Kent u ze nog... de Wijhenaren

Kent u ze nog... de Wijhenaren

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4382-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wijhenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. In 1927 vierde Wijhe's grootste vleeswarenfabriek, die van de n.v. J. Meester, een jubileum. Voor het fabrieksgebouw werd een foto gemaakt van de direetie, het kantoor- en fabriekspersoneel. Ongetwijfeld zuIt u op deze foto vele bekende geziehten kunnen herkennen. Zittend van links naar reehts: direeteur J. Meester, A. de Ruiter, J.W. Potasse, proeuratiehouder M.J.W. Berkenboseh, Steinvoort en G.W. Meester. Op de middelste rij staan onder meer: J. Eilander, D. Willems, mevrouw Willems, J. Hillebrand, een kantoorjuffrouw, Stien HoI, J. Meester, H. Dijkslag, Farwich, J. Jansen, geheel reehts (met knipmuts) mevrouw Potasse en links naast haar J. Meester. Op de achterste rij ziet u een kantoorjuffrouw, H. Hamer en v66r hem A. Nijland. Verder staan op deze rij onder anderen: J. Buis, D. van Velzen, G. Kok (aehteraan), D. Buis, P. Roelofs, J. ten Elzen en K. Hogeboom. Jammer genoeg konden we van enkele personen op de foto de naam niet aehterhalen. Enige jaren geleden werd de fabriek overgenomen door de n.v. Albert Heijn en geeft thans werkgelegenheid aan ongeveer vijfhonderd werknemers.

12. De Wijhese zwemclub bestaat al vele jaren, Zij werd in de jaren twintig opgerieht en 1eidt ook thans nog een zeer aetief bestaan. Vele honderden plaatsgenoten hebben in hun jeugd de zwemkunst aangeleerd via de zwemclub. Bekend zijn ook de jaarlijkse feestavonden welke de vereniging geeft. Trouwens dat deed men in 1927 ook al. Hiernaast ziet u een foto welke tijdens een feestavond van de Wijhese zwemclub in 1927 werd gemaakt. Naar de gewoonte van die jaren voerden enkele leden natuurlijk een toneelstukje op. Regie had mevrouw Sieswerda, die u gehee1 reehts op de foto ziet staan. Staande van links naar reehts: G. Wagteveld, B. IJsendoorn, W. Berkenboseh, F. Weijenberg en A. Wagenvoorde. In de ouderwetse sehoolbanken zitten: Eef Sieswerda, Riek Ilbrink en Herman v.d. Bend.

13. Op 2 januari 1930 werd het vijftigjarig am btsju bileum van de gemeen teseeretaris H. Arends gevierd. De heer Arends trad als vijftienjarige jongen op 2 januari 1880 in dienst der gemeen te Wijhe, klom langzamerhand in rang op en was vele jaren werkzaam als eerste ambtenaar. Daar Wijhe in die jaren minder dan vijfduizend inwoners had, vervulde de burgemeester de dubbele funetie van burgerneester-secretaris, Toen eehter het inwonertal tot boven de vijfduizend groeide, werd de funetie van burgemeester-secretaris gesplitst. Dit gebeurde toen mr. G. Sehimmelpenninek burgemeester van Wijhe was en na de splitsing werd de heer Arends benoemd tot seeretaris. De jubileumbijeenkomst in de raadzaal werd door velen bijgewoond en ongetwijfeld zult u op deze foto vele plaatsgenoten en oud-plaatsgenoten herkennen. Op de eerste rij vooraan om de tafel: de heren W. Beldman, Brilleman sr., G. Engberts, onbekend, G. Pruis, burgemeester H.A. Leenstra, mevrouw H. Arends jr., H. Arends jr., mevrouw Arends sr., mejuffrouw W. Arends en de heren H. Arends sr., A. van Gorsel, D. Kraaijenbrink en D. Halfwerk. Op de tweede rij, van links naar reehts: de heren A.J.M. Nolte, H. Jalink, de veldwaehters G. Wissink en J. Janssen, G. Hollander, H. Hammer en reehts aehteraan onder anderen: G.W. Brink, G. Nijenberg, J.H. Ogink, J. Kattenwinkel, C.D. Albering, G. Wagteveld en J. Beukema. De heer Arends werd kort daarop gepensioneerd. Bij een vroeger jubileum werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De boven de tafel hangende huiskamerlamp hoorde in de raadzaal niet thuis en zal dus weI een van de vele gesehenken zijn geweest die de jubilaris werden aangeboden.

14. Voor 1929 bezat Wijhe geen officieel zwembad. Gezwommen werd toen gewoon in de IJsse1 en ook van het he1dere water in de Zandwetering onder het landgoed "De Gelder" werd druk gebruik gemaakt. Wijhe had toen al een zwemc1ub en deze had enige aande1en gekocht in het sportfondsenbad te Zwolle, waarmede zij het recht kreeg om enige dagen per week van dat bad gebruik te mogen maken. Maar ten slotte gelukte het de zwemc1ub Wijhe om via een door de gemeente gegarandeerde geld1ening in 1929 een drijvend bad in de IJ sse1 te laten bou wen. Op de openingsdag werd van de zwemmers een foto gemaakt door badmeester L.J. Kleinmeijer. Zittend van links naar rechts: onbekend, Eikema, J. Suvee, C. Sollie, J. Dijkslag, onbekend, J. Huisman en H. Potasse. Staande van links naar rechts ziet u onder anderen: D. Heres, H. Hollander (met hoed), T. Jonkman, H. v.d. Bend. W. Berkenbosch. G. Wagteveld, J. Winkelman (bovenaan), R. Potasse, E. Meester en G. Meester (met petten), J. Godeschalk, N. Weijenberg (met badmuts) en gehee1 rechts F. Weijenberg, Het drijvende zwembad heeft het tientallen jaren uitgehouden, totdat het IJsse1water dermate was vervuild dat het zwemmen in de rivier door de inspectie van de volksgezondheid onverantwoord werd geacht. Enige jaren geleden werd op het gemeentelijk sportcomp1ex aan de Zandwetering een modern zwembad gebouwd.

15. De winter van 1929 was ongekend streng. Het vroor van begin januari tot ver in maart toe. Het scheepvaartverkeer lag al die maanden geheel stil daar de rivieren met een dikke ijslaag waren bedekt. Op sommige plaatsen was het ijs zelfs dertig tot veertig centimeter dik. Natuurlijk kon de pont tussen Wijhe en Vorch ten ook niet meer in de vaart gehouden worden. WeI werd nog enige tijd getracht een vaargeul open te houden maar op de duur was dat onbegonnen werk. Dat was een lelijke strop voor de pachter van het pontveer, de heer Schutte, Maar onmiddellijk nadat de rivier geheel dichtgevroren was begon hij over het ijs een goed begaanbaar en berijdbaar pad aan te leggen dat geregeld met zand werd bestrooid, zodat het verkeer zoveel mogelijk voortgang kon vinden. Natuurlijk moesten de reizigers een bepaald bedrag betalen voor het gebruiken van het aangelegde pad. Voetgangers en fietsers maakten geregeld van het pad gebruik, maar de berijders van vrachtwagens en personenauto's vonden het maar een griezelige bedoening en riskeerden liever niet de mogelijkheid om met de wagen en al door het ijs te zakken. Maar een enkele automobilist liet zich niet door het ijs afschrikken en durfde de overtocht wel aan. Toen de eerste auto de IJssel overstak moest die natuurlijk gefotografeerd worden. U ziet v66r de auto staan van links naar rechts: H. Nienhuis, de garagehouder Herman Meester en H.J. Schutte (zoon van de pachter van het pontveer).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek