Kent u ze nog... die van Diever

Kent u ze nog... die van Diever

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4521-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Diever'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Op deze foto herkent u waarschijnlijk, met zijn trouwe viervoeter, Remmelt Hessels, van de Oldendieverbrug, die toentertijd een boerenbedrijf had, samen met zijn broer Berend Hessels. De boerderij wordt thans bewoond door J .A. Krol. De eigenaar van het paard is trots op zijn bezit en zo men ziet: het paard eveneens. Dat mag dan ook wel, als men op de landbouwtentoonstelling (zie het kaartje aan het hoofd van het paard) een eerste prijs heeft behaald. Bij uitzondering gaat het hier meer om het dier dan om de mens. Het was een prachtige appelschimmel en de ouderen onder ons zullen zich het edele dier zeker voor de geest kunnen halen.

Aan de overzijde woonden in het brugwachtershuis twee zusters, die de brug draaiden. Dit huis staat er nu nog en wordt thans bewoond door de familie J. C. C. Roomer.

7. Vindt u dit niet een bijzonder mooie groepfoto? U moet verb and leggen met foto nummer vijf. Daar hebt u kunnen lezen dat bij het veertigjarig bestaan van de plaatselijke zuivelfabriek een revue werd opgevoerd. Welnu, hier ziet u dan de mooi uitgedoste groep amateur-uitvoerenden. Men heeft getracht het decor zo goed mogelijk aan te passen bij de tijd van de oprichting van het bedrijf (1899). Op de voorgrond liggen een zogenaamde wanne en een strooien zaaivat. Verder treft u nog aan een koperen koffieketel (of chocoladeketel), staande in een dito melk- of room vat. Helemaal rechts onderscheidt u nog een handkarn met pols. De gouden of zilveren kappen van de "vrouluu" doen het maar best, terwijl de drie lange pijpen ookjuweeltjes zijn. Wij hebben het vermoeden dat u alle dames en heren weI thuis kunt brengen, daarom zullen we ze maar niet allemaal opnoemen. We willen u wel een klein beetje op weg helpen.

Wij ontdekten zo onder anderen Jan Mulder Tzn., RoelofBennen, Klaas Tissing en Jan Kiers. Bij de dames zagen we onder anderen Grietje Krol en J. Mulder-Wesseling. De rest vindt u zelf wel, of anders moet u maar even informeren bij bekenden.

8. We willen gaarne deze foto in dit boek opnemen omdat aIle personen, op een na, reeds overleden zijn. Eerst een nadere toelichting bij deze foto. Op de tafelliggen enige bijbels en verder is er een leitje, waarop geschreven staat: Chr. Jong.(elingen) Veree.(niging, nog met twee "e"s), Spr.(euken) 1: 7 a., Wapse. De bijbeltekst luidt: De vreze des Heren is het begin der kennis.

Nu de lezers dit weten, begrijpen ze zeker dat we hier te doen hebben met een groep mannen, die veel aan bijbelstudie he eft gedaan. Van onze zijde willen we wel opmerken dat de terminologie "jongelingenvereniging'' ons inziens niet voor iedereen geldt. Of zou de kleding ons zo bedriegen? Het komt ons voor, dat de tweede van links op de eerste rij niet de jongste is geweest. Vermoedelijk is hij de gespreksleider geweest (open bijbel op de knie). Gelukkig hebben we de volledige lijst van namen. We kijken van links naarrechts. Eerste rij (zittend): Jannes Moes, Jacob Timmerman, Jannes Hilberts en Jannes Hessels.

Tweede rij: Albert Kerssies, Berend Hessels, Geert Timmerman, Roelof Venema, Klaas Haveman, Dirk Vording en Harm van Goor.

Achterste rij: Jan Jansen, Bertus Moes, Hendrik Koning, Of rein Moes, Fokke Hessels, Geert Haveman, Jan Koetsier, Albert Vording (leeft nog), Klaas Gruppen en Martinus van Goor.

De foto zou ongeveer 75 jaar oud moeten zijn.

9. Dit moet een oude foto zijn, want enkele huizen bestaan thans niet meer. De staideur met de twee boograampjes aan weerskanten waren van de boerderij, die lange jaren bewoond werd door H. Gruppen. Als we ons goed herinneren is het huis verbrand door blikseminslag. Het postkantoor met brievenbus zat toen nog vast aan de boerderij.

In de vensterbank zit iemand, die moeilijk te herkennen valt. Het zou de zoon kunnen zijn van de plaatselijke postkantoorhouder Jan Schoenmaker. Dan moet het dus L. Schoenmaker zijn, die later het beroep van zijn vader overnam. Maar de dominerende figuur met zijn mooie ringbaardje is Johannes Noorman, een plaatselijke timmerman-aannemer. Zijn woning en werkplaats moesten we toen zoeken in de Hoofdstraat, naast het huidige VVV -kantoor. Noorman was met zijn ietwat hese stem een bekende persoon. Opvallend was altijd zijn nette verschijning, vooral ook door de properheid van zijn vrouw Gretie (Grietje).

Toen de hervormde kerk in de jaren vijftig gerestaureerd werd, moest uiteraard het orgel tijdelijk uit elkaar gehaaid worden. Bij de demontage yond men toen op de ombouw de naam van Johannes Noorman ergens staan. Waarschijnlijk heeft hij eerder wel reparatie-werkzaamheden verricht, want op kerke1ijk terrein had hij vaak ook functies.

Aan de Iinkerkant ziet u een huis met vier ramen en luiken. Jareniang heeft daar Albert Kloeze zijn smederij gehad. Daarnaast had in het lange pand Willem Huiskes zijn bekende cafe. Helemaal achteraan woonde toen de landbouwer Harm Hessels, de grootvader van Jan en Harm, die daar nu nog het boerenbedrijf uitoefenen.

, .

..

10. We plaatsen met genoegen de foto's van deze drie figuren, omdat zeer velen, zowel jong als oud, hieraan herinneringen hebben. Het zijn, van links naar reehts: Cornelis Veenstra en de zusters Lambertha en Lammigje Bolding. Eerstgenoemde was een halfbroer.

Lammigje ging al vrij jong als dienstbode naar Den Haag. Cornelis en Bartha (roepnaam) hadden een winkel aan de Hoofdstraat, daar waar nu de familie Houwer jr. woont. Lammigje (roepnaam Lam) trok weer bij haar broer en zus in, toen ze met haar werk in de stad stopte. De winkel was bij jong en oud bekend. Bij de kinderen vooral vanwege de heerlijke snoepjes, die lokkend in ouderwetse stopflessen voor het winkelraam stonden. Bartha dreef de zaak en deed dat op bijzondere wijze. Ze was uiterst dankbaar voor de klandizie en toonde dat ook in haar optreden. Wanneer de rekening opgemaakt moest worden, kwam daar geen papier of potlood aan te pas. Neen, Bartha rekende, net als kleine kinderen dat doen, alles op haar vingers uit en deed dat in een benijdenswaardig tempo, dat niet bij te houden was.

Haar broer Come lis was een bekende figuur in de gemeensehap. Hij had een forse, heldere stem en plaatste in gesprekken vaak diepzinnige wijsheden. Zuster Lam had merkbaar in haar hele optreden nog weI iets overgehouden van haar Haagse tijd, hoewel niet in ongunstige zin. De tijd houden we maar op rond de eeuwwisseling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek