Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Auteur
:   J. Dek
Gemeente
:   Zwijndrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3133-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. De kerkeraad van de hervormde kerk op bezoek bij het bejaardenhuis "Rustoord" aan het Meepad ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van deze instelling in 1940. Van links naar reehts: Aart van Krimpen (diaken en hoofdbedienaar), Markus Meulenberg (ouderling en huissehilder), J. Plomp (ouderling, seriba, voorzitter van de C.H.U., leider en bestuurslid van de knapenvereniging ,,'t Mosterdzaadje", voorzitter c.v.a. en ve1e jaren raadslid en wethouder), Leen van Driel (diaken, bestuurslid van Maatsehappelijk Hulpbetoon en baas van de Zoutkeet), Arnoldus van der Ven (ouderling en kassier van de Boerenleenbank), Corn. Hoogvliet (ouderling en aannemer), dominee J.C.C. Trillaard, P. Kijkuit (ouderling en bestuurder zondagssehool "Immanuel"), M.C. van der Poel (ouderling en sehoenmaker) en Riesebos (diaken en beheerder van de proeftuin).

17. In Zwijndrecht heeft van 1836 tot 1843 een kleine afgescheiden gerneente bestaan, in de oude stukken officieel de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Zwijndrecht genoemd. Tot de kerkeraadsleden behoorden de ouderlingen P. Dussen, L. van Loon en de diakenen Pieter Los en L. Vliegenthart,

Op 31 maart 1841 ontving burgemeester C. Stoop een verklaring van staatsraad Van der Duyn, gouverneur van de provincie Zuid-Holland, dat geen bezwaar kon worden gemaakt tegen de bouw van een kerkgebouwtje. Op een stuk land in de Slikdamsteeg verrees het kerkgebouwtje. Het land behoorde toe aan de weduwe van Dirk Vliegenthart. Op de foto zien we op de achtergrond dit kerkgebouwtje, staande op de hoek van het Slagveld met links de boerderij van Schouten en rechts de panden van de geschenkenzaak van de firma Van der Ven met de ooievaarsfamilie op het dak. In 1843 worden leden van deze groep, voor zover zij niet terugkeren tot de hervormde kerk, deel van de gemeente Dordrecht. In 1847 zijn vele .Afgescheidenen" uit Zuid-Holland naar Pella in Iowa (U.S.A.) vertrokken.

18. In het tijdvak van 1890 tot rond 1940 hebben in dienst van de gereformeerde kerk aan de Rotterdamseweg gestaan de predikanten: 1. dominee A. Knoll (16 maart 1890-23 oktober 1910; overIeden op 6 februari 1919),2. dominee D. Hoek (8 januari 1905-31 juli 1910),3. dominee J.E. Vonkenberg (11 december 1910-5 september 1920; overleden op 6 juli 1934), 4. Oef. H. Ormel (20 oktober 1920-6 maart 1921; overleden op 16 maart 1923), 5. dominee B.A. van Lummel (hulpprediker van 28 oktober 1934-16 augustus 1936), 6. dominee A. Rolloos (3 april 1921-1945) en 7. dominee J.C. Hagen (4 oktober 1936-1947).

Dominee Anna Knoll werd in 1849 geboren en was achtereenvolgens predikant te Garijp, Westbroek, Sloten, Ter Aar, Waarder en Elburg. Vanuit deze laatste gemeente ontving hij een beroep naar Zwijndrecht,welk beroep door hem in 1888 werd aangenomen. Men wist dat dominee Knoll de reformatie erg gezind was. Dit leidde al vrij spoedig tot moeilijkheden, zowel met het classicaal als met het provinciaal kerkbestuur. De besprekingen brachten geen overeenstemming en begin maart 1890 ontving dominee Knoll een schrijven waarin hij, alsmede zijn ouderlingen en diakenen, werd ontzet uit alle ambten en bedieningen en vervallen verklaard van zijn lidmaatschap van het Nederduits Hervormd Kerkgenootschap. Op zondag 16 maart 1890 hield hij zijn preek in de schuur van Van Rijs aan de Rotterdamseweg. De laatste dienst die dominee Knoll in de schuur hield, was op 5 oktober 1890 en op 12 oktober daaropvolgend werd het nieuwe kerkgebouw aan de Rotterdamseweg in gebruik genomen met een predikatie over psalm 126. In 1910 vertrok dominee Knoll naar Nieuw Loosdrecht. In 1915 ging hij met emeritaat; in 1919 is hii overleden en begraven vanuit de gereformeerde kerk te Zwijndrecht,

Dominee J.E. Vonkenberg werd op 23 oktober 1869 te Amsterdam geboren. Op twaalfjarige leeftijd Iiet hij zich inschrijven als leerling van het Stedelijk Gymnasium en op 20 september 1888 als student aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Reeds in datzelfde jaar was hij het die toen de stoot gaf tot oprichting van de "Nederlandsche Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag". Als predikant heeft hij de gemeenten Voorthuizen, Barendrecht, Zwijndrecht en Huizen gediend. In 1910 kwam dorninee Vonkenberg naar Zwijndrecht. Naast zijn werk als predikant, waaraan zeer velen de meest gunstige herinnering bewaren, was hij nog op velerlei terrein actief. We noemen slechts: woningbouw, christelijk onderwijs en politick. Als voorzitter van het schoolbestuur kwam onder zijn lei ding in 1911 de toenmalige mulo-school aan de Rotterdamseweg tot stand en in 1918 volgde de christelijke bewaarschool. Dominee Vonkenberg heeft in zijn tienjarige periode in Zwijndrecht belangrijk werk verzet en voor zeer velen was het een teleurstellend bericht te rnoeten horen, dat hij was benoemd tot directeur van de Gereformeerde Jongelingsbond, Hierop volgde zijn afscheid van Zwijndrecht in een dienst, die werd gehouden op 10 december 1920. Daarna vertrok hij naar Huizen om daar weer het ambt van predikant op te nemen. In 1933 ging dominee Vonkenberg met emeritaat en in 1934 is hij overleden. Zijn begrafenis heeft plaats gehad in zijn eerste gemeente, Voorthuizen.

.,

':

'----

19. De kerkeraad en commissie van beheer van de gereformeerde kerk aan de Rotterdamseweg, poserend voor de preekstoel in de Bethelkerk, Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: tuinder P. Stoop, winkelier A. Middelhoek, L. Kooy, dominee A. Rolloos, tuinder C. Los, winkelier-grossier A. Vetten en ko1enhandelaar N. van Bree. Tweede rij, staand: groentenexporteur P.J. v.d. Hout, H. Slik van de waterpolitie, onderwijzer P. Brouwer, stoffeerder W. Vliegenthart, P. Schenkel, tuinder P. de Klerk, petro1eumhandelaar L. v.d. Leer, bakker L. v.d. Berg, onderwijzer G. de Kruyk en bakker W. van Loon. Bovenste rij: kassier van de Boerenleenbank L. Tameris, T. van Loon van de maalderij, boekhouder T. de Man, timmerman Ant. van Noort, C. van Rijswijk van het kledingmagazijn, zaadhandelaar Huib. van Noort, tuinder Paul van Noort, boekhouder C. Schotel, tuinder J. Baan, controleur G. van Galen, A. v.d. Net, tuinder Dirk de Jong en zakenman Joost van Dalen. Ook hier komt men een rijke schakering van beroepen tegen.

20. Een prachtige interieurfoto van de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg. De Bethelkerk, gebouwd in de jaren negentig is de eerste gereformeerde kerk in Zwijndrecht. Van 1910 tot 1911 is de kerk uitgebreid met de zijbeuk. Het kerkbestuur bestond uit, staand van links naar rechts: de bekende architect H. v.d. Esch, W. Scheurwater, Johannes Euser, Adrianus Baan, Jakobus Bijkerk, Aart Los, Adrianus v.d. Yen en koster Arie Tempelaar. Zittend:

Jan Baan, Jan Bezemer, Jan van Tol, Piet de Klerk en Dirk Schouten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek