Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Kent u ze nog... die van Sint Annaland

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4396-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sint Annaland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Op het linker p1aatje zien we het gezin van dominee G. Lans, waarvan door fotograaf Joh. de Jongh, wonende op de Markt in Oosterhout, deze foto werd gemaakt. Dominee Gabriel Lans werd op 27 oktober 1879 geboren. Na zijn theologische stu die werd hij door het provinciaa1 kerkbestuur van Utrecht toege1aten tot de evangeliebediening in de hervormde kerk. Op 9 januari 1910 verbond hij zich aan zijn eerste gemeente Doeveren. Hij was de vijfentwintigse predikant van de hervormde gemeente van Sint Anna1and, die hij diende van 31 maart 1912 tot 28 juni 1914, toen hij naar Ooltgensp1aat vertrok. Op deze foto zien we dominee G. Lans en mevrouw A.C.M. Lans-van Dongen. Op het tafeltje zit de k1eine Gabriel Lans junior met zijn paardje. De kleine Gabriel werd in 1914 in de pastorie aan de Langestraat te Sint Anna1and geboren. Na zijn emeritaat heeft dominee Lans zich gevestigd in Putten op de Ve1uwe. Op dinsdag 4 november 1952 heeft dominee G. Lans, emeritus predikant toen een gedachtenispredikatie gehouden ter ge1egenheid van het veertigjarige bestaan van de hervormde mannenvereniging op gereformeerde grondslag "De Heere is mijn Banier". In deze eerste winteravonddienst bediende dominee Lans het woord uit Hebreeen 11 vers 30.

Rechts boven zien we het gezin van dominee J. de Voogd, gekomen van Cats op 8 september 1901 en vertrokken naar's Heer-Arendskerke op 8 december 1907. Hij was de drieentwintigste predikant van de hervormde gemeente van Sint Anna1and. Tijdens zijn ambtsperiode liep in 1906, ten gevolge van de hoge watervloed, de Suzannapo1der onder water. Daadwerkelijk heeft hij de strijd tegen de waterwolf aangebonden door mee te helpen een dijkje op te werpen, dat later het Domineesdijkje werd genoemd. Van links naar rechts poseren: een onbekende, dominee J. de Voogd, met op de arm zijn dochtertje Corrie de Voogd, mevrouw De Bode, de moeder van zijn vrouw, mevrouw de Voogd-de Bode en in het kruiwagentje zit Nico de Voogd, die later ambassadeur werd in Japan. Op 8 december 1907 preekte hij afscheid met a1s tekst Deuteronomium 30 vers 19.

Rechts onder staat het gezin van dominee W. van Griethuijsen op de foto. Dominee Warner van Griethuijsen werd op 12 januari 1910 geboren. Na zijn theologische stu die werd hij in 1934 door het provinciaal kerkbestuur van Drente toegelaten tot de evangeliebediening in de hervormde kerk. Van 23 september 1934 tot 6 maart 1938 stond hij in Lopikerkapel. Op zondag 13 maart 1938 werd hij door de consu1ent van de hervormde gemeente van Sint Anna1and, dominee J.

Batelaan uit Stavenisse, bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Sint Annaland. Hij was de dertigste predikant van de hervormde gemeente van Sint Annaland en vertrok 11 december 1949 naar Numansdorp, waar kort daarna in de hervormde pastorie deze foto werd gemaakt, waarop van links naar rechts poseren: Wim van Griethuijsen, dominee W. van Griethuijsen, Ineke van Griethuijsen, Henk van Griethuijsen en mevrouw Gre van Griethuijsen-van Kooten. Vooraan op de vloer zit Dick van Griethuijsen.

16. Ret is al weer heel wat jaren geleden, dat een gedeelte van de familie Moerland op de foto ging. We zien ze hier op dit unieke plaatje, genomen op de Ring in Sint Annaland. We zien, van links naar rechts: Johannes Moerland met aan de hand de stamboekmerrie (in Sint Annaland zei men altijd Johannes van Triene), mevrouw Triene Moerland-Goedegebuure, die hier nog de Thoolse muts draagt, Anna Goedegebuure, Martien Goedegebuure (beter bekend als Martien van den diekbaes), Adriaan Moerland en Bart Moerland. Martien Moerland heeft een van zijn twee dochtertjes aan de hand, namelijk Trix Moerland. Helemaal links boven is nog juist een gedeelte van het huis te zien waarin landbouwer D.J. Ketting woonde. Verder zien we de deur van de woning van schoolschoonmaker Adriaan van Dijke en de woning van metselaar Cornelis Burgers, die nog in de oude toestand verkeert. Daarnaast staat het huis van de familie Moerland op de hoek van de Ring en het Schermerspad dat dateert van 1902. Ret hekje voor deze woning is in de loop der jaren uit het straatbeeld verdwenen. Thans woont daar Andries Fase, schipper in ruste.

17. Sint Annaland heeft een tijd gekend, waarin er niet minder dan vier smeden waren, en wel M.J. van Beek aan de Ring, Johs. Hendrikse aan de Achterweg, M.P. Lanooy aan de Langestraat en J. Verhoole eveneens in de Langestraat, Laatstgenoemde was aanvankelijk hoefsmid, maar in de jaren dertig veranderde dit, Hendrikse en Verhoole waren kachelsmeden, terwijl Van Beek en Lanooy hoefsmeden waren. Op dit unieke plaatje zien we smid M.P. Lanooy met zijn knecht Jacob Plandsoen, uit het naburige Oud-Vossemeer, ieder met een wagenwiel over de Ring lopeno Naar alle waarschijnlijkheid komen ze van smid Van Beek of eventueel van wagenmaker Van de Repe vandaan. Voor de smederij lag een zogenaamde wielsteen, die een doorsnede had van honderd vijfenzeventig centimeter. Vroeger werden ijzeren velgen om de houten velgen van de wagenwielen geslagen, Midden in deze arduinen steen was een gat van ongeveer vijfenzeventig centimeter, waarin de naaf van het wiel paste. Toen echter de luchtbanden de houten velgen hadden verdrongen, was het met het gebruik van de wielsteen gedaan. In de voor de smederij staande stravalje, of ook wel paardenhoefstal genoemd, besloeg Lanooy destijds de paarden, die inmiddels door de trekker zijn vervangen. Links is nag juist een gedeelte zichtbaar van de kerkgracht, die in het midden van de jaren dertig is gedempt. Tijdens het samenstellen van de kopie voor dit platenboekje is de laatste smid in Sint Annaland, J. Hendrikse, er mee gestopt, zodat dit beroep in Sint Annaland nu niet meer voorkomt.

18. Links boven zien we een opname van de hervormde jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag "Tot de Wet en tot de Getuigenis", in Nijmegen gemaakt tijdens een gehouden reisje. Van links naar rechts poseren, staande: Kees van Beveren, Johannes Boogert, Jacobus Hage, David Hendrikse, Johannes Vroegop, Frans Goedegebuure, Karel Koetsdijk (onderwijzer aan de school met de bijbel), Kees van Oost, dominee H. (Hendrik) Kraay, Kees Geluk en Gerard Goedegebuure. Gehurkt kijken ons, van links naar rechts, aan: Marien Overbeeke Nieszn., Leen Goedegebuure, Bram Soeters Janzn., Huibreeht van Dijke, Izak Goedegebuure en Piet Fase Wzn. Frans Goedegebuure, Kees van Oost en Gerard Goedegebuure gingen als gast mee. Laatstgenoemde (Gerard Goedegebuure) was erevoorzitter van de jongelingsvereniging. Toen dominee Kraay in Sint Annaland kwam, heeft hij deze vereniging heropgericht. Dit reisje werd in 1934 of 1935 gemaakt.

Rechts boven poseert de voetbalvereniging "W.H.S." op het speelveld bij Akkermans. Op de foto, die dateert van de jaren veertig, poseren, van links naar rechts: Rook Rijnberg, Gabriel Heijboer, Wim Rijnberg Mzn., Jan Verhoole en Jacob Burgers. Gehurkt kijken ons aan: Bram Soeters Jacszn., Bram Soeters Janzn. (was toen keeper), Iman Rijnberg en Jaap Heijboer. Twee spelers ontbreken op dit plaatje!

Links onder staat het christelijk gemengd zangkoor "V.Z.O.,S." opgesteld, in de zaal van de stiehting "Vrederust" in Bergen op Zoom, waar men in 1949 een uitvoering gaf. Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: A.J. Soeters, R. Quist en J. Bruijnzeel. Op de tweede rij: C. van de Repe, C. Goedegebuure Czn., J. Vroegop, J. (Jan) Vroegop, E. van Vossen, J. van Splunter, M. Rijnberg, Koos van Dijke, H. Moerland, P. van Ast en J. Gunst. Op de derde rij: Th. Overbeeke, A. Dake, J.N. Theunisse, J. van den Boogaard, Kr. van der Graaf, D. van Prooyen, C. Scherpenisse, D. Goedegebuure, J. Goedegebuure, G. van Vossen, M. Potappel, C. Scherpenisse (was toen de dirigent) en J. Bazen. Op de voorste rij: C. Rijnberg, M. Scherpenisse, J. van Oudenaarde, N. Scherpenisse, C. Snoep, A. Voshol, P. Goedegebuure en M. Dijkerna,

Rechts onder poseert het bestuur en de raad van toezicht van de Cooperatieve Boerenleenbank uit Sint Annaland voor het oude gebouw van voomoemde bank aan de Dorpsweg (later Bierensstraat). Van links naar reehts kijken ons aan: A.A. van Luijk, A.C. Breure, D. Dormaar, L.A. Goedegebuure JLzn., c.J.J. Kooijman (was toen voorzitter), A.A. Geluk (tijdens het samenstellen

van de kopie van dit platenboekje, in december 1977, voorzitter van de bank), J.J. Mosselman, Adr. D. Goedegebuure Abrzn. (de huidige kassier), N.M. Rage, Jb. Kloet, L.J. Breure.en Chr. J.C. Boot, destijds hoofd van de openbare lagere school en thans nog steeds hoofd van het boekhoudbureau. Evenals dat ook op andere plaatsen het geval was, werd de naam Boerenleenbank veranderd in Raiffeisenbank. Thans spreekt men kortweg van de Rabobank, die momenteel over een hypermodern gebouw beschikt in de Raiffeisenstraat van Sint Annaland.

19. Ret is al weer heel wat jaren geleden, dat in Sint Annaland een foto werd gemaakt van de leerlingen van de school met de bijbel. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Neeltje Boon, Jo van Houdt, Lee Theunisse, Krina Goedegebuure, Aberdien Bazen, Marie van Dijke, Pietje Feijtel, Marie den Engelsman en Aagtje Scheermeijer. Op de tweede rij: meester C. Rage, Bram Theunisse, Toon Scheermeijer, Adriaan Rijnberg, Willem Rijnberg, Bram van der Klooster, Teeuw Rijnberg, Ko Ridderhof, Marien van Beek, Jan Kurvink en Jan Quist. Op de derde rij: Ko Rage, Adriaan Theunisse, Johannes Quist, Toon Feijtel, Ko den Engelsman, Johannes Vroegop, Johannes Voshol, Kees Ridderhof (woonde op de boerderij van de heer C.J.J. Kooijman), Teeuw den Engelsman en het hoofd der school, C. van Houdt, Op de vierde rij: Janna Rijnberg, Engelien Rijnberg, Mina van der Klooster, Rosetta Ridderhof, Jannetje Rijnberg, Cornelia Rijnberg, Lientje Jeroense, Bet den Engelsman, Maatje van Houdt, Neeltje Kurvink en Ko Jeroense. Op de voorste rij: Adriaan Vroegop, Marinus Bazen, Adriana Snoep, Cornelia Snoep, Toos van Beek (met de lei, waarvan we het opschrift niet konden ontcijferen), Wout van der Klooster, Izak van Houdt en Jacob van der Klooster.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek