Kent u ze nog... die van Bladel en Netersel

Kent u ze nog... die van Bladel en Netersel

Auteur
:   N.A.J.C. van Limpt
Gemeente
:   Bladel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4391-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Bladel en Netersel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De foto's die in dit boekje zijn opgenomen geven een beeld van de inwoners van de gemeente Bladel en Netersel in de periode van 1890 tot 1940. Ret is de tijd waarin Bladel begint uit te groeien tot de grote plattelandsgemeente die het nu is. Drie factoren hebben in deze ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld. De eerste is de opkomst van de sigarenindustrie in de Kempen. Door de komst van de sigarenindustrie werd de armoede, die in deze streek heerste, enigszins verminderd. In 1890 werden er jaarlijks al ruim vijf milioen sigaren vervaardigd in zes fabrieken. In 1909 zijn er zelfs eenentwintig sigarenmakerijen en het gemeentelijk jaarverslag van dat jaar vermeldt op klagende toon: .Jlet ware zeer gewenst, dat er meer werkvolk voor den landbouw en beplanting aanwezig was. Men mag zeggen dat daaraan dikwijls behoefte is". Nadien neemt het aantal kleine bedrijfjes duidelijk af en ze maken plaats voor grotere, een gevolg van de machinale vervaardiging van de sigaren.

De tweede belangrijke factor is de aanleg van de stoomtramweg Reusel-Eindhoven. De lijn is pas na vele moeilijkheden tot stand gekomen. Nadat in 1890 de concessie voor de lijn werd verleend, duurde het nog tot 1895 voordat met de voorbereidende werkzaamheden kon worden begonnen. Op 30 juni 1897 was het werk gereed. Deze tramlijn heeft veel bijgedragen tot de ontsluiting van de Kempen en zij bevorderde de opkomst van de nijverheid in Bladel.

De derde factor is de toenemende kracht van de cooperatieve gedachte in landbouwkringen. Deze gedachte manifesteerde zich enerzijds in de oprichting van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, waarvan in Bladel en Netersel afdelingen waren gevestigd, en anderzijds in de oprichting van zuivelfabrieken, waarvan er ook een in Bladel werd gebouwd, in 1916. In 1929 werd in deze fabriek al ongeveer zeven miljoen kg melk per jaar verwerkt. Tevens was er in Bladel een afdeling van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond gevestigd.

Als wij aan het Bladel en Netersel uit het begin van deze eeuw terugdenken, dan vervallen we al gauw in nostalgisch gemijmer over de verloren gegane rust en natuurschoon. Toch is er wat dit betreft niets nieuws onder de zon. Reeds in 1890 schreef Th. Ign. Welvaarts in zijn boek "De geschiedenis van Bladel en Netersel naar de Archieven van Postel's abdij": "Als schilderachtige Zigging heeft het dorp, of beter gezegd zijn omtrek in de laatste vijftig jaren veel verloren,

tengevolge van het uitroeien der schone mast- en eikelbomen, die zich aan den Oost-, Zuid en Noordkant verhieven en daar gezichten vormden, welke de aandacht van den tekenaar en schilder overwaardig waren".

Het Bladel en Netersel van toen werd, evenals nu, ook gekenmerkt door een rijk verenigingsleven. In dit boekje treffen we dan ook foto's aan van verenigingen zoals de harmonie, de Katholieke Arbeiders Jeugd, de boerinnenbond, de voetbalclub, de toneelclub enzovoort. De namen van de meeste in dit boekwerkje voorkomende personen konden we aehterhalen, jammer genoeg niet allemaal.

Moehten deze foto's een aangename herinnering zijn aan familieleden of vrienden, dan aehten de samenstellers hun opzet geslaagd.

Een ieder die op enigerlei wijze heeft medegewerkt aan het tot stand komen van dit boekje willen wij onze hartelijke dank betuigen.

1. Pastoor Josephus Vinken Cop deze foto in het midden) werd geboren te Bladel in 1848. Hij ging in 1909 met emeritaat, nam toen zijn intrek in het klooster van de zusters franeiseanessen te Bladel en overleed aldaar in 1922. Verder treffen we op deze foto uit omstreeks 1910, op de bovenste rij van links naar reehts, aan: Anna Claassen, Marie Klessens-Claassen, Anna WijnenVinken, Driek Wijnen en zuster Maria Wijnen. Vooraan, van links naar reehts: Harrie Claassen, Lies Claassen, pastoor Vinken, Frans Claassen en To Claassen.

2. Dit is een foto van het bestuur van de Blade1se ijsclub "Hard gaat ie" uit de mobilisatietijd (1914-1918) op het Trofven (een gedeelte van het huidige industrieterrein). De Bladelse bestuurs1eden van deze club waren W. v.d. Pas Jzn. (tweede van links), W. v.d. Pas Azn. (derde van rechts) en P. van Gerwen (tweede van rechts).

3. Een foto met daarop alle leerlingen en leerkrachten van de destijds nieuwe Franciscus Xaveriusschool aan de Sniederslaan in 1914. Te beginnen met de bovenste rij ziet u, van links naar reehts: juffrouw M. Lauwers, meester Maas, J. Fiers, G. Coppens, A. van Steensel, onbekend, H. Groenen, G. Lavrijsen, D. van Lierop, W. van Gerwen, onbekend, J. van Rooij, J. Groenen, meester F. Geraerts, Castelijns, P. van Steensel, J. van Bommel, Aug. Marien, L. Wouters, Sj. Lavrijsen, B. v.d. Ende, onbekend, A. Adriaans, Tinus Veron, onbekend, H. Hoskens, H. Claassen, G. van Lierop, W. Groenen, D. Groenen, Th. van Helmond, onbekend, N. Kuijlaars, Paula Geraerts, Jaantje Soontiens, A. Schats, Sj, Marien, W. Hoskens, A. Marien, onbekend, Sj, van Rooij, drie onbekenden, B. Jansen, Smeyers, J. Maas (met lei), D. Geraerts, H. Geraerts, Van Helmond, N. van Steensel, D. Castelijns en twee onbekenden.

4. Dit is een foto uit omstreeks 1935 van het rooms-katholiek kerkkoor van de parochie van de H.H. Antonius en Brigida te Netersel, alsmede de leden van de landbouwcursus, die te zamen een uitstapje hadden georganiseerd naar de Ardennen. U ziet, staande van links naar rechts: Wil Alemans, Jan v.d. Heijden, Jan Hermans, Jan Alemans, Jan v.d. Zande, Adriaan Alemans, Piet van Eijndhoven, Corn. Waalen, Fons van der Heijden, Willem Couwenberg, Frans Waalen, Willem Hendriks en Janus v.d. Hout. Achter hen: Jan Couwenberg en Jan Waalen. Achter hen: Willem Waalen en Jan van Hoof. Achter hen: Corn. Couwenberg, Jan de Kinderen, Jan Hendriks, Andre Verhees, Bert Goossens, Frans Waalen en Corn. Peijs, Zittend, van links naar rechts: Jan Bleijs, Tom v.d. Heijden, Frans Hooijen, Rudolf Waalen, Piet de Kinderen en Piet Meulemans.

5. Links: Petrus van Gils, geboren in 1863 te Netersel, werd in 1901 gemeenteveldwachter van Bladel en volgde in die hoedanigheid Francis Craens op. De nieuw benoemde veldwachter Van Gils was: .Jien ijverig en goed politiebeambte, daarbii vrij van sterkendrank, ja zelfs van bier. " (Aldus het gemeentelijk jaarverslag van 1901.) Op 1 juli 1929 ging hij met pensioen.

Rechts: in zijn p1aats werd benoemd Johannes H. Beijsens, geboren te Hoogeloon in 1897. Veldwachter Beijsens kwam vanuit Bergeijk naar Bladel, Tijdens de oorlogsjaren werd hij opperwachtmeester van de staatspolitie en was ingedeeld bij de marechaussee (gendarmerie) te Bladel. Op 1 januari 1943 werd hij aangesteld bij het korps rijkspolitie. In 1957 verliet hij de dienst in verband met zijn pensioen, maar hij bleef, tot op heden, onbezoldigd jachtopziener.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek