Kent u ze nog... die van Valkenisse

Kent u ze nog... die van Valkenisse

Auteur
:   H. Hendrikse en J. Roose
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4398-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Valkenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Tel' herinuerinq aan rmjne Leerjaren.

r:

-----------.?--~ .::

- ~ -;:----;"" -~~"

~_ ... -

>-""~----

~~

.x: '-v -c-~---:

~-- --'>-.

.,. ~ --::--

' .. - ------- ..

-~ -~ .?. -

~

1

Ope n bar esc h 0 0 1 t e Big g eke r k e.

----------------------;:.--.. '

~

.

t

11. Personeel en leerlingen van de openbare school te Biggekerke ongeveer dertig jaar later. Het aantalleerlingen is sterk gedaald. Tegen de gevel van het gemeentehuis zien we: onderwijzeres mejuffrouw Adriana Roose, Janis Simpelaar, Jan Marijs en Doris Leeman (het kan ook Doris Slootmans zijn). Tweede rij van boven: Willem Schreyenberg, Jans Brasser, Leentje Dekker, Jans Dekker, Mientje Alewijnse, Grietje Kleinepier, Marie Alewijnse, Levina Kleinepier en Kees de Moor. Zittend: Jan Franse, Grietje Schreyenberg, Keetje Brasser, Kaatje Marijs, Mientje Dekker, Adriaan Kleinepier en Piet de Moor. De man met de bolhoed is hoofdonderwijzer P.J. Rosendaal. De openbare school, later omgezet in een hervormde school, stond op het Kerkplein naast de pastorie en was gebouwd in 1883 ter vervanging van de oude school die sinds 1839 op dezelfde plaats had gestaan, De voorgevel van de school die later ook weer werd verbouwd, was in de Jugendstil. Dit is een stijlvorm die rond 1900 opkwam in West-Europa, aanvankelijk aileen op het terrein van de beeldende kunsten en de kunstnijverheid, maar al spoedig ook in de architectuur. Thans is van het gehele gebouw niets meer over en staat op dezelfde plaats een woonhuis, terwijl een nieuwe school werd gebouwd aan de Schuitvlotstraat, waar nu zowel hervormden als kinderen van gereformeerden huize onderwijs ontvangen, dus een volledige samenwerking van beide groepen.

12. De leerlingen van de christeliike school te Biggekerke staan en zitten hier in 1906 of 1907 bijeen. Vrijwel allen nag in klederdracht, de rneisjes met de zogenaamde bultmuts, die flink gesteven was en zodanig gestreken dat de afhangende strook aan weerszijden van de schouders gebult was. De kop van deze muts was van achteren naar binnen ingedrukt. Een enkele maal kwam in Biggekerke ook de zogenaamde "plooimusse" of "pauwestaert" voor, De staart van deze muts, die overigens dezelfde vorm had als de bultmuts, werd recht gestreken en daarna met grate plooien waaiervormig geplooid, terwijl de kop van de muts niet werd ingedrukt doch recht gelaten. De jongens dragen het van zwart laken met de glimmende klep en voorzien van een bandje van zwarte zijde dat in slingervorrn op de zijkant van de pet was aangebracht, de zogenaamde meander. Enkele jongens dragen, de ronde castoren hoed die toen nag maar kart in de mode was. Nu zullen wij eens zien wie er op de foto voorkomen, Eerste rij boven van links naar rechts: Piet Lampert Jacobuszoon, Piet Boone, Kees Vader, Antie Janse, Adriaan Midavaine, Pietje Midavaine, Leen Simonse, Pietje Schout, Janna Calje en onderwijzeres mejuffrouw Anna Muller. Tweede rij: K. Wiele maker (hoofd der school), onbekend, Teeuw Vader, Henk Stuy, Cornelis Stuy, Gerdien Stuy, Jaantie Gesehiere en Kee Geschiere, Derde rij: Bram Harpe, David Zachariasse, Jan Vader, Betje van Sluys, Teun Huysman, Lena Huysrnan, Jaantje Huysman, Marie Zachariasse en Gilles Geschiere, Vierde rij: Piet Klaasse Zachariaszoon, Leinte Zachariasse Klaasdochter, Zacharias Klaasse, Louw Wijkhuijs, Adriaan Arendse, Marien de Hond, Johannes de Hand, onbekend en Adam Calje, Op de onderste rij: Willem de Bree, Piet Klaasse, Adriaan Wijkhuijs, Daan Verhage, Ko Verhage, Gilles Polderman, Leintje Zachariasse Leinsdochter, Janna de Hond, onbekend en Job Calje.

13. Hier ziet u het bestuur van de landbouwvereniging van Biggekerke in vergadering bijeen, Van links naar rechts:

Jacobus Pieterse, Gilles Wijnand Jz., voorzitter Leunis Krijger, P.J. Rosendaal, hoofd der openbare lagere school, die gezien het opengeslagen boek wel als secretaris zal gefungeerd hebben, Christiaan Polderman en Jan Wisse Jz. Naarmate de ontwikkeling en de belangstelling van de boeren toenam, spanden zi] zich in om zich een eigen oordeel te vormen over de agrarische vraagstukken. Groeiend zelfbewustzijn sprak dan ook uit de oprichting van landbouwverenigingen in de tweede helft van de vorige eeuw, Zij ontstonden dus uit een behoefte aan samenwerking, geheel gericht op de praktijk van het Iandbouwbedrijf. Hoewel voor de meeste van deze dorpsverenigingen de gezamenlijke aankoop van zaden, kunstmeststoffen en dergelijke op de voorgrond kwam te staan, hielden zij zich bezig met het organiseren van landbouwcursussen, met onderlinge verzekering en soms ook met de aanleg van een proefveldje,

14. Bestuur en leden van de afdeling Biggekerke van de Christelijk Nationale Werkmansbond hier afgebeeld tussen september 1933 en juli 1937. Van links naar rechts poseren hier, Zittend: Jacob Janse, Lein Harpe, dominee G.W. Korevaar, van 1933-1937 hervormd predikant van Biggekerke, Pieter Janse en Adriaan de Witte. Staande op de tweede Lourus Verhage Iz., Evert Janse, Jan Schreijenberg sr., Pieter Bimmel, Pieter Geene (Meliskerke), Adriaan Bimmel en Pieter Schout, Op de derde rij: Adriaan Janse Pz., Pieter de Lange, Abraham Harpe, dominee W.J.J. Bakker, van 1930-1944 hervormd predikant van Melis- en Marienkerke, Jan Lorier, Marinus Calje Cz., Iemhoff, hoofd van de hervormde school, Jan Corbijn, Adriaan Wiikhuiis en Willem Barentsen. Op de achtergrond ziet u een eeuwenoude hervormde pastorie, (ook bewoond geweest door dominee H.J. Budding) en daarnaast de hervorrnde school gebouwd in de zogenaamde Jugendstil. Beide gebouwen bestaan thans met meer. De nieuwe pastorie staat op de plaats van de oude doch de school is verplaatst. De Christelijk Nationale Werkmansbond was geen vakvereniging maar een christelijk-sociale bond evenals Patrimonium. Zij werd, mede onder invloed van de Doleantie, in 1890 te Rotterdam opgericht. In Patrimonium werkten hervormden en gereformeerden samen. De Christelijke Nationale Werkmansbond had echter beslist een hervormd karakter. Volgens de statuten stelde hij zich onder meer ten doel liefde aan te kweken voor de Nederlandse hervormde kerk, Later werd met andere verenigingen samengewerkt ter bevordering van de christelijke vakbeweging, In Biggekerke had deze bond ook een afdeling die omstreeks 1906 werd opgericht. Na de bevrijding voortgezet en opgenomen in de landelijke vereniging "In dienst der Kerk" werd zij pas enkele jaren geleden opgeheven wegens gebrek aan belangstelling.

15. Het "rienk-rieen" is een echt Zeeuws volksvermaak, inzonderheid op Walcheren. De ring wordt meestal gereden op de derde Pinksterdag. De edelen uit de middeleeuwen hadden reeds hun tournooi-of steekspelen. Het ringrijden is dus vermoedelijk wel een overblijfsel hiervan, Er wordt inleggeld betaald. De prijzen zijn opgehangen aan een afzonderlijke paal hetgeen men hier op de foto ook ziet. De baan is aan weerszijden met touwen afgebakend; in het midden is een touw gespannen tussen twee in de grond geslagen palen. Aan het touw hangt de zogenaamde "busse" waarin de ring zit. Vroeger was de kunst om op een ongezadeld paard drie maal achtereen de ring te steken met een houten lans van ongeveer anderhalve meter lang. Thans gaat het om de meeste ringen die men in meestal dertig beurten steekt. Van de paarden zijn voor deze gelegenheid de haren van de manen en de staart mooi gevlochten met bloemen en strengen gekleurde wol, vroeger met veelkleurige linten, versierd. Dit "breistaerten" is ook met ieders werk. Het ringrijden duurt de gehele dag, meest voor ongehuwden doch gehuwden steken oak wel de ring. In vroeger tijd is het wel eens ruw toegegaan. Zij die zich aan ongebondenheid hadden schuldig gemaakt, moesten dan ter verantwoording voor de kerkeraad verschijnen, een college dat in oude tijden veel gezag had. De classis Walcheren vernam zulks "met droefheid" en besloot "op middelen bedacht te zijn" om het ringrijden tegen te gaan. Zij wendde zich in 1687 en ook later tot de overheid in die dorpen waar de ring gereden werd, doch met weinig resultaat. Het is in Walcheren gebeurd dat het ringrijden verboden werd; dan nodigde de ambachtsheer de ringrijders uit naar zijn buitenplaats te komen, alwaar de lanen en dreven een uitstekende gelegenheid boden voor het steken naar de ring. En hier had noch de schout noch de kerkeraad iets te zeggen, Op onze foto is echter van ruwheid niets te bespeuren. Het gaat er kalm toe. Op het paard zien wij Pieter Lampert Pz. Links staat de gerneenteveldwachter Hubertus Verschuure en naast hem, met de pet scheef, Abraham Koene. De jongen tegen de prijzenpaal is Leunis Krijger Pz, Links naast het paard Piet Simpelaar. Rechts van het touw mevrouw C. Zachariasse-Klaasse, Het jongetje met de witte blouse is Jacobus Janse. Ring-oppassers waren A. Melis en Evert Janse. De foto werd vermoedelijk in 1926 of 1927 gemaakt. Op de achtergrond links het tramstation en reehts de huizen van de Stationsstraat, thans Valkenisseweg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek