Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4392-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Toen we twee jaar geleden "Kapelle-Biezelinge in oude ansichten dee I 2" samenstelden, werd daarin een aantal foto's opgenomen, waarvan de nadruk meer lag op de mensen dan op de oude dorpsgezichten. We hebben dat bewust gedaan, om het geheel wat afwisselender te maken. De ervaring heeft geleerd dat het juist deze foto's zijn, die velen het meest aanspreken, vooral omdat "de mensen van toen" zoveel mogelijk bij name zijn genoemd. Een en ander heeft ertoe geleid dat we nu deze "Kent u ze nog ... "-uitgave aan u voorleggen, die volle dig is gewijd aan de mensen van Kapelle en Biezelinge uit de periode v66r 1940.

We schrikken ervan als we bedenken hoe lang 1940, een jaar dat we toch als een werkelijk breekpunt in de geschiedenis kunnen beschouwen, alweer achter ons ligt. Voor degenen die na die tijd zijn geboren en opgegroeid, is het iets onbevattelijks, voor de genera ties die zelf ook de tijd erv66r hebben gekend, is het "Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen" ondertussen werkelijkheid geworden en is er in de fete's die we in dit boekje zien een duidelijk herkennen. Aan de ene kant weemoed, aan de andere kant verbazing om te zien hoe we zelf en hoe de vele bekenden zijn veranderd, ouder geworden of er vaak niet meer zijn. Wat bij het doorbladeren van deze uitgave voor iedereen duidelijk zal zijn, is dat we nu, in de jaren zeventig, in een ander tijdperk leven dan in de jaren van 1900 tot 1940. Het was toen zeker niet voor iedereen een gouden tijd. We hebben bij het opsporen van de foto's vele verhalen gehoord over de armoede, de moeilijke omstandigheden waaronder men vaak moest werken voor een karig loon, maar ook over de gemoedelijkheid en de bereidheid om samen op te trekken in de buurten en de verenigingen. Kapelle en Biezelinge waren nog de dorpen van vroeger, met de gesloten leefgemeenschappen, zonder de uitgebreide nieuwe woonwijken, waarvan velen nog nauwelijks de straatnamen kennen, zonder complexen sportvelden en bejaardenwoningen en zonder parkeerproblemen. Maar zo zullen in een andere tijd alle zaken die we nu als normaal ervaren, verouderd zijn, en de fete's van "vandaag" zowel met weemoed als met verbazing worden bekeken door degenen die zich nu hooglijk verbazen over het feit dat de oudere genera tie er behoefte aan heeft om terug te denken aan hoe het is geweest... en nooit meer zal zijn.

We hebben getracht een zodanige verscheidenheid aan foto's bijeen te brengen, dat zoveel

mogelijk facetten van het dagelijks leven de revue passeren. Ook hebben we regelmatig een keuze moeten maken; de ene foto wel opnemen, de andere niet. Daarom ook zal het voorkomen, dat we de opmerking krijgen: juist die of die foto mis ik er in. Maar er zijn nu eenmaal zoveel foto's bewaard gebleven, dat ze onmogelijk allemaal een plaatsje konden krijgen. We hebben ons uiterste best gedaan om de namen van al degenen die we op de foto's zien, zo secuur rnogelijk weer te geven. Op velen is hiervoor een beroep gedaan en zelden was dat tevergeefs. We zijn dan ook bijzonder blij dat zovelen spontaan hebben meegewerkt om deze uitgave te helpen maken tot wat het is geworden. Anders had dat ook beslist niet gekund! En dan zal het, ondanks alle zorg die er aan is besteed, nog wel voorkomen dat er eens een verkeerde naam is gebruikt. Als dat wordt geconstateerd, willen we hiervan graag in kennis worden gesteld en verder hopen we dat u er dan begrip voor hebt, dat het soms wel erg lastig was.

Ten slotte spreken we de hoop uit dat we in zoverre in onze opzet zijn geslaagd, dat u het resultaat met genoegen wit bekijken,

1. In de tijd waarin het karretje van Adriaan Daane, bespannen met het grijze paard Trui, een gewone verschijning was in de Kapelse straten en dreven, zal men niet hebben beseft dat wij nu een dergelijke foto met wat weemoed bekijken. Wij hebben dan nu wel onze auto's, onze snelwegen en vele andere zegeningen van deze modeme tijd, maar de folklore en de gemoedelijkheid zijn verdwenen. Velen van ons zien het karretje nog voor zich, waarmee vrijdags het vlees vanuit de slagerij in de Ooststraat werd rondgebracht en dat voor velerlei zaken werd gebruikt, maar het zou echt niet meer passen in het straatbeeld van vandaag. De foto dateert van circa 1908 en is gemaakt voor de schuur van Adr. Daane in de Ooststraat, op de rijstrook tussen de schuur en de oude dorpsvate, die ook al vele jaren geleden is gedempt. Waar is de tijd gebleven? Voor het wiel staat Adr. Daane, bij het paard Bas Daane, in het karretje zit Gommert Daane en het jongetje voorop is Daan van Maris, een van de kleinkinderen.

2. Nog tot in de beginjaren van deze eeuw kende men de situatie, dat de echte boerenbedrijven hun plaats had den tot midden in het dorp en in de directe omgeving daarvan, De vroegste hofsteden zijn midden in de dorpen gebouwd, in eerste instantie vanwege de hogere ligging dan grote delen van het buitengebied. 's Winters stonden, voordat de afwatering voldoende was geregeld, grate langdurig onder water en de hoger gelegen stukken waren dan zeer moeilijk bereikbaar. Ook de veiligheid van de bewoners zal zeker een ral hebben gespeeld.

De hofstede die we hier zien is het hof "Maalstede", een ondertussen al vele jaren verdwenen boerderij van het echte Zuidbevelandse langgeveltype met de schuur in de lengterichting aan de woning vastgebouwd. Deze hofstede stond op de hoek Maalstede-Spaartweg; de plaats waar nu het tuincentrum van Liere is. De foto dateert van circa 1895, de tijd dat Zeger de Groene hier was gevestigd. Op de hoek van de woning staat, met het jachtgeweer in de hand, Dignus Schipper, naast hem Zeger de Groene en, met de armen over elkaar, Maatje de Groene-Nijssen; met de korf in de hand Dina de Groene, bij het begin van de schuur staan Willem en Adriaan en op de menwagen zit Arie de Groene. De overige personen kunnen we niet thuisbrengen.

Om nog eens aan te geven hoe ook het boerenleven in een halve eeuw is veranderd, halen we nog even enkele dingen aan uit de aankondiging van de koopdag, die bier in 1908 plaatsvond: karnhond met hok en ketting, molbord met ketting, rosmolen met dorschmachine, schapenmolen, 2 geeselsteenen met paarden, zaaiviool, kalverbak.

3. Jagers met de dubbelloops jachtgeweren onder de arm en de buit voor de voeten. Een foto, gemaakt omstreeks 1920 in de tuin van Ko Burger aan de Biezelingsestraat.

Van links naar rechts staan op deze foto: Klaas Duivewaarde, Jan van Wingen, Ko Burger, C.D. Vereecke en jachtopziener Willem van de Linde.

4. De foto is lelijk beschadigd, maar dermate zeldzaam, dat we niet willen nalaten haar op te nemen. "Personeel van de boomkweekerij Pomona te Kapelle bij Goes" staat er op de lei die Rinus Kramer tussen zijn armen geklemd houdt. De kwekerij "Pomona" werd geexploiteerd door J.e. Persant Snoep en lag oostelijk van de Biezelingsestraat, waar nu het voormalige bejaardentehuis "Pomona" staat, en daarachter. In de eerste decennia van deze eeuw bezat Kapelle verschillende van dergelijke boomkwekerijen.

We zien hier, van links naar rechts, op de bovenste rij: Adr. Landman, koetsier Goeree, opzichter Jan de Jonge, Michiel Hoogesteger, Piet Minnaar, volontair Peter Vos, Hubrecht Beenakker, Aarnout Spruit en Adr. Kosten. Op de tweede rij: Lein van Willegen, Adr. Korstanje, Adriana Gelok, Jaap van Willegen Gzn., Theewis Gelok, Jan Duivewaarde en Stoffel Groenleer. Zit tend op de grond: Neeltje Gelok, Rinus Kramer en Jannetje Kramer. De foto is van 1912.

5. Destijds vond er in Kapelle op flinke schaal groenteteelt plaats, bestemd voor de conservenindustrie in Princenhage en later voor de op de hoek van de Maalstede en de Vroonlandseweg gestichte fabriek, die even wei maar een beperkt aantal jaren op volle capaciteit heeft gewerkt.

We zien hier een foto, gemaakt in 1914 of 1915 op .Jiet lage weitje", waar men bezig is met het wieden van de sniiselderie. Ret lage weitje lag rechts van het Paddeweegje, tegenover het Doolhof. (Deze oude veldnaam "Doolhof' niet te verwarren met de straat van dezelfde naam! )

We zien, van links naar rechts, op deze foto: Adriaan van Liere, Adriaan Saaman, Piet Bolle (in 1921 naar Amerika vertrokken), Mina van der Kuyl-Walrave, Ko Cabboort en Rika van der Schraaf-Saaman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek