Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Auteur
:   J. Dek
Gemeente
:   Zwijndrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3133-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Dominee K. Groen (links) en dominee J.P. Meijering met echtgenote (rechts boven) hebben een belangrijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht, In de jaren voor en tijdens de eerste wereldoorlog waren er mensen in Zwijndrecht, die het beginsel en de leer van de Christelijke Gereformeerde Kerken aannamen en met deze kerk wensten te leven. Voor deze pioniers, van wie sommige kinderen en kleinkinderen thans nog deel uitmaken van onze plaatselijke gemeenten, was het een moeilijke tijd. De vroegste herinneringen dateren van de tijd van de bekende dominee L.H. v.d. Meiden, destijds predikant te Dordrecht en later bekend als professor aan de Theologische Hogeschool van Apeldoorn. In die tijd roeide men met een bootje van Zwijndrecht naar Dordrecht om naar de kerk te gaan en menigmaal werden op deze wijze ook de dopelingen over het water vervoerd. De enkelingen groeiden aan tot een groter aantal en zo werd in 1917 besloten om in Zwijndrecht kerkdiensten te beleggen. Deze vonden plaats in de Wilhelrninastraat bij de weduwe Van Gelderen. Onder auspicien van de Dordtse kerkeraad en onder leiding van dominee v.d. Meiden, groeide een kleine gemeenschap naar een kerkelijke gemeente en zo kwam de dag dat op 18 maart 1918 een zelfstandige Christelijke Gereformeerde Kerk werd geinstitueerd, De eerste kerk van Zwijndrecht was gevestigd in een lokaal van de openbare lagere school aan de Onderdijkserijweg nabij het Slagveld. Tot midden 1920 mocht dominee v.d. Meiden als consulent in de gemeente voorgaan.

Van 1920 tot 1925 was dominee K. Groen uit Bunschoten de eerste eigen predikant. Tijdens de ambtsperiode van dominee Groen werd het eerste echte kerkje gebouwd, waarop al spoedig de bouw volgde van de kerk aan de Burg. de Bruinelaan-hoek Lindelaan. Deze kerk werd in 1966 afgebroken. Twee jaar was de gemeente vacant, maar in 1927 kwam dominee J.P. Meijering van Nieuwpoort naar Zwijndrecht. Ruim achttien jaar arbeidde dominee Meijering onder zeer moeilijke ornstandigheden, ten gevolge van de crisisjaren in Zwijndrecht. Nog velen zuIlen met aangename herinneringen terugdenken aan deze trouwe dienstknecht, die in 1945 op drieenzestigjarige leeftijd naar Maassluis vertrok.

Rechts onder: de christelijk gereformeerde jongelingsvereniging "Hebt de Waarheid en den Vrede lief', ter gelegenheid van haar twaalf-en-een-halfjarig jubileum in 1935. De foto zal genomen zijn in de tuin van de pastorie aan de Burg. de Bruinelaan, Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: Jan Mol, Adrianus Kijkuit, Barend v.d. Linden, dominee J.P. Meijering, Arie Noorlander en Johannes de Boer. Tweede rij: Piet van Kempen, Wim de Groot, Adrianus Mol, Jacob Euser, Cornelis de Boer, Dirk de Boer en Piet de Geus. Derde rij: Gerrit de Waard, Adrianus Mijnster, Arie Lommers (raadslid van 1948 tot 1974), Kees Terlouw, Arie Mol, Arie v.d. Pas en Jan van Nugteren.

22. De kerk van het H. Hart van Jesus aan de Burg. de Bruinelaan, Tegen het einde van de middeleeuwen wordt al melding gemaakt van een parochiekerk te Schobbelantsambacht of 't Feer van Zwijndrecht, toegewijd aan de H. Georgius (in de volksmond Sint Joris), alsmede twee vicariaatskapellen, In de tweede helft van de zestiende eeuw heeft de parochie opgehouden te bestaan. Door de komst van rooms-katholieke industriearbeiders in het begin van deze eeuw werd in 1918 een hulpkerkje gesticht. In 1919 werd in Puttershoek een houten gebouw aangekocht en weer opgebouwd op het terrein van de Julianastichting en deze noodkerk heeft tot 22 december 1927 dienst gedaan. De eerste zielzorger was de kruisheer pater J. Koch, die op 15 november 1920 zijn functie vanuit Dordrecht begon waar te nemen. In september 1921 werd een rooms-katholieke school ingewijd, In 1921 ontving kapelaan Th. Hofman de opdracht een eigen parochie voor te bereiden. Op 27 februari 1922 werd door monseigneur Aug. Callier, bisschop van Haarlem de parochie van het H. Hart van Jesus gesticht. Kapelaan Th. Hofman werd de eerste pastoor. Op 20 november 1923 werd onder architect J.A.H. v.d, Pluyrn Jr. de bouw van het zusterhuis "Julia-intemaat" aanbesteed. Op 8 oktober 1924 trad een aantal eerwaarde zusters van de congregatie van Amersfoort in, in het Julia-internaat voor schipperskinderen. Pastoor Th. Hofman werd toen vervangen door pastoor J. Lammers, die het werk van pastoor Hofman voor de bouw van de definitieve kerk enthousiast voortzette. Op 22 december 1927 werd de nieuwe kerk ingezegend door de deken van Rotterdam, de hoogeerwaarde heer J. van Heeswijk. In 1922 was het aantal parochianen 464; in 1974 was dat aantal gegroeid tot 2800. Op de foto zien we de noodkerk in 1922.

23. In de mobilisatietijd voor mei 1940. Aan de openbare lagere school 1 van mijnheer T. Nawijn was als onderwijzer verbonden Jac, V. Geradts. Links ziet u hem als gemobiliseerd militair in buitenrnodel tenue opgeruimd wandelen met zijn verloofde (later zijn echtgenote) Annie Metgod. In de meidagen van 1940 raakte hij in de gevechten om de Grebbelinie zwaar gewond. Ondanks zijn zware handicap heeft hij daama nog vele jaren voor de klas van de Lindelaanschool en de Rernbrandtschool gestaan.

Rechts boven: een herinnering van rond 1910 voor de oud-leerlingen van de openbaar lagere school aan de Onderdijk bij het Slagveld. Uit de omvang van het onderwijspersoneel blijkt dat de school toen nog goed was bezet met leerlingen. Zittend van links naar rechts: onderwijzer Anton Mulders en zijn vader Frans Mulders, het hoofd van de school. De heer Frans Mulders werd ook wel "Lange Frans" genoemd en met zijn grote muzikaliteit heeft hij velen zangonderricht gegeven. Zittend rechts de handwerkonderwijzeres Lucretia van Nugteren, Staand: juffrouw Volker, juffrouw Nel Zeedijk, juffrouw Go. v.d, Linden (later gehuwd met Anton Mulders) en onderwijzer Machiel de J ong.

Rechts onder: het onderwijspersoneel van de openbare lagere school aan de Onderdijk bij het Slagveld, rond 1916. Zittend van links naar rechts: juffrouw Levers, J.A. te Strake (hoofd der school) en juffrouw Koning. Staand: juffrouw P. Schepers, juffrouw Rombout en onderwijzer Machiel de Jong.

24. Een van de oudste scholen voor openbaar lager onderwijs stond aan de Onderdijk nabij het Slagveld, waar later de voormalige brandweerkazeme was ondergebracht. De school, onder leiding van de heer A.J. te Strake, is in 1933 opgeheven. Deze foto is genomen rond 1900. Op de eerste rij zien we, zittend van links naar rechts: A. van Monhemius, H. van Wingerden, C. van Nes, Cor. Roodbol, A. van Bree, T. den Arend, L. den Arend, onbekend en Dirk den Arend. Tweede rij, staand: onbekend, Toon van Heukelom (achter L. den Arend) en Leen van Heukelom. Derde rij: M. van Nes, C. van Wingerden, P. van Wingerden, T. Kila, J. Kila, J. van Bree, Truus den Arend, C. Schenkel en Sjaan Schenkel. Vierde rij: drie onbekenden, J. Scheurwater, Staat, onbekend, Staat, R. Kila, B. te Strake en Van Heukelom. Vijfde rij: meester Te Strake, M. Staat, M. Roodbol, R. Roodbol, Penning, M. van Nes, J. Schenkel, M. v.d, Linden, zus Monhemius en zus Den Arend.

25. Van 1860 tot 1944 heeft de openbare lagere school aan de Lindelaan vier hoofden van school in dienst gehad. Links boven: het personeel van de lagere openbare school 1 aan de Lindelaan, in 1901. Van links naar rechts: L. Dekker, mejuffrouw Sophia van Veen (dochter van het hoofd der school), mejuffrouw W. van Gulden, L.M. van Veen (hoofd der school van 1860 tot 1902), mejuffrouw Kruithof (dienstbode bij de familie Van Veen) en mejuffrouw Theodora van der Linden.

Rechts boven: het personeel van de openbare lagere school 1 aan de Lindelaan in 1903. Van links naar rechts: kwekelinge mejuffrouw W. Swanenburg, mejuffrouw W. van Gulden, J.M. Hoffmans (hoofd der school), mejuffrouw Theodora van der Linden en L. Dekker.

Links onder: het personeel van de openbare lagere school 1 aan de Lindelaan, in 1920. Van links naar rechts: L. Dekker, mejuffrouw S. Rooza, mejuffrouw G. Straver, G.A. de Vries (hoofd der school van 1915 tot 1926) en mejuffrouw W. van Gulden.

Rechts onder: het personeel van de openbare lagere school 1 aan de Lindelaan, van 1926 tot 1944. Van links naar rechts: T.A. Nawijn (hoofd der school), L. Dekker, mejuffrouw G. Straver en mejuffrouw W. van Gulden.

Van 1914 tot 1926 is T.A. Nawijn hoofd der lagere openbare school in de Groote Lindt geweest am vervolgens in 1926 hoofd te worden van de openbare lagere school 1 aan de Lindelaan. 16 maart 1944 was vo or de familie Nawijn een fatale dag. De heer T.A. Nawijn werd gevankelijk weggevoerd naar een concentratiekamp in Duitsland en hij heeft zijn vaderland niet meer terug mogen zien, Bij veel van zijn oud-leerlingen zal deze foto dan oak nag dankbare herinneringen aan hun bovenmeester oproepen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek