Kent u ze nog... die van Sint Maartensdijk

Kent u ze nog... die van Sint Maartensdijk

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4397-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Sint Maartensdijk'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De samenstelling van "Kent u ze nog ... die van Sint Maartensdijk" steunt op een brede fotobasis, beginnende bij het prille bestaan van Sint Maartensdijk tot de beeindiging van de gemeentelijke zelfstandigheid, op 1 juli 1971, door samenvoeging van alle gemeenten op het eiland Tholen tot een gemeente Tholen.

Het oudst bekende geportretteerde echtpaar is wel Frank van Borselen en Jacoba van Beieren, van wie de schilderijen in het gemeentehuis te Sint Maartensdijk aanwezig zijn. In de volksmond wordt van Jacoba van Beieren te Sint Maartensdijk nog immer vernornen, hoe wel het voormalige en in 1820 aldaar gesloopte slot meer naar de Van Borselens wijst.

Een beroemde Smerdiekenaar was in de zestiende en zeventiende eeuw Cornelis Vermuyden, wiens vader, Bartel Vermuyden, burgemeester van Sint Maartensdijk was. Hij vertrok naar Engeland voor het aldaar ontwerpen en uitvoeren van waterstaatkundige werken, waarvoor hij later in de adelstand werd verheven.

Bekend is ook de familie Was, van wie enige portretten in het gemeentehuis te Sint Maartensdijk zijn te zien. Leden van de familie Was hebben een behoorlijke rol gespeeld in de geschiedenis van Sint Maartensdijk, onder meer als chirurgijn, burgemeester, dominee, arts, notaris en meekraphandelaar. Daar het fototoestel omstreeks 1870 een algemeen gebruik verkreeg, wordt voor de verdere inhoud van dit boekje van de fotografische reprodukties van geschilderde portretten overgegaan op fotografische opnamen. Daarbij is uit het voorhanden zijnde materiaal van schoolfoto's, verenigingen, werkopnamen, personen, historische voorvallen enzovoort een dusdanige keuze gedaan dat voor vele Smerdiekenaars herinneringen worden getoond of opgehaald.

Dezerzijds wordt gehoopt dat de keuze van de afbeeldingen en de bijschriften voor veel belangstellenden genoegen en tevredenheid zullen geven. Zij die voorlichting en foto's hebben verstrekt alsmede medewerking hebben verleend, zeggen wij onze hartelijke dank. Ook aan de heer C.P. Pols te Zierikzee, door wiens initiatief en vooruitziende blik veel wetenswaardigheden voor het nageslacht worden bewaard. Wij hopen dat de belangstelling voor dit boekje niet zal ontbreken. De afgebeelde personen moeten worden gelezen van links naar rechts en de rijen van boven naar beneden.

1. Het oudst bekende geportretteerde echtpaar uit Sint Maartensdijk is hiernaast afgebee1d. Het zijn Frank van Borselen en Jacoba van Beieren, In 1434 werd hun huwelijk, na allerlei voorafgaande verwikkelingen, in de kerk te Sint Maartensdijk voltrokken. Jacoba stierf reeds in 1436 op zesendertigjarige leeftijd aan tuberculose op het slot Teylingen en zij werd naast haar vader, Willem VI van Holland-Henegouwen, in de slotkape1 te 's-Gravenhage begraven. Frank van Borselen was een der topfiguren van de Kabeljauwen. Hij was de vierde man van Jaboba en overleed in 1470.

De romantiek heeft bij de genoemde echtelieden niet ontbroken, zoals uit de geschiedbeschrijving blijkt. Wanneer "vrouwe Jacob", komende van Goes, haar intrek wilde nemen op het kasteel te Sint Maartensdijk, voer zij van Zuid-Beveland met een "cogghe" over naar Gorishoek, op het eiland Tholen. Vandaar werd zij per rijtuig afgehaald en bij aankomst te Sint Maartensdijk door heer Frank in een vertrek geleid, waarin een wandversiering van wilgetakken was aangebracht. Aan beide zijden van deze versiering was een letter D aangebracht, alzo uitbeeldende "Dein willigen Dienaar".

2. Cornelis Vermuyden, een inwoner van Sint Maartensdijk uit de zestiende en zeventiende eeuw, werd in Engeland een gunstig bekend staand waterbouwkundige. Zijn vader, Bartel Vermuyden, was burgemeester van Sint Maartensdijk. Cornelis Vermuyden was een gunsteling van de Engelse koningen Jacobus I, Karel I en Karel II en een vertrouweling van Cromwell. Voor de door hem ontworpen en uitgevoerde werken werd hij in Engeland in de ridderstand verheven.

Het aan hem toegekende wapen is rechts afgebeeld.

3. De portretten van Johannes Was en zijn echtgenote Johanna Blom. Deze portretten zijn aanwezig in het gemeentehuis te Sint Maartensdijk. Hij was geneesheer - chirurgijn - te Sint Maartensdijk en trad op 21 augustus 1781 in het huwelijk met Johanna Blom, een dochter van Comelis Blom, die schoo1meester was te Sint Maartensdijk.

Johannes Was leefde van 1753 tot 1815 en zijn echtgenote Johanna B10m van 1760 tot 1799. Comelis Blom is hoogstwaarschijnlijk de schilder van het psalmbord, gedateerd 1791, in de hervormde kerk te Sint Maartensdijk.

4. De portretten van Christiaan Was en zijn echtgenote Adriana Seys.

Christiaan 1eefde van 1799 tot 1875. Hij werd in 1821 te Midde1burg toege1aten a1s geneesheer en ging zijn praktijk uitoefenen te Sint Maartensdijk. Bovendien was hij, van 1840 tot 1852, burgemeester van Sint Maartensdijk.

5. Het echtpaar Abraham Gakeer-Jannetje van Iwaarden van de Nieuw Kempenhofstede te Sint Maartensdijk, omstreeks 1875. Ret zijn de voorouders van onder anderen de 1atere familie Gakeer te Sint Maartensdijk. Uit de notities van Abraham Gakeer blijkt zijn verknochtheid aan het 1andbouwers bestaan, zoa1s hieronder is weergegeven:

Ik ben een landmans kind En daarom moet ik ploege Ai door het sware land En dat met groot genoegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek