Kent u ze nog... de Weespers

Kent u ze nog... de Weespers

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2635-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Weespers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. School C., open bare school voor mulo, in de volksrnond "de Franse school genoemd. Het was wel heel merkwaardig gesteld met school C. De eerste en tweede klas waren gehuisvest bij Tovar aan de Achtergracht naast de blikfabriek. Het gebouw droeg onder meer de namen van .Het Menschdom" en .Eensgezindheid" en was na de Alteratie een rooms katholieke schuilkerk, de grootste in Weesp. De derde, vierde, vijfde en zesde klas waren in het gebouw aan het Waagplein, de Middenstraat en Dirk Marcussteeg gevestigd. Het gebouw is nu het verenigingsgebouw van de hervormde gerneente Weesp. Op de foto ziet men de eerste- en tweede klas tijdens een dagje uit te Valkeveen. Links het hoofd van de school de heer s.C. Bruins; de dame in het midden is juffrouw B. van der Meer en geheel recht de heer Boswinkel. Van de meeste Ieerlingen volgen hier de namen. Geheel achteraan te beginnen zijn het: de zusjes Vos (onder andere Louise), Jo Bruijne , Jenny van Beek, Cor van Overeern, Tine van Overeem, Marie Morel, Truus de Jong, Jan van Hinten, de juffrouw, Bertus van Sloten, onbekend, Gerard Kool, Jo Haas, Evert Schoenmaker, Anton Dikkeboom, Ab Nijhuis en Jan Oostwouder. Dan de groep links van het bordje ,,5 Juli 1911": Guus de Weille, Cor Koster, Dirk Honing, Aafje van Gijn, Gijs Lindeboom, Martinus Vader, Betsy Schlotz, Nora? , Wieb Posthuma, Jan BIetz, Henny Cappon, Geerte van Basten; vervolgens Hanny Donker (met het bordje), Bep en Ida Bruins, Henk Michelsen, Jo Knaap, Greet Grimme, Manie de Vries, Piet Leyenaar, Herman Nordemann, Ida Vis, Ida van Geer en Jan Hellingman.

Ja, Meester Hofland! viiftig jaar Deedt gij in Weesp uw werk;

Dag in dag uit waart gij steeds klaar; Gods gunste maakt ' U sterk.

Hij stond met Ziinen Geest U bij. En leide' U op Uw pad,

En door Zijn kracht verlichtte Hij U 't werk in deze stad. (his)

wijze: "Wien Neerlands Bloed"

27. Bij het vijftigjarig jubileum van de heer H.J. Hofland, waarvan veertig jaar als hoofd van de school, is deze foto gemaakt. De heer en mevrouw Hofland zijn hier omringd door de leden van het huldigingscomite. De heer Hofland was hoofdonderwijzer aan de school voor kosteloos onderwijs. Deze school staat in z'n hoofdvorm nag aan het .Achter 't Yosje". Meester Hofland is lange tijd voorlezer geweest in de hervormde kerk van Weesp. Met het noemen van een laan in Weesp-zuid naar de heer Hofland, narnelijk de Hoflandlaan, is zijn naam voor het Weesper nageslacht bewaard gebleven. Het gedichtje is een van de feestliederen ter gelegenheid van het bovengenoemde jubileum, De namen van de leden van het huldigingscornite zijn ills volgt, van links naar rechts: de heren Moolhuizen, Stork, Yan Rumpt, onbekend, Wieman, Den Turk, Offreins, Vleeshouwer, Logge en De Vries.

28. De heer Huisman was, evenals meester Hofland, onderwijzer aan de school voor kosteloos onderwijs te Weesp. Ik heb inzage gehad van de concept-sollicitatiebrief waarin de heer Huisman solliciteerde naar de vacante betrekking van, zeals hij schrijft, .Jrulponderwijzer aan de openbare lagere school voor minvermogenden in uwe gerneente". De sollicitatie was gericht aan burgemeester W. Bruyn. De heer W. Bruyn was de voorganger van burgemeester P. de Haan, De heer Huisman viel vele malen in voor de heer Hofland als voorlezer en is hem later opgevolgd in dit arnbt in de hervormde kerk.

29. Voor de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de zang- en muziekvereniging "De Adelaar" te Weesp (opgericht op 2 januari 1884) op vrijdag 2 juli 1909 werd natuurlijk een feestcomrnissie benoemd plus een erecommissie. De erecommissie bestond uit de heren D.J. van Houten en G. van Mesdag. De feestcommissie werd gevormd door de heren (in 't midden van de foto): voorzitter P. Jacobs, secretaris M. Oortman en penningmeester Jb. Ponsen. De leden waren (in alfabetische volgorde): T. de Blij, P. Breeuwer, A. van Dam, J. Hellingman, H. Kok, D. van der Neut, P. van der Parre, J.B. Reneman, Jb. Prins en J.B. Saunders.

30. In de feestgids voor de viering van het vijfentwintigjarig bestaan der zang- en muziekvereniging "De Adelaar" wordt, voordat de portretten van twee directeuren besproken worden, eerst iets verteld over de heren die vroeger de directie gevoerd hebben, De eerste is de heer Justus Blank die in 't jaar 1884, op zevenenzeventigjarige Ieeftijd, nog de lei ding op zich nam van het gemengd koor en de afdeling harmonie. Tot 1889 heeft hij dit nauwgezet gedaan, waarna hij z'n plaats aan een jongere afstond. Die jongere was de heer Brokman van Amsterdam die deze taak slechts korte tijd heeft vervuld. De leiding ging toen over op de heer PJ. Kiveron die tevens tot direeteur van de afdeling harmonie werd benoemd. In 't jaar 1900 werd de heer Joh. Sehoonderbeek te Naarden als direeteur van de afdeIing mannenkoor benoemd. De vele overwinningen op verschillende wedstrijden behaald, vooral na 1889, spreken voor zichzelf. Een eresaluut voor de beide directeuren die hiemaast zijn afgebeeld! Links: Johan Schoonderbeek, rechts: P.J. Kiveron,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek