Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Auteur
:   B. van den Berg
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0494-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Op 1 februari 1913 werden per advertentie opgeroepen "gegadigden, in verband met te vervullen functie van drager bij begrafenissen, ingaande 1 april 1913". Voorheen gebeurde dat door de naaste buren, meestal gekleed in blauwe kiel en op zwarte klompen. In 1912 werd op de vijfde buurt, de zogenaamde middenbuurt en de volkrijkste, bestaande uit tachtig gezinnen, waar gemiddeld elk jaar zes à zeven doden waren, geen enkel sterfgeval aangegeven. Dit was niet meer voorgekomen sinds 1872.
Op de foto, van rechts naar links: voorganger Alle R. Reinders (opvolger van Klaas Oenema, voor hem Wierd Ritsema), dan nog juist te zien Wieberen Oenema, Jan Sietsma, Alle Britstra (later voorganger), Germ Pomper en Johannes van der Heide.
Zeer bekend was Lodewijk Doller. In 1886 remplaçant (betaalde plaatsvervanger in krijgsdienst voor rekruten), later Oost-Indiëganger (evenals Willem Vreling en Lieuwe Bruinsma), was deze Johan Lodewijk Doller (want zo heette hij eigenlijk) nog zevenentwintig jaar drager bij de begrafenisvereniging "De Laatste Eer". In 1915 bijvoorbeeld kregen de dragers per begrafenis f 1 ,25.

7. Meester Andries Sjollema, benoemd in 1872 aan de openbare lagere school te Haulerwijk (boven) en getrouwd met Eva Sietse Planting uit Haulerwijk, en meester Wytze Sikke van der Mei, benoemd in 1874, in Haulerwijk geboren, getrouwd, gewerkt, overleden en begraven, hoor je nu nog wel eens noemen. Zij hebben in die tijd veel voor Haulerwijk betekend, niet alleen voor het onderwijs, maar ook in het maatschappelijk leven.
Hier een foto uit 1906 van de leerlingen uit die tijd, met hun onderwijzeres Trijntje Schuurman, die in 1898 was benoemd. Bovenste rij, van links naar rechts: Hinke v.d. Wal, Rink R. v.d. Wal, Zweitse J. v.d. Wal, Reinder van den Berg, Gerrit Reinders, Jan de Boer, Minne en Evert van der Heide, Grietje Veenstra en Geertje Trul. Middelste rij: Rink Kl. v.d. Wal, Oene R. v.d. Wal, Willem Kl. v.d. Wal, Thys Akker, Klaas Akker, Lieuwe Trul, Diemer van Houten, Roelfke Akker, Rink Hof en Hiltje en Marie van der Meer. Onderste rij: Aaltje Bergsma, Harmke van Wijk, Lamkje van Wijk, Bontje van Houten, Rinkje Hof, Roelfje Akker, Harm Zandstra, Jacob Graanstra, Johannes ten Hoor, L. Trul en juf Schuurman.
Het zijn voor ons wel bekende namen, omdat velen onder ons woonden.

8. 23 December 1895 voormiddags: verkoop door notaris Bakker (door het overlijden van bewoner/eigenaar Y.E. de Vries): Vruchtbare Zathe en landen, van ouds bekend onder de naam: "De Knolle". (In de voorgevel hing een ijzeren knol.) Het betrof een Boerehuizinge met schuur en bijschuren, met brink en onderhorige bouwweide en hooilanden, fenne en boschgronden en uitgestrekte heidevelden, groot 299.14.00 H.A.
2 April 1896: boelgoed ten huize van Wed. de Vries op "De Knolle" w.o. 180 Drentsche schapen. Door de verkoop van "De Knolle" aan onderscheiden eigenaars is de gemeente een grote, ouderwetse boerderij minder rijk geworden. De grootste kudde schapen in deze omgeving, sedert eeuwen op een boerderij gehouden, wordt afgeschaft. Door dat uiteenvallen komt de vervening (veengrond tot turf maken) aardig op gang. De grond wordt in cultuur gebracht en zo nuttig gemaakt voor de mensen (ontginnen). De compagnons (leden van een zakenfirma), die bijvoorbeeld in Haulerwijk de vaart en wijken lieten graven, hadden met deze vervening en ontginning niets te maken.
In juli 1898 wordt bekend gemaakt dat de veenderij "De Knolle" ongeveer vijfhonderd vuren baggelaar gemaakt heeft, per vuren f 15,- arbeidsloon, maakt f 7500,- werkloon, plus het vervoer per as voor het inschepen. Deze veenderij komt geheel ten bate van de ingezetenen van Haulerwijk.
27 Juli 1899: sedert enkele dagen is er brand in de baggelaar in het Knollingerveen. Op last van de burgemeester rukt de brandweer uit Oosterwolde uit. Men kan het vuur niet meester worden, doordat de heide zo lang is. Men hoopt op regen om het vuur in deze uitgestrekte heidevelden te kunnen beperken.
De veenderij behoort aan verschillende personen uit Haulerwijk, onder anderen aan de arbeidervervener Fokke Blaauwbroek. Raming van de schade f 500,-. Verschillende personen uit Haulerwijk werkten mee aan de brandspuit of waren bezig met het vervoer van de brandstof.
De Nederlandsche Heide Maatschappij liet ook ontginnen met "ballast en boor", in 1923. Hier een ploeg die daaraan mee werkte onder voorwerker Anne Steven van der Velde. Boven, van links naar rechts: Klaas Kl. Akker, Klaas van Houten, Alle R. Reinders, Kobus Andr. Hof en Klaas Com. Hof. Onder: Jan J. de Jong, Jelle Jannes Hof en Melle R. Reinders.

9. In de Vennoot (grens Friesland-Drente) kwamen in de jaren twintig boerderijen. Om deze te kunnen voorzien van onder andere compost (stratendrek), werd het bestaande wijkje uitgegraven en verlengd tot de grens met de gemeente Norg. In de weg langs de vaart kwam een klapbrug, zodat men met schepen en pramen zo de wijk in kon varen. Veel is ze niet gebruikt. Er werd nog wel in gezwommen, vooral door de jeugd. Later kwamen er Schiedammers, die bij de werkverschaffing te werk werden gesteld in de ontginning van de heidevelden door de Nederlandsche Heide Maatschappij. Aan het einde van de Vennootswijk (zoals ze toen werd genoemd) woonde Gruben, de "hoofdman" van de heidemaatschappij. Omdat de meeste Schiedammers ongeschoold waren, werden er ook anderen te werk gesteld, die hen het een en ander moesten bijbrengen.
Hier een foto uit 1928 met op het bordje de spreuk: "Ontwaak verworpenen der aarde." Boven, als derde van links, de Haulerwijker Jan Bergsma, vooraan links J. v.d. Ploeg, rechts op één knie, Jan Albert v.d. Ley en staande rechts de voorwerker Luitzen van der Velde. Hendrik Moes was er toen kok en Tjeerd Jager manusje-van-alles.

10. In 1828 werd in Ooststellingwerf wegens sluikerij een belasting ingevoerd op sterke drank. Tevens werden nachtwachten aangesteld, van november tot maart, van tien uur 's avonds tot vijf uur in de morgen. In Ooststellingwerf, een arme gemeente, werd een enorm bedrag besteed aan alcohol. Geen wonder dat er mensen waren die hiertegen iets wilden doen, zo ook te Haulerwijk. Er kwam dan ook een geheelonthoudersvereniging. De "Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholische dranken", afdeling Haulerwijk, geeft in februari 1911 een toneelvoorstelling bij R. Brandsma ("Bruine Paard"), aanvang half acht. Entree vijfentwintig cent, gehuwden per paar veertig cent. Op 25 oktober 1914 werd het Ooststellingwerfse drankweercomité opgericht, aangesloten bij de Nederlandse vereniging en verschillende christelijke verenigingen.
Hier de afdeling zang van de geheelonthoudersvereniging, afdeling Haulerwijk. Van links naar rechts, boven: de heren Sander Sipke Halbersma, Jan Rink van der Mei, dirigent meester Jedema, meester Minnema en Klaas Corn. Akker. Beneden de dames, op de tweede rij: Baukje Hof, Foekje W. Ritsema, onderwijzeres Hartholt, onderwijzeres Hartman (Haule) en Wim W. van der Ploeg. Vooraan het echtpaar Antje en Rink Posthma (postbode).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek