Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Auteur
:   B. van den Berg
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0494-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Op deze foto van 4 juli 1923 komen vijfenveertig leerlingen met hun onderwijzers voor, allen van de openbare lagere school te Haulerwijk (boven).
Bovenste rij: Trien Berga, Doetse en Griet Berga, Tietje Bouma, Griet de Vries, Jep Bouma, Anna? , juf Spa en meester Jongbloed (hoofd). Tweede rij van boven: Christien Spandaw-v.d. Mei, Fokke Stobbe, Jan Bouwknecht, Jan Bouma, Griet Dorenbos, Neel Bouma, Pietje Nyboer, juf Jongbloed-Ritsma en juf Van den Berg (handwerken). Derde rij van boven: Jappe ten Hoor, Bartje Blauwbroek, Eva Houkes, Tjitske Dorenbos, Tryntje Spandaw, Mart je Halbersma, Andries Hof, Sip Halbersma, Hannie Bosma, Henk Jongbloed, Griet Bosma en Griet v.d. Mei. Vierde rij van boven: Rink ten Hoor, Anna Blauwbroek, Geert Stobbe, Sietse Houkes, Anna v.d. Velde, Hendrik Doller, Janke Kroes, Broer Kroes, Mart je Hof, een onbekende en Geeske Nyenhuis. Onderste rij: Anna v.d. Ploeg, Geeske Veenstra, Janke v.d. Ploeg en Corrie Nyenhuis.
Deze leerlingen zijn vlak voor of tijdens de Eerste Wereldoorlog geboren.

32. Over de eerste School met den Bijbel, geopend op 1 augustus 1896, is in de vorige boekjes al veel verteld. Hier het hoofd der school van het eerste uur, Harm Thomas van Ek, geboren in 1866, met meester Hielke Oosterhof (achter hem), het latere hoofd van de School met den Bijbel te Haulerwijk-beneden, met een deel van de leerlingen in 1915 en enkele kinderen van meester Van Ek. Dat zijn: Gezina (geboren 1897, overleden 1918), Iet (was gehuwd met N. Offringa die nog in leven is) en Egb. (Ep; geboren 1907, overleden 1965). U ziet ze hier staan, op de tweede rij van boven (links). Verder, van links naar rechts, bovenste rij: Griet en Janke Wieberen Herder, Siebe Kuipers, Jan van Pieter en Fet Hoff, Sien G. Koops en de zonen van H. de Vries. Tweede rij van boven: Gezina, Iet en Ep van Ek, Hans en Wietse Schadenberg, Alle Foppe Reinders, Joh. J. Stavast, Ida J. Stavast, een onbekende, Bauke Sieberen Bies, juffrouw Post en meester H. Oosterhof. Derde rij van boven: handwerkonderwijzeres Dina R. Flik, Jan Boonstra. Tilly O. v.d, Meer, Richt Alb. Koning en broer Hans, Ebele W. V.d. Veen en zijn zusjes Iet en Iebeltje, dan Dirk David Huitema en broer Sietse, Jan Sieb. Bies en meester Van Ek. Vierde rij van boven: de beide zusjes Janke en Fokje O. V.d. Meer, Jan Anne de Jong, Gouke Berend Lammerts en zijn zus Sjoukje. Onderste rij: Bertus, Oeds en Geert Anne de Jong, Jan B. Lammerts, Melle Jan en Froukje Jan ten Hoor en Willemke Harke Klinker.
Het is 1915, hetzelfde jaar waarin de vaart vanaf de sluis te Bakkeveen tot aan de Kolonievaart met de stoommachine werd uitgediept, hetgeen maar weinig resultaat opleverde.

33. Op 1 augustus 1896 werd de eerste christelijke school, en wel die te Haulerwijk (midden), geopend. Later, in 1919, werden er nog twee gebouwd, een in boven en een in beneden, welke in 1920 werden geopend. Hoofd der School met den Bijbel te Haulerwijk-beneden werd meester Hielke Oosterhof. Hier een der eerste foto's van omstreeks 1920.
Bovenste rij, van links naar rechts: Aaltje Joh. Veenstra, Jantje Joh. Venema, Sietske J. Royenga, Trijntje T. Staphorst, Iet je S. v.d. Veen, Goitske K. Staphorst en Anna Hooysma. Tweede rij: juf Aaltje v.d. Veen, Hendrik K. Gorter, Alle Hendr. Venema, Pieter Joh. Veenstra, Koene T. Staphorst, Sjoerd J. Royenga, Renze Koene Staphorst, Homme Joh. Venema, meester Vos en het hoofd meester Oosterhof. Derde rij: meester Stob, Aafke S. v.d. Veen, Fokje O. de Vries, Wietske H. Kronemeyer, Anna D. Kronemeyer, Anna Joh. Veenstra, Fokje H. Kronemeyer, Grietje D. en Lieneke Dirk Kronemeyer. Onderste rij: de nog niet schoolgaande Sicco Oosterhof, Fokje H. Kronemeyer, Margaretha J. Royenga, Berend Joh. Veenstra, Jelte O. de Vries, Jitse J. Venema, Anna H. Kronemeyer en Anna O. de Vries.

34. Een schoolfoto van de leerlingen van de openbare school te Haulerwijk (beneden) omstreeks 1927. Na het eerste schoolhoofd J.H. Hasper (1818-1828) kwam K. Geel (1828-1838), na hem achtereenvolgens J. v.d. Veen (1838), S.M. v.d. Velde (1838-1839) en K. Cats (1839). Vermoedelijk omdat de huisvesting zo slecht was, vertrokken deze zo spoedig. Vervolgens J.W. Boomemmer (1839-1857), H.L. de Jong (1858-1863), P.C. Zijlstra (1864-1872), M.S. Maakal (1872-1873), F.W. Dijkstra (1873-1875), W. Posthuma (1875-1883) en A. Harsveld (1883-1898). Deze laatste had een goeie zangstem. Voor de ouderen nu op een beetje meer bekend terrein: A. Kuperus (1898-1903), W.F. Stedehouder (van 1903 tot 1907 te beneden en van 1907 tot 1910 te boven), J. Bokkens (1907-1924), H. Meyer (1924-1929), Tj. de Jong (1929-1931) en dan komt in 1932 meester Simon van Hasselt, geboren op 5 november 1900 te Siddeburen.
Hij is hoofd van de school van 10 februari 1932 tot 28 februari 1941, werd op last van de bezetter overgeplaatst naar een joodse school te Winschoten en toen die school werd opgeheven, verhuisde hij met zijn vrouwen twee kinderen naar Groningen, vanwaar zij allen zijn weggevoerd en nimmer teruggekeerd.
Een foto uit 1927. Bovenste rij, van links naar rechts: juffrouw Russchen, Jelle van Wallinga, Berend Oudeman, Jelke Nyboer, Jitske Pool, Jantje Oudeman, Betje Rense van der Ploeg en Jan Smid. Tweede rij: Sietske R. v.d. Ploeg, Lammigje Wietse v.d. Veer, Jantje Jan Wijnstra, Wietske Nyboer, Gerritsje S. Woudstra, Klaske Evert Wijkstra en naast haar meester Van Hasselt. Derde rij: Pieter R. v.d, Ploeg, Evert E. Voordewind, Luitzen Rink Veenstra, Jan D. Hofman, Fokje Wiebe van der Mei en Jan Evert Wijkstra. Vierde rij: Jeltje Nyboer, Aukje Niekus Poutsma, Arme R. v.d. Ploeg, Geert E. Voordewind, Hermien Sophie van Hasselt (Sophie Cato - het zusje - was jonger), Johanna R. v.d. Ploeg, Sjoukje Fokke Veenstra, Auke Thies Poutsma (later onderwijzer geworden en bij de politionele actie in Indonesië omgekomen) en Jan Wietse Wijnstra.
De in 1953/1954 nieuw gebouwde openbare school te Waskemeer (het vroegere Haulerwijk-beneden) is genaamd "Meester Van Hasseltsehooi" .

35. Over de openbare lagere school te Haulerwijk-beneden hebben wij u op de vorige bladzijde reeds veel verteld. Wij willen hier volstaan met te melden dat deze foto dateert van 1925, toen de schoolkinderen met een deel van de ouders een dagje uit waren. Hoofd van de school in die tijd, van 1924 tot 1929, was H. Meyer.
Bovenste rij, van links naar rechts: Bouwe van Houten, Wiemer Hoekstra, Anne Hoekstra, Jeen Pool, Oebele v.d. Werf, Tjeerd van Houten, Jan Jouke Bakker, Sipke Sietse Woudstra, Hendrik Jan Wijnstra, Jeen W. Hoekstra, Anne Bouwe van Houten en Harm Meyer. Tweede rij: Trijntje E. Voordewind, Wiepkje (gehuwd met Hendrik de Haan), Antje (gehuwd met Harm Varwijk), Bontje (gehuwd met Sietse Woudstra), dan de echtgenote van L. Bruggen, Anna (gehuwd met Hendr. de Vries), weduwe J. Wijnstra, Lamkje (gehuwd met Meine v.d. Veer), Iebeltje (gehuwd met Barteld v.d. Werf), Hiltje (gehuwd met Bouwe van Houten), Johanna (gehuwd met Sipke Woudstra), Dirkje (gehuwd met Libbe de Vries), Wim (gehuwd met Niekus Poutsma), Niekus Poutsrna en H. Varwijk. Derde rij: Hinke Bakker, Tiete Hoekstra, Janke (gehuwd met Wietze v.d. Veer), dan de dames Meyer met naast hen meester H. Meyer, juffrouw Russchen, Wapke Sipke Smid, Grietje Rense v.d. Ploeg, Janke Sipke Smid, Geeske Haanstra en Zwaantje L. de Vries. Vierde rij: Roel Hendr. de Haan, Alie W. Hoekstra, Iemkje Vegte, Sjoukje Sj. Bakker (haar vader was machinist bij de zuivelfabriek), Leent je Sipke Woudstra, Roelof J. Wijnstra, Sikke W. Hoekstra, Anne B. v.d. Werf, Siebolt B. van Houten, Jilt Jan Wijnstra, Dirk S. de Boer, Jan Geert Pool, Aize Haanstra en Sipke Woudstra. Onderste rij: Jan A. Hoekstra, Lammie L. V.d. Veer, Sijke Hendr. de Haan, Fetje L. Bruggen, Jitske E. Voordewind, Genie W. Hoekstra, Aaltje Zw. Postma, Gerritje Woudstra (dochter van Sietse), Iefke Sj. Bakker, Hiltje S. Smid, Geert Ev. Voordewind, Hendrikje H. de Vries, Jantje Jan Wijnstra, Aukje Niekus Poutsma en Evertje B. van Houten naast Libbe de Vries.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek