Kent u ze nog... de Zevenbergenaren

Kent u ze nog... de Zevenbergenaren

Auteur
:   B. de Heer
Gemeente
:   Zevenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4386-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zevenbergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

16. "Euterpe", kan terug zien op een pracht van een verleden, Beelden uit het verleden getuigen van veel succes, Tegenslagen, die elke vereniging wel meemaakt, werden overwonnen, dank zij het feit dat de vereniging een hechte kern bezat. Ret zijn juist deze getrouwen, die met het bestuur en een ambitieus dirigent de tegenslagen hebben kunnen overwinnen. Ook door "Euterpe" werd tijdens de laatste wereldoorlog niet gemuciseerd, Men wilde zich beslist niet aansluiten bij de cultuurkamer van Max Blokzijl, Dit was echter niet de enige premie welke men voor de vrijheid moest betalen. Vele instrumenten gingen verloren, evenals archief en het vaandel. Ook het "thuis" (hotel Tholenaar) was niet veel meer dan een grote hoop puin. Maar ook deze tegenslagen werden snel overwonnen. Op een gegeven moment besloot men met algemene stemmen naar een concours te gaan te EttenLeur. In welk jaar dit gebeurde is niet bekend, doch het middel van vervoer toont aan dat het reeds lang geleden is. Het gezelschap stapte op de door twee paarden getrokken boerenwagens. Doch door een of andere oorzaak, was de hamer welke de dissel op haar plaats hield, tijdens de heenreis verloren geraakt en dat maakte de wagen stuurloos wat tot gevolg had dat wagen en passagiers recht het Leurshaventje ingingen. Hoe het verder is verlopen, weet men niet; wel dat men des avonds huiswaarts ging met een eerste prijs. De bijgaande foto dateert van 1924. De namen zijn van links naar rechts, op de voorste rij: K. van Dongen, W. Boot, Fr. Vervaart, P. van Kinderen en P. van Beers. Tweede rij: J. Bracke, J. van Haperen, P. Smits, dirigent N.J. de Rook, M. v.d. List, A. Zorn en H. van Vugt. Derde rij: J. Goverde, C. van Loon, A. Jaspers, Cor Vervoort, A. Zorn, Fr. Assman, W. Matthee, G. Zorn, Ben Zorn, Jan van Dongen, C. Matthee, A. van Opstal, G. Farla en A. Maas. Vierde rij: G. Goverde, H. Goverde, Jac. de Gouw, Jos Goverde, J. van Beers, H. Roovers, L. Vervoort, A. Matthee, C. Goverde, Jac. Farla en G. Tholenaar.

17. In de jaren twintig was er in Zevenbergen bij een groot deel van de bevolking behoefte aan een christelijke muziekvereniging, Vaak was er reeds over gesproken, maar daar bleef het dan ook bij, totdat de heer P.J. v.d. Merbel de moed had tijdens een vergadering van de christelijke jongelingsvereniging dit onderwerp aan te snijden. Na de vergadering bleven enige jongens hierover praten, hetgeen tot resultaat had, dat men een fanfarekorps zou oprichten, De eerste vergadering werd uitgeschreven voor 6 augustus 1925 en werd bezocht door een vijfentwintigtal personen die gezamenlijk de muziekkunst wilden gaan beoefenen. Aangezien er nog geen kasgeld was, werd besloten dat elk lid f 1,ยท inleggeld moest betalen en een contributie van een kwartje per week. Hierna kon men de leerboekjes aanschaffen, die echter ook door de leden zelf moesten worden betaald. Er werd besloten de gerneente subsidie te vragen, doch die werd niet verkregen omdat de vereniging niet aan de gestelde eisen kon voldoen. Zij had zelfs nog geen naam. Hieraan werd voldaan op de tweede vergadering (12 augustus 1925), toen uit de opgegeven namen het voorstel van Th.J. Geleijns werd aangenomen om de vereniging "Crescendo" te noemen. Toen werd ook de heer J. v.d. Berghe uit Oudenbosch gevraagd het directeurschap te aanvaarden voor het bedrag van f 150,- 's jaars, tenminste, zolang de vereniging niet meer kon betalen. Kwamen zij er beter voor, dan zou dit salaris worden herzien. De toneelstukken, welke tijdens de jaarlijkse uitvoeringen op de planken werden gebracht, dienden eerst door de ereleden en het bestuur te worden goedgekeurd. De eerste uitvoering werd gehouden op 7 december 1926 en werd een groot succes onder de leiding van erevoorzitter K. Unk Sf. Het tweede grote succes dat "Crescendo" boekje, was hun eerste concert op 30 april 1927 vanaf de toren van de hervormde kerk en dan nog wel zonder dirigent. Vooral die torenconcerten zijn bijzonder goed in de smaak van het publiek gevallen. Jarenlang nog von den deze plaats met kerst en/of nieuwjaar, totdat de laatste wereldoorlog er een stokje voor stak. In 1928 werd een actie op touw gezet om een vaandel te kunnen aanschaffen, hetgeen ook gelukte. In datzelfde jaar ging men voor het eerst naar een concours, kwam uit in de vierde afdeling en keerde met een mooie eerste prijs huiswaarts. De eerste groepsfoto werd gemaakt in 1926. Zittend rechts: P. Geleijns Hzn. en S. Tichelaar. Op de tweede rij: F. Kamp Jzn., B. Geleijns Bzn., G. Cramer, D. Korteweg, P. v.d. Merbel en G. Tholenaar. Derde rij: Joh. de Vin, F. Kamp Jzn., T. Geleijns Bzn., J. Geleijns, J. Kamp Jzn., P. Meulblok, H. Geleijns Hzn., C. Tholenaar, J. Geleijns Hzn. en J. de Kok.

18. Dat "Crescendo" van meet af aan een grate v1ucht doormaakte, wordt mede bewezen door het zeer grate verschi1 tussen voorgaande foto (1926) en deze groepsfoto die werd gemaakt op het Schoolplein in de Stationsstraat in 1929. De signaalafdeling die in de loop der tijd was geformeerd, bestond uit vier tamboers: J. Born, A. van Zalinge, C. Demeris en C. Malipaard en uit vier klaraenblazers: R. Jaquet, J. Thijs, J. Kruithof en J. de Hek, allen zittend op de voorgrand. De overige muzikanten zijn zittend van links naar rechts: D. Korteweg, P. v.d. Merbel, K. Unk sr., C. van Zalinge, G. Tholenaar, B. Geleijns Bzn. en P. van Mourik. Staand: Jac. Kamp, P. Wijnhof, A. van Dongen, S. Tichelaar, T. Geleijns Bzn., P. Karnp, Joh, de Yin, D. Thijs, P. Meulblok, Fruit van Hertog, J. Geleijns, J. Geleijns Hzn., H. Geleijns Hzn., C. Geleijns Czn., H. v.d. Stelt jr., M. Korteweg, H. Zegelaar, A. Ardon, F. Kamp, P. Geleijns Hzn., F. Kamp Jzn., H.v.d. Stelt sr., G. Cramer en G. Korteweg. Het zou te ver voeren aIle activiteiten en belevenissen van de vereniging te vermelden. Laat het genoeg zijn te zeggen dat "Crescendo" zich onder de bekwame lei ding van J. v.d. Berghe goed ontwikkelde en spoedig de eerste muzikale successen wist te behalen. Evenals voor de meeste verenigingen gingen de oorlogsjaren ook voor "Crescendo" niet ongemerkt en zonder schade voorbij, maar energiek werd na de bevrijding weer begonnen en spoedig stond "Crescendo" weer op zijn oude peil. Men was echter niet tevreden met dat oude peil. "Crescendo" moest crescendo en de grote stoot daartoe werd ook gegeven door de omvorming van fanfare naar harmonie. Intens werd er gestudeerd en spoedig kwamen er weer mooie successen. Successievelijk klom de vereniging naar steeds hogere afdelingen, en ook het heengaan van de heer v.d. Berghe, de opbouwer van "Crescendo", die om gezondheidsredenen zijn dirigeerstok moest neerleggen, kon de opgang van de vereniging niet stuiten. In de heer P. Machielse uit Dordrecht kreeg "Crescendo" een alleszins bekwaam directeur, die de vereniging naar de superieure afdeling voerde waar men een dikke eerste prijs verdiende. Het is altijd de opzet van "Crescendo" geweest zo goed mogelijk voor de dag te komen. Dank zij een goed werkend actiecomite en de echtgenotes van diverse leden, kon men in 1958 als eerste muziekvereniging in Zevenbergen zich presenteren in uniformen die het korps een fraai aanzien gaven.

19. De leden van de Zevenbergse Orkestvereniging hadden besloten om toch maar eens een groepsfoto te laten maken. Aangezien aIle leden alleen 's zondags vrij waren van werkzaamheden, gingen zij met hun instrumenten, behalve de piano, met een bus van Tichelaar naar Breda om zich te laten vereeuwigen. Dit gebeurde rond 1925. De namen zijn: op de voorste rij: Cor Vervoort, Ant. Maas en P. van Kinderen. Daarachter: G. Tholenaar, P. Oosterhuis (erelid), B. Zorn, dirigent A.J. Roelen, voorzitter H. van Heijnsbergen, C. v.d, Broek, Ant. Aarts en A. Zorn. Staand: Jo Assman, C. Matthee, J. Verstraten, D. Zonneveld, J. Tholenaar, G. Zorn, Jos Hoppenbrouwers, L. Vervoort, ChI. van Meer, M. van Boven, J. v.d. Broek, P. Ansems, Ad. Tholenaar en H. van Vugt. Over deze orkestvereniging, in de volksmond "de sinfenie" genoemd, is niet veel informatie te verstrekken. Zij werd opgericht rond 1920 op initiatiefvan J. v.d. Berge en C. Bouwmeester, maar is kart na de tweede wereldoorlog als een kaarsje uitgegaan wegens gebrek aan leden, vooral strijkers. De tegenwoordige jeugd, zo vertelde een oud lid, draait liever een pop- of beatplaat dan de strijkstok ter hand te nemen en werken van Mozart of Beethoven te spelen. Ook de oorlogsjaren hebben deze vereniging geen goed gedaan. Vee1 muziek en instrumenten gingen verloren. Het grootste verlies was echter het lid Joon Verstraten. Hij werd, omdat hij jood was, door de bezetter opgepakt en is later in een concentratiekamp gestorven. Ook dit orkest wilde niets van de cultuurkamer weten. Toch speelde men gewoon door onder lei ding van J. v.d. Berghe uit Oudenbosch en het gebeurde weI, dat zij tijdens de repetitie versterking kregen van een muzikaal Duits rnilitair. Men betaalde geen contributie en de dirigent ontving geen salaris; men deed alsof de neus bloedde. Een unicum mag weI worden genoemd, dat er enkele jaren voor de oorlog zes leden waren van een huisgezin: de kinderen Thijs uit de Stationsstraat.

20. De groepsfoto van het comite dat de onafhankelijkheidsfeesten moest organiseren op 22 en 23 juli 1913, werd gemaakt voor het toenmalige stadhuis op de Markt. De feestgids, welke ik in bruikleen heb gehad, laat zien dat dit feestcomite, bestaande uit een ere-, een uitvoerend- en een damescornite, die weer onderverdeeld waren in diverse comrnissies, heel wat werk hebben verzet, Een zeer groots feest hebben ze ervan weten te maken. Dinsdag 22 juli began met klokkengelui tot acht uur. De harmonie "Euterpe" bracht vanaf de torentrans koraalmuziek ten gehore, waarvoor een uur was uitgetrokken. Ook de schooljeugd liet zich niet onbetuigd, Zij zong uit volle borst een achttal vaderlandse liederen, dat overgenornen werd door de diverse muziek- en zangverenigingen. Om twee uur kwam de grote historische optocht, waaraan meer dan tweehonderd personen hun medewerking verleenden, Aile Nassau's waren nagebootst, alsmede Louis de Colligny, Vondel, De Ruijter en Tromp. Het publiek, zo meldt de feestgids, werd verzocht ,,ruet met den stoet mee te lopen". De avond werd gevuld met concerten, te geven door "Excelsior-Hallelujah" en "Euterpe". Woensdag 23 juli: groot festival voor harmonie en fanfare en zanggezelschappen. Ook hiervoor bleek een grote belangstelling te zijn. Doch de klap op de vuurpijl moest nog komen. Want tussen vier en acht uur zou de vliegdemonstratie gegeven worden, waarover u elders in dit boekje meer zult lezen, Om negen uur werd het feest besloten met een grote prachtige gondelvaart van versierde en verlichte schepen. De namen van diegenen die dit feest hebben georganiseerd zijn, van links naar rechts: voorste rij: W. Stark, C. den Duden, Diena van Osta, M. Mol, Ant. Zorn, burgemeester J. Gommers, A.C.A. van Vuuren (lid van de tweede kamer en beschermheer), J.R. Korteweg, notaris P. Mol, Am. Greven, G. Bouwmeester, Nel Goris, J.J. van Aken en Ch, v.d. Oudenhoven. Tweede rij: Van Osta, A.D.C. Maris, P. Goyarts, Bertha van Oosterom, mevrouw Gommers, P. de Lint, B. Revelman, Neeltje Hagens, Adr. van Eck en J.J. van Haagen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek