Kent u ze nog... die van Grevenbicht

Kent u ze nog... die van Grevenbicht

Auteur
:   M.F.C. Tholen
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4620-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Grevenbicht'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Mocht ik in 1972 met veel genoegen mijn medewerking verlenen aan de totstandkoming van het - gretig afgenomen - deeltje "Grevenbicht in oude ansichten", thans, 15 jaar later, beschouw ik het als een eer om een produkt af te leveren dat ongetwi jfeld wederom zi jn weg zal vinden naar vele getnteresseerden en nostalgische herinneringen zal (doen) oproepen.

Het eerste boekwerkje bevatte veelal fotomateriaal en afbeeldingen van straten, woningen en inwoners, met andere woorden, er was in mindere mate ruimte gereserveerd voor kiekjes van verenigingen en andere groeperingen.

In dit nieuwe deeltje onder de titel , ,Kent u ze nog ... die van Grevenbicht" - geprojecteerd op de periode 1880-1940 - wordt hieraan wel ruime aandacht geschonken en is er naar gestreefd om de mensen-van-toen met naam en toenaam te vermelden. Het wordt evenwel niet uitgesloten geacht dat bij dat streven een enkeIe familie- of roepnaam niet helemaal correct is weergegeven; om enige clemen tie dienaangaande wordt dan ook gevraagd.

Ook bij de samenstelling van dit boekje was de assistentie van diverse inwoners en oud-inwoners onontbeerlijk. Immers, de decennia waarover dit deeltje van Grevenbicht handelt, liggen voor de periode dat ik het levenslicht aanschouwde en derhalve moest worden afgegaan op het geheugen van ouderen. Daarbij denk ik onder anderen aan mijn vader, die (geboren in 1909) zich de namen en feiten nog kan herinneren als de dag van gisteren. Graag wil ik hem mede langs deze weg nogmaals dankzeggen voor zijn deskundige adviezen en welgemeende raadgevingen. Tevens gaat mijn dank uit aan enkele - hier niet met naam genoemde - oudBeegtenaren.

Mijn speciale erkentelijkheid geldt toch mevrouw Martha Keybeck-Hamers uit de Heilig Kruisstraat in Grevenbicht die een verwoed verzamelaarster is van (oude en recente) foto's. Zij leverde letterlijk het leeuweaandeel voor de inhoud van het voor u liggende boekwerkje en haar ben ik dan ook de meeste dank verschuldigd. Als blijk van waardering en als kleine "vergoeding" voor haar belangeloze medewerking aan dit project, draag ik dit boekje dan ook gaarne aan haar op; moge het haar gegeven zijn om nog lang in een goede gezondheid haar geliefkoosde hobby te beleven!

Omdat ik in "Grevenbicht in oude ansichten" reeds heb uitgeweid over de historie van het Maasdorp Grevenbicht, wordt een verhandeling over de geschiedenis van Beeg hier overbodig geacht. Ondanks de her-

haalde vraag bleef een herdruk van evengenoemd boekwerkje vanwege de exclusiviteit destijds achterwege. Ais "compensatie" is nu deze editie van de "Kent-u-ze-nog-serie" verschenen. Ik hoop dat dit deeltje voor menigeen gewilde lectuur zal zijn en tevens be elden uit het verleden zal oproepen. Wellicht bied ik de jongere generatie met deze uitgave een handreiking bij het bepalen van de keuze voor een ouderlijke of andere gelegenheidsattentie. Er aldus van overtuigd zijnde dat deze fotoselectie de nodige belangstelling zal krijgen, nodig ik de bezitters van veel ander aantrekkelijk fotomateriaal uit, hun kostbaarheden zorgvuldig te bewaren, opdat die be elden weHicht bij een volgende gelegenheid benut kunnen worden.

1. Wij starten deze fotoserie in het centrum van, .Beeg" zoals Grevenbicht sinds mensenheugnis in de volksmond genoemd wordt. Het in 1916 gebouwde voormalige raadhuis van het Maasdorp deed vaak dienst als achtergronddecor voor (staatsie )foto's van groepen en verenigingen.

Nevenstaande foto is hoogstwaarschijnlijk genomen bij de officiele opening van dat gebouw, getuige de versieringen nabij de hoofdingang. Deze veronderstelling krijgt nog meer grond als we naar de feestelijk uitgedoste jongedames kijken die strak in de lens van onze .Jioffotograaf" blikken. Van links naar rechts:

Louisa Dorsinfang, Lodewina Pernot, Tonia In 't Panhuis, Julienne de Crau, Fina Pernot, Lucie Krauth en Hermien Brouwers.

Het toenmalige gemeentehuis (tot 1968) is momenteel in gebruik als woning; het interieur is als zodanig aangepast, doch de voor- en zijgevels zijn helemaal intact gebleven.

2. Door de ligging van Grevenbicht langs de rivier de Maas, was er vroeger een vissershaven in het dorp. Dit bracht met zich mee dat Grevenbicht naast een hoofdzakelijk rooms-katholieke bevolking ook voor een klein gedeelte protestantse inwoners telde, een situatie die zich ook thans nog voordoet.

Op de foto hiernaast zien we de Belgische Rijnaak , ,Maria", die door laag water onder Grevenbicht is verrast en zodoende aan de grond liep. Het schip was in februari 1929 met een lading stenen op weg naar Duitsland.

Toen het Maaswater nag meer zakte kwam het vaartuig helemaal op het droge te liggen, ongeveer 25 meter van de vaargeul verwijderd. De lading moest toen gelost worden en ging verloren. Het wachten was op haag water am weer vlot te komen, iets waar de schipper uiteraard met smart naar uitzag.

3. Via de Maasstraat (thans Oude Veerstraat geheten) komen we in de Heilig Kruisstraat, genoemd naar de kapel van het Heilig Kruis waarvan de eerste vermelding dateert van 1485.

Op het eind van die straat woonde vroeger "Antje van der Leike" (Didden), namelijk op het perceel waar thans de nieuwe woning van de familie van der Sluijs gebouwd is.

Op zondag 21 juni 1931, 's morgens om half 8, brak brand uit in nevenstaand pand; het huis brandde tot de grond toe af, maar de bewoners wisten zich tijdig in veiligheid te stellen.

Op de foto staan, van links naar rechts: kind EUy Muurmans, moeder Ida Muurmans-Gortz, Piet Pelzers, Nelis Muurmans, Anna Pelzers, kind Mia Muurmans, Antje Gertz, heeroom Pelzers en Wiel Pelzers.

4. We vervolgen onze fotoserie met "zo maar een groep Beegtenaren", knapen die echter ook weer niet , ,zo maar" afgebeeld worden!

In de jaren twintig werd dit negental "vereerd" met de naam "Bollen van Staaij" omdat diverse personen in de buurtschap Staai woonden. Een andere meerzeggende aanduiding voor deze dorpsbewoners was de "Veenhuizengroep" en weI om de volgende reden. Nevenstaande negen personen hebben namelijk allen in de strafgevangenis van Veenhuizen vertoefd; als gevolg van een fikse ruzie in cafe Aurora sloegen ze aldaar alles kort en klein en dat "optreden" was net genoeg voor celstraf.

Na het uitzitten daarvan wilden zij als "aandenken" gezamenlijk op de foto met nevenstaand resultaat. Zittend, van links naar rechts: Sjaak Savelkoul, Joep Jennen, Sjang Ruber en Harie Hermans.

Staand van links naar rechts: Willem Cramers, Martien Smeets, Joep Cramers, Peter Brouns en Daniel Stans.

5. De oudste foto die we konden bemachtigen van de oudste muziekvereniging van Grevenbicht-Papenhoyen is een afbeelding uit omstreeks 1895 van de in 1864 opgerichte , ,Fanfare Aurora".

Op nevenstaande foto kunnen wij nog de volgende personen ontwaren.

Zittend van links naar rechts: Harie Savelkoul, Sjang Brouns, Sjang Savelkoul, Petreinder Schreurs, Christiaan Savelkoul, Lambert Savelkoul en Harry Savelkoul.

Eersteen tweede rij, staand: ConstantVencken, ?, BaerSchrijnemakers, KIa Diris, ?, ?, ?, SjaakDemandt, ?, ?, Jozef de Crau, ?, Henri Savelkoul, ?, ?, Hendrik Smeets, en ?

De namen van de Auroranen waarvoor? is gebezigd, konden we niet meer achterhalen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek