Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Auteur
:   B. van den Berg
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0494-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. 1895: Nieuwjaarsdrukte. Het hulppostkantoor te Oosterwo1de, waaronder ook ressorteren Haulerwijk, Haule en Fochtelo, verkocht 4600 postzegels à één cent. Dit waren de zegels die op een ansichtkaart moesten worden geplakt.
1896: verleend aan de postbode (ressort Oosterwo1de) een vrije zondag, eens per maand. Op die dagen wordt op kosten van het Rijk daarin voorzien.
1897: meester Posthuma heeft in een dagblad gelezen dat als de gemeente een lokaal beschikbaar stelt, het Rijk de kosten van aanleg van telefoonlijnen voor haar rekening neemt.
1898: Barteld Jan Betten wil pogingen in het werk stellen om het kantoor inzake de telefoonkwestie bij postloper Houkes geplaatst te krijgen. Men zal dan ook eerder de kans krijgen weer in het bezit te komen van een hulppostkantoor voor de posterijen. Dit ontbrak in 1898. In datzelfde jaar vraagt de vereniging "Vooruitgang" om een telefoonaansluiting, waarvoor de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders een machtiging verstrekt. Haulerwijk zal voor een kantoor moeten zorgen. De gemeente neemt de kosten voor een "te1efhonist" voor haar rekening. De inwoners menen dat het wel geschikt is bij Houkes, omdat die geen zaak drijft.
Augustus 1898: door de inspectie is voor telefoonhouder 't meest geschikt gevonden de heer Sietse Houkes, zodat bij hem het telefoonkantoor gevestigd zal worden.
1899: het plan bestond en het is zo uitgevoerd dat de telefoonlijnen als volgt verbonden worden: Haulerwijk rechtstreeks met Smilde. Een telegram moet dus eerst naar Smilde, voordat het een der dorpen van Ooststellingwerf bereikt. In december 1914 vraagt de "Vooruitgang" aan de gemeente het aanbrengen van een spreekhal in het toen aanwezige hulppostkantoor, maar dit is afgewezen in dat jaar, omdat men geen kosten in een andermans gebouw wil maken.
Dit is een foto uit omstreeks 1914. Rechts het raam van het hulppostkantoor. Later werd dit kantoor verplaatst naar de linkerkant. Achter de heg: Aukje Houkes-Planting met op de arm zoontje Baarte. Voor de heg: postkantoorhouder Sietse Baarte Houkes en een dochter van dominee Kuiper (Baptistenpredikant). Het tweede huis van rechts is de woning van de vroegere brievengaarder, Baarte Houkes sr. Op de foto zijn vrouw Gatske Houkes-Posthumus en in de deuropening dochter Hiltje. Dan het houten bruggetje over de Kerkhofswijk en het derde huis van rechts is de herberg van Tjerk van Gorkum, voorheen van Gouke Wedman en Freerk Bruggenkamp.

17. Men kende in Haulerwijk (boven) een wagenmakerij en wel die van Jacob Barteld Spandaw, De schuur werd eerst gebouwd, waarna de woning jaren later ervoor werd gezet. Het bedrijf stond naast de smederij van Joh. Coenradus Dermois.
Op deze foto uit omstreeks 1929 staan, van links naar rechts: de knaap op de fiets is onbekend, met pijp Durk Sikke van der Mei (de vader van Roel Akker's Aaltje), dan smid Joh. Coenr. Dermois, met bretels de eigenaar Jacob B. Spandaw, knecht Jan Scheffers, dochter Trienke Spandaw, knecht Ties Blauw, het kleine kereltje is Bonny Durk Beyert, dan de dochter Geertje Spandaw, tante Wietske Hummel en rechts Ties Alb. Diekema.
De schuur is nu afgebroken, het huis staat er nog, maar het beroep van wagenmaker wordt in Haulerwijk-Waskemeer niet meer uitgeoefend.

18. De Gereformeerde Gemeente liet in 1929 een nieuwe pastorie bouwen, waarvan de eerste steen werd gelegd door Alle Egb. van der Wal, ouderling en "preeklezer". In datzelfde jaar werd een aanvang gemaakt met de bouw van de kerk, welke nu nog in gebruik is.
Hier de eerstesteenlegging door de toenmalige predikant, dominee Dijkstra. Van links naar rechts: Rink Klooster, Sieger Dijkstra (met pijp), Fokke Tamminga, Klaas van der Veen, Abma (met hoed, de schoonvader van dominee Dijkstra), dan de echtgenote van L. van Rozen, Jantje Hofman-Russchen en de jongen met de muts is Arend Ludwig. Verder: Oebele de Vries, Hendrik de Vries, Mindert de Boer (met platte pet), rechts achter Alle E. V.d. Wal, de predikant met de zwarte hoed is dominee Dijkstra en verder onder anderen Oege en Sietske de Vries. Uiteindelijk zijn er twee stenen met tekst ingemetseld met daarop, links van de hoofdingang: "De eerste steen gelegd door den Weleerwaarde Heer Ds. Dijkstra op 26 Maart 1929." Op de andere staat: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hebr. 13:8."

19. De christelijke reciteerc1ub O.K.K. ("Oefening Kweekt Kunst"). Ter gelegenheid van de overdracht van het leiderschap van meester De Man aan meester Oosterhof werd deze foto omstreeks 1928 gemaakt door fotograaf Fokke Blauwbroek.
Bovenste rij, van links naar rechts: Folkert D. Zandberg, Bas H. Venema, Drewes van Dijk, Bertus G. Lammers, Melle Jan ten Hoor, Ebele Wieger van der Veen Szn., Alle Foppe Reinders en Egbert Alle van der Wal. Zittend, van links naar rechts: Wobbe Dijk, meester Oosterhof, meester De Man, Jan S. Bijzitter en Mense van Dijk (een broer van Drewes).
Op 12 februari 1929 fietste E.W. van der Veen, in die strenge winter, naar Echten om daar mee te doen aan een reciteerwedstrijd. Hij kwam, droeg voor en overwon: de eerste prijs in "luim".

20. De op 15 april 1838 gevestigde Christelijke Afgescheiden Gemeente, later meer bekend als de Gereformeerde Gemeente, had ook met de jeugd reeds een sterke binding. Hier de knapenvereniging onder leiding van onderwijzer Lieuwe Sipke van der Veen. De alle in "beneden" woonachtige knapen waren op 28 juli 1923 met de 'T-Ford van Pieter Miedema (die zich in datzelfde jaar vanuit Niawier in Haulerwijk had gevestigd en met een autobusdienst was begonnen) een dagje uit. Men kon ze precies bergen in die twaalf- tot veertienpersoons autobusjes.
Boven, van links naar rechts: chauffeur Pieter Miedema, Jerre Klaas van der Veen, Lieuwe S. v.d. Veen (leider), Anne G. Gorter en Douwe Pieter Offringa. Tweede rij: Kympe Douma (later bekend als wethouder), Hinke Wieger Klooster, Anne Sake van der Bosch, Arme Klaas Gorter en Fedde Louw Beyert. Geknield: Roel Alle van der Wal en Germ Pieter Offringa. Liggend: Berend E. Meyer en Jan van Dijk (beter bekend onder de naam "Jampie Veenboer", al vroeg naar Amerika vertrokken).
Het was in die tijd nog de gewoonte dat men bij verlies van een familielid een rouwband droeg, zoals een der knapen op de foto. Na de Tweede Wereldoorlog is dit gebruik in het ongerede geraakt, evenals zoveel andere tradities.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek