Kent u ze nog... die van Valkenisse

Kent u ze nog... die van Valkenisse

Auteur
:   H. Hendrikse en J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4398-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Valkenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. De vrienden die op bezoek kwamen, waren bij Kornelis Wielemaker echt thuis. Op zonnige zomerdagen nam hij ze mee naar het mooie duinlandschap van Valkenisse, de hoogste duinen van Walcheren. Dr. P.H. Ritter heeft deze unieke streek zo prachtig beschreven in zijn "Zeeuwsche mijmeringen". Er werden oak wel eens foto's genom en, waarvan u er hier een ziet afgebeeld: het geze1schap temidden van de mooi begroeide duinen. Zittend van links naar rechts: Francien de Bree; Janna de Visser, mevrouw Lena Wielemaker-de Bree en als laatste in Walcherse dracht Maria Maljaars, de vrouw van Pieter de Visser, die een buurman was van meester Wielemaker. Staande de tweede dame van links: Anna Muller, onderwijzeres. Op de achtergrond zien wij staan: dominee Martinus van Empel, van 14 januari 1906 tot januari 1910 hervormd predikant van Biggekerke; als derde van links mevrouw G. van Empel-Bouman, naast haar gastheer Kornelis Wielemaker en voor deze mejuffrouw Cor Muller, later de echtgenote van de heer P.J. Terwoert jr., gemeentesecretaris van Koudekerke. Gehee1 op de voorgrond mejuffrouw Marie Hijmans, dochter van dominee L. Hijmans, hervormd predikant van Koudekerke. De foto werd genomen tussen 1906 en 1909. In januari "1910 vertrok dominee Van Empel naar Middelburg waar hij bleef tot aan zijn emeritaat in januari 1946. Hij was in Midde1burg echt op zijn plaats: hij bekleedde er talriike functies en was vele jaren bibliothecaris van de provinciale bibliotheek en een van de oprichters van de Middelburgse leeszaal. Als predikant was hij zeer gezien, werd gaarne gehoord en trok volle kerken. Velen, waaronder schrijvers dezes, bewaren een dankbare herinnering aan deze herder en leraar. Op 14 januari 1956 vierde dominee Van Empel zijn gouden ambtsjubileurn als predikant in de Nederlands Hervormde Kerk, Te zamen met wij1en H. Pieters, assistent-bibliothecaris van de provinciale bibliotheek, schreef hij het prachtige en rijk gei1lustreerde standaardwerk "Zeeland door de eeuwen heen". Op 11 oktober 1960 is dominee Van Empel op negenenzeventigjarige leeftijd overleden.

7. De pedagoog en verdienstelijk schrijver A.Janse werd op 1 juli 1890 te Oostkapelle geboren waar hij in zijn jeugdjaren in de landbouw werkte. In Middelburg bezocht hij de normaalschool en werd op 1 november 1910 benoemd tot onderwijzer aan de christelijke school te Schoondijke. In 1913 behaalde hij de hoofdakte en legde zich toe op de studie van de methodiek en de pedagogiek, Op 1 september 1917 werd hij onderwijzer te Biggekerke waar hij de heer K. Wiele maker bij diens overlijden op 11 november 1918 als hoofd opvolgde, Hij bleef tot aan zijn pensionering hoofd van de school. Hij verwierf grote bekendheid door zijn publikaties op onderwijs- en theologisch gebied. Met zijn geschriften heeft hij in de jaren twintig en dertig grote invloed uitgeoefend in de gereformeerde kringen. Zijn opstellen over het christelijk onderwijs en vele andere publikaties en boeken hebben grote betekenis gehad. Hij ontwikkelde een lees- en rekenmethode en schreef boeken over de heerlijkheid der psalmen en de burgerlijke en kerkelijke politiek. De heer Janse, beter bekend als "Janse van Biggekerke" werd in 1931 voor zijn vele verdiensten benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. In 1934 werd hij lid van het "Zeeuws Genootschap der Wetenschappen". Bij de herdenking van zijn zilveren ambtsjubileum vormde zich een comite uit geheel ons land onder wie hoogleraren van de Vrije Universiteit en de Theologische School te Kampen, om de hoogst bekwame pedagoog wiens betekenis ver uitging boven het kleine Zeeuwse dorpje een blijk van belangstelling te geven. In maart 1960 is de heer J anse te Breda overleden. Zijn vele activiteiten werden weerspiege1d in een grote schare van meelevenden bij de teraardebestelling.

8. Op deze foto staat de gemeenteraad van Biggekerke omstreeks de eeuwwisseling afgebeeld. In het midden voorzitter L Simonse sr., sedert 6 juni 1884 burgemeester, daarnaast Pieter Florusse, secretaris en ontvanger, benoernd op 1 Iebruari 1893. Verder van links naar rechts: Pieter Schout Pz., P. Polderman, Joos Koene, Klaas Houterman, Leunis Krijger en Jan Huijsman. Laurus Simonse trad met ingang van 6 juni 1914 af als burgemeester na precies dertig jaar die functie te hebben bekleed. Als blijk van hulde voor zijn verdiensten werd aan de aftredende burgerneester een fraai in paillekleurig kalfsleder gebonden album aangeboden waarvan de band in rijk vergulde rand de initialen L.S. droeg met de jaartallen 1884-1914, terwijl in het midden het wapen van Biggekerke prijkte. Op de lila moire zijden schut bladen volgde het titelblad met de opdracht: "Aan den Edelachtbaren Heer Laurens Simonse, burgemeester der gemeente Biggekerke, wordt bij zijn aftreden als bewijs van waardering en erkentelijkheid voor de uitnemende diensten door hem sinds 6 juni 1884 aan de gemeente bewezen, dit geschenk door de ingezetenen aangeboden - 6 juni 1914." Boven de opdracht staat een pentekening van het gemeentehuis en er omheen de wapens van Zeeland, Walcheren en de gemeente Biggekerke. Dan volgen de namen van de gemeentenaren die deelgenornen hadden aan het geschenk, de portretten van de overleden wethouders en raadsleden met wie burgemeester Simonse had sarnengewerkt, een foto van de raad in zijn bij het aftreden bestaande samenstelling en foto's van het dorp. Het geheel heeft de ateliers van de to en te Middelburg bestaande boekbinderij van C.W. D'huy alle eer aangedaan.

9. Op woensdag 24 juni 1914 am half twee werd de nieuwe burgemeester Laurens Simonse Lzn. jr., zoon van de voorgaande, geinstalleerd nadat hij om twaalf uur was beedigd. Hier ziet men hem kort na de installatie, getooid met de ambtsketen en de bolhoed, die vele Walcherse boerenburgemeesters toen droegen, te midden van zijn gemeentenaren, waaronder wij herkennen Leunis Krijger, Pieter Dekker J obszoon en gemeentesecretaris Pieter Florusse. Op de achtergrond het gemeetehuis.

Het was een grote drukte in het anders zo stille dorpje. Aan de zuidzijde van de kerk was voor de consistorie een verhoging aangebracht waarop een zangvereniging had plaats genomen, de vrouwen waren allen nog in Walcherse dracht Een ijskarretje van een ijssalon uit de Middelburgse Langeviele verhoogde de gezelligheid, De nog bestaande fotoserie getuigt van een echt gezellige ouderwetse feestdag, Zij die het vierden, waren nog onwetend van het grate onheil dat twee maanden later over de we reld zou komen en dat wij kennen als de eerste wereldoorlog, de ambtsperiode van Simonse en onder zijn leiding kwamen belangrijke verbeteringen tot stand: er werd riolermg aangelegd er kwam elektrisch licht, de brandweer werd gemoderniseerd door het aanschaffen van een nieuwe motorspuit terwijl oak de weg door de korn van het dorp werd verbeterd, Dat de burgeri] zijn arbeid waardeerde, bleek bij de viering van zijn zilveren ambtsiubileum op 6 juni 1939 toen Biggekerke hem op grootse wijze Op 17 september 1944 werd het dorp getroffen door een zwaar bombardement, waardoor zeer veel onherstelbaar Iced werd veroorzaakt. De wederopbouw moest hij aan zijn opvolger overlaten, want in december 1945 bereikte hij de pensioengerechtigde Ieeftijd en trad af. Ook bi] zijn afscheid kwam de waardering tot uiting, Vanaf 1939 bekleedde de heer Simonse naast het ambt van burgemeester oak dat van gemeentesecretaris. Hij was tevens enkele jaren kassier van de Boerenleenbank en lid van de raad van bestuur van de polder Walcheren, In het bestuur van de vereniging van burgemeesters en secretarissen op Walcheren en in dat van de vereniging "Rijwielpad Walcheren" heeft hij geruime tijd zitting gehad. Op zeventigjarige leeftijd is de heer Simonse op 20 april 1951 overleden. Gedurende eenenzestig jaar werd een gemeente geleid door vader en zoon, iets wat thans tot de zeldzaamheden zal behoren. De vierde foto is genom en bij het zilveren jubileum van burgemeester Simonse in 1939. We zien van links naar rechts: Dominee M. Vreugdenhil, gereforrneerd predikant van Meliskerke met daaraehter zijn echtgenote, gemeentesecretaris Izak Antonie de Moor, burgemeester L. Simonse, mevrouw E. Sirnonse-Polderman, mevrouw C. Dekker-Simonse, mevrouw Polderrnan-Geschiere en David Coppoolse. Achter deze rij herkennen wij twee zoons van de burgemeester.

10. Voor de opkamer van het gemeentehuis te Biggekerke staan de onderwijzers en leerlingen van de openbare school opgesteld voor de foto. Het is juni 1895. De meisies hebben bijna allen mutsjes, gouden strikjes en speldjes op. Er zijn maar twee meisies in burgerkleding. Dat zijn de dochtertjes van de godsdienstonderwijzer Calliber. De jongens allemaal in dracht met gouden knopen. Jan Moens draagt zilveren broekstukken, Op het hoofd het petje met de glimmende klep hetgeen op de foto duidelijk uitkomt. Links staat het hoofd der school, Gilles Koenraad Allaard, die een jaar later overleed. De onderwijzer rechts is Ludovicus Johannes Piree die op I mei 1896 naar Stolwijk zou vertrekken. De leerlingen zijn, steeds van links naar rechts bovenste rij: Leendert Alewijnse, Jan Marijs, Jan Melis, Bram Melis, Jan Stroo, Jan Schreyenberg, Adriaan Moens en Willem Kleinepier. Op de tweede rij: Jan Vlieger, Jan Kesteloo, Jan Moens, onbekend, Marinus Harpe, Gilles Schaut, Piet Janse, onbekend en Jan de Voogd. Op de derde rij: Kee Klaasse, Jaantje Verhage, Marie Wijkhuijs, Kee de Voogd, Marie Calliber, Jans de Voogd, Dina Schout, Jans Jobse en Kee Brasser. Op de vierde rij: Lena Janse, Jacomina Schreyenberg, Janna Janse, Anna Calliber, Johanna Wijkhuijs, Jans Klaasse, Francina Kaljouw, Pie Vlieger en Willemina Marijs, Op de een na onderste rij: Adriaan den Hollander, Hendrik Krijger, Marie Verhage, Leu Harpe, Jozina Moens, Pie Moens en Willem Kesteloo. Tenslotte op de onderste rij: Adriaan Janse, Evert Janse, Hendrik Brasser, Jan Jobse, Adriaan Stroo, Adriaan Schaut, Adriaan Wijkhuis en Bram Schoe. Jan Jobse toont ons de foto van de school op het Kerkplein, gebouwd in 1883.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek