Kent u ze nog... de Wijhenaren

Kent u ze nog... de Wijhenaren

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4382-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wijhenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1971 verzorgde ik op verzoek van de Europese Bibliotheek te ZaItbommel het boekje "Wijhe in oude ansichten". De uitgeefster vervaardigt dergelijke boekjes over honderden Nederlandse en Belgische gemeenten en deze uitgaven hebben een dermate groot succes dat besloten werd een nieuwe serie op stapel te zetten.

Deze keer gaat het echter niet om oude stads- en dorpsgezichten, doch wordt de aandacht gevestigd op de inwoners zelf. Als u dit boekje doorb1adert zuIt u zien dat het vele foto's bevat van scholen, verenigingen, industrieen, dorpstypen enzovoort en vooral de ouderen onder ons zullen zeker met genoegen en een zekere weemoed vele bekende gezichten kunnen herkennen. Wij leven thans in een tijd vol nostalgie naar het verleden. De zogenaamde "rustige" en gemoedelijke jaren tussen 1900 en 1940 worden verheerlijkt en we verge ten daarbij voor ons gemak de in die jaren voorkomende armoede en werkloosheid maar. De televisieseries welke zich afspelen in het begin van deze eeuw en die de charlestontijd weer in herinnering brengen, worden met grate belangstelling gevolgd. U kunt dus uw hart nog eens ophalen bij het bekijken van de in dit boekje getoonde foto's.

Maar niet aIleen de oudere plaatsgenoten blijken belangstelling te hebben voor "die goeie ouwe tijd ". Uit de reacties welke ik meermalen mocht ontvangen op de artikelen welke ik onder de titel "Hoe het vroeger was ... " in het plaatselijk blad "De Wijhenaar" reeds jarenlang mocht verzorgen, bleek duidelijk dat ook de jongere inwoners van Wijhe deze serie met belangstelling volgden.

Ik twijfel er dan ook niet aan of u zult dit boekje met genoegen lezen. Misschien herkent u op de foto's familieleden of oude vrienden en bekenden. Over het algemeen dateren de kiekjes van v66r 1940. In een enkel geval is een uitzondering gemaakt voor een foto die een bijzondere gebeurtenis weergeeft, zoals bijvoorbeeld het afscheid van burgemeester H.A. Leenstra en de komst van de Canadese troepen welke in 1945 Wijhe van de Duitse bezetters bevrijdden, Ik wens u bij het lezen van "Kent u ze nog ... de Wijhenaren" bijzonder veel genoegen toe. Graag wil ik mijn dank betuigen aan hen die mij bereidwillig al die oude, soms vergeelde foto's ter beschikking hebben gesteld. Het waren de dames: E. Top, M. Nolte, G. v.d. Sluis, R. van Poorten en H.A. Vasbinder en de heren: A.J.M. Nolte, M. van Keulen, J. Huisman, H.J. Schutte (Zwolle), G. Kistemaker, G. Hollander (Utrecht), H. van Poorten, J. Lipke, W. Berkenbosch, J. Keukenkamp, G. Schuurman en P.G. Peet.

1. Een kiekje van de toneelvereniging "Tavenu" in 1914. Onze toneelvereniging bestond toen ongeveer negen jaar en had juist een grote stap vooruit gedaan. Tot 1913 immers was het uitsluitend een .Jterenvereniging" geweest. Maar in dat jaar werd besloten ook dames als werkende leden toe te laten en op 21 januari speelde "Tavenu" voor de eerste maal een stuk in gemengde bezetting. Het stuk heette "Het vijfde gebod", een dramatische schets in twee bedrijven. Om de talrijke bezoekers niet al te treurig naar huis te laten gaan werd de avond besloten met de klucht "Jozef in den bonten rok". Men repeteerde de hele zomer door. Iedere zondagmiddag kwam men van twee tot zes uur bij elkaar en dat was voor de leden van "Tavenu" een hele afleiding want in het dorp was er in die tijd op zondag weinig te doen. In de zomer van 1914 brak de eerste wereldoorlog uit en Nederland mobiliseerde. Ook enkele leden van "Tavenu" moesten het militaire uniform aantrekken. Als ze echter een zondag verlof hadden kwamen ze trouw op de repetities. In de nazomer van 1914 werden aIle spelende leden gefotografeerd. Herkent u ze nog die jonge dames en heren uit 1914? Op de achterste rij staan van links naar rechts: de heren Richard Arends, Jacob Gosschalk, Berend de Groot, W. van Wijhe, M.J. Zandbergen, T. van Selm, Hendrik Mulder, Herman Meester, Jan de Groot en Hy1ke Visser. De dames op de voorgrond zijn:

Bertha Brascamp, J. Bakker, Fennie ter Horst, Rie Bakker en D. Brascamp. De heren Zandbergen en Visser zijn in militair uniform. De kiek werd genomen in de tuin van cafe v.d. Nulft aan de Nieuwendijk waar "Tavenu" haar uitvoeringen gaf en haar repetities hield.

2. Wat voordien nog nooit was voorgekomen, gebeurde in de zomer van het jaar 1911. De leerlingen van de openbare school aan de Kerkstraat maakten hun eerste schoolreisje. En die reis ging maar liefst per trein helemaal naar Zwolle. Meester De Jong loodste zijn leerlingen de stad door langs de Veerallee naar de uitspanning van Tijssen bij het "Engelse Werk". 's Middags kwam het hoogtepunt van de dag. De kinderen gingen voor de eerste keer naar de film in de nog splinternieuwe bioscoop De Kroon in de Diezerstraat. Dat was me een belevenis: .Jevenden be elden zien". Na afloop van de filmvoorstelling werd een aantal meisjes in het fotografisch atelier dat directeur Pinto van bioscoop De Kroon boven zijn theater exploiteerde, gefotografeerd. Op de bovenste foto ziet u van links naar rechts: Riekje van Poorten, Anna Dokman, Jantje Jansen, Mina Peppelenbos, Lina Hofstede, Tonia Kronenberg, Jansje Balster en Femia Dijkslag, Op de onderste foto van links naar reehts: Essie Polak, Rika Nijenberg, Anna Sehouwenburg, Mina Maas, Engeltje Bongers, D irkje Eisink, Coba Roozeboom en Tine Hoogeveen.

3. In 1886 kocht de gemeente van de weduwe Bredewold een woning aan de Langstraat voor f.2700,- met de bedoeling het pand af te breken en ter plaatse een gemeentehuis te bouwen. Het een verdieping hoge gerneentehuisje heeft tot 1913 dienst gedaan maar bleek ten slotte veel te klein te zijn om plaats te.bieden aan de zich steeds uitbreidende gemeentediensten, zodat vervanging door een grater gebouw steeds urgenter werd. In 1913 werd het gebouwtje afgebroken en vervangen door het huidige gemeentehuis. Toen het bouwwerk bijna voltooid was werd op de binnenplaats een foto gemaakt van de aannemers en hun personeel terwijl natuurlijk ook de jeugd de kans niet voorbij liet gaan om ook op de kiek te komen. Van links naar rechts ziet u staande:

A. van Ommen (aannemer van het timmer- en metselwerk), Gezinus Pruis (aannemer van het schilderwerk), opperman Hubertus Hofstede, timmerman J. Keukenkamp, metselaar E. de Broese en metselaar Joh. Buis. Knielende: timmerman A. van der Maaten, timmerman ·E. van der Maaten, B. van der Horst (mede-aannemer van het schilderwerk) en de schilders B. Eisink en J. van der Horst. Zittende: Ap van Ommen (zoontje van de aannemer), leerling-timmerman J. Damman, schilder Johannes Pruis en de dochter van de aannemer Jo van Ommen. Het hek op de achtergrond gaf toegang tot de Kerkstraat. De eerste steen voor het nieuwe gemeentehuis werd gelegd door Anneke Schimmelpenninck, dochter van de toenmalige burgemeester mr. G. Schimmelpenninck. In de jaren vijftig kocht de gemeente het buitengoed "Wijhezicht" aan met de bedoeling om daar later een geheel nieuw en modern gemeentehuis te bouwen, doch gezien de ongunstige financiele toestand der gemeente zal het nog weI enige tijd duren voordat het nieuwe gebouw er staat.

4. In 1921 bestond de hele bezetting van de gemeenteseeretarie uit zegge en sehrijve twee ambtenaren en de gemeenteseeretaris. Natuurlijk konden deze drie mensen de hele gemeenteadministratie niet naar behoren uitvoeren maar, geen nood, men trok gewoon enige zogenaamde volontairs aan. Na een inwerkperiode konden deze volontairs al gauw heel wat werk verzetten en ... ze kostten niets. Want een salaris zat er voor hen niet aan. Het eerste jaar kregen ze helemaal niets, maar na het tweede dienstjaar ontvingen ze een jaarlijkse gratifieatie van f.50,-. Van links naar reehts ziet u: volontair ter seeretarie T.J.E. de Boer (zoon van hotelhouder De Boer, die voordien gemeenteveldwaehter in Wijhe was), tijdelijk ambtenaar T.D. v.d. Ploeg, l e ambtenaar H. Hammer, volontair H.M. Hengeveld en 2e ambtenaar G. Hollander. Gemeenteseeretaris was toen H. Arends, terwijl mr. G. Sehimmelpenninek het burgemeestersambt vervulde.

5. Een aantalleerlingen van de openbare lag ere school aan de Kerkstraat werd in het begin van de jaren twintig op de foto gezet. Rechts staat de toen nog piepjonge onderwijzer P.G. Peet. Op de achter de school genomen foto ziet u: 1. D. Roelofs, 2. Jo. Wienbeld, 3. Ali Strunk, 4. Gerrie Berkenbosch, 5. Johan Meester, 6. J. Neutenboom-Spijker (? ), 7. Mies v.d. Sluis, 8. (? )Roelofs, 9. Jo Strunk, 10. Jo Bergman, 11. Rolf Bergman, 12. Toos Kattouw, 13. Riek Ilbrink, 14. P. van Dokkum, 15. Griet Halfwerk, 16. Gerrit Meester, 17. Heintje Eilander, 18. H. Nijland, 19. Jo Kattouw, 20. Nellie van der Sluis, 21. Jan Berkenbosch, 22. onbekend, 23. Lammert Halfwerk, 24. Maggie Halfwerk, 25. Johan Halfwerk, 26. J. Dijkslag, 27. J. Nijland, 28. Jan Kattouw, 29. Aaltje Nijland, 30. H. Schutte, 31. ? Hoogeboom, 32. Coba Schurink, 33. Anneke Schurink, 34. Riekie Arends, 35. Richard Arends, 36. Bertha Arends. Hoofd der school was toen de heer A. Voorhorst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek