Kent u ze nog... die van Akkrum

Kent u ze nog... die van Akkrum

Auteur
:   Atze de Vries
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2938-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Akkrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Hier ziet u het cafe met bovenzaal waar de voorstellingen plaatsvonden, dat was hotel Fortuin, met de kastelein en zijn huisgenoten. Vanaf rechts de eigenaar Greult Dijkstra, dochter Elize, zoon Klaas, mevrouw Dijkstra en het dienstmeisje.

Bioscopen waren er vroeger nog niet veel, maar men had weI exploitanten, die het platte land afreisden met, zoals wij dat vroeger noemden, .Jevende beelden". Dat was voor ons iets heel bijzonders en we konden maar niet begrijpen dat zoiets mogelijk was. Het was de zogenaamde stomme film waarbij niet gesproken werd. Op grote aanplakbiljetten werd dan bekend gemaakt dat er een film zou worden vertoond. Met de titel erbij, meestal ging het over het wilde westen, struikrovers en moordenaars. De entree bedroeg 50 cent en kinderen betaalden de halve prijs, dus 25 cent. De voorstelling was op de bovenzaal van hotel Fortuin. Dat was voor de jeugd en ze wilden er allemaal naar toe. Ze droegen vroeger allemaal klompen en deze moesten uit. De gehele gang en het trap gat stonden vol met klompen. Boven werd het donker gemaakt door gordijnen voor de ramen te hangen. De kinderen waren nogal luidruchtig en daarom werd om stilte verzocht. Doordat het een stomme film was, moest er een explicateur bij, die moest uitleggen wat er precies gebeurde.

Een man die dit op uitstekende wijze kon doen was Bertus. Het was muisstil in de zaal en dan werd het spannend. Er kwam iemand aan met een groot mes en hij maakte de beweging om te steken, "M:i<iaaa:hir," zei Bertus, "dan had hij buiten de waard gerekend," want plotseling verscheen achter een boom iemand die met een harde klap de man het mes uit de handen sloeg en hij werd dan meteen vastgebonden, zodat hij was uitgeschakeld. Of er zou iemand doodgeschoten worden en hij richtte een revolver op zijn slachtoffer, zodat de dood onvermijdelijk leek. Maar dan kwam er onverwacht een kordate vrouw uit een andere kamer en sloeg hem het wapen uit de hand en dan verschenen andere personen die de man overmeesterden.

Ais de voorstelling was afgelopen en de jeugd weer mocht praten, werd door hen over de film van alles gefantaseerd, over hoe ze het in hun ogen zagen. Dan moesten ze er dus weer uit en het was bijna ondoenlijk om je eigen klompen weer te vinden, zo was er in omgetrapt. De beste manier om je eigen klompen weer terug te krijgen was om een paar nieuwe aan te trekken. Als iemand die dan miste kwam die wei bij je en kon je je eigen klompen terugkrijgen.

27. Boven: de Boom, die heIemaai door Akkrum Ioopt, had vroeger een druk scheepvaartverkeer. Hier ziet u de Boom met links een van de Akkrumer stoomboten en rechts de zogenaamde Hemmen. Dit was eerst grasland waar vroeger de koeien graasden. Op de achtergrond de hervormde en de doopsgezinde kerk en de windkorenmolen. Deze molen stond op de Leppedijk en is later afgebroken, samen met ruim zestig oude woningen. Hiervoor zijn ailemaal modeme woningen in de plaats gekomen. De Hemmen en de daaraan grenzende landerijen zijn nu ailemaal bebouwd en deze omgeving is voor mensen die daar in tien jaar niet zijn geweest onherkenbaar geworden. Ook de Boom is omgelegd, zodat de schepen niet meer door het dorp behoeven te varen. Om nu in dit woongebied te komen, moet men over een elektrische ophaaibrug en dan is op de Hemmen nag een modeme ophaalbrug gekomen, waar aile schepen, die anders door Akkrum moeten varen, gebruik van moeten maken.

Onder: hier een van de twee Akkrumer stoomboten, geladen met feestgangers en klaar om aan wal te gaan. Het Sneeker hardzeilen yond altijd in de maand Augustus plaats. Het was dan meestal wel mooi weer en er gingen veel passagiers mee. De boot was meestal tjokvol en er was steeds muziek aan boord. Op de terugweg gingen ze in Terhorne even aan en dan konden de mensen naar hartelust dansen in een van de bovenzalen. Het was altijd een vrolijke boe1.

We hadden hier vroeger twee stoomboten en een motorvrachtboot die voor het vervoer van de verschillende goederen moesten zorgen. Bovendien waren er vier vrachtrijders die met paard en wagen een veerdienst onderhie1den op Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Ze zijn allernaal verdwenen. Het vervoer gaat nu per auto.

De Boorn bij Akkrum.

',;-

28. Boven: hier ziet u twee wereldreizigers die in de crisisjaren beiden zonder werk waren en toen van plan waren een grote reis te maken. Om in hun onderhoud te voorzien verkochten ze ansichtkaarten met hun rijdende woning erop. Ze hadden vrijwel hun laatste spaarcenten hiervoor uitgegeven. Een hond moest de wagen trekken, ook deze staat op de kaart. Hun namen waren Marten Mulder (links) en (rechts) Paulus de Vries. De reis waarvan ze grote verwachtingen hadden viel hun erg tegen. In de omgeving waar men hen kende verkochten ze wel veel kaarten, maar hoe verder ze kwamen, werd de verkoop steeds minder. Ze zijn tot in de provincie Drenthe gekomen, maar to en teleurgesteld weer naar huis teruggekeerd.

Onder: een groep lotelingen van de lichting 1926 op weg naar het gemeentehuis in Oldeboorn. Hier moeten ze een lot trekken en misschien zijn ze dan zo gelukkig dat ze niet in dienst behoeven te komen. Loten ze vrij, dan moeten ze hun kameraden trakteren. Dat hebben ze er graag voor over, want het is voor de betrokkene altijd een schadepost als hij uit zijn werk moet.

Boven: Ate van der Woude, Wiebe de Vries en Sijmen Hijlkema.

Tweede rij: Geert Hosper, Wiebe de Wit, Kees de Wit, Arend Lok, Kornelis Jeeninga, Schippers en Kees Hooghiemstra.

Voor: Jacob Eisinga, Tjalling Dijkstra en Sipke de Boer.

29. Hier de gasfabriek met gashouder en directeurswoning. We zien tevens een melkventer met een karretje, onderweg naar zijn klanten. We hadden hier vroeger in de woningen petroleumverlichting en we waren dolgelukkig met de komst van het gas. We hadden nu prachtig licht in huis en ook de straatverlichting was een grote verbetering. In aile uithoeken en stegen had den ze een lantaarn geplaatst. De man die voorheen de petroleumstraatlantaarns moest verzorgen, de heer Auke Reidinga, werd nu aangesteld als verzorger van de gaslantaarns. Hij was tevens onbezoldigd veldwachter.

Dit ontsteken van de gaslantaarns ging nogal gemakkelijk en gebeurde met een haakje dat aan een lange stok was bevestigd. Men kon bij de gasfabriek heel goedkoop cokes voor verwarming van de huiskamers kopen. Voor 80 cent had men twee zakken vol van deze brandstof. Ook kon men bij de fabriek gaskousjes kopen voor de Iampen. Er waren bij de fabriek drie stokers die elk acht uren werkten, zodat het bedrijf dag en nacht kon doorgaan. We hebben hier eenmaaI in de nacht een geweldige gasontploffing meegemaakt; het hele dorp was wakker geschrokken. De heer Waterlander, die dienst had, moet een fout hebben gemaakt en is in de nacht met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Later bleek het nogal mee te vallen en hij heeft er geen ernstige gevolgen aan overgehouden.

In de bezettingstijd door de Duitsers waren de gasfabrieken vaak het doelwit voor vliegtuigen, om ze te beschieten en onklaar te maken. Op een zondagmiddag was de fabriek hier het doelwit en ze had den hiermee ook nog succes. Ook verschillende woonhuizen in de buurt kregen kogelgaten in de daken.

,f':;

NES bij AKKRUM.

30. Feestvieren konden we vroeger weI in Akkrum en hier treft u een groep feestgangers aan. Bij een dorpsfeest werd omstreeks 1917 deze foto gemaakt.

Boven: Jan van Kampen, Egbert Vonk, een onbekende, Herre Mink, Heida, een onbekende en Doede Langeraap. Tweede rij: Jansma, Lieuwe van Kampen, Hantsje Pasma, Johannes Kuipers en Hein van Wallinga.

Derde rij: De Groot, een onbekende, Bouke Boersma, Peke de Vries, Jacob Sijmens Hijlkema, Jan Pasma en Bouma.

Voor: Foppe van Wallinga en Tjesse van der Made (met hoge hoed).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek