 't Gebeurde niet dikwijls, maar de liedjes of wijsjes veranderden wei eens en dan zeiden we thuis: .Jieeft Bakker een nieuw orgel of staan er andere wijsjes op". Een keer heb ik mogen draaien aan het orgel. De slinger was niet veel grater dan van een ouderwetse koffiemolen, maar wel veel zwaarder en solieder. Wat was ik trots, 't leek wei eigen werk in m'n verbeelding. De heer Bakker was beslist zuinig op z'n orgel Was het erg regenachtig dan bleef het orgel thuis en kwam Bakker tach de huizen langs om centen op te halen. Als bewijs van 't orgel en tevens als verontschuldiging dat het niet speelde toonde hij de slinger. Dan wist iedereen het wel!

18. Salomon. U zult zich deze zielige figuur nog weI herinneren die zich heel veel bij het station ophield am gedienstig de deur open te duwen voor de reizigers. Oak droeg hij wel koffers voor de aankomende reizigers in Weesp, van welke dienst door goedwillende marktkooplui weI gebruik gemaakt werd. Hij meende ook handelaar te zijn en ging bij de mensen vodden halen. Hij zal misschien zelf niet beseft hebben dat hij bij de familie Gans in de Slijkstraat een good onderdak en goede verzorging had.

19. Waarom een foto van de heer D. Scholten zult u vragen, Ik zal het u duidelijk maken. Het was in het laatst van de Franse overheersing dat er door een deel van de bevolking van Weesp armoe werd geleden, in hoofdzaak door te weinig en niet er voedzaam voedsel, Toen is door het departernent (u merkt het wel, ook een Frans woord) "tot Nut van 't Algemeen, opgerigt binnen de stad Weesp op de 2ge van Wijnmaand (oktober) 1810 Een Plan ontworpen en goedgekeurd van uitdeeling van Warme en Voedzame Soup aan noodlijdende Burgers binnen de Stad Weesp". Vierhonderdvijfentachtig noodlijdenden van de ongeveer vijfentwintighonderd inwoners van Weesp profiteerden van dit besluit. De eerste drie dagen van de week werd er gortesoep gekookt en de laatste drie dagen (zondags werd er niet gekookt) erwtensoep (snert), Om met het soepkoken te kunnen beginnen circuleerden intekenlijsten. Voor deze eerste kokerij kwam zeshonderdnegenenvijftig gulden, Hen stuivers en twaalf cent binnen. Uit dit "ontworpen Plan enz, enz." is later een soepcornmissie ontstaan die begin 1941 met het verstrekken van soep moest ophouden. De heer D. Scholten is lange tijd de soepkoker voor Weesp geweest en is deswege koninklijk onderscheiden,

20. De christelijke hannonie "Soli Deo Gloria" werd opgericht op 22 november 1913. Ter gelegenheid van het twaalfenhalfjarig bestaan in 1926 werd op Hernelvaartsdag en tweede Pinksterdag een nationaal muziekconcours gehouden. De aanbie ding van het vaandel in 1921 (een geschenk van de burgerij) en de in 1922 gehouden bazar ten bate van de kas van "Soli" legden op onweerlegbare wijze getuigenis af van de waardering en sympathie voor "Soli Deo Gloria". Op de foto van 1929 zien we de leden met hun directeur. Op de voorgrond zitten enkele jongens, waaronder Harry Bockweg, Jaap van Amstel, Jan van Gent, Jaap Groteboer en nog een Bockweg. Op de eerste rij zittend: de heren Van Klaveren, Kno1, Batteram, Torenspits (directeur), Bos (voorzitter), Snel en De Gooyer; tweede rij, staand: de heer Bos (met de trom), LoOT, Koster, Leerling, Hut, Van Eck, Pot, Van Dijk, Van Nigtevecht, Gillisen, Welsenis en Batteram; achteraan, staand: Knoppers, Schepenmaker, B. van Soest, J. van Soest, Welsenis, Schepenmaker, Dekker, Offreins en Van de Berg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek