Kent u ze nog... die van Diever

Kent u ze nog... die van Diever

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4521-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Diever'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

TENGELEIDE

De titel van dit tweede fotoboek is, zo u ziet, "Kent u ze nog ... die van Diever?" Deze titel houdt in dat we er naar hebben gestreefd om vrij veeI groepfoto's op te nemen. Daardoor is immers het aanbod van personen die u zich nog herinneren kunt, groter geworden.

Ret spijt ons uiteraard dat we niet alle personen met hun naam en toenaam hebben kunnen noemen. Op zichzeIf ook weer niet zo erg: het bevordert immers uw eigen speurzin. Als van onze kant misgetast is, of waar we in gebreke zijn gebleven, willen we gaarne daarvoor om uw verontschuldiging vragen.

Zonder dat we aan de opzet van dit fotoboek tekort wilden doen, konden we moeilijk toegeven aan onze persoonIijke wens, om ook enkele kleinere groepen, ja soms zelfs eenlingen, op te nemen, om de eenvoudige reden dat we dit wenselijk achtten.

Wij willen gaarne onze dank brengen aan een ieder die bij het samenstellen behulpzaam is geweest. Ten slotte spreken we de wens uit, dat ook dit tweede fotoboek zijn weg moge vinden.

De samensteIler

1. De groep jonge mensen die hier poseert voor een mooie foto, moet u niet zien als een vereniging of zoiets. Het is zo maar een groepje Dieverse jongelui. Waarsehijnlijk zijn het wel dikke kameraden.

lets willen wij u vertellen over de plaats waar deze foto is genomen. Velen zullen verkeerd raden, omdat dit huis er allange jaren niet meer is. Toeh zullen velen ook zeggen: ,,0 ja, nu weet ik het!" Het raam en de grote baanderdeur behoorden indertijd tot de hervormde pastorie, die plaats moest maken voor het nieuwe gemeentehuis. De foto is waarsehijnlijk gemaakt op een zondag of op een andere feestdag, want de kloeke kerels (zie de sigaretten, pijpen en dikke sigaren) hebben hun mooiste pak aangetrokken. Een van hen draagt zelfs een horloge. De foto dateren we zo ongeveer in het midden van de jaren twintig.

Hier volgen de namen, van links naar reehts: Jan v.d. Berg, Arend Bennen, Jan Vas, Teunis Wesseling (uit Wittelte, nog te jong voor de lange broek), Klaas Daleman, Tjibbe Krol, Albert Noorman en Jan Slagter. Wie goed kijkt, ontdekt dat het plaveisel gemaakt is van kleine Drentse veldkeien. Waarvoor de predikant zo'n grote baanderdeur nodig had, kunnen we alleen maar vermoeden. Was hij missehien eerder ooktegelijk een kleine boer? Vit bouwkundig oogpunt was het in elk geval ons inziens goed bekeken.

2. Deze foto van schoolkinderen en leerkrachten is in ieder geval niet genomen bij de school, evenmin bij de woning van het hoofd van de school. We nemen maar aan dat we ons hier bevinden in de tuin van een of andere uitspanning, die bezocht werd tijdens een schoolreisje van de openbare school. Enfin, belangrijk is dit ook niet; het gaat maar om de personen. De leerkrachten zijn inmiddels reeds lang geleden overleden en hetzelfde kan gezegd worden van enkele leerlingen.

Het is op deze reis waarschijnlijk mooi weer geweest, want de bovenmeester - in de stoel middenvoor - had die dag de strooien hoed maar opgezet. Deze Lou Bandy-hoed werd spottenderwijs dialectisch weI eens "kiepenust" genoemd. Ook werd weI aan de drager ervan gevraagd, of zijn hond soms dood was, hetgeen dus wees op een hondehok.

De jeugd van toen was kennelijk ook al gevoelig voor de mode. Men moet in dit verband maar eens letten op de diverse hoofddeksels. Prachtige petten zijn erbij, waarbij wij ons moeilijk aan de gedachte kunnen onttrekken dat sommige gekocht zijn "op de groei" van de drager. In de achterhoede staan meisjes met prachtige hoeden. Twee hebben dezelfde hoed, zodat we maar aannemen, dat het goede vriendinnen zijn geweest. En wat vindt u van die mooie sombrero? Aile namen gaan we niet noemen, omdat waarschijnlijk nog velen door uzelf herkend zullen worden.

In de stoel zit links naast bovenmeester De Nes en juf Hoogenkamp de leerlinge Lammie Klok. Van de jongens noemen we u onder anderen Harm Mos, Geert Andreae, Hendrik Kloosterman, Cornelis Seinen, Jan Hoogeveen en Sjierd Ekkelboom. Van de meisjes herkennen we verder: Alberdina Slagter, Mina Vos, Grietje ten Buur en Ludina Mulder. De rest zoekt u maar nit en bij informatie komt u er zeker uit.

3. Een mooie historische foto ziet u hier. Op de voorgrond herkent u zeker de mooie ijzeren afrastering voor de boerderij waar thans Hendrik Mulder Jzn. woont. Toen woonde daar zijn vader Jan Mulder Wzn. maar daarover straks meer.

Het eerste gebouw herkennen velen wel: de hervormde pastorie. Daarachter is nog juist een raam te zien van het oude gemeentehuis. En nu de drie heren: links burgemeester H.G. van as, die zijn functie hier in Diever heeft vervuld tot ongeveer 1939. Hij is hier in gezelschap van de toenmalige wethouders: de heren Roelofvan Wester en Jan Seinen. Samen is hier dus het voltallige bestuurscollege van de gemeente. Maken zij een ochtendwandeling? Nee, ze zijn op weg naar het huis van Jan Mulder Wzn. die de functie had van gemeenteontvanger. Het bezoek van het college had dus te maken met de financiele zaken van de gemeente. De burgemeester had een hekel aan lang vergaderen. Er is ons verteld dat hij de raadsagenda steeds van te voren doornam met de secretaris (toen nog ambtenaar ter secretarie geheten) en aangezien hij zijn wethouders goed kende, vermoedde hij reeds tevoren de al dan niet gerechtigde op- en aanmerkingen. Zo kon het dus gebeuren, dat een raadsvergadering om kwart voor twaalf begon en eindigde om twaalf uur.

4. Bij deze foto moeten de inwoners van Wapse maar eens heel goed kijken. Wij hebben zo het idee dat de gehele bevolking van Wapse vertegenwoordigd is, althans het hervormde deel. Neen, wij willen niet aan discriminatie doen. Maar onze foto is genomen tijdens een schoolreis van de openbare lagere school. En aangezien de gereformeerde school in het hoofddorp staat, zult u deze groep hier vergeefs zoeken. Aan de foto kunnen we heel goed zien hoe de Wapser gemeenschap een hecht samenwerkende gemeenschap was, die ook heden ten dage nog uitstekend functioneert. Bovendien blijkt hieruit, hoe centraal de school staat in de tegenwoordig zo vaak genoemde kleine kernen. Nee, er ging niet een enkele klas op reis of misschien twee of drie klassen, maar de gehele school deed mee. Niet alleen een oudercommissie of het person eel ging mee, maar ook alle ouders voelden zich er nauw bij betrokken. Het was echt een dag voor iedereen.

En nu de namen. Het is ondoenlijk om ze hier allemaal te noemen. We pikken er zo maar enkele uit en we kennen de Wapsers te goed, dan dat ze ons dit kwalijk zullen nemen. Toch nemen we aan dat vele kinderen of ouders ooknu nog door velen herkend zullen worden. Mogen wij ons dan maar wagen aan de volgende namen?

Aan de rechterkant, de vijfde van onderen, staat het toenmalige hoofd van de school: w.J.n. Haarsma. Aan de linkerkant staat als vierde van onderen: de onderwijzer A. Noorman. Op de eerste rij volwassenen zit als zesde van links de vrouw van de bovenmeester: mevrouw A.H. Haarsma-de Jonge. Verder in die rij herkennen we KIaasje Eleveld en Jans van Kampen. Nog enkele namen - zo maar willekeurig - noemen we: mevrouw Zondergeld, mevrouw Oosterkamp- Booiman en de heren Nijzingh en Ten Buur. De rest vindt u zelf vast wel,

5. Gelet op de keurige uitmonstering moet er wel iets zeer bijzonders aan de hand zijn. Wat was hier namelijk aan de orde? In 1939 vierde de zuivelfabriek haar veertigjarig bestaan. am een blijvende herinnering te hebben aan dit gedenkwaardige feit, had het bestuur besloten om een marmeren gedenkplaat te laten maken en deze te laten plaatsen op de jubileumdag. En dat aanbrengen van die gedenkplaat ziet u op deze foto. Dat gebeurde in aanwezigheid van de volgende bestuurs- en personeelsleden: links in het hoekje de directeur J. Andreae, rechts (zittend) de bestuursleden: J ac. Hessels, Dirk Moes en Jan Berends v. d. Berg. Staande met de hand aan de hefboom voorzitter Jan Seinen en ten slotte in witte jas de heren Jan Das en Johannes Nijboer, respectievelijk kaasmaker en botermaker.

Ter gelegenheid van genoemd jubileum is er een eigengemaakte revue opgevoerd, dieenige avonden een volle zaal trok. De uitvoerenden waren zowel uit de hervormde als uit de gereformeerde jeugd gerecruteerd. Daarom constateerde burgemeester Van as bij de eerste voorstelling, dat tot zijn groot genoegen beide richtingen door een goede samenwerking iets moois tot stand hadden gebracht. Hij besloot toen met deze wijze woorden: "Zo ziet men, als men maar wil, gaat het best."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek