COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2

Auteur
:   B. van den Berg
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0494-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Haulerwijk en Waskemeer deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. In oktober 1892 richt Gerrit de Vries, op verzoek van de vereniging "Vooruitgang" te Haulerwijk, aan de heer Y.W. Feikema, opziener der compagnons, een verzoekschrift om op die manier wat werk te vinden voor de Haulerwijkster arbeiders. Hij vraagt daarin beleefd doch dringend: "Mocht er enig werk zijn, dan de daghuur niet beneden de 50 ct. te zetten." Later, van 2 mei 1903 tot 31 oktober 1913, was Y.W. Feikema burgemeester.
In Hepkema's krant van 19 januari 1895 werd door meester Harsveld. hoofd der school te Haulerwijk-beneden, op verzoek van "Vooruitgang", een advertentie geplaatst dat op woensdag 23 januari 1895, des middags, in de herberg van Koert Nyland opgericht zal worden een vereniging "Door Arbeid tot Verbetering". Dit gebeurde op voorstel van Oege Offringa.
November 1895: de vereniging "Door Arbeid tot Verbetering" organiseerde dat gedurende de winter aan een achttal personen les zal worden gegeven in klompen maken. H. Hagedoorn te Zevenhuizen en H.F. Beyert te Haulerwijk is opdracht gegeven hierin les te geven. Op 6 december wordt aangevangen en als het resultaat goed is, dan volgt uitbreiding van de afdeling. Op 15 oktober 1896 besluit de afdeling dat ook in de winter van 1896 beproefd zal worden een aanvang te maken met het vervaardigen van biezen matten en heideboenders. De klompenmakerij wordt voortgezet. Op 22 oktober werd uit zes sollicitanten H. Hagedoorn, toen te Kloosterveen. benoemd als klompenmakersbaas, die ook in 1895 reeds les gaf. Jisk van Goienga en Roel van Wijk leerden onder anderen ook het klompen maken. 1900: de klompenmakers in Ooststellingwerf krijgen hout uit Rusland.
Ook nu, in 1979, heeft Haulerwijk, als een der weinige, nog een echte klompenmaker, die nog met de hand een paar klompen kan maken. Het is de nu achtenzeventigjarige Johannes van der Ley, die zich in 1924 in Haulerwijk vestigde en nu nog dagelijks bezig is, hetzij dan machinaal, klompen te maken. Hier zien we hem op een tentoonstelling in de gemeente, bezig met de hand klompen te maken.
Op verzoek van de vereniging "Vooruitgang" nam de vereniging "Door Arbeid tot Verbetering" contact op met de bekende Amsterdamse filantroop P.W. Jansen, die dan op 17 april 1899 ongeveer veertig hectare heidegrond koopt onder Haulerwijk (beneden). Over ontginning en in cultuur brengen van de grond en over de aanbesteding van de boerderijtjes misschien later meer.

37. Op 10 november 1820 hield notaris Dominicus Surmgas, openbaar notaris residerende te Beetsterzwaag, ten huize van de weduwe Engbert Abeles Wie ring, kasteleinske te Bakkeveen, een provisionele verkoping van vastigheden, dit in opdracht van Grietje Harmens, weduwe van Alle Ybeles. Onder andere het achtste perceel: De geregte helft van eene huizinge en schure met horinge, bomen en planten staande en gelegen op Haulerwijk, gequoteerd met nummer vijf "de Punt" op de uitgang van Hendrik Albertse en Arend Andries Zathe met hierbij ongeveer 5 bunders en 51 vierkante roeden, 15 vierkante ellen en 46 vierkante palmen (samen zes morgens), bouw- en weiland en heideveld, hebbende naastgelegen ten Oosten, Westen en Zuiden, de Heeren Compagnons en ten Noorden, bezwaard met een jaarlijkse pagt van vier Nederlandsche guldens, twee en zeventig en één tweede cent aan de erven van wijlen den heer Augustinus Lycklema à Nyeholt. Beschreven door Albert Harmen Ploeg, arbeider wonende te Haulerwiik, geboden hebbende eene somma van, een honderd veertig Nederlandse Guldens. (De "Nederlandse gulden" of "goud gulden" is f 1,40.)
Bedoeld perceel is voor de geboden som provisioneel aan de gemelde persoon toegewezen, in tegenwoordigheid van Lieuwes van Leeuwen, deurwaarder van het .Vredesgeregt". Deze "zes morgens" was de helft van de "twaalf morgens", die bij de behuizinge behoorden. Bij de definitieve verkoop werd Oene Dijkstra uiteindelijk eigenaar. Diens dochter Anna trouwde met Andries Engberts, die later op de "plaats" kwam te wonen; hij werd toen de "Punteboer". Zij kregen twee zonen, Oene en Hendrik, en drie dochters. Op deze foto staan Tryntje en Froukje, de derde dochter was Sophie.
De weg liep achter het huis langs, verder langs de zijgevel en vervolgens voor de grenspaal naar de provincie Drente. De schaapskooi, links, staat dus niet meer in Friesland, maar behoorde later wel bij de boerderij. Op de achtergrond de "Scheidingsreed". Na Andries Engberts kwam zoon Oene op "De Punt" te wonen en nu woont de vierde generatie, Menso Engberts, op de tweeprovinciegrens. Het voetpad rechts gaat richting "Allardsoog". De foto is van circa 1924.

38. De baptisten zondagsschool was voor de Tweede Wereldoorlog een samenkomst voor kinderen op zondagmiddag om te luisteren naar een Bijbelverhaal en om christelijke liederen te zingen. Deze school werd enorm druk bezocht door vooral kinderen van buitenkerkelijke gezinnen. Men vervulde er ook een maatschappelijke taak en tijdens de kerstfeestviering werd aan alle zondagsschoolgaande kinderen door de vrouwenvereniging zelf gemaakte kleding verstrekt. Extra aan de meest behoeftige gezinnen. De baptistenzendelingen werkten veelal in de Belgische Congo, waar men later de vervaardigde kledingstukken naar toe zond. Hier die vereniging mét de zelf gemaakte kleding.
Boven, van links naar rechts: Luitsens Tine Dikkens-Bergsma, Fine Wagenaar-Roffel, Marie Akker-van der Meer, Geertje Diekema-Spandaw, Martha (echtgenote van Klaas de Groot), Anna Oostingh-Jansma, Gerke Trientje Vegelien-van der Mei, Fopkje (huisgenote bij dominee Slort), dan een niet te herkennen lid, Jans Planting-de Vries, de echtgenotes van Bastiaan Veenstra en commies Bos, dan, half te zien, Willems Jantje Dikkens-Dijkstra en Jantje van der Mei-van Dam. Voorste rij: Griet Koenen-van Wijk, Lam Dikkeris-Buist, Bouwina (echtgenote van bakker Jansma), Klaasje de Vries-Hoeksema (vroedvrouw), Mat Vonk-Beyert, haar dochter Wim Hessels-Vonk, Wietske Heks-Hof, Martha (echtgenote van Wietse Joeke v.d. Mei) en Getje de Vries (beter bekend als "tante Get").

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek