Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4187-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1975, dus ruim zeven jaar geleden, verscheen de eerste uitgave van "Kent u ze nog ... de Zandvoorters? " Dit fotoboekwerkje genoot direct zu1k een grote be1angstelling, dat de uitgever a1 spoedig een tweede druk het licht deed zien! Maar ook de vraag naar een vervo1g op dit boekje b1eef aanhouden, zodat de uitgever mij ten slotte verzocht om een tweede dee1 te willen samenstellen. Graag heb ik aan dit verzoek gevo1g gegeven,

Het resu1taat ziet u op de hierna volgende bladziiden. Het boekje kwam mede tot stand door veler medewerking, waarvoor ik op deze plaats mijn bijzondere erkentelijkheid wil uitspreken. Voorts ben ik dank verschuldigd aan het gemeentebestuur van Zandvoort voor de raadpleging van het gerneentelijk foto-archief, maar ook aan de vele particulieren die bereid waren hun archieven voor dit doel te openen.

Uit veel fotowerk zal ongetwiifeld opnieuw het "meesteroog" spreken van de vroegere fotograaf in Zandvoort: Anthon Bakels sr.

Van de heer J.A. Steen werd bij het verwerken van gegevens en vooral bij het achterhalen van verschillende namen ook nu weer veel steun ondervonden. Zijn uitgebreide kennis ter zake blijkt mede uit de dia-lezingen over het oude Zandvoort, die hij de laatste jaren veelvuldig in het kader van het genootschapswerk zowel in als buiten Zandvoort houdt.

Er is naar gestreefd ook het thans verschenen fotoboekje een enigszins gevarieerde inhoud te geven, waardoor wij verwachten dat het niet aIleen de oudere, maar ook de jongere generatie zal aanspreken.

Moge het in die zin zijn weg vinden naar de velen, die aan het vroegere Zandvoort nog altijd een bijzondere herinnering bewaren ...

1. Reehts een van de duinboerderijen die Zandvoort in het verleden rijk was, namelijk "Stuifzand" op de hoek van de Kennemerweg/Zandvoortselaan. De "weggers" - vroegere bewoners van de Zandvoortse1aan tot Bentveld - ken den deze behuizing heel goed omdat zij haar passeerden als zij te voet naar Zandvoort togen voor kerkbezoek of inkopen. Fietspaden waren er aanvankeIijk nog niet. Voora1 in de wintertijd was er weinig verkeer over de Zandvoortse1aan. De familie Zwemmer heeft van geslaeht op geslaeht op "Stuifzand" gewoond. Doeh ook de familie P.N. ter Wo1beek woonde er eens. Haar doehter Stien van den Bos-ter Wolbeek, nu wonende in Nieuw Noord, Heimansstraat 10, kan "Stuifzand" met reeht haar geboortehuis noemen. Zi] stelde deze foto uit de vooroorlogse tijd graag ter besehikking. Op de foto reehts van de weg ziet men haar vader fietsend aankomen!

2. Ook in dit boekje een foto van een jarenlang rustiek plekje aan de Haarlemmerstraat, waar eens het Tolhuis stond. Nu nog spreekt men van de halte "De Tol", terwiil ook de straatnaam Tolweg de herinnering aan de vroegere aanwezigheid van dit gebouw tracht levend te houden. AI het inkomend verkeer, maar ook koeien en varkens die "te voet" over de Zandvoortse straatweg door de slagers werden aangevoerd, waren "tol-plichtig" ... Tolgaarder was onder anderen de heer Gerrit van Toombergen, die hier voor het tolhuis staat. Hij was tevens chef-kok bij hotel "Groot Badhuis". Bij ziin afwezigheid werden de honneurs waargenomen door zijn echtgenote Jansie de Roode of door de dienstbode Mengsie van der Veld. De laatste moet, naar men beweert, destijds menig aanzoek van passerende koetsiers hebben gehad ...

3. De badinrichting van het vooroorlogse "Groot Badhuis" aan het Badhuisplein, Op deze afbeelding komen enkele vooral voor de ouderen nog bekende personen voor.

Van links naar rechts: de badvrouwen Aaltje Hollenberg en Marianne Draijer, Schuin achter deze laatste, voorde deuropening, Jacob Koning (Nobeltje); in witte boezeroen en met schipperspet Piet Paap (Piet Koffiewas) en met hoed en zwarte liesbroek de stoeleman Vok Schaap.

4. Een van de eerste strandexploitanten op het noorderstrand van Zandvoort, zo tegen het eind van de vorige eeuw. Wanneer men gaat vergelijken met de moderne strandbedriiven met al hun gerieflijkheden, dan zou men bij de aanblik van zo'n bedoeninkje even kunnen glimlachen. En toch, zo is het echt eenmaal begonnen. Om maar iets te noemen: een teiltje zeewater diende om de exploitant in staat te stellen de "kogelflesjes" en het bier koel te kunnen serveren ... Tegen de avond werd het tentzeil opgevouwen en werden de klapstoelties en de tafeltjes weggeborgen tot de volgende morgen. Dan wordt een en ander weer in scene gezet en gaat het bord "Strandstoelen te huur" opnieuw de grond in. Het is niet druk op het strand. De foto toont een eenzame badgast die van een biertje geniet, misschien wel op een vroege ochtend ...

5. Het bier- en limonadevervoer naar de tenten op het strand yond in de begintiid op deze manier plaats. Het was onder anderen C. Keur (Kwarles) die er wel brood in zag. Met ziin schelpenwagen deed hij dit werk voor de firma Schaap, bierbottelarij en limonadehandel, vroeger gevestigd aan de Piet Heinstraat (Schuitengat). Men ziet hem hier bezig bovenop de wagen. De andere figuren zijn badgasten en kinderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek