Kent u ze nog... die van Appelscha

Kent u ze nog... die van Appelscha

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4389-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Appelscha'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor het samenstellen van dit boekwerkje werd van alle zijden de gevraagde medewerking spontaan verleend. Zonder die medewerking was het zeker niet mogelijk geweest deze uitgave tijdig v66r de vie ring van het honderd vijftigjarig bestaan van "ons" veendorp - in juni 1977 - te doen verschijnen.

Het past mij dan ook u allen voor die bereidwilligheid hartelijk dank te zeggen.

Voor de samenstelling van dit boekje moest door de beperkte mogeliikheden een keuze worden gemaakt uit de overvloed van materiaal die voorradig bleek te zijn. Het verzoek was een fotoboekje samen te stell en over voornamelijk de periode 1890-1940, waarbij voorop stond dat de inhoud van het boekje iets van het "oude" liet zien. Daarbij is getracht de inhoud zo gevarieerd mogelijk te houden, opdat de verscheidenheid van het dorpsleven tot uitdrukking werd gebracht. De namen van de afgebeelde personen konden niet in alle gevallen worden achterhaald. Verder word t opgemerkt, dat soms de officiele voornaam, ook wel eens de roepnaam of een afkorting daarvan, is gebruikt.

De samensteller van dit boekwerkje houdt zich voor op- of aanmerkingen gaame aanbevolen.

Bij het doomemen van dit boekje zullen bij u ongetwijfeld herinneringen aan mensen uit het verleden naar boven komen. De samensteller hoopt van harte, dat het zien en lezen van de inhoud van dit fotoboekje u veel genoegen verschaft.

1. In Appelscha begon de vervening rond 1827, nadat in 1817 de Appelschaaster vaart van Venekoten naar Appelscha werd doorgetrokken om ten slotte bij de Scheid (Fries-Drentse grens) in 1847 te eindigen. Hoewel de hiernaast afgedrukte afbeeldingen in feite niet in dit boekwerkje thuishoren, is er toch een plaats voor ingeruimd, omdat zij immers een indruk geven van het karakter dat aan het ontstaan van ons veendorp ten grondslag ligt en om u enig idee te geven op welke wijze de turf werd gegraven. Op de foto links boven ziet u hoe het turfsteken plaatsvindt, op de foto rechts boven het drogen van de turf en op de onderste foto het vervoer van de turf naar de verbruiker. Voor zover kon worden nagegaan, zijn de op de opnamen voorkomende personen niet uit Appelscha afkomstig.

2. Boven: ter ge1egenheid van de herdenking van het honderdjarig bestaan van Appelseha, in 1927, werden allerlei festiviteiten georganiseerd. Voor een fleurig aanzien van het dorp werden op versehillende p1aatsen in het dorp poorten opgebouwd. Op de plaats waar het eerste veen werd verkoeht, tegenover het woonhuis dat door de weduwe A. Popkema aan de noordzijde van de vaart werd bewoond, nabij de eerste wijk, werd deze ereboog van turf geplaatst. Op deze opname staan, van links naar reehts, de mannen die deze turfpoort opriehtten: Age Hoekstra, In. Oosting, B. Betten Pzn., Corn. Tromp, Th. Oosterloo, P. van der Weij en D. Oldersma.

Onder: nogmaals een fraaie foto van deze turfpoort. Op deze opname staan eehter voornamelijk de inwoners van de aangrenzende woningen. Van reehts naar links staan: L. de Jong met zijn doehter Anna en zijn vrouw W. de Jong-de Jong, de weduwe A. Popkema, doehter Femkje de Jong Ldr., de gezusters Imme en Ie de Kleine en de rij wordt gesloten door bakker F. de Groot.

3. Boven: tijdens de viering van het eeuwfeest werd ook over de Boslaan een boog opgerieht, ter hoogte van de woning die door de weduwe A. Tuinbeek-Boer werd bewoond. Aan de voorzijde van de poort is het volgende opsehrift aangebraeht:

Gelukkig is het land,

welks kind zijn moer (veen) verb rand.

Tussen de zijgevel van de woning en de erepoort staat timmerman C. Tuinbeek, terwijl van links naar reehts in de boog staan opgesteld: Dini Tuinbeek Cdr., de gezusters J., Froukje en Tonie Tiegelaar en naast hen de zusjes Tini en Grietje Boukema Hdr.

Onder: naast de huidige A. & O. supermarkt (daarvoor eveneens winkelpand, aehtereenvolgens bewoond door J. Veenma en G. EImers) werd tijdens de eeuwfeesten een woning van turf opgetrokken om he! nageslaeht een indruk te geven op welke wijze de eerste veenarbeiders waren gehuisvest. Links voor de woning staat het eehtpaar E. Nip-de Kroon met tussen zich in zoontje Albert, terwijl smid C. Reitsma met zijn vrouw en zoon Jan reehts staat.

4. Ook het honderd vijfentwintigjarig bestaan van "ons" veendorp ging niet ongernerkt voorbij. Ter gelegenheid daarvan werd eveneens op de plaats waar het eerste veen werd verkocht, aan de noordzijde van de vaart, deze prachtige erepoort van turf opgericht. Op deze foto, die van 1952 dateert, staan van links naar rechts bij deze poort opgesteld: M. Bruggink-Vos, Anna Venema-van der Linde, Hendrikje de Groot-Jonkers, boven haar staat Gelte Lap, Gine Oost-Geerts, Bettie Bruggink met haar autoped, Fred. Oost, Folk. de Groot, Jantje Jonkers, J.W. Posthumus, Jb. Boer, Anne Venema, Gratus Bruggink, Aaltje Lap-Klok met haar kind in een zitje op haar fiets, In. Lap en Hendr. Zeien.

5. Nevenstaand een opname van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, zoa1s dat in 1911 was samengeste1d. Van links naar rechts zien wij: O.M. Meek, wethouder, wonende te Donkerbroek, H.H. Zwart, wethouder tevens loco-burgerneester, wonende te Appelscha, Y.W. Feikema, burgerneester, en G. Kootstra, gemeentesecretaris, beiden wonende te Oosterwo1de. A1s bijzonderheid mag hier zeker worden vermeld, dat in het huidige college van burgemeester en wethouders eveneens een H. Zwart uit Appe1scha is opgenomen. Deze wethouder is een k1einzoon van de eerder verme1de H.H. Zwart, die van augustus 1885 tot 5 september 1911 lid van het gemeentebestuur van Ooststellingwerf is geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek