Kent u ze nog... de Winsumers

Kent u ze nog... de Winsumers

Auteur
:   P. Noord
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4383-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Winsumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wanneer in dit boekje wordt gepoogd, door middel van foto's, een indruk te geven van de Winsumer samenleving in de periode 1890-1940, dan pretendeert de samensteller niet een volledig tijdsbeeld te geven. Hij mag dan de portretten aanbieden van een aantal min of meer bekende Winsumers; hij mag verschillende groepen uit de bevolking laten optreden in georganiseerd verband, bepaald door cultuur, beroep, spel, sport of ontspanning, hij is zich bewust van eenzijdigheid en onvolledigheid. Deze tekorten worden nog voelbaarder, wanneer het een dorp betreft dat in genoemde periode zijn inwonertal bijna verdrievoudigde. Ret aantal foto's moet dus met deze aanwas zijn meegegroeid.

Kwam aan de oudste opnamen steeds een beroepsfotograaf met een machtig toestel op statief te pas, geleidelijk aan nam, door technische vervolmaking van de camera, het aantal amateurfotografen snel toe. Zij maakten opnamen van huisgenoten, familieleden, gezelschappen en clubs in georganiseerde formatie.

Omdat dit boekje aan een beperkte omvang is gebonden, heeft de samensteller uit eigen fotoalbums en die van bevriende relaties een kleine collectie opgebouwd, waarbij hij zich vooralliet leiden door de voorkeur van een duidelijke voorstelling, historische waarde en karakteristieke weergave in kleding en gedraging. Ret aantal hulpvaardige medewerkers was daarbij zo groot, dat het ondoenlijk is hun namen hier te vermelden en de verzameling werd zo omvangrijk, dat vele zelfs markante foto's niet konden worden opgenomen. Maar de dankbaarheid voor de verleende bijstand is er niet minder om. Zonder zich al te streng aan een chronologische volgorde te onderwerpen heeft de samensteller deze wel zo veel mogelijk in de opeenvolgende rubrieken aangehouden. Waar hij in staat was met behulp van bruikleengevers en Winsumers op leeftijd de voorgestelde personen te indentificeren, zijn de namen opgenomen in het begeleidend commentaar, dat tevens een brokje historie biedt. Ret is heel goed mogelijk dat lezers en kijkers zich zullen verbazen dat door hen onmiddellijk herkende personen niet met name worden vermeld. In dat geval zal de auteur dankbaar hun aanvullingen vernemen en noteren.

Moge dit Winsumse fotoalbum, ondanks de gesignaleerde gebreken en tekortkomingen, plezierige ogenblikken bieden aan hen die hier hun eigen verleden hervinden, maar ook aan de jongere

genera tie die, ondanks verschillen en tegenstellingen, door vergelijking met de huidige tijd, in het verleden toch dankbare aanknopingspunten zal ontdekken, die een verhelderende overweging waard zijn.

1. Een van de burgemeesters die deze functie de langste tijd in de gemeente Win sum heeft bekleed is E. Wierda. Van januari 1878 tot augustus 1918, ruim veertig jaren, was hij eerste burger van die gemeente. Op 27 juni 1918, kort voordat hij zijn functie neerlegde, werd de heer Wierda gefotografeerd, gezeten op een fraaie stoel.

Tijdens zijn ambtsperiode werd de spoorlijn Sauwerd-Roodeschoo1 geopend en werd de paardetram Winsum-Ulrum in gebruik gesteld,

2. In 1931 poseerden burgemeester en wethouders van Winsum met de gemeenteseeretaris voor de fotograaf, in een passende omgeving in het raadhuis aan het Dorpsp1ein. Het raadhuis is thans niet meer als zodanig in gebruik.

Van links naar reehts onderseheiden we wethouder A. Enter, burgemeester J.J.G. Boot, gemeentesecretaris A. van Ham en wethouder B. Bruins.

3. Op 27 februari 1937 nam burgemeester J.J.G. Boot afscheid van de gemeente Winsurn , in verb and met zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Wisch. Hij had de gemeente Winsum ongeveer zeven jaar gediend. Ter gelegenheid van dit afscheid werd, te midden van de raads1eden en de ambtenaren van de gemeentesecretarie, een foto gemaakt voor het nages1acht. We zien, zittend, van links naar rechts: wethouder A. Enter, mevrouw W.A. Boot-Colijn, dochtertje Maatje Boot, burgemeester J .J.G. Boot, gemeentesecretaris A. van Ham en raadslid L. Senneker.

Staande: ambtenaar D.H. Timmer, ambtenaar K. Bosch die de opvolger is geworden van burgemeester Boot, raadslid J. Tuinman, een vo1ontair, wethouder L. Pater, ambtenaar G. Juchter, een volontair, raadslid B. Hazenberg, raadslid K. Sissing, ve1dwachter en bode J.S. K1uter en raadslid A. Huitzing,

4. In de schaduw van de Obergumer kerk stond in het begin van deze eeuw de gemeentelijke bewaarschool, waar kleuters tussen vier en zes jaar werden "bewaard" en onder toezicht van een juffrouw met kinderspelen en knutselwerk werden beziggehouden, voordat zij de stap zetten naar de grote of lagere school. De oude benaming, die mogelijk teveel herinnering opriep aan een .Jiuis van bewaring" en weI sterk eenzijdig en negatief de bedoeling van dit onderwijs aangaf, week later, toen de gediplomeerde kleuterleidster een meer positieve inhoud aan deze vorm van onderwiis ging geven voor die van kleuterschooL Op deze foto uit 1905 hebben we nog met een bewaarschool "oude stijl" te maken. De dame reehts op de foto is mejuffrouw Maritz. Met haar helpster, mejuffrouw Sissing, houdt zij toezicht op de sehare kleuters, die in hun beste kieltjes en jurkjes op het schoolplein zijn vergaard. Wie van hen nog in leven is, geniet al geruime tijd van zijn ouderdomspensioen.

5. In 1936 vierde de gereformeerde lagere school in Winsum haar zestigjarig bestaan. Een van de hoogtepunten van het feest was de optocht door het dorp, Een aantalleerlingen van de school had met meester Turksma voor deze gelegenheid een schoolklas uit vroeger jaren geformeerd.

We zien, van links naar rechts, op de eerste rij: Griet Enter, Annie Enter en J annie Hazenberg.

Op de tweede rij: Elly Hazenberg, Geertje Siebesma, Geertje Veenstra en Harry Enter.

Op de derde rij: Tjeerd Heerema, Meindert Siebesma, Jan Bert Oosterhof en Bernard Enter. Op de achterste rij: Rennie van Dijk, Sjoerd van der Meulen, Hans Enter en meester Turksma. Koetsier is Alko Oosterhof. Op de stoel voor het huis zit de weduwe Hindertje Bolhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek