Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4396-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sint Annaland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Cooperatieve Kolenvereniging "Ons Belang" werd in de zaal van cafe "Havenzicht" deze opname van het bestuur gemaakt. In Sint Annaland sprak men altijd van de Kolenbond, die in 1908 werd opgericht. Van links naar rechts poseren achter de tafel: Adriaan van der Welle, Andreas Pieter Bil, die onderwijzer was aan de openbare lagere school, Cornelis Verhoole, Cornelis van Dussen, die tevens beheerder was van de in de Achterweg (thans de Weststraat) gelegen weegbrug, Willem Abraham Boogaard en Jacob Elenbaas.

Wanneer de beurtschipper met een schip kolen in de haven van Sint Annaland aankwam, kregen de leden van deze Kolenbond bericht om de kolenhokken open te zetten, want de kolen zouden op een bepaalde datum worden bezorgd. Hie rb ij verleende de zogenaamde hittenploeg haar gewaardeerde medewerking, want de kolen werden dan per wagen, getrokken door een hit, bij de mensen aan huis bezorgd. Later werden de kolen eerst opgeborgen in de schuur van Martien Moerland. (Of, zoals men in Sint Annaland zei: "De schuur van Martien van den Diekbaes".) Vanuit deze schuur werden ze dan later onder de leden gedistribueerd. Met de komst van het aardgas werd ook de Kolenbond in Sint Annaland opgeheven. Toen destijds de heer A. van der Welle afscheid nam van het bestuur, kreeg hij uit waardering voor het vele werk dat hij in het bestuur had verricht, een wandelstok met zilveren handvat.

6. Links: De laatste jaren zijn er in Sint Annaland heel wat kleine winkeltjes verdwenen. Dat was ook het geval met de winkel van het echtpaar Huibrecht Gaakeer Abrahamzn. en Janna GaakeerTheunisse, dat in de Langestraat van Sint Annaland een winkel dreef in huishoudelijke artikelen. Deze winkel was gevestigd in het pand aan de Langestraat waar thans Iman Rijnberg woont. Men kon er van alles kopen, zoals potten en pannen, lampeglazen en katoentjes voor petroleumlampen. Op de stoep stonden harken, prikkeldraad en dergelijke. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Sin t Annaland hen nog wel herkennen.

Rechts boven zien we een opname van de muziekvereniging "Accelerando", genomen tijdens een festival in het naburige Stavenisse. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: J. Vroegop, M. Moerland, L. van Poortvliet en A.A. van Luijk. Op de tweed ¤I rij kijken ons, van links naar rechts, aan: Jacs. Soeters, P. van Bendegom, H. Overbeeke, M. Leune, L. van Daalen, 1. Overbeeke, J. Steketee, J. Keur, S. Everaers, M.J. Overbeeke, D. de Jonge, A. Soeters, L. van Poortvliet, M.F. van Hal, M. de Jonge, A. Gunst, J. de Jonge, Abr. A. Goedegebuure, M.P. Lanooy (met dirigeerstok), A. Steketee (vaandeldrager) en W.A. Boogaard. Vooraan op de grand zitten de jonge muzikanten A.J. Boogaard, Adr. Kodde, J. Boon, L. Slager Hzn., Fr. Weijler en Adr. A. Goedegebuure.

Rechts onder zien we een le uk plaatje van de prijswinnaars van een versierde wagen, waarmee men op het schoolplein had geposeerd ter gelegenheid van de huldiging van de muziekvereniging "Accelerando". Men ging toen naar Bergen op Zoom. In de ouderwetse auto poseren, van links naar rechts: Neeltje van der Klooster, Dien Slager, Leuntje Soeters, Jannetje Boogaard, Pie Quakkelaar (men zei in Sint Annaland altijd: "Pie van den dokter") en Jo Soeters. Rechts voor de auto kijkt Izak Wielaard, uit het naburige Sint Maartensdijk, ons aan, die met het gezelschap dames naar Bergen op Zoom was gereden!

7. In de jaren dertig werd door het aannemersbedrijf De Oude en De J onge uit Zierikzee de Javadijk gereeonstrueerd. Er waren drie grote boehten in deze dijk, de Javaboeht, dieht bij het dorp, de boeht bij "Elenbaasje van de Draai" en die bij de boerderij van mejuffrouw Tannetje Kodde, waar thans A. de Wilde woont. Op dit plaatje zien we een afbeelding van het reehttrekken van de Javabocht. We zien aan het werk, van links naar rechts: Johannes den Engelsman, Leen van Splunter, Marien Voshol, Dies Luijk, Abraham Goedegebuure en Willem van Vossen (woonde in de Klippelstraat). Achter Marien Voshol is Johannes Heijboer (Johannes van Antje) met een van de vier paarden van landbouwer Elenbaas aan het werk. Links zien we de huisjes van Java, waarlangs de oude dijk was gelegen; later, toen de bocht uit de dijk was verdwenen, werden er in de gevels zo hier en daar ramen gemaakt. Tussen de twee bomen waar Willem van Vossen staat, ontwaren we de opslagplaats van hout van David Ridderhof. Op de aehtergrond zien we de huizen van de haven.

8. Het is al weer heel wat jaren geleden dat de melk, zo van onder de koe, in Sint Annaland aan de man werd gebraeht. Op dit leuke plaatje zien we melkboer Adriaan den Haan, die in Java woonde en die met de melkwagen, getrokken door een paard, de melk uitventte. Hij deed dit voor landbouwer Pieter Hage, die zijn boerderij had onder de toen nog zelfstandige gemeente Sint Annaland. Hoewel het dorp niet zo groot was als thans, was het toeh een hele rit om alle mensen van melk te voorzien. Maar op dinsdag was het zogenaamd karnemelksdag en had hij het wel wat drukker dan op de gewone dagen. Maar geen nood! Zijn vrouw ging dan ook mee, zodat de taak wat werd verlicht.

Links zien we nog een gedeelte van de kerkgraeht, die rondom het terrein was gelegen, waarop de hervormde kerk en de seholen stonden. Reehts zien we nog een gedeelte van het ijzeren hek, dat toegang versehafte tot het voormalige postkantoor. Op de aehtergrond zien we de woningen (van links naar reehts) van A. Rijnberg, N. Overbeeke, Fr.J. Burgers en C. van der Weel. Boven het ijzeren hek is nog juist een venster te zien van de woning van Q. Hage, die in dit pand een kruidenierswinkel had.

9. Links boven poseert een in Sint Annaland bekende persoonlijkheid, namelijk de oude veerman Arie van Schouwen, die in de jaren twintig van de vorige eeuw werd geboren en in 1905 overleed. Wanneer men vroeger het eiland Tholen bezocht, moest men gebruik maken van een veerboot of van een pont. Het ging wel niet zo vlug, maar de overtocht kon erg gezellig zijn. Van Schouwens dochter was getrouwd met de in Sint Annaland bekende Come lis A. Weijler, van wie elders in dit platenboekje een opname voorkomt; hij had een zoon, Arie M.L. Weijler, die naar zijn grootvader van moeders zijde werd genoemd. Vroeger was het eiland Tholen een geisoleerd gebied. Maar door de aanleg van de bruggen en de vaste oeververbinding met Sint Phi1ipsland is dit gebied uit zijn isolement verlost. Het beroep van veerman komt in Sint Annaland niet meer VOOL Er was geen opvolger, gezien het geringe gebruik van het veerbootje.

Rechts boven kijkt ons een zeer bekende persoonlijkheid uit Sint Annaland aan, namelijk Dingenis Goedegebuure. Hij was grafdelver in Sint Annaland. Tevens was hij actief lid van de muziekvereniging "Accelerando", waar hij met J. van Bendegom en J.e. Soeters lange tijd muzikant is geweest. Hij werd in 1863 geboren, was 79 jaar lid van de muziekvereniging en overleed in 1961 op de hoge leeftijd van 98 jaar. Het zal niet iedereen te beurt vallen om, op een jaar na, tachtig jaar lid te zijn van een verenigingl WeI een grote prestatie, dank zij zijn goede gezondheid, Hij heeft nog enkele jaren in Ridderkerk gewoond.

Links onder zien we Jan Willem Slager, die geboren werd op 23 april 1844. Hij was onderwijzer aan de openbare lagere school en woonde destijds met zijn vrouw, Elena Slager-Bruijnzeel (geboren 8 januari 1853 en overleden 11 december 1924) in de woning aan de Langestraat, waar momenteel de horloger Johs. Walhout zijn zaak heeft. Hij was een van de mede-oprichters van de Cooperatieve Boerenleenbank, die op 9 april 1913 werd opgericht, bij het passeren van de akte van oprichting door notaris B.J. Timmerman. Slager is slechts kort lid van het bestuur geweest, want op 11 februari 1914 overleed hij. Bij ontstentenis van de hervormde predikant las hij destijds rnenigmaal een predikatie in de hervormde kerk.

Rechts onder poseert nog een in Sint Annaland bekende persoonlijkheid, namelijk Willem Adrianus Dormaar. Hij werd op 22 februari 1879 te Westkapelle, op Walcheren, geboren. Hij was de zoon van Jacobus Dormaar en Sina J obse. In 1904 kreeg W.A. Dormaar zijn aanstelling als waterbouwkundig ambtenaar van de calamiteuze Suzannapolder in Sint Annaland. In verband

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek