Kent u ze nog... de Zevenbergenaren

Kent u ze nog... de Zevenbergenaren

Auteur
:   B. de Heer
Gemeente
:   Zevenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4386-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zevenbergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

21. De onafhankelijkheidsfeesten te Zevenbergen 1813-1913. Op 22 en 23 juli 1913 vierde Zevenbergen de herdenking van Nederlands bevrijding van de Franse overheersing. De feesten stonden onder bescherrnheerschap van de heer A.C.A. van Vuuren, lid van de tweede kamer, voor het district Zevenbergen. Met een aubade, gegeven door de plaatselijke muziek- en zangverenigingen werd geopend, waarna de bescherrnheer een feestrede uitsprak. 's Middags was er een grate historische optocht, waarin een oude omnibus met paardentractie van de dienst KlundertZevenbergen meereed gevolgd door een kort tevoren aangeschaft verbeterd nieuw model omnibus. De koetsier en de vier passagiers, die hun historische kleding hadden geleend van bewoners uit het gasthuis ,,81. Jozef" in de Doelstraat, waren: zittend op de bok: Klaaske Tholenaars. Staand van links naar rechts: Jan de Gouw, Piet van Oosterhout, Leo v.d. Pluym en Jan Oomen.

22. De beroepen van Piet Leijs, wonende op de Kerkhofweg, waren niet alleen veelvuldig, doeh ook zeer uiteenlopend van aard. Bij elkaar genomen was het helemaal niets bijzonders, ware het niet dat hij stadsomroeper was. Gewapend met "gong en klippel", die thans bewaard worden in de oudheidkamer, riep hij met zijn geweldig stemvolume de bekendmakingen uit. Deze waren zeer versehillend van aard, zowel van gemeentewege als van de zijde van de winkeliers. In het kerstnummer van een streekblad werd in 1928 het feit herdaeht dat hij vijfentwintigjaar omroeper was en werd bijgaande foto geplaatst. Deze werd gemaakt aan de Zuid-Haven ter hoogte van de plaats waar nu de rijwielhandel van C. v.d. Nieuwendijk is gevestigd, in de riehting van de Markt. Totdat hij op 6 november 1931 stierf, bekleedde hij deze funetie; hij werd opgevolgd door zijn zoon Koos. Deze nam ook het baantje over van grafmaker. Het afgemaaide gras van het kerkhof diende als voer voor de geiten die hij hield. Deze moesten dienen ter versteviging van de maaltijden voor het (althans voor onze begrippen) grote gezin, want er waren zeven kinderen. Daarom had hij ook een flinke hof(moestuin) hetgeen een aanzienlijke besparing betekende voor moeders portemonnaie. Door het overtollige van de oogst te verkopen, had hij qua inkomsten ook nog een ruggesteuntje. Tussendoor wist hij nog tijd vrij te maken om de polderlasten te gaan innen. 's Avonds was hij voor de verandering lantaarnopsteker, maar hierin werd hij nogal eens geassisteerd door een van zijn zoons, Als vrijdagsoehtends verse vis was aangevoerd, werd die verkoeht op de visbank op de markt naast de eerste brug. Piet was dan de afslager en wist op vaak humoristisehe wijze de visjes aan de vrouw te brengen. Mede door de veelzijdige arbeid was hij bekend bij alle Zevenbergenaren en verwierf een grote populariteit die nog werd verhoogd door het ambt van aankondiger bij venduties. Was er ergens een koopdag of verkoeht de notaris een onroerend stuk goed, was hij de afslager bij deze gelegenheden. Zijn zoon Bart heeft na de dood van zijn vader dit werk overgenomen en voorzover ik goed ben ingelieht, tot aan zijn dood, enkele jaren geleden, gedaan. Nog is deze hele rij V2.n beroepen niet volledig, want's naehts werkte hij ook nog. Hij was namelijk ook onbezoldigd naehtwaker. Je vraagt je natuurlijk af: "Ja, maar wanneer sliep hij dan weI? ". Dit vroeg ik aan zijn oudste zoon Janus. Deze antwoordt mij: "Och, da dee tie zo maer een bietje tussedeur".

23. Alvorens een stukje historie van de christelijke zangvereniging "Excelsior-Hallelujah" weer te geven, zal ik eerst de namen van de personen op bijgaande foto, welke gemaakt is rand 1909, noemen. Op de voorste rij, van links naar rechts: Baatje van Gent, A. Dirkzwager, Jo Goris, D. Waalboer, C.J. Nelemans, A. Brouwer, Hendrik Kramer, Bas Dirkzwager, S. Nelemans en D. Kamp. Tweede rij: Fie Goris, N. Barel, L. Barel, Jacob Dolk, Ditje Dirkzwager, A. van Oosterom, mevrauw Barel-v.d, Put en F. Segboer.

Reeds in 1893 kwam een aantal dames en heren bijeen om de edele zangkunst te beoefenen en zo te komen tot de oprichting van een zangvereniging. Op 4 januari 1894 vindt de oprichting plaats. Het bestuur bestaat uit voorzitter J.A. Geleijns, secretaris B. de Keijzer en penningmeester G. Ruijssenaars. De vereniging doet het goed, want op de zesde vergadering zijn er al zeventig leden. A. van Doorn en C.H. de Keijzer waren de beide directeuren die de dirigeerstok zwaaiden. Met het kiezen van een naam voor de vereniging had men kennelijk geen haast, want dit gebeurde pas op 2 februari 1895. Verschillende personen hebben tien namen opgegeven en hieruit wordt de naam "Excelsior" gekozen.

Op 13 maart 1897 vindt de oprichtingsvergadering van een tweede christelijke zangvereniging plaats met als voorlopige voorzitter B.S. Vos en de voorlopige secretaris/penningmeester B.W. Blommers. Er wordt gestart met negentien leden onder leiding van directeur C. de Keijzer. Op 3 april 1897 wordt het definitieve bestuur gekozen en dat bestaat dan uit voorzitter B.S. Vos, secretaris B.W. Blommers en penningmeester F. Krackow. Eveneens op 3 april 1897 wordt aan alle leden een exemplaar van een liederenbundel, getiteld "Hallelujah" uitgereikt en dat zal weI de oorzaak geweest zijn, dat de vereniging de naam "Hallelujah" krijgt. In 1900 was de heer Boonstra directeur van "Excelsior". Op 3 augustus 1901 bedankt C. de Keijzer als directeur van "Hallelujah". De week daarop, stelt W. Ossewaarde voor om J. Boonstra te vragen ook directeur van "Hallelujah" te worden. Dit voorstel wordt aangenomen. De heer Boonstra bedankt voor de eer maar is wel bereid een handje te helpen in verband met een op handen zijnd landbouwfeest. Hij stelt echter wel de vraag of het geen tijd wordt om van beide zangverenigingen een te maken. Hierover zijn de meningen verdeeld en men besluit om na het landbouwfeest verder te zien. Op 14 september krijgt de directeur van "Hallelujah", C. de Keijzer eervo1 ontslag. Nu grijpt de jongelingsvereniging in. Aan beide zangverenigingen wordt een schrijven gestuurd waarin gepleit wordt voor samensmelting van beide koren. Beide verenigingen willen aan dit voorstel meewerken, maar als "Excelsior" stelt dat het nieuwe koor "Excelsior" moet heten, weigert "Hallelujah" pertinent. (Zie voor het vervolg nummer 24.)

24. Op voorstel van de voorzitter van de jongelingsvereniging, C. Bogaarts, en onder zijn lei ding komen de beide besturen op zondagavond 6 oktober 1901, in de kerkekamer bijeen voor een gesprek. Dit verloopt buitengewoon goed. Als nieuwe naam wordt gekozen: Het gemengd verenigd zangkoor "Excelsior-Hallelujah". Tot aan de gewone jaarlijkse bestuursverkiezing komt er een voorlopig bestuur. De bezittingen van beide verenigingen gaan over naar de nieuwe. De leden van "Hallelujah" keuren dit voorstel goed en delen dit besluit mede aan de jongelingsvereniging, die duidelijk als tussenpersoon fungeert. Op 26 oktober komt de heer A. Huitkar namens de C.J.V. bij "Hallelujah" verslag uitbrengen van het besluit van "Excelsior" dat deze vereniging wel wil samen gaan maar dat de naam van de nieuwe vereniging "Excelsior" moet zijn, maar "Hallelujah" wijst dit af. Op 4 november ontvangt "Hallelujah" een schrijven van "Excelsior" waarin men op het eerder genomen besluit terugkomt en de naam "Excelsior-Hallelujah" aanvaard wordt. 16 november komen voor het eerst beide verenigingen onder de nieuwe naam bijeen. Dominee W. Koelman opent de bijeenkomst met een korte toespraak waarin hij zijn blijdschap over de samensmelting uitspreekt en hoopt dat de onderlinge verstandhouding nimmer zal worden verstoord. Als alle achterstallige contributies zijn geind is er f 22,80 in kas. Toch laat men de eerste samenkomst van de nieuwe vereniging niet ongemerkt voorbijgaan. De dames B. Geleijns en H. Barel delen taartjes en koekjes uit, terwijl de heren ook nog een sigaar aangeboden krijgen. Men besluit met algemene stemmen lid te worden van de Bond van Christelijke Zangverenigingen en de heer C. Bogaarts, voorzitter van de C.J.V., wordt als bewijs van dank voor de door hem gedane moeite benoemd tot erevoorzitter. Zo is "Excelsior-Hallelujah" in zee gegaan en in 1973 heeft men het tachtigjarig bestaan luisterrijk gevierd.

De bijgaande foto werd gemaakt ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum op 17 oktober 1933. De leden van toen zijn, van links naar rechts: op de voorste rij: mejuffrouw C. Jaquet, directeur J.M. v.d, Berghe, H. Kramer, D. Jaquet, L. Kraak en M. v.d. Put. Tweede rij: mevrouw v.d, Merbel, J. van Wouwe, C. Kraak, L. Maris, M. Jaquet, M. Geleijns, A. Jaquet, S. Thijs, N. Kraak en M. Kamp. Derde rij: H. Geleijns, Pr. Meulblok, M. ten Bokkel Huinink, N. Jaquet, C.v.d. Put, J. de Haan, Cl. Jaquet, mevrouw Korteweg en G. Korteweg. Vierde rij: P. Geleijns, P. Versteeg, A. Jaquet, J. van Zalinge, L. Hartman, B. Dirkzwager, B. Leeflang, T. Sonneveld, A. Ardon en W. Thijs.

25. Groepsfoto van het Zevenbergens mannenkoor tijdens het jubileum in 1933. Zittend, van links naar rechts:

Joh. van Hooft, Am. Clarijs, Corn. de Gouw en Ant. Zorn sr. De tweede rij wordt gevormd door: Matth. Chapel, Corn. den Ouden, Adr. Clarijs, Matth. Herben, Louis de Gouw, Ant. Zorn, Corn. den Biggelaar, Petro van Hoof, Willi. Leijs, Ant. v.d. Beemt, Matth. Goverde, Bern. Zorn, Wilh. Matthee, Ger. Goverde, Corn. Leijten en Max Huijsmans. Derde rij: Ger. Zorn Antzn., Adr. van Opstal, Bart Luijten, Ant. Zorn Antzn., Joh. de Gouw en Bern. Zorn Antzn. De vaandeldrager is Wilh. Farla. Het Zevenbergens mannenkoor werd op 8 oktober 1883 opgericht door de heren: J.P. Schets, c.P. Barel en A. Holtzer. De heer Schets, die niet alleen medeoprichter maar ook directeur was, was lang niet de gemakkelijkste. Hij eiste destijds een theoretische opleiding van twee jaar en men moest al aan veel eisen voldoen wilde men als lid aangenomen worden. Dat deze straffe opleiding aan het koor ten goede kwam, was al heel vlug te merken. Met het grootste gemak lazen en zongen zij de muziek en vormden zo de steunpilaren van het koor. In dit verband mogen gerust genoemd worden de gebroeders Clarijs. Toen kreeg men de bekende Govert Dorreboom tot dirigent als opvolger van de heer Schets. Daar deze slechts met tussenpozen van enige weken kon komen, had men naast de directeur de heer Adr. Matthee als instructeur. Uiteindelijk werkte dit instructeur- en directeurschap niet zo bevorderlijk meer vo or de vereniging en zo werd na enige tijd de heer J. v.d. Berghe uit Oudenbosch tot directeur benoemd. Wat deze figuur voor het mannenkoor heeft betekend is genoeg bekend. Hij was nu eenmaal een zangdirecteur zoals men in de verre omgeving geen tweede vinden kan. Hij werkte het mannenkoor op tot in de hoogste ere-afdeling in welke afdeling in 1929 te Hulst een schitterende eerste prijs behaald werd. Hier werden koren als "Laus Deo" uit Bergen op Zoom en Roosendaals Mannenkoor in dezelfde afdeling op punten verslagen. Zelf heeft het Zevenbergens Mannenkoor twee maal een concours georganiseerd en wel in 1923 en 1933. Het was in de gloriedagen van het koor. Door de oorlog heeft het mannenkoor veel geleden. Door de vernietiging van hotel "De Beurs", waar het vanaf de oprichting gevestigd was, raakte het al zijn muziek en ook zijn vaandel kwijt. Door goede steun is er toen wat muziek aangeschaft kunnen worden, terwijl de kunstschilder J os ten Horn een nieuw vaandel ontwierp. Na de oprichting in 1945 werd besloten uit te komen in de tweede afdeling en hierin werd te Lekkerkerk een goede eerste prijs behaald. Er werd besloten zich te vestigen in cafe C. Clarijs, terwijl de jaarlijkse uitvoeringen gegeven werden in hotel Tholenaar. Jammer genoeg is ook deze vereniging wegens gebrek aan leden en belangstelling verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek