Kent u ze nog... de Zundertenaars

Kent u ze nog... de Zundertenaars

Auteur
:   J.A. van Hasselt
Gemeente
:   Zundert
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2311-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zundertenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De ware naam van herinnering is verge ten; maar hoe het was - hebben wij dat ooit geweten?

J.P. Guepin

INLEIDING

Ret was niet zonder enige bedenking dat ik de uitnodiging aanvaardde van de uitgeverij Europese Bibliotheek te Zaltbommel, om fotomateriaal bijeen te brengen, dat onder de titel "Kent u ze nog ... " min of meer een expose zou zijn van de bewoners ten tijde van "Zundert in oude ansichten", samengesteld door Alb. Delahaye.

Naast eigen herinnering was het eigenlijk een gok op de welwillendheid van velen, die bereid zouden worden gevonden hun, vaak zeer dierbare, familiedocumenten tijdelijk voor reproduktie af te staan en zonodig de toelichting te verschaffen. Wat dit laatste betreft, hoe vaak heb ik met genoegen geluisterd naar de ogenschijnlijk kleine, maar dikwijls stereotiepe bijzonderheden, die de leefwereld van onze brave voorzaten karakteriseerden. AIleen maar jammer dat de beperkte opzet van deze uitgave er niet meer ruimte voor toeliet; immers, ieder gezicht is een verhaaL..

Ret is duidelijk dat er geen aanspraak op volledigheid kan zijn. Zonder twijfel is er zeker nog heel veel wat in oude albums en kartonnen dozen op zolder begraven is gebleven. Mogelijk dat het verschijnen van "Kent u ze nog ... de Zundertenaars" een stimulans is nog eens te speuren in oud familiebezit, waardoor, wie weet, er mogelijk ooit nog een supplement aan deze uitgave kan worden toegevoegd.

Aan allen die materiaal beschikbaar stelden en behulpzaam waren bij het determineren van personen en data, mijn welgemeende dank.

1. Tot degenen die voor de he le Zundertse gemeenschap van betekenis zijn geweest, behoren zonder twiifel op de eerste plaats de burgemeesters. In 1926 nam burgemeester Louis van der Wall afscheid van de raad, na zesendertig jaar dit college te hebben gedirigeerd in dagen dat het woord oppositie nog niet voorkwam. Karakteristiek voor zijn liberale beginselen en principiele scheiding van Kerk en Staat was de kennismaking destijds met pastoor Van den Muysenberg:

"Zorgt U dat Uw sehapen in den heme1 komen; en ik zal proberen ze uit de gevangenis te houden."

Op de foto, van links naar rechts, zien we zittend, de raadsleden: Mart. Mathijssen, Willem de Bruin, de wethouders Kustermans en Hoppenbrouwers, burgemeester Van der Wall, seeretaris J. Beljaars, Viet. van Tichelt, Jos van Aalst en Ant. Vriends. Staand: veldwaehter P. van Dijk, Bart Franken, Harry Luyekx, Leon Luyekx, Harry van der Wouw, boven hem mevrouw Vincke, raadslid Kees Schrauwen, dominee Vincke, dame naast hem onbekend, boven haar J. Kouwenberg, Mathol de Jong, raadslid Jac. Dictus, drie onbekenden, dame boven de wethouderszetel is Saar, de huishoudster van de burgemeester; dan mevrouw Van der Wall, haar zoon Frits en haar man Frits, raadslid P. van Kalmpthout, architect Vos (die de restauratie van de raadzaal verzorgde), een onbekende dame, raadslid Kees Sprenkels, graaf en gravin Van Hogendorp, veldwachter Loves, de dames Toos en Alida Vincke, een onbekende heer, freule Eva van Hogendorp, mevrouw Antonissen, mevrouw Beljaars en een onbekende heer.

2. In 1926 volgde burgemeester Frans Mallens zijn voorganger op. Als voormalig adjunctreferendaris in Nederlandsch-Indie, gewend orde en tucht te eisen, woei er ineens een stevige bries van stiptheid en plicht, zowel voor ambtenaren als voor de burgerij en jeugd. De Zundertse aannemers, gewend aan gemoedelijke onderonsjes en een Zunderts kwartiertje, leerden hem ook weldra kennen bij gemeentelijke aanbesteding of inschrijving: waar de hamer viel, klokslag de geplande tijd ... ! Hij keerde zich verwoed tegen straatslijperii en baldadigheid met kermisdagen en carnaval.

In 1934 werd hij benoemd te Kaatsheuvel-Loon op Zand; twee jaar na de bevrijding nam hij on tslag en hij overleed in 1953.

Op de foto zien we de burgemeester geflankeerd door de wethouders Willem de Bruin en Mart. Mathiissen, Staand: Simon van Hassel, Kustermans, Jac. Hereygers, Kees Schrauwen (te zamen met de beide wethouders de "liberale vleugel") door secretaris L. Luyckx gescheiden van de principieel rooms-katholiek gezinden: Jos de Bie, Jac. de Leeuw, Ant. Kuypers, Steven van den Hoven en Kees Goetstouwers.

3. De hele Mo1enstraat was met bloemen en groen gepavoiseerd toen in 1934 burgemeester W. Brockx werd geinstalleerd. Hij was doctor in de Indische Bestuurswetenschappen en had op Java verdienstelijk gewerkt door de grate en kleine geschillen van de inheemsen uit de wereld te praten, want hij was een handig spreker en smakelijk verteller. Heel gemoedelijk kon hij de lijnen doortrekken door zijn voorganger uitgestippeld. De Duitse invasie in 1940 bracht hem - als zovele anderen - in een penibele situatie. Hij werd na de bevrijding in 1945 op voor ingewijden nog steeds zeer dubieuze gronden ontslagen.

Men ziet hem hier naast Ria Brockx-van Ginneken, de bruid van zijn zoon Frans.

4. Schooljaren hebben betekenis voor het hele verdere leven; meer of minder naar gelang de "leerkracht" voor de klas ... en in de bank ... Een naam die door ouderen steeds met waardering werd genoemd was die van J. van Mierlo, van 1883 tot 1909 hoofd van de Wernhoutse school (zie linker foto). Klein van gestalte, had hij een klinkende naam als lesgever. Iedere knaap die enige sporen van intelligentie vertoonde, ging nog enige tijd naar Wernhout en dan, om het elementaire Frans te vervolmaken, naar het seminarie van de Lazaristen te Wernhoutsburg. Mijnheer Peeraer, die in 1895 tot hoofd der school in Achtmaal was benoemd, volgde hem in Wernhout op in 1909. In 1908 werd de Katholieke Onderwijzers Bond opgericht; met Rijsbergen vormde het Zundertse personeel een afdeling. Bij de feestelijke viering van het twaalf-en-een-halfjarig jubileum werd de foto reehts boven gemaakt. Vooraan, van links naar reehts: Jan Kunst, Jan van den Wildenberg, Arthur Bouwmans, Em. van Meulebroek en Louis Peeraer. Staand op de eerste rij: Wilhelm Wiertz, Corn. Horsten, Marie Hereijgers, Marie Peeraer, Emilie van den Ouwelant, Marie Bos en Jan van Leeuwen. Op de tweede rij: Sientje Heersehe, Lucia Heersehe, Cath. Kustermans, Lisa Peeraer, Irma Peeraer en Const. Billet. Op de derde rij: Charel Snepvangers, Jan van der Sande, Ant. Jurriens, Cato Heersche, Jef Peeraer en Hermine Heersche.

Onder leiding van de geestelijk adviseur, kapelaan Van der Riet, werd in 1933 het zilver van de K.O.B. gevierd. Afgezien van het sobere glimlachje van de jongeren, is het de ouderen van het gezicht te lezen dat de Colijnse bezuiniging en de daarmee gepaard gaande salariskortingen niet bepaald tot grote uitbundigheid uitlokte.

Op de foto reehts onder zien we, zittend, van links naar reehts: Em. van Meulebroek, Arthur Bouwmans, Jan van der Sande, kapelaan J. van der Riet, Jan Kunst, Kees Peeters, J. van Leeuwen en Catharina Kustermans (de enige die tevens vijfentwintig jaar lid van de afdeling was geweest). Staand: Maaike Willaert, Elvira Verstraeten, Bertha Hoppenbrouwers, Marie Suy, Gerda Heersche, Ciska Huybreehts, Lucia Heersehe, Marie Peeraer, Emilie Snepvangers, Marie van Gi1s, Naantje Doomen, Gusta de Bie en Corn. Horsten. Op de bovenste rij: Ant. van den Ouwelant, Van Pelt, P. Kuypers, Ant. Jurriens, J ae. van Hasselt, Charel Snepvangers, Wilhelm Wiertz en Frans Haest.

5. Een multifunctioneel korps in een gemeente is wel een muziekgezelschap. Ret was de harmonie "Nut en Vermaak" die k1ank en kleur gaf aan algemeen gevierde evenementen. Voora1 voor de voorafgaande radio- en televisieloze tijd is de betekenis amper te schatten. Ieder achtzaam burger rekende het zich tot eer, actief of honorair lid te zijn, De oudste achterhaalde afbee1ding dateert van begin 1900 en dankt haar redding misschien aan de degelijkheid van het papier; ze kwam te voorschijn vanachter een oud lijstje, waar ze a1s tegenkarton had gediend voor een of ander kitschplaatje. We herkennen, zittend, van links naar rechts: H. Luyten, Jan Hoppenbrouwers, Herman Pillot (president van 1901 tot 1907), Jos Luyten sr. (directeur van 1884 tot 1901, was hoofd van de openbare lag ere school), L. van Aalst Frzn. en Jan Hoppenbrouwers Hzn. Op de tweede rij: L. Doomen, Tiest Hoppenbrouwers, Frans van Erk, Toon Kerremans, Piet Buys en Simon Dirks. Staand op de derde rij: Gust Dam, H. Meeuwissen, Louis Jansen, Jef Luyten jr., Willem Luyten, Frans Oostvogels, Louis Hoogaerts, Kees Buys, Louis Wassenaar en Frans van Aa1st. Bovenaan: Jef Snepvangers, Jef van Aalst, Charel Luyckx, Jan Snepvangers, Chare1 van Hassel, twee onbekenden, Louis Luyckx, Frie Hoppenbrouwers en Jan Doomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek