Kent u ze nog... de Winsumers

Kent u ze nog... de Winsumers

Auteur
:   P. Noord
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4383-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Winsumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"".

'.: .. ~

.'

21. Op 25 en 26 juni 1904 vierde men in Winsum het feit dat de honderdste jaarlijkse harddraverij werd gehouden. De harddraverijvereniging had een groots programma opgesteld. Zoals de foto laat zien had een aantal Winsumers zich, ten behoeve van de optocht, in historische kledij gestoken. Aan deze optocht werd deelgenomen door herauten, musketiers, pages, hellebardiers, piekeniers, alsmede een aantal adelijke figuren uit vroeger tijden, Naast enige herauten ziet men rechts op de foto de abt van Aduard, de abt van Rottum en de abt van Thesinge. De foto werd te BelIingeweer genomen.

De feestelijkheden bestonden verder uit een harddraverij van paarden met een eerste prijs van f 500,-, een concert door de stafmuziek van het eerste regiment der Infanterie te Assen en 's avonds een groots vuurwerk op het feestterrein.

22. Voor de officiele oprichting van de voetbalvereniging "Hunsingo", op 1 mei 1917, is er in Winsum ook een voetba1club geweest, genaamd "A.F.C." (Altijd Fijne Combinatie). Wilde men lid van "A.F.C." worden dan moest men een proef afleggen wat het uithoudingsvermogen betrof. Deze proef bestond uit het hardlopen van Winsum rond Maarhuizen. Vo1bracht men dit, dan was men aangenomen a1s lid.

Omstreeks 1925 was het tenue van Hunsingo zwart, met witte kraag en voorzien van een emb1eem, zoa1s de foto 1aat zien, "Onder de 1at" zien wij hier de spe1ers van het tweede e1fta1 van Hunsingo. Dit e1fta1 bestond toen uit de vo1gende personen, van links naar rechts, achter: J. Stumpe, K. Raangs, J. van der Velde, H.W. van Calcar, D. Nienhuis en M. van der Velde.

Midden: F. Kracht, F. Bosma en J. Hoeksema.

Vooraan: G. Weesies, K. Korf en F. Stoepker.

23. Hier nag een foto van de voetbalvereniging "Hunsingo" en wel van het eerste elftal. De foto werd in 1936 genom en tijdens een uitwedstrijd te Zuidbroek. Het tenue onderging een verandering, evenals de kleuren. Deze bestaat hier uit een rood shirt, witte broek en rood-witte kousen. Op de grasmat onderscheiden wij, van links naar rechts, achter: secretaris van de vereniging D. Doombosch, G. Lantink, J. Balk, J. Koopmans, D.J. Holsheimer, D. Nienhuis, K. Doombosch en de voorzitter van Hunsingo, J .C. Mekel.

Midden: B. Raangs, K. van der Velde en W. van der Velde. Vooraan: F. Stoepker, H. van der Veen en M. Fokkens.

24. Een van de oudste verenigingen in Winsum is de vereniging Winsurner IJsbaan. Op 12 maart 1865 is, ten huize van A.S. Borgman, door 27 1eden "eene vereniging opgerigt, ter bevordering der ijsvermakelijkheden in de gemeente Winsum", zoa1s uit het notu1enboek valt te 1ezen. A1s doe1 werd gesteld "de genoegens van het ijsvermaak te verhoogen door zovee1 mogelijk midde1en aan te wenden, om de veiligheid en de bruikbaarheid van het ijs te bevorderen". De wedstrijden die de vereniging organiseerde werden op het Winsumerdiep gehouden, op een gedeelte ten westen van de huidige provincia1e weg. Op 7 februari 1956 werd een eigen ijsbaan in gebruik genomen. Dat ging gepaard met het organiseren van het kortebaankampioenschap van Groningen voor heren, dat door Evert Kramer werd gewonnen.

Een aardige bijzonderheid is dat de vereniging medewerking heeft ver1eend aan het oprichten, in 1882, van wat thans de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond heet.

In 1928 bestond het bestuur van de w.n. uit, van links naar rechts gezien: P. ten Hoorn, H.K.J. Timmer, penningmeester G. Sissing, voorzitter P. Bruins, secretaris Jacob Timmer, A. van der Veen, P.M. Harkema en H. Postema.

Tijdens wedstrijden, zoa1s hier, en andere ijsfeestelijkheden droegen de bestuurs1eden een speciaa1 gemaakt onderscheidingsteken.

25. Ook in voorgaande jaren heeft de vereniging Winsumer IJsbaan flink van zich doen spreken. Als het ijs op het kanaal sterk genoeg was dan schroomde men niet om hardrijderijen te gaan houden. Een belangrijke gebeurtenis was het vijftigjarig bestaan van de vereniging, in 1915. Pas op 27 januari 1917 kon de jubileum-rijderij p1aats vinden. Niet minder dan driehonderd gulden aan prijzen en een zilveren medaille van de Koningin vormden de trekp1eister voor tal van kortebaancracks. Voor zeer veel publiek reden mannen als Goodijk, Poepjes, Dijkhuis, Riedstra en anderen een zeldzaam mooie en eerlijke wedstrijd, die door Riedstra uit Oenkerk werd gewonnen.

Enkele weken later, op 10 februari, werd wederom een rijderij gehouden, waar de drieendertigjarige plaatselijke favoriet, G. Sissing, (op de foto derde van links met pet) de eerste prijs in de wacht sleepte. De heer Sissing zou het jaar daarop, in 1918, tot penningmeester van de vereniging worden gekozen. Dit schaatsgebeuren werd, met de toenmalige bestuursleden, op de gevoelige plaat vastgelegd. Als bestuursleden (de meesten herkenbaar aan het onderscheidingsteken) zien wij hier, van links naar rechts: P. ten Hoorn, H. Timmer, H. van der Veen, B. Bruins Hzn., J. Timmer, P. Bruins, Kruidering, W. Louwes en B. Harkema.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek